Browse By

Урок 7

Склонение существительных женского рода мягкой разновидности (тип růže). Спряжение глаголов vědět и jíst. Повелительное наклонение. Образование форм повелительного наклонения от некоторых глаголов. Склонение личных местоимений 1-го и 2-го лица и возвратно-личного местоимения se. Союзы nebo, než, nýbrž, ačkoli.

V RESTAURACI
Po prohlídce města jsem šel se svou přítelkyni na oběd1 do restaurace která je známa svou výbornou kuchyní. Bylo již poledne, proto jsme chtěli něco sníst. Měli jsme už oba hlad i žízeň2. V jídelně byly všechny stoly obsazeny. Dalo mi hodně práce3, než jsem našel místo. U jednoho stolu
seděli pouze dva lidé. Zeptal jsem se:
— Je zde volno, prosím?
— Ano.
— S dovolením, můžeme si k vám přisednout?
— Prosím, posaďte se.
Naši sousedé u stolu byli již po obědě4. Jídelní lístek na stole nebyl, proto jsem zavolal číšníka.
— Pane vrchní, buďte tak laskav, přineste nám jídelní lístek.
— Co si objednáme k jídlu5, Natašo?
— Napřed si dáme5 polévku. Podívej se, jakou mají dnes polévku.
— Hovězí nebo zeleninovou.
Za chvíli přišel číšník a zeptal se nás, co budeme jíst. Objednali jsme si zatím jen polévku a prohlíželi jsme jídelní lístek. Vrchní přinesl talíře a lžíce.
— Co si dáme jako hlavní jídlo, nějaké maso, zeleninu nebo drůbež? Mají i ryby. Výběr je opravdu bohatý.
— Já mám chuť6 na nějakou zeleninu, ovšem s masem a k tomu brambory.
— Mají smažený květák nebo hrášek s telecím masem. Také jsou tu různé saláty.
— Na, vyber si.
Nataša mi podala jídelní lístek. Přečetl jsem jej celý. Nahoře byly uvedeny různé předkrmy, potom polévky a hlavní jídla. Zvlášť byly uvedeny na lístku minutky a na konci byl seznam příloh, salátů a moučníků. Na druhé straně lístku byl připojen seznam nápojů. Kromě piva, limonády a ovocných šťáv (moštů) nabízel lístek i bohatý výběr vín a jiných nealkohalických nápojů.
— Prosím máte už vybráno7?
— Pane vrchní, slečně přineste telecí maso s hráškem a brambory, já si vezmu slepici na smetaně s rýží a jablkový kompot.
— A budete si přát něco k pití?8
— Dejte nám dvě piva9 a potom černou kávu a nějaký zákusek.
— Tak dobrou chuť (dobré chutnání10), Natašo!
— Děkuji, nápodobně.
— Natašo, čeká nás ještě dlouhá cesta, proto se dobře najez!
Moje přítelkyně pak litovala, že si raději neobjednala vepřovou pečeni s knedlíkem a se zelím. Chtěla ochutnat české národní jídlo. K tomu bude mít dost příležitostí. Ještě si na něm pochutná11.
— Pane vrchní, platit!
— Prosím, hned jsem u vás.
Ačkoli jsme pospíchali, museli jsme ještě dlouho čekat. Jeho „hned“ netrvalo několik minut, nýbrž půl hodiny.

Slovníček

ačkoli хотя
brambory pl картофель
číšník, -а m официант
dost достаточно
drůbež, -e f домашняя птица
hlavní jídlo, -a n второе блюдо
hrášek, -u m горошек
jídelní lístek меню
jíst есть; sníst съесть
knedlík, -u m кнедлик (мучное блюдо)
květák, -u m цветная капуста; smažený k. жареная цветная капуста
laskavý ласковый, любезный; buďte tak laskav будьте любезны
likér, -u m ликер
litovat жалеть, сожалеть
lžíce, -e f ложка
maso, -a n мясо; hovězí, -ího n говядина; telecí, -ího n телятина; vepřové, -ého n свинина
minutka, -у f порционное блюдо
moučník, -u m сладкое мучное блюдо
nabízet предлагать
nahoře byly uvedeny… (inf. uvést) наверху были указаны…
nápodobně и вам также
nápoj, -e m напиток
napřed сначала
národní jídlo национальное блюдо
něco что-нибудь, что-либо
než зд. прежде чем
nýbrž но
oběd: byli již po obědě они уже пообедали
objednat заказать
obsadit (místo) занять (место)
ochutnat попробовать
opravdu действительно
ovocná šťáva (mošt), -у, f фруктовый сок
ovšem конечно
pití, -í n питье; přát si (něco) k p. желать (что-л.) выпить
polévka, -у f суп; zeleninová р. овощной суп
pospíchat спешить
pouze только
prohlídka, -у f осмотр
předkrm, -u m закуска
příležitost, -i f возможность
příliš слишком
příloha, -у f гарнир
připojit присоединить
přisednout (si) присесть, подсесть
přítelkyně, -é f приятельница, подруга
raději (si objednám) лучше (я себе закажу)
restaurace, -e f ресторан
rýže, -e f рис
seznam, -u m список, перечень
slečna, -у f девушка, барышня
slepice, -e f курица; s. na smetaně курица в сметанном соусе
soused, -a m сосед
talíř, -e m тарелка
vepřová pečené жареная свинина
volno: je zde volno? здесь свободно?
vrchní, -ho m старший официант; раne v. (употребляется при об ращении)
všechen весь
výběr, -u m выбор
vybrat si выбрать
zatím пока
zavolat позвать
zelenina, -у f овощи
zelí, -í n капуста
změnit изменить
zvlášť особенно
žízeň, -ě f жажда

Лексико-грамматические пояснения

1. jít na oběd идти обедать: Jdu na oběd Я иду обедать. Půjdeš na oběd? Ты пойдешь обедать?

2. Выражения mít hlad, mít žízeň переводятся на русский язык быть голодным и хотеть пить: Mám velký hlad Я очень голоден. Máme žízeň Мы хотим пить.

3. Dalo mi to hodně práce. — Мне пришлось потрудиться.

4. být po obědě: Jsem už po obědě. — Я уже пообедал(а).

5. dát si něco / objednat si něco (k jídlu) заказать (себе) что-л. / взять (о блюдах, напитках):
Napřed si dáme polévku. — Сначала мы закажем суп.
Dáš si předkrm? — Ты возьмешь / закажешь себе закуску?
Со si dáte? — Что вы закажете?
Dám si kompot. — Я возьму компот.

6. mít chuť (na něco) хотеть что-л. съесть:
Mám chuť na maso. — Я хочу мясо.
Na nic nemám chuť. — Мне ничего не хочется / мне все не по вкусу.

7. Máte už vybráno? — Вы уже выбрали?

8. Budete si přát něco k pití? — Что вы будете пить?

9. Dvě piva. — Две кружки пива.
В чешском языке существительные с вещественным значением сочетаются, как правило, прямо с количественными числительными, в то время как в русском языке в большинстве случаев необходимо обозначение меры.
Vypil jsem tři kávy. — Я выпил три чашки кофе.
Dala si dvě zmrzliny. — Она заказала две порции мороженого.
Dali si tři saláty. — Они заказали три порции салата.

10. Dobrou chuť/dobré chutnání! — Приятного аппетита!

11. pochutnat si (na něčem) полакомиться / с наслаждением съесть что-л.:
Pochutnali jsme si na češkých národníchjídlech. — Мы с удовольствием поели чешские национальные блюда.
Chutná vám to? — Нравится это вам? / Это вам по вкусу?

Глагол chutnat (někomu) употребляется только в отношении блюд и напитков; в прочих случаях употребляется глагол líbit se:
Líbí se vám ten obraz? — Нравится вам эта картина?

Грамматические объяснения

Склонение существительных женского рода мягкой разновидности (тип růže)

К существительным женского рода мягкой разновидности относятся слова женского рода, оканчивающиеся на (): vůle, duše, ulice, práce, večeře, restaurace, přítelkyně, chvíle, ministryně (женщина-министр) и другие.

Pád Číslo jednotné Číslo množné
N. růže růže
G. růže růží, ulic
D. růži růžím
A. růži růže
V. růže, Libuše! růže!
L. (o) růži (o) růžích
I. růží růžemi

 

В род. падеже мн. числа у существительных данной разновидности, как правило, употребляется окончание . Однако существительные на -ice, -yně, а также некоторые существительные на -lе имеют форму род. падежа мн. числа без окончания: ulice — ulic, pozice — pozic, vesnice — vesnic деревня, chvíle — chvil минута, košile — košil рубашка, neděle — neděl воскресенье.

Спряжение глаголов vědět «знать» и jíst «есть»

Настоящее время (čas přítomný)

Osoba Číslo jednotné Číslo množné
1. vím jím víme jíme
2. víš jíš víte jíte
3. vědí jedí

 

Повелительное наклонение (Způsob rozkazovací)

В повелительном наклонении в чешском языке различаются следующие формы: 2-е лицо ед. числа, 1-е и 2-е лицо мн. числа.

2. os. č. jedn. přines! vyber si! posaď se! zavolej!
1. os. č. mn. přinesme! vyberme si! posaďme se! zavolejme!
2. os. č. mn. přineste! vyberte si! posaďte se! zavolejte!

 

Образование форм повелительного наклонения

Повелительное наклонение образуется от основы настоящего времени. Исходной формой для образования повелительного наклонения служит 3-е лицо мн. числа глаголов настоящего времени, у которых после отделения личного окончания остается чистая основа настоящего времени. Ср.:

Инфинитив 3-е л.
мн. число
наст. время
Формы
повелительного
наклонения
vybrat vyber-ou vyber! -mé, -té
nést nes-ou nes! -mé, -té
udělat udělaj-í udělej! -mé, -té
kupovat kupuj-í kupuj! -mé, -té
sázet sázej-í sázej! -mé, -té
poprosit popros-i popros! -mé, -té
pít pij-í pij! -mé, -té

 

Если после отделения окончания 3-го лица мн. числа основа оканчивается на один согласный, то 2-е лицо ед. числа повелительного наклонения равно основе: nes, pij, sázej, odvez; если же основа настоящего времени оканчивается на два (и более) согласных, во 2-м лице ед. числа повелительного наклонения появляется окончание -i: sednout si (sednou si) — sedni si, číst (čtou) — čti, vzít (vezmou) — vezmi, říci (řeknou) — řekni и т. д.

У глаголов, основа настоящего времени которых оканчивается на -aj (dělaj-í, dívaj-í se), в формах повелительного наклонения представлен результат изменения aj > ej: dělej, dívej se, zavolej, dej.

Примечание. Конечные согласные основы n, t, d в формах повелительного наклонения всегда мягкие: přiveď, obrať se, buď.

1-е лицо мн. числа повелительного наклонения образуется при помощи окончания -me, которое присоединяется к форме 2-го лица ед. числа повелительного наклонения: dělejme, vyberme, buďme, přinesme, napijme se.

2-е лицо мн. числа образуется при помощи окончания -te: dělejte, vyberte, přineste, napijte se.

Если 2-е лицо ед. числа оканчивается на -i, во мн. числе появляются окончания -eme (-ěme), -ete (-ěte): čti — čtěme, čtěte; sedni si — sedněme si, sedněte si; vezmi — vezměme, vezměte; pomysli — pomysleme, pomyslete.

Примечание. Формы 1-го лица мн. числа повелительного наклонения соответствуют в русском языке описательным конструкциям. Сравните:
Udělejme to! — Давайте это сделаем!
Nekuřme v pokoji! — Давайте не будем курить в комнате?

Ряд глаголов в формах повелительного наклонения сокращают долгий корневой гласный: koupit — kup, vrátit — vrať, pospíšit si — pospěš si, zvýšit — zvyš, ukázat — ukaž, vyřídit (pozdrav) — vyřiď (pozdrav), chránit — chraň.

Для выражения повеления, приказания или побуждения в форме 3-го лица ед. и мн. числа употребляются описательные конструкции: формы глаголов в настоящем времени в соединении с частицей : Ať to udělá Пусть он это сделает. Ať to napíšou Пусть они это напишут.

Формы повелительного наклонения от некоторых глаголов

vědět — věz, -me, -te!
mít — měj, -me, -te!
vidět — viz, -me, -te!
hnát — žeň, -me, -te!
jíst — jez, -me, -te!
jít — pojď, -me, -te! / jdi — jděme, jděte!
stát — stůj, -me, -te!
(u)péci — (u)pec / peč — me, -te!
pomoci — pomoz, -me, -te!
říci (řeknou) — řekni, -ěme, -ěte!
chtít (chtějí) — chtěj, -me, -te!

Примечания: 1. У глаголов с основой настоящего времени на k, h в формах повелительного наклонения основа оканчивается на с / č, z: utéci / utéct (uteču / uteku) — uteč / utec. pomoci (pomohu) — pomoz! (Спряжение глаголов типа (u)péci, (po)moci в формах настоящего времени см. в уроке 4).

2. Формы viz, -me, -te устаревшие, почти неупотребляемые. Форма viz употребляется прежде всего в ссылках в научных статьях, например: viz str. 335 см. стр. 335 и т. п.
Формы pojď, pojďme, pojďte употребляются при обозначении движения вместе с говорящими или по направлению к нему. Ср.: Pojď se mnou; Pojď sem. Формы jdi, jděme, jděte употребляются в других случаях. Ср.: Jdi tam. Jdi pomalu и т. п.

Склонение личных местоимений 1-го и 2-го лица и возвратно-личного местоимения se

N. ty my vy
G. mne, mě tebe, tě sebe, se nás vás
D. mně, mi tobě, ti sobě, si nám vám
A. mne, mě tebe, tě sebe, se nás vás
V. ty! vy!
L. (o) mně (o) tobě (o) sobě (o) nás (o) vás
I. mnou tebou sebou námi vámi

 

У местоимений 1-го и 2-го лица ед. числа (já, ty), а также у возвратно-личного местоимения se в формах род., дат. и вин. падежей употребляются полные и краткие формы.

Полные формы (mne, mně, tebe, tobě, sebe, sobě) употребляются в начале предложения, после предлогов, при логическом ударении в сочетании со словами jen, i, také, и т. п.: Přijedu k tobě zítra. Čekáme na tebe celou hodinu. Tobě to neřeknu. Řeknu to jen tobě.

Краткие (энклитические) формы местоимений 1-го и 2-го лица употребляются во всех прочих случаях. Они стоят после первого ударенного слова или словосочетания в предложении, а при наличии возвратных частиц se, si или вспомогательных форм прошедшего времени (jsem, jsi, jsme, jste) находятся после них: Přines mi tu knihu! Vidíš mě? Já ti to přinesu. Viděl jsem tě včera v kině. Chci se tě zeptat na jednu věc Я хочу спросить тебя об одной вещи.

Союзы nebo, než, nýbrž, ačkoli

Союз nebo/anebo или является наиболее употребительным разделительным союзом: Со si dáte, čaj nebo kávu? Что вы возьмете, чай или кофе?

Союз než — временной подчинительный союз, соответствует в русском языке временному союзу прежде чем, раньше чем: Než odejdu, musím to říci Прежде чем уйти, я должен это сказать. Dalo mi hodně práce, než jsem našel místo. Мне пришлось потрудиться, прежде чем я нашел место.

Nýbrž (книжн.) противительный союз, который в русском языке соответствует противительным союзам но, однако: Nedala si zeleninu, nýbrž si objednala vepřovou Она взяла / заказала не овощи, а свиную отбивную. Союз nýbrž употребляется только после отрицания.

Ačkoli уступительный союз хотя, несмотря на то, что: Ačkoli to jídlo není příliš zdravé, pochutnala si na něm Хотя это блюдо не очень полезно для здоровья, она с удовольствием его съела.

Упражнения

1. Ответьте на вопросы:
— Kam jste šli po prohlídce města na oběd?
— Proč jste šli právě do této restaurace?
— Byla v restauraci volná místa?
— Kdo byli vaši sousedé u stolu?
— Která jídla byla uvedena na jídelním lístku?
— Co jste si vybrali?
— Co jste pil po obědě?
— Chutnala vaší přítelkyni česká národní jídla?

2. Раскройте скобки, слова в скобках поставьте в соответствующем падеже:
Dlouho byl bez (práce). — Ke (stanice) autobusu jdu pěšky. — Dostala jsem zprávu od své (přítelkyně). — Obývací pokoj je vedle (ložnice). — Dnes večer jdeme do (restaurace). — Řeknu to jen své (sestřenice). — Matka šla do (kuchyň) pro (lžíce). — K (večeře) jsme přišli včas. — Bude-li pěkné počasí, pojedeme v (neděle) na výlet. — Rychle jsem snědl (kaše) a vyběhl z domu. — Večer se často díváme na (televize). — Za (chvíle) jsem se vrátil domů. — Pozval jsem svou (přítelkyně) na koncert. — Po (práce) půjdu do kina. — V (restaurace) nebyla volná místa. — Noviny budu číst po (večeře). -Počkám na tebe na (stanice) autobusu. — Chodili jsme po širokých (ulice) neznámého města. — Dítě se učilo jíst (lžíce). — Jedli jsme (slepice) s (rýže). — Setkala jsem se tam se svou (přítelkyně). — Žijeme v socialistické (země).

3. Образуйте повелительное наклонение от следующих глаголов:
jít, jet, povědět, jíst, mít, číst, psát, najít, přisednout si, sednout si, vidět, smát se, ptát se, dívat se, dát, objednat, uvařit, prohlédnout si, přinést, odpovídat, kupovat, posadit se, milovat

4. Напишите следующие предложения в повелительном наклонении:
Zůstaneš tady do zítřka. — Přečtete tuto knihu do večera? — Dáš si polévku? — Půjdeme spolu do restaurace. — Sníš to všechno, nebudeš mít hlad. — Máš to vždy u sebe? — Napíšete dnes matce dopis? — Zeptáme se na to profesora. — Maminka uvařila dobrý oběd. — Přinesete zítra tu knihu? — Milujeme svou vlast. — Nesměješ se, protože to není k smíchu. — Doporučíte jim, aby se podívali do té galerie. — Najdeš len slovník v knihovně. — Už nic nepovídáte.

5. Глаголы в скобках поставьте в повелительном наклонении:
(Vypsat) všechna zájmena a (určit) jejich skloňování. — Přečíst) si celé cvičení. — (Přinést) křídu z vedlejší místnosti. — (Pokračovat) ve vyprávění. -(Napsat) obsah článku. — (Umýt si) ruce před jídlem. — (Říkat to) v množném čísle. — (Dávat si) otázky. — (Odpovídat) nahlas. (Připravit si) úkol na zítřek. — (Rozdat, sebrat) sešity. — (Sedět) klidně, (nekřičet). — (Poslat) ihned pro lékaře. — (Jít) pryč. — Na nic (se neptat). — (Seznámit se), prosím. — (Odpovědět) na moje otázky. — (Sníst) to jablko. — (Vidět) na stránce 10. — (Sednout si) na své místo. Pěkně (najíst se). — (Zahnout) za roh. — (Nezapomenout) mi napsat pár řádek. — (Otevřít), prosím, dveře. — (Jít) na oběd do této restaurace. — (Povědět) nám o všech podrobnostech. — (Neplivat) na podlahu. — (Nezapomenout) mi zatelefonovat. — (Zachovávat) čistotu. — (Počkat) na mne tady. — (Prominout), že jsem se opozdil. — (Studovat) pilně češtinu. — (Nebrat) to do rukou! — (Nestát) pod okny a (nemluvit) hlasitě.

6. Напишите следующие предложения в единственном числе:
Pomozte nám, prosím, s touto prací. — Vezměte mne s sebou. — Dejte mi dobrou radu. — Sedněte si a vypijte si s námi kávu. — Zavolejte všechny k večeři. — Pospěšte si, představení už začíná. — Stůjte tady a čekejte na mne. — Věřte mi, je to pravda. — Objednejte si něco k pití. — Přineste, prosím, jídelní lístek. — Zeptejte se na to pana profesora.

7. Напишите следующие предложения во множественном числе:
Ten lístek do divadla nabídni Martě. — Přečti ten odstavec ještě jednou. — Nalij mi sklenici čaje. — Posaď se a povídej. — Dej mi, prosím, ten časopis. — Měj se dobře. — Ať okamžitě pošle telegram. — Nejez, není to dobré. — Změň své rozhodnutí. — Dodělej to do konce. — Napiš, prosím, článek do novin. — Namaž si chléb máslem. — Nechoď nikam, je už pozdě. — Vypravuj nám o své cestě do Itálie.

8. Вставьте соответствующие формы повелительного наклонения глагола jít:
Jdu na večeři, … se mnou! — Jirko, … sem prosím tě na chvilku! Někdo zvoní, … otevřít. — Prosím vás, … někdo z vás pro křídu! Hoši, … si spolu zahrát volejbal! — … sem blíž, děti! — …pryč, zlobím se na tebe! — Mám už hlad, … na večeři! — Prosím vás, … zavolat soudruha Vaňka! — Chlapci, … mi, prosím vás, pomoči!

9. Вставьте нужные формы личных местоимений:
Kdo … dal tu informaci? — Jdi, prosím …, trochu dál. — Přineste … černou kávu. — Kdy k … přijedete na návštěvu? — Napiš … dopis z Polska. — Viděl jsem tě včera v kině, ale tys … nepoznal. — Myslete na (se). — Ten člověk pracuje jen pro … . — Teto, nesu … ovoce. — Tys … volal? — Ty … zde hledáš? — Jsem ráda, že … vidím.

10. Составьте предложения, используя следующие выражения:
mám hlad, máme žízeň, byl jsem po obědě, dám si salát, mám chut’ na limonádu, pochutnal jsem si na českých národních jídlech, mně to nechutná, dalo mi to hodně práce

11. Вместо точек вставьте глаголы vědět и jíst:
Ne … kde je nejbližší restaurace? — Dobře …, proč se to stalo. — Rád … smažené ryby? — Nerad … kaši. — Proč ne … polévku, je chutná. — Ne … jsme, že máme zítra přednášku z filozofie. — Už jsem se ho ptal. ale také nic ne … .

12. Закройте книги и отвечайте на вопросы по образцу:
а) Tobě to neřeknu. — Proč mi to nechceš říci?
Tobě to nedám … — Tebe nepozvu … — S tebou nepůjdu. … — K tobě nepřijdu. … — Na tebe nepočkám. … — Tebe nevezmu s sebou. … — Tobě nepomohu. … — Bez tebe nepůjdu. … — Tobě to nekoupím. …— U tebe se nezastavím….
б) Řekneš mi to? — Ano, tobě to řeknu.
Dáš mi to? … — Pozveš mě? … — Půjdeš se mnou? … — Zavoláš mi? … — Přijdeš ke mně? … — Počkáš na mne? … — Vezmeš mě s sebou? … — Pomůžeš mi? … — Půjdeš tam beze mne? … — Koupíš mi to? …
в) Něco jsem ti přinesl. — Co jsi mi přinesl?
Něco jsem ti koupil. … — Něco ti ukážu. … — Někdy tě vezmu s sebou. … — Někam tě zavedu. … — Něco jsem o tobě slyšel. … — Někde na tebe počkám. … — Někdy k tobě zajdu … — Něco jsem ti poslal. … — O něco jsem tě žádal. … — Na něco tě chci upozornit.

13. Вместо точек вставьте пропущенные местоимения 1-го и 2-го лица:
Řekněte …, со jste si vybrala. — Přijdu k … odpoledne. — Byli u … před měsícem. — Vždy … ráda vidím. — Dej … prosím tě svůj slovník. — Milá Marto, dostala jsem od … dopis, který … velmi potěšil. — Pojďte se … na oděd — Mluvila jsem s … několikrát. — Viděla jsem … na ulici. — Budu na … čekat přesně v devět.

14. Переведите на чешский язык:
а) Зденек, не ходи туда. — Марта, пойдем с нами в театр. — Пан официант, принесите, пожалуйста, две кружки пива. — Не ешь так быстро. -Расскажите нам, что вы видели интересного в нашем городе. — Закрой окно и иди сюда. — Выбери себе овощное блюдо. — Не помогай ему, пусть делает сам.
б) Ко мне приехал друг из Чехословакии. Мне очень хотелось показать ему наш город. Рано утром мы начали осматривать город и его достопримечательности. В полдень мы очень проголодались. Мы пошли в ресторан, сели за стол и взяли меню. Здесь был очень большой выбор различных блюд. Мой друг хотел попробовать русские национальные блюда. Мы заказали борщ и телячью отбивную с жареным картофелем. Затем мы взяли салат, рыбу и, конечно, минеральную воду.
— Приятного аппетита, — сказал я Зденеку.
— Спасибо, вам того же!
Обед был очень вкусный. Мы ели с большим аппетитом. Потом мы пили черный кофе с пирожным и ели фрукты.
— Я плачу, — сказал я официанту.
Официант подал нам счет. Мы заплатили и вышли на улицу. Было пять часов. У нас было еще два часа свободного времени.

15. Вместо точек вставьте:
а) пропущенные предлоги (слова в скобках поставьте в соответствующем падеже):
Půjdu tam … (oběd). — … (prohlídka) města jsme šli … (restaurace). — Rád udělá … (já) všechno. — Vrátil se domů … (měsíc). — Čekali jsme … (ty) … (hodina). — … (chvíle) přišel číšník. — Dovolte, abych si … (vy) přisedl. — Dlouho stáli … (dům) a nemohli se rozloučit. — Autor píše … (svůj román) … (život) mládeže. — Těším se … (dovolenou) … (hory). — Dnes … (přednáška) jdeme … (kino). — Obchodní dům je … (divadlo). — … (můj dům) je pěkná zahrada. — … (naše fakulta) studují studenti … (různé země). — Půjdu … (kamarád) … (sešit). — Přijel … (Sovětský svaz) … (rok). — Četl jsem … (dopis) … (tvůj bratr a ty). — Pes ležel … (stůl). — Byl jsem … (Morava) a můj přítel byl … (Slovensko). — Jak dlouho jste byl … (Krym)? — Dnes je … (školní hřiště) zajímavý zápas. — Přijdu … (ty) … (divadlo). — … (divadlo) se půjdeme někam projít.
б) пропущенные союзы než, nýbrž, nebo, ačkoli, protože:
Dáš si rýži … brambory? — Dal si knedlíky, … má držet dietu. — … přinesou další jídlo, trochu se napijeme. — To jídlo se jí s chle bem … s brambory. — Věra si dala limonádu, … nepije žádný alkohol. — Řízky se nepečou, … se smaží. — Jez tu polévku, … ti vychladne. — Pravý šašlik se nedělá z vepřového, … ze skopového. — Musila si vzít kaši, … ji nemá ráda.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: