Browse By

Урок 6

Произношение согласных [š], [ž], [č]. Некоторые звуковые соответствия в русском и чешском языках. 1-е лицо единственного числа настоящего времени глаголов pracovat, žít. Притяжательные местоимения 1-го и 2-го лица единственного числа.

Согласные [š], [ž], [č]

Согласные [š], [ž] в чешском языке значительно отличаются от соответствующих звуков [ш] и [ж] в русском языке. Чешские [š], [ž] произносятся мягче русских. При образовании чешских [š], [ž] кончик и передняя часть языка приближаются к альвеолярному выступу; при артикуляции русских [ш] и [ж] кончик языка больше отодвинут назад, а губы менее округлены и вытянуты, чем при образовании соответствующих чешских звуков.

Чешское [č] близко по образованию к русскому [ч], но несколько тверже последнего. При артикуляции чешского [č] затвор образуется на задней части альвеол. Компонентами чешского [č] являются [t + š], русского [ч] — [т’ + ш’].

Некоторые звуковые соответствия в русском и чешском языках

Для более глубокого понимания закономерностей, характеризующих звуковую систему чешского языка, необходимо познакомиться с некоторыми фонетическими соответствиями в русском и чешском языках. Нередко чешскому [е] в положении между согласными j, ň, ť, ď, ř, š, ž, č, с (иногда l), а также в конце слова после указанных согласных в русском языке соответствует [’а] (орфографическое а или я), a чешскому [i] после указанных согласных в русском языке соответствует [у] (орфографическое у или ю). Ср. примеры:

а)

ulice — улица Francie [francije] — Франция
ovce — овца Itálie [itálije] — Италия
naše — наша Asie [azije] — Азия
vaše — ваша vůle — воля
moje — моя višně — вишня
tvoje — твоя pole — поля (им. пад. мн. ч.)
slyšet — слышать pole — поля (род. пад. ед. ч.)
běžet — бежать

б)

lid — люд, народ naši ulici — нашу улицу (вин. пад. ед. ч.)
klíč — ключ k poli — к полю (дат. пад. ед. ч.)
jitro — утро otci — отцу
piji — я пью pijí — они пьют
kupuji — я покупаю kupují — они покупают
šiji — я шью šijí — они шьют

Примечания: 1. Различный звуковой вид приведенных выше русских и подобных им чешских слов объясняется результатами фонетических изменений, имевших место в истории чешского языка. В положении между исконными мягкими согласными (j, ň, ť, ď, š, ž, č, c, ř, а в некоторых случаях и l) в середине слова и после мягких согласных в конце слова [а] в чешском языке изменилось в [е], а долгий и краткий гласный [u], [ū] после тех же согласных в середине и в конце слова изменился в [i], [ī].
2. В современном чешском языке после указанных мягких (или бывших мягких) согласных нередко находим а и u. Обычно это представлено или в заимствованных словах типа cukr, или в словах, образованных по аналогии, например: píšu, как nesu и др.

Грамматические замечания

1. В 1-м лице ед. числа глаголов настоящего времени кроме окончаний -u и -m возможно также окончание -i: žiji я живу, šiji я шью, biji я бью, а в 3-м лице настоящего времени мн. числа кроме окончания -ou (nesou, vezou, vedou, berou) возможно также : šijí они шьют, pijí они пьют, pracují они работают.

Примечания: 1. Окончание глаголов в 1-м лице ед. числа и в 3-м лице мн. числа настоящего времени получилось в результате изменения u > i, ú > í. Сравните с русскими формами: я пью, они пьют и др.
2. Глаголы 3-го лица настоящего времени ед. числа всегда оканчиваются на гласный: běží он бежит, čte он читает, píše он пишет, žije он живет.

2. Притяжательные местоимения náš, váš в ед. числе:
мужской род: náš, váš: náš dům, váš bratr
женский род: naše, vaše: naše ulice, vaše duše
средний род: naše, vaše: naše okno, vaše pole

Упражнения

1. Произнесите параллельно русские и чешские слова:

živ — жив šest — шесть čas — час
mažu — мажу šum — шум čaj — чай
možno — можно šiška — шишка čin — чин
žába — жаба muž — муж čerti — черти
žito — жито muška — мушка často — часто
vážný — важный pyšný — пышный bič — бич

2. Произнесите следующие слова и словосочетания:
žák, živ, žába, žádný, život, žízeň; paže, rýže, kůže, mažu, vážu; možnost, družba, vážný; šest, šít, šum, šaty, šátek, šustět, šeptat, široký, šedivý, duše, sešit, píšu, pošta, tužka, šiška; máš, dáš, píšeš,slyšíš; čas, čaj, část, čest, Čech, čin, často, čekat, čistý, číslo, večer, cvičení, rodiče, začít, učit se, cvičit; dědeček, babička, vnučka, kočka, ročník, ručník; černý šátek, červená šála, žluté šaty, kožená čepice, šedá kočka, dnešní pošta, těžký život, oranžová tužka, železný klíč

3. Прочитайте следующие предложения:
Žáci píší cvičení. — Učitel zkouší žáky. — Božena běží do školy. — Babička šije šaty. — Dědeček čte časopis. — Jan píše článek. — Růžena čeká na Čestmíra. — Božena váže šálu. — Můžeš mi půjčit klíče? — Můžeš mi zašít košili? — Můžeš to položit na okno? — Můžeš udělat tu práci? — Můžeš mi vrátit ten časopis?

4. Выделенные слова замените словами в скобках:
Božena žije s manželem v Žatci. (v Žilině, ve Žďáru)
Dáša šije Vaškovi košili. (Šárka, Nataša)
Šaty mi můžeš položit na židli. (knížky, sešity)
Můžeš mi půjčit na okamžik tužku? (klíč, šálu)
Kdy napíšeš to cvičení? (ten úkol, ten článek)

5. Прочитайте вопросы и ответы. Обратите внимание на правильную интонацию:
Со to píšeš? Píšu cvičení. — Co to čteš? Čtu článek. — Co to šiješ? Šiji šaty. — Co to píješ? Piji čaj. — Co to myješ? Myji okno. — Chodíš tam často? Ano, velmi často. — Mluvíš s ním často? Ano, velmi často. — Vidíš ho často? Ano, velmi často.

6. Поставьте вопросы во втором лице ед. числа по образцу. Píšu článek. — Ту také píšeš článek?
Žiji v Žatci. — Piji čaj. — Čtu časopis. — Běžím do školy. — Mluvím česky.

7. В начале предложения добавьте:
а) Víš, že … — Ты знаешь, что …
Образец: Bude schůze. — Víš, že bude schůze?
Aleš odešel. — Vašek přijel z Moskvy.
б) Možná, že … — Возможно …
Образец: Bude sněžit. — Možná, že bude sněžit.
Ta knížka leží na židli. — Žena už odešla.

8. Выучите наизусть диалог:

— Co to čteš? — Что ты читаешь?
— Jeden český časopis. — Один чешский журнал.
— Ту umíš česky? — Ты знаешь чешский язык?
— Trošku. Učím se ve škole. — Немного. Я учу его в школе.

9. Переведите следующие слова и предложения, сопоставляя звуковой вид чешских слов с соответствующими русскими словами:
a)

revoluce baktérie otec — otce
centralizace linie čaj — čaje
civilizace duše kraj — kraje
deformace kůže nůž — nože
argumentace vůle kůň — koně
improvizace pečeť pokoj — pokoje

б)

lidé bít — biji — bijí pracovat — pracují
kožich pít — piji — pijí studovat — studují
štika šít — šiji — šijí milovat — milují
jih žít — žiji — žijí kupovat — kupují
jitro mýt — myji — myjí

в) Naše ulice je široká. — Vaše ulice je úzká. — Znáš naši ulici? — Kdo je to? To je moje sestra. — Co je to? To je vaše tužka. — Kde je vaše babička? Naše babička je doma. — Co dělají vaše sestry? Šijí šaty. — Co dělají naši studenti? Kupují slovníky. — Máš dnes práci? Dnes práci nemám. — Máš klíče? Klíče nemám.

Словарь

babička, -у f бабушка
běžím (inf. běžet) я бегу
cvičení, -í n упражнение
časopis, -u m журнал
čeká (inf. čekat) (он, она) ждет
česky по-чешски; Umíš česky? Ты говоришь по-чешски? / Ты знаешь чешский язык?
článek, -u m статья
čteš (inf. číst) ты читаешь
dědeček, -čka m дедушка
jih, -u m юг
klíč, -e m ключ
košile, -e f рубашка
kožich, -u m меховая шуба
kraj, -e m край
kůže, -e f кожа
lidé люди
manžel, -e m муж
můžeš (inf. moci) ты можешь
myješ (inf. mýt) ты моешь
nůž, -nože m нож
odešel (inf. odejít) он ушел
otec, -се m отец
pečeť, -i f печать
píší (inf. psát) они пишут
pokoj, -e m комната
přečíst прочитать
půjčit одолжить
sešit, -u m тетрадь
schůze, -e f собрание
slovník, -u m словарь
sněžit: bude sněžit пойдет снег
šála, -у f шаль
šaty, -ů pl платье
šije (inf. šít) (он, она) шьет
ten тот, этот
trošku немножко
tužka, -у f карандаш
úkol, -u m задача, задание
ušít сшить
úzký узкий
уже
váže (inf. vázat) (он, она) вяжет
vrátit вернуть
vůle, -e f воля
zkouší (inf. zkoušet) (он, она) экзаменует; проверяет
žák, -а m ученик
žena, -у f жена; женщина
žije (inf. žít) (он, она) живет

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: