Browse By

Урок 8

Склонение существительных мужского рода мягкой разновидности (тип muž, stroj). Склонение местоимений 3-го лица on, ona, ono. Место энклитических форм местоимений в предложении. Склонение притяжательных местоимений náš, naše, naše. Союзы proto, protože.

NA NÁVŠTĚVĚ
Dnes ráno mi muž telefonoval, že na zítřek pozval k nám na návštěvu soudruhy ze Sovětského svazu, kteří přijeli služebně1 (jsou na služební cestě). Pozval také kolegy z podniku2. Přijdou k nám hned po skončení pracovní doby. Musím připravit pohoštění. Přesně v šest hodin, jak se domluvili, zazvonil zvonek. Muž Šel otevřít a za dveřmi byli naši sovětští hosté.

Pavel: Dobrý den, pěkně vás vítám3 u nás. Dovolte, abych vám představil4 svou manželku.
Zdena: Mrázková, těší mě, že vás poznávám. Muž mi o vás hodně vypravoval. Odložte si, prosím, a pojďte dál5.
Pavel: Zdeno, to jsou přátelé a kolegové z moskevského výzkumného ústavu: inženýr Volkov a jeho spolupracovnice inženýrka Sokolovová. Znám se s nimi už velmi dlouho6. Můžeš mluvit česky, naši hosté dobře rozumějí a také trochu mluví česky.
Zdena: Jděte, prosím, do pokoje a sedněte si. Buďte u nás jako doma. Já sice také rusky rozumím, ale mluvit nedovedu. Mohu vám nabídnout alespoň malé občerstvení?
Sokolovová: Nedělejte si s námi starosti7, dnes jsme obědvali velmi pozdě.
Zdena: Ale kávu nebo čaj si vezmete? Kouříte, prosím? Tady jsou cigarety, hned přinesu popelník.
Sokolovová: Já bych si raději vzala čaj.
Volkov: Ale já si dám kávu.
Pavel: Tak co je nového v Moskvě? Jak se daří8 vaší paní (manželce), Andreji?
Volkov: Děkuji, ujde to8. Byla trochu nemocná, ale teď už se jí daří dobře. Pozdravuje vás.
Pavel: Děkuji, vyřiďte jí, že ji také srdečně pozdravuji.
Zdena: Berte si zákusky, prosím. Mohu vám ještě dát čaj nebo kávu?
Sokolovová: Děkujeme. Dívám se, jak máte bohatou knihovnu a kolik zajímavých ruských knih.
Pavel: Naše dcera studuje na filozofické fakultě a má zájem o ruskou a sovětskou literaturu. Jestli si chcete prohlédnout mou odbornou knihovnu, musíte přejít do mé pracovny.
Volkov: Rádi si ji prohlédneme jindy. Teď musíme už pomalu jít, máme na dnešek lístky do Národního divadla. Děkujeme za pohoštění.
Zdena: Není zač9, škoda (je mi líto), že se nemůžete zdržet déle. Doufám, že nás ještě navštívíte. Jestli máte volnou sobotu, tak vás zveme na večeři.
Sokolovová: Děkujeme za pozvání. Také bychom si chtěli s vámi víc popovídat.
Pavel: Okamžik, já vás doprovodím.
Zdena: Děkujeme za návštěvu. Budeme se těšit na sobotu večer. Na shledanou!

Slovníček

alespoň по крайней мере
déle дольше
dnešek, -ška m сегодняшний день
doba, -у f время, период; pracovní d. рабочее время
domluvit se договориться
doprovodit проводить
dovést něco уметь что-л. делать
dovolit позволить, разрешить
hned сейчас
inženýrka, -у f инженер (женщина)
kouřit курить
manželka, -у f жена, супруга
mluvit говорить
nabídnout предложить
Národní divadlo Национальный театр
navštívit посетить
nemocný, -ého m больной
občerstvení, -í n закуска
odborný специальный, профессиональный
odložit si снять пальто, раздеться
okamžik, -u m момент; минуточку
otevřít открыть
podnik, -u m предприятие
pohoštění, -í n угощение
pomalu понемногу, медленно
popelník, -u m пепельница
pozdě поздно
pozdravovat передавать привет
poznávat узнавать
pracovna, -у f кабинет
prohlédnout si осмотреть
přesně точно
připravit приготовить
raději лучше
rozumět (komu) понимать (кого)
skončení, -í n окончание
spolupracovníce, -e f сотрудница
telefonovat звонить по телефону
večeře, -e f ужин
vypravovat рассказывать
vyřídit передать что-л. (устно)
zajímavý интересный
zákusek, -sku m пирожное
zdržet se задержаться, сдержаться
zítřek, -řka m завтрашний день
zvát звать, приглашать

Лексико-грамматические пояснения

1. přijet služebně — приехать в командировку

2. Pozval také kolegy z podniku. — Он пригласил коллег по работе.
Ср.: přátelé z univerzity — Друзья по университету
spolužáci ze školy — товарищи по школе

3. Pěkně vás vítám. — Сердечно приветствую вас.

4. Dovolte, abych vám predstavil… — Разрешите вам представить…
Ср. также: Dovolte, abych se vám představil. — Разрешите представиться.

5. Pojďte dál. — Проходите, пожалуйста.

6. Znám se s nimi velmi dlouho. Мы знакомы с ними уже давно.

Глагол znát se (s někým) означает быть знакомым (с кем-л.)
Ср. также: My se neznáme. — Мы не знакомы.

Русскому глаголу знать в чешском языке соответствуют два глагола: znát и vědět, которые употребляются в различных контекстах. Глагол znát (někoho, něco) требует после себя прямого дополнения в вин. падеже:
Znám vašeho bratra. — Я знаю вашего брата.
Známe vaše přátele. — Мы знаем ваших друзей.

Глагол vědět употребляется либо перед придаточным предложением: Vím, že přijde včas. — Я знаю, что он придет вовремя.
либо с предлогом, требующим предложного падежа: Nic jsme o něm nevěděli. — Мы ничего о нем не знали.

Исключение составляют to, nic, všechno, málo, mnoho:
Já to nevím. — Я этого не знаю.
Já nic nevím. — Я ничего не знаю.
Víme všechno. — Мы знаем всё.

7. Nedělejte si s námi starosti. — Пожалуйста, не беспокойтесь,
mít starost (s někým) — беспокоиться (из-за кого-л., чего-л.)

8. Ujde to. — Так себе, ничего
Jak se vám daří? — Děkuji, ujde to. — Как вы поживаете? / Как идут дела? — Спасибо, так себе.

9. není zač / za málo — не за что

Грамматические объяснения

Склонение существительных мужского рода мягкой разновидности (тип muž, stroj)

К существительным мужского рода мягкой разновидности относятся существительные, оканчивающиеся на мягкий согласный основы или же на согласные с, š, ž, č, ř (иногда z, l).

Так же, как у существительных мужского рода твердой разновидности, различается склонение существительных:
а) одушевленных: muž, otec, nosič, lyžař, kůň, Bořivoj, Ondřej;
б) неодушевленных: pokoj, koš, nuž, talíř, konec.

Pád Životná jména Neživotná jména
Číslo jednotné Číslo množné Číslo jednotné Číslo množné
N. muž muži, -ové
učitelé
stroj stroje
G. muže mužů stroje strojů
D. muži. -ovi mužům stroji strojům
A. muže muže stroj stroje
V. muži! otče! muži, -ové!
učitelé!
stroji! stroje!
L. (o) muži, -ovi (o) mužích (o) stroji (o) strojích
I. mužem muži strojem stroji

 

1. В дат. и предл. падежах ед. числа у существительных мужского рода одушевленных (тип muž) наряду с окончанием -i употребляется также и окончание -ovi. Последнее окончание употребляется обычно у личных имен и фамилий. Ср.: Dej to Jarošovi. Řekni to Ondřejovi. Co víš o soudruhu Tesařovi? Odnes to příteli Tomášovi. Řekni to mému otci (-ovi) / známému malíři (-ovi).

У существительных неодушевленных употребляется окончание -i.

2. В звательной форме обычным является окончание -i: mužil příteli! Jaroši!, однако существительные с суффиксом -еc имеют окончание , перед которым с / č: otec — otče!, chlapec — chlapče!

3. Форма вин. падежа ед. числа у существительных одушевленных совпадает с формой род. падежа; у существительных неодушевленных — с формой им. падежа: Dobře znám vašeho učitele, но: Viděl jsem nový stroj.

4. В им. падеже мн. числа у существительных одушевленных, как в твердой разновидности, употребляются три окончания: -i, -ové, .

Наиболее употребительным является окончание -i: chlapec — chlapci, letec — letci (posluchači, lyžaři, nosiči, listonoši).

Окончание -ové употребляется у личных имен и фамилий, а также у некоторых нарицательных существительных со значением лица: Matěj — Matěj-ové, Ondřej-ové, Bartošové, Jaroš-ové, strýc — strýcové / strýci, otec — otcové. Окончание употребляется у существительных с суффиксом -tel: učitel — učitelé, spisovatel — spisovatelé, stavitel — stavitelé, přítel — přátelé, obyvatel — obyvatelé.

5. В отличие от русского языка в вин. падеже мн. числа существительные одушевленные и неодушевленные имеют одно окончание :
Dobře znám vaše učitele (přátele). — Я хорошо знаю ваших учителей (друзей).
Přineste vaše koše a míče. — Принесите ваши корзины и мячи.

Склонение местоимений 3-го лица on, ona, ono

Mužský rod Ženský rod Střední rod
Číslo jednotné
N. on ona ono
G. jeho, ho jeho, ho
D. jemu, mu jemu, mu
A. jeho, jej, ho je, ho
V.
L. (o) něm (o) ní (o) něm
I. jím (s ním) jí (s ní) jím (s ním)
Číslo množné
N. oni, ony ony ona
G. jich jich jich
D. jim jim jim
A. je je je
V.
L. (o) nich (o) nich (o) nich
I. jimi (s nimi) jimi (s nimi) jimi (s nimi)

 

Личные местоимения 3-го лица мужского и среднего рода в род., дат и вин. падежах ед. числа имеют полные и краткие формы: jeho, ho; jemu, mu. Полные (ударные) формы употребляются в начале предложения, после предлогов и при логическом ударении: Jeho jsem bm neviděl. Jdu od něho. Půdju k němu. Čekám na něho. Dej to jemu.

Краткие (безударные) формы употребляются во всех прочих случаях: Řekněte mu to! Zavolej hol Zeptej se ho!

Полная форма jeho употребляется только с существительными одушевленными.

Форма вин. падежа ед. числа местоимения мужского рода jej может употребляться как под ударением (с предлогом), так и в безударном положении: Čekám na něj. Vezmi si jej.

В среднем роде в вин. падеже ед. числа форма je в разговорной речи часто вытесняется формой ho. После предлогов, как и в русском языке, вместо начального j появляется : jeho — od něho, jemu — k němu, jím — s ním, jí — s ní, jich — od nich, je — na ně.

Место энклитических форм местоимений в предложении

Если в предложении имеется несколько безударных форм, то порядок их расположения следующий: первое место после ударенного слова или словосочетания занимают вспомогательные формы глагола (jsem, jsi, bych, bys…), за ними следуют возвратные глагольные компоненты se и si, затем местоимения сначала в форме дат., а потом других падежей. Ср.:

Proč jste se ho nezeptal? — Почему вы его не спросили?
Proč se ti to nelíbí? — Почему тебе это не нравится?
Proč jste mu to neřekl? — Почему вы не сказали ему это?

Склонение притяжательных местоимений nás, naše, naše

 Pad Číslo jednotné Číslo množné
Mužský rod Ženský rod Střední rod Mužský rod Ženský rod Střední rod
N. náš naše naše naši, naše naše naše
G. našeho naší našeho našich našich našich
D. našemu naší našemu našim našim našim
A. náš, našeho naší naše naše naše naše
V.=N.
L. (o) našem (o) naší (o) našem (o) našich (o) našich (o) našich
I. naším naší naším našimi našimi našimi

 

Местоимения váš, vaše, vaše склоняются так же, как местоимение náš (мужск. род), naše (женск. род), naše (ср. род).

Примечание. Местоимения náš, váš (мужск. род), naše, vaše (женск. род), naše, vaše (ср. род) имеют такую же парадигму склонения, как и местоимения 3-го лица: on, ona, ono.

Примечание к правописанию. В мужском и среднем роде ед. числа только твор. падеж имеет долгое (m): jím, naším. В женском роде в ед. числе окончание долгое представлено во всех падежах, кроме вин. падежа: Neznám ji. Včera jsem viděl vaši sestru v divadle. Во множественном числе все окончания краткие.

Союзы proto и protože

Союз proto поэтому, потому выражает следствие:
Bylo horko, proto nepřišel. — Была жара, поэтому он не пришел.
Pršelo, proto zůstal doma. — Шел дождь, поэтому он остался дома.

Союз protože причинный. В русском языке соответствует причинным союзам так как, потому что:
Nemohu vám to říct, protože to nevím. — Я не могу вам это сказать, потому что я этого не знаю.
Nepřisel, protože byl nemocen. — Он не пришел, потому что был болен.

Упражнения

1. Ответьте на вопросы:
— Proč ráno telefonoval Pavel domů?
— Koho pozval Pavel k sobě na návštěvu?
— Co dělají sovětští kolegové v Praze?
— V kolik hodin přijdou na návštěvu k Mrázkovým?
— Komu představil Pavel Mrázek sovětské hosty?
— Jak je uvítala paní Mrázková?
— Kde jsou zaměstnáni inženýr Volkov a inženýrka Sokolovová?
— Rozuměli hosté česky?
— Co nabídla hostům paní Mrázková?
— Proč nechtěli hosté obědvat?
— Co si dali hosté?
— Na co se zeptal Pavel Mrázek inženýra Volkova?
— Jakou knihovnu mají Mrázkovi?
— Proč má Pavel mnoho ruských knih?
— Na které fakultě studuje jejich dcera a o co má zájem?
— Proč se hosté nemohli zdržet u Mrázkových?
— Do kterého divadla měli lístky sovětští hosté?
— Na kdy pozvali Mrázkovi své hosty?

2. Раскройте скобки; словами в скобках дополните предложения:
Obdržel dopis od (svůj otec, náš učitel, tvůj chlapec, váš přítel, můj muž). — Blahopřeji (otec, strýc, učitel, přítel, chlapec, muž, umělec). — Vzpomínám si na (otec, strýc, učitel, chlapec, umělec, přítel). — Drahý (otec, strýc, učitel, přítel, chlapec, muž)! — Mluvíme o (otec, strýc, přítel, malíř, listonoš, chlapec, učitel, umělec). — Sešli jsme se s (otec, strýc, přítel, učitel, chlapec, umělec, listonoš).

3. Следующие предложения напишите во множественном числе:
Byl jsem na návštěvě u svého dobrého přítele. — Ve velkém pokoji byl moderní nábytek. — Chci vás seznámit se svým chlapcem. — Chlapec měl rád starého učitele. — Host seděl na pohodlném gauči. — Holčička si hrála na velkém koberci. — Dlouho jsme mluvili se známým umělcem. — Na výstavě jsou
obrazy našeho známého malíře. — Vyřiď, prosím, pozdrav mému dobrému příteli. — Stál jsem u nového stroje a dlouho jsem si jej prohlížel.

4. Раскройте скобки. Местоимения поставьте в соответствующем падеже:
а) Kdy jste (on) tam viděla? — Proč jste (on) to neřekla? — Kde jsi (ona) viděla? — Proč jste (on) to nedala? — Kde jsi (ona) potkala? — Vzpomnínáte si na (oni)? — Staráte se o (on, ona, oni)? — Čekáte na (on)? — Myslíte na (ona)? — Ptáte se na (oni)?
б) Můj strýc žije na Krymu. Napsal jsem (on), že chci k (on) přijet o prázdninách. Za týden jsem od (on) dostal odpověď. Psal, že celá rodina je velmi ráda, že k (oni) přijedu. Koupil jsem pro (oni) různé dárky a jel jsem. Byl jsem velmi rád. Dlouho jsem (oni) neviděl. Velmi příjemně jsem u (oni)
strávil čas. Bratranec měl také volno. Chodil jsem s (on) na pláž. Můj přítel jel také na Krym. Potkal jsem (on) na ulici. Marta má ráda kino. Pozval jsem (ona) na český film a potom jsem s (ona) šel na zmrzlinu. Film se (ona) velmi líbil.

5. Закройте книги, прослушайте предложения и поставьте к ним вопросы по образцу:
а) Něco Vlastě koupím. — А со jí koupíš?
О něco Mirka požádám. … — Něco dětem přinesu. … — Někam s Vlastou půjdu. … — Někdy Novákovy pozvu. … — Na něco se Petra zeptám. … — Něco chci Zdeňce říct … — O něčem se chci s panem Růžičkou poradit. … — Někdy chci k Jiřině zajít. …
б) Kdy půjdeme k Novákům? — Vůbec k nim nepůjdeme.
Kdy zavoláme Jirkovi? … — Kdy pozveme Milenu? … — Kdy si koupíme auto? … — Kdy půjdeme k Vaňkovým? … — Kdy se sejdeme s Růžičkovými? … — Kdy si koupíme tu skříň? … — Kdy vyhodíme ty staré věci? … — Kdy pojedeme za Milanem? …
в) Řekneš mu to? — Jemu to řeknu, ale jen jemu.
Pozveš ho? … — Řekneš nám to? … — Zavoláš mu? … — Pomůžeš jí? … — Vezmeš ho s sebou? … — Svěříš mu to? … — Dáš jí to? … — Věříš nám?…

6. Вместо точек вставьте пропущенные глаголы znát, vedet:
…, že jdeš dnes na návštěvu? — …, že máš pravdu. — Bohužel ne- …, co budeme dělat dnes večer. — … ho ještě ze školy. — … ji velmi dobře. — …, prosím, jak se jede k divadlu? — Dobře …, že se matka o něho postará. — Dobře … tuto hru. — Chlapec chce všechno … . — … to, ale přece tam šel. — …, prosím, kde bydlí pan Sekera? … a hned vám ukážu. — Ne … jsem, jak se to dělá.

7. Раскройте скобки, слова в скобках поставьте в соответствующем падеже
(повторительное упражнение):
Do (Moskva) pojedu za (týden). — Pověst o (ona) se rozlétla po (celý svět). — Viděl jsem (on) často. — Píše o (on) ve (svůj dopis). — Dostala jako dárek několik (krásné růže). — Do (restaurace) šli oba. — Večer je skoro ve všech (restaurace) plno. — Přijdeme k (ona) zítra večer. — S (přátelé) z (podnik) (pracovat) už mnoho let. — V (prostorný a světlý pokoj) bylo velmi útulně. — Rád ležel na (pohovka) a četl. — Před (měsíc) odjel na dovolenou. — (Zkouška) musím složit do (pátek). — Do (pokoj) vstoupil neznámý muž. — V létě pojedu k (moře). — Seděl na (břeh) a chytal ryby. — Budu na (vy) čekat na (děkanát). — Počkám na (ty) před (divadlo). — Bez (přátelé) tam nepůjdu. — Trávil jsem čas u (dobrý kamarád). — Nemám nic proti (soudružka Bosákova). — Děti si hrály za (dům). — O (prázdniny) navštívím (svá stará babička).

8. Выделенные слова замените местоимениями:
Dopisujeme si s kamarády. — Pozval jsem přítelkyni do kina. — Čekám na přítele. — Jedu se sestrou na výlet. — Mluvili jsme o Mařence. — Přišel jsem chvíli před bratrem. — Dostal jsem od rodičů dopis. — O dovolené pojedu k rodičům. — Už se na sestru nezlobím. — Seznámil jsem kamarády se ženou. — Potkal jsem Jardu na ulici. — Dala jsem chlapci hračky. — Ani se na otce nepodíval. — Viděl v synovi svého pomocníka. — Uložte knihy do knihovny.

9. Вместо точек вставьте пропущенные предлоги:
Byl jsem … návštěvě … starého známého. — Žije … Moskvě už dva roky. — Přednáška … literatury se koná … velké přestávce. — Můj nový kamarád přišel … nám poprvé. — Už dlouho jsme se těšili … tuto návštěvu. — Bratr … svou ženou odcestoval … Slovensko … hory. — To jsou moji přátelé … univerzity. — Co si přejete dnes … obědu? — Vlak odjíždí … deset minut. — Před rokem jsme byli … Praze. — Nedělejte si … námi starosti. — Dostal jsem to … svého strýce. — Blahopřeji vám … svátku. — … stěny stála pohovka, … ní konferenční stolek. — Lektor vyprávěl … situaci … Evropě.

10. Вместо точек вставьте союзы proto и protože:
Nikdy jsem nebyl u moře, a … jsem se tak těšil na dovolenou. — Milý příteli, nepsal jsem ti, … jsem byl nemocen. — Za několik dní se uvidíme, a … ti nebudu psát podrobně. — Nemohli jsme jít na procházku, … venku pršelo. — Šel polem, a … nikoho nepotkal.

11. Переведите на чешский язык:
Неделю назад мой друг получил новую квартиру в многоэтажном доме. Дом снаружи очень простой, но красивый. У друга двухкомнатная квартира со всеми удобствами, кухня и большой балкон. В воскресенье мы были у него в гостях. Друг познакомил нас с женой и показал свою квартиру. Комнаты в квартире небольшие, но светлые и уютные, обставлены современной мебелью. В большой комнате посередине стоял стол, у стены — диван, у другой стены — пианино и книжный шкаф. Другая комната — спальня. После осмотра квартиры хозяйка предложила нам кофе. «Как вам живется в новой квартире? — спросил я, — вспоминаете ли студенческие годы?» — «Нам здесь очень нравится. Но ты прав, мы действительно часто вспоминаем наше общежитие. Ведь там мы провели пять лет». Потом я распрощался со своим другом и его женой и пригласил их к себе в гости.

12. Составьте небольшой диалог на тему:
а) как вы приглашаете своего друга к себе в гости;
б) как вы встречаете гостей.

13. Опишите вашу квартиру.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: