Browse By

Урок 6

Склонение существительных среднего рода мягкой разновидности (тип pole). Модальные глаголы. Настоящее и будущее время модальных глаголов. Прошедшее время. Порядок слов в предложениях с формами прошедшего времени. Образование причастий прошедшего времени на -l. Предлог рrо. Союз až.

JAK JSEM TRÁVIL SVOU DOVOLENOU
(Dopis)
Milý příteli!
Děkuji Ti za Tvůj dopis. Musím Ti napsat, jak jsem trávil dovolenou. Jak víš, dostal jsem v závodě za dobrou práci rekreační poukaz do Tater. Velmi jsem se letos na dovolenou těšil1, protože
jsem v Tatrách ještě nikdy nebyl. Mám rád2 koupání, a proto jsem dříve jezdíval k vodě, někam k řece nebo na přehradu. Loni jsem byl o dovolené3 u moře4.
Ubytovali nás v chatě vysoko v horách. To víš, žádný komfortní hotel to nebyl, ale ubytování bylo dobré a jídlo dokonce výborné. Nám to stačilo. Zpočátku jsme dělali krátké vycházky po okolí chaty a do blízkých lesů, později jsme podnikali i výlety a horské túry. Slunce krásně svítilo, nebe bylo nádherně modré. Moc jsem se těšil na výstup na Rysy. Je to na hranicích mezi Československem a Polskem. Tato cesta se však pro špatné počasí neuskutečnila. Ochladilo se a přišly deště a mlha. S výlety byl konec5. Všechna odpoledne jsme museli strávit v chatě, protože
venku bylo mokro a zima. Hráli jsme šachy nebo karty6 a různé společenské hry. Nemohli jsme chodit ani na hřiště. I když mi dovolenou trochu pokazilo počasí, rád na ni vzpomínám. Poznal jsem, že i hory mají svou krásu.
Milý příteli, jsem zvědav7, kde jsi byl o prázdninách Ty. Opět jako loni na Krymu8? Až k vám zase přijedu, chtěl bych se podívat na Kavkaz:
Budeš-li chtít, pojedeme spolu. Srdečně Tě zdravím a těším se na Tvou odpověď.

Tvůj Jiří.

P. S.
Mám už pro Tebe ten česko-ruský slovník. Pošlu Ti ho poštou.

* * *

Р.: Ahoj, kluci. No tak už máme zas po prázdninách (po dovolené).
Z.: Škoda. Letos jsem strávil prázdniny opravdu hezky. No ale když je to pěkné, tak to utíká strašně rychle.
Р.: A kdes vlastně byl?
Z.: Byl jsem poprvé na Krymu u Černého moře. Počasí bylo nádherné, celý den jsem trávil na pláži. Hodně jsem se koupal, skákal do vody s můstku, jezdil na vodních lyžích — to mě naučili kamarádi — no a samozřejmě se hodně opaloval.
Р.: A jak jsi tam jel, na pozvání, nebo s Čedokem?
Z.: S CKM (Cestovní kanceláří mládeže). Přihlásil jsem se už v zimě. Bylo to takové turistické středisko pro mládež, bylo tam mnoho mladých chlapců a děvčat z různých socialistických zemí, takže teď mám všude spoustu nových přátel.
Р.: Ale jak jste se domlouvali?
Z.: Ovšem že rusky. Byla to dobrá praxe. Hodně jsem se v ruštině zdokonalil. A kde jsi byl ty, Petře, o dovolené9?
Р.: Já jsem byl jako pionýrský vedoucí na táboře na jižní Moravě. Byl to pionýrský tábor SČSP s výukou ruského jazyka. Byli tam také učitelé a děti ze Sovětského svazu, kteří pomáhali našim dětem zdokonalovat si znalosti v ruštině.
Z.: Tak to vlastně ty děti chodily do školy?
Р.: To ne. Všechno se to dělalo spíš formou her, soutěží, kvizů a různých podobných zábav. No a pak se učili tím, že si povídali se sovětskými kamarády. A víš, že takový bezprostřední styk je často účinnější, než to časování a skloňování. Krásné byly zvlášť ty večery, kdy jsme seděli u táboráku a za doprovodu kytary a harmoniky zpívali ruské a české písně.

Slovníček

ani даже
bezprostřední непосредственный
blízký близкий
časování, -í n спряжение
Čedok (cestovní kancelář) Бюро путешествий ЧССР
déšť, -e m дождь; přišly deště начались дожди
dokonce даже, просто
domlouvat se договариваться
doprovod, -u m сопровождение; za d. kytary под аккомпанемент гитары
dovolená, -у f отпуск
dřive раньше
horská chata, -у f турбаза в горах
hotel, -u m гостиница
hra, her f игра
hranice, -e f граница
hřiště, -ě n спортплощадка
chodit na jídlo (někam) ходить есть (куда-л.)
jezdívat часто ездить
koupání, -í n купание
krása, -у f красота
kvíz, -u m викторина
letos в этом году
loni в прошлом году
mezi между
mlha, -у f туман
modrý голубой
můstek, -tku m мостик
nádherný прекрасный
nebo или
neuskutečnit se не осуществиться
odpověď, -i f ответ
ohniště, -ě n костер
ochladilo se похолодало
okolí, -í n окрестность
opalovat se загорать
opét снова, опять
opravdu действительно
píseň, -sně f песня
počasí, -í n погода
počkat подождать
podívat se посмотреть; р. se na Kávkaz съездить на Кавказ
podnikat предпринимать, устраивать, организовывать
pokazit испортить
poprvé впервые
poslat poštou послать по почте
později позже
poznat узнать
praxe, -e f практика
prázdniny pl каникулы
předem заранее
přehrada, -у f плотина
přijít прийти
přítel, -e m друг, приятель
rekreační poukaz, -u m путевка
samozřejmé разумеется
SČSP Союз чехословацко-советской дружбы
skákat прыгать
skloňování, í n склонение
slovník, -u m словарь
slunce, -e n солнце
soutěž, -e f соревнование, состязание
spíš скорее
společenské hry развлекательные игры
spolu вместе
spousta, -у f множество; полно
srdečně tě zdravím сердечно тебя приветствую
starat se заботиться
styk, -u m связь
tábor, -а f лагерь
táborák, -u m пионерский костер
trávit (čas) проводить (время)
túra, -а f поход; horská t. поход в горы
turistické středisko, -a n турбаза
ubytování, -í n жилищные условия
ubytovat поселить, разместить
účinnější более эффективный
utíkat убегать
včas вовремя
vedoucí, -ího m руководитель; pionýrský v. пионервожатый
vědět знать; jak víš как тебе известно; to víš… знаешь…
venku на улице (вне дома)
vlastně собственно говоря
všude везде
vycházka, -у f прогулка
výstup, -u m восхождение
výuka, -у f обучение
vzpomínat (na něсо) вспоминать (о чём-л.)
zase снова
zdokonalovat se совершенствоваться в чём-л.
země, -ě f страна
zima, -у f зима, холод, мороз; byla z. было холодно
znalost, -i f знание
zpočátku сначала
zvlášť особенно
žádný: ž. komfortní hotel to nebyl никакого комфорта там не было

Лексико-грамматические пояснения

1. těšit se (na něco, na někoho) — с нетерпением / с радостью ждать (кого-л.), мечтать (о чём-л.)
Těším se na dovolenou. — Я с нетерпением жду отпуска.
Těšíme se na váš návrat. — Мы с нетерпением ждем вашего возвращения.
Těší se na prázdniny. — Они с нетерпением ждут каникул.
Těšíme se na Krym. — Мы мечтаем о Крыме.

2. Конструкция mít rád, -a, -o, -i, -у с прямым дополнением имеет значение любить кого-л., что-л.
Ср.: Mám ráda hudbu Я люблю музыку. Máme rádi koupání Мы любим купаться (купание). Studenti mají rádi sport Студенты любят спорт. Mám vás rád(a) Я вас люблю.

Rád изменяется по родам и числам: ед. число — rád, ráda, rádo, мн. число — rádi (одуш. мужск. р.), rády (женск. р.), ráda (ср. р.).

Otec má rád svého syna. — Отец любит своего сына.
Matka má ráda svou dceru. — Мать любит свою дочь.
Bratři mají rádi své děti. — Братья любят своих детей.
Božena a Marta mají rády květiny. — Божена и Марта любят цветы.

3. být o dovolené (někde) — находиться в отпуске (где-л.)
Byl jsem o dovolené na chatě. — Я был во время отпуска на даче.

4. být u moře — быть / отдыхать у моря / на море
Ср. также:  trávit dovolenou u řeky (u jezera) — проводить отпуск на берегу реки (у озера)

5. S výlety byl konec. — Прогулкам / экскурсиям пришел конец.

6. hrát (něco) — играть (во что-л.)
Hráli jsme šachy nebo karty. — Мы играли в шахматы или в карты.
Rád hraji šachy. — Я люблю играть в шахматы.
Hrajeme dámu. — Мы играем в шашки.
Chlapci rádi hrají kopanou. — Ребята любят играть в футбол.

7. Jsem zvědav, kde jsi byl о prázdninách. — Мне интересно / любопытно, где ты был на каникулах.

8. Обратите внимание на употребление предлогов в следующих выражениях:
na Slovensku — в Словакии
na Kavkaze — на Кавказе
na Krymu — в Крыму
na Šumavě — на Шумаве
na Moravě — в Моравии
v Tatrách — в Татрах
na Sibiři — в Сибири
v Karpatech — в Карпатах
v Čechách — в Чехии

9. Запомните: предлог о с предл. падежом:
о dovolené — во время отпуска
о svátcích — во время праздников
о prázdninách — во время каникул / в каникулы
о přestávce — во время перерыва

Грамматические объяснения

Склонение существительных среднего рода мягкой разновидности (тип pole)

Pád Číslo jednotné Číslo množné
N.. V. pole pole
G. pole polí, pracovišť
D. poli polím
A. pole pole
L. (na) poli (na) polích
I. polem poli

По образцу существительных среднего рода мягкой разновидности (тип pole) склоняются почти все существительные среднего рода на с предшествующими согласными ř, с, šť: moře, slunce, vejce, pracoviště и др.

В род. падеже мн. числа у существительных данной разновидности обычным является окончание : polí, moří, srdcí (ср. в русском языке окончание -ей), однако у существительных с суффиксом -iště в род. падеже мн. числа употребляется форма без окончания: pracoviště — pracovišť, ohniště — ohnišť.

Модальные глаголы (Modálni slovesa)

Важнейшие модальные глаголы в чешском языке следующие: musit/muset, mít, moci, chtít, smět.

Все они различаются по значению и употреблению, выражая различные оттенки долженствования, необходимости, возможности и желания.

Глагол musit/muset выражает макисмальную степень долженствования, необходимости. Он спрягается по типу prosit или sázet. Ср.:

Musím tam jít. — Я должен туда пойти/мне придется туда пойти.
Musíme čekat asi hodinu. — Мы должны ждать примерно час/нам придется ждать примерно час.
Musím napsat dopis. — Мне нужно/мне надо написать письмо.

Глагол mít как модальный выражает менее категорическое долженствование. Наряду с оттенком значения долженствования (нужно, следует) он имеет и оттенок значения возможности (можно):

Mám už začít? — Можно мне начать?/Могу я начать?
Víte, kam máme jít? — Вы знаете, куда нам нужно/следует идти?
Mám mu to říci? — Сказать мне ему это?

Примечание. Оттенок возможности появляется, как правило, в вопросе. Глагол mít (mám) спрягается по типу dělat.

Глагол moci соответствует русскому глаголу мочь (быть в состоянии что-либо сделать), имеет оттенок возможности.

Mohu už začít? — Я могу уже начать?
Nemůže to vědět. — Он не может этого знать.

Спряжение глагола moci в настоящем времени

Osoba Číslo jednotné Číslo množné
1. mohu (můžu) můžeme
2. můžeš můžete
3. může mohou (můžou)

Примечание. Формы 1-го лица ед. числа můžu и 3-го лица мн. числа můžou употребляются в разговорной речи.

Глагол chtít соответствует русскому глаголу хотеть.

Chci jít domů. — Я хочу идти домой.
Chceme pracovat. — Мы хотим работать.

Спряжение глагола chtít в настоящем времени

Osoba Číslo jednotné Číslo množné
1. chci chceme
2. chceš chcete
3. chce chtějí

Глагол smět соответствует в русском языке глаголам мочь, сметь, иметь право.

Smím to napsat? — Я могу/имею право написать это?
Nesmíš tam chodit. — Ты не смеешь/не имеешь права туда ходить.

Глагол smět в настоящем времени спрягается как глагол umět: smím, smíš, smí, smíme, smíte, smějí.

Будущее время модальных глаголов

В отличие от русского языка, глаголы moci, chtít, muset/musit образуют в чешском языке только будущее сложное: budu moci, chtít, muset/musit, которое соответствует в русском языке формам простого будущего глаголов смогу, захочу и форме должен буду.

Osoba Číslo jednotné Číslo množné
1. budu moci, chtít, muset / musit budeme moci, chtít, muset / musit
2. budeš moci, chtít, muset / musit budete moci, chtít, muset / musit
3. bude moci, chtít, muset / musit budou moci, chtít, muset / musit

Nebudu to moci udělat. — Я не смогу это сделать.
Budeš-li chtít, pojedeme spolu. — Если захочешь, поедем вместе.
Budeme to muset udělat. — Мы должны будем это сделать.

Примечание. Глагол mít в модальном значении не имеет формы будущего времени.

Прошедшее время (čas minulý)

Прошедшее время в чешском языке сложное. Оно состоит из личных форм настоящего времени глагола být и причастия прошедшего времени на -l смыслового глагола.

Osoba Číslo jednotné Číslo množné
1. nesl, -a jsem nesli, -y jsme
2. nesl, -a jsi nesli, -y jste
3. nesl, -a, -o nesli, -y, -a

Примечание. В разговорном языке в формах прошедшего времени часто употребляются личные местоимения: Já jsem nesl. My jsme se koupali v řece.

1. В 3-м лице ед. и мн. числа вспомогательные формы глагола být (je, jsou) отсутствуют:
Bratr mi přinesl knihy. — Брат мне принес книги.
Kamarádi nám přinesli knihy. — Товарищи нам принесли книги

2. При употреблении возвратных глаголов в формах прошедшего времени возвратные компоненты se и si, как правило, сливаются с формой 2-го лица ед. числа вспомогательного глагола:
Čemu jsi se učil? → Čemu ses učil? — Чему ты учился?
Kdy jsi se vrátil? → Kdy ses vrátil? — Когда ты вернулся?
Co jsi si koupil? → Co sis koupil? — Что ты купил себе?

3. Во 2-м лице ед. числа сокращенная форма вспомогательного глагола может присоединяться к другим словам в предложении:
Ту jsi to četl?→ Tys to četl? — Ты это читал?
Kde jsi bydlel? →Kdes bydlel? — Где ты жил?
Neřekl jsi, kdy přijedeš. → Neřekls, kdy přijedeš. — Ты не сказал, когда приедешь.
Со jsi dělal? → Cos dělal? — Что ты делал?

4. При вежливом обращении к одному лицу (на Вы) в форме мн. числа стоит только вспомогательный глагол jste, в то время как причастие прошедшего времени на -l употребляется в форме ед. числа:
Kde jste byla? Где вы были? (вежливое обращение к одному лицу женского пола).
Byl jste už doma? Вы уже были дома? (вежливое обращение к одному лицу мужского пола).

Порядок слов в предложениях с формами прошедшего времени

Формы вспомогательного глагола být (jsem, jsi, jsme, jste), входящие в состав прошедшего времени, являются безударными словами. В предложении они занимают место после первого ударенного слова или словосочетания. Возвратные компоненты se и si следуют за ними:

Včera jsem se vrátil pozdě večer. — Вчера я вернулся поздно вечером.
Vrátil jsem se pozdě večer. — Я вернулся поздно вечером.
Со jste si koupil? — Что вы себе купили?
Koupil jste si to? — Вы купили себе это?

Образование причастий прошедшего времени на -l

Причастия прошедшего времени на -l образуются от основы прошедшего времени (которая часто, но не всегда совпадает с основой инфинитива) путем прибавления суффикса -l и соответствующих окончаний, указывающих на род и число.

Číslo Mužský rod Ženský rod Střední rod
Jednotné -l -la -lo
Množné -li (одуш.)
-ly (неодуш.)
-ly -la

Ср.:
dělat: dělal, -i, -у  dělala, -у dělalo, -a
umět: uměl, -i, -y uměla, -y umělo, -a
prosit: prosil, -i, -y prosila, -y prosilo, -a
pracovat: pracoval, -i, -y pracovala, -y pracovalo, -a

От глаголов отдельных классов и групп причастия на -l образуются следующим образом:

а) От глаголов типа nést, vést, vézt основа прошедшего времени совпадает не с основой инфинитива, а с основой настоящего времени:
nést — nesl (nesu)
růst — rostl (roštu)
vézt — vezl (vezu)
(u)téci — (u)tekl (uteču)
vést — vedl (vedu)
plést — pletl (pletu)
kvést — kvetl (kvetu)
lézt — lezl (lezu)
péci — pekl (peču; apx. peku)
mést — metl (metu)

Примечание. Долгий корневой гласный инфинитива в причастии на -l сокращается: nést — nesl, šit — šil, být — byl, žít — žil, růst — rostl.

У глаголов типа tisknout, у которых суффикс -nou- следует после согласного, суффикс присоединяется обычно прямо к корню, но часто имеет место колебание, особенно в разговорном языке:
tisknout — tiskl (но: tisknul ruku)
padnout — padl
křiknout — křikl
zvednout — zvedl
sednout si — sedl si
prohlédnout si — prohlédl si

У глагола типа minout суффикс инфинитива -nou-, следующий за гласным корня, чередуется в причастии прошедшего времени на -l с суффиксом -nu-:
minout — minul
plynout — plynul
vinout — vinul
zahnout — zahnul

б) Причастия на -l от некоторых глаголов:
jít — šel, šla, šlo, šli, šly, šla
vzít — vzal, -a, -o…
jet — jel, -a, -o…
jíst — jedl, -a, -o…
mít — měl, -a, -o…
číst — četl, -a, -o…
chtít — chtěl, -a, -o…
začít — začal, -a, -o…
říci — řekl, -a, -o…
přijmout — přijal, -a, -o…
moci — mohl, -a, -o…

Примечания: 1. У глаголов stát — stál, smát se — smál se, bát se — bál se, hrát (si) — hrál si, přát si — přál si и некоторых других долгий гласный основы в причастиях прошедшего времени на -l не сокращается.
2. Причастиям šel, šla соответствует в русском языке шел и пошел, a jel — ехал и поехал.

Предлог pro

Предлог pro употребляется с вин. падежом и означает:

а) для кого-либо, ради чего-либо:
Mám pro vás nové knihy. — У меня есть для вас новые книги.
Udělal jsem to pro vás. — Я сделал это ради вас.

б) из-за чего-либо, по какой-либо причине:
Pro nemoc jsem se nemohl zúčastnit přednášek. — Из-за болезни я не посещал лекции.

в) за; после глаголов движения имеет значение цели:
Šel pro vejce a sýr. — Он пошел за яйцами и сыром.
Půjdu pro mléko. — Я пойду за молоком.

Союз až

Союз — временной. Он употребляется с будущим временем, которое или является
одновременным с другим будущим временем, или предшествует ему.

Сравните:
Až zase přijedu k vám do Sovětského svazu, podíváme se na Kavkaz. — Когда я снова приеду к вам в Советский Союз, мы поедем на Кавказ.
Řeknu vám to, až se vrátím domů. — Я скажу вам это, когда вернусь домой.
Až půjdeš domů, kup mi papír. — Когда пойдешь домой, купи мне бумагу.

Упражнения

1. Ответьте на вопросы:
— Jak jste trávil dovolenou?
— Kde jste dostal rekreační poukaz?
— Byl jste o dovolené u moře?
— Rád se koupáte?
— Líbilo se vám na Krymu?
— Kde vás ubytovali?
— Jak jste trávil čas v ozdravovně?
— Jaké bylo počasí?
— Cestujete rád?
— Chcete se podívat na Kavkaz?

2. Образуйте причастия прошедшего времени на -l от следующих глаголов:
psát, trávit, dostat, jet, jít, chodit, prosit, hrát, obědvat, číst, žít, bydlit, pracovat, studovat, těšit se, vypravovat, zmoknout, bát se, začít, vědět, procházet se, přijíždět, sedět, vzpomenont, podniknout

3. Образуйте прошедшее время:
Trávím dovolenou v Tatrách. — Rád se koupám. — Slunce krásně svítí. — Za dobrou práci dostávají dělníci rekreační poukazy. — Těšíme se na dovolenou. — Bydlíme v pěkném hotelu. — Píšu dopis matce. — Co děláte? — Jedete na hory? — Jak je v létě na horách? — O prázdninách jedeme s kamarádkou na Krym. — Přednáška z české historické mluvnice začne přesně v devět hodin. — Před naším oknem rostou lípy a břízy. — Co piješ ráno? — Jedete vlakem? — Jdu parkem. — Nerad tam chodím. — Mám ráda cestování.

4. Напишите следующие предложения в единственном числе:
Byli jsme s kamarády v divadle. — Dostali jste dopisy z Bulharska? — Vrátili jsme se domů pozdě večer. — Proč jste k nám nepřišli? — Už jste dostali nové byty? — Těšili jsme se na dovolenou. — Byli jsme ubytováni v chatě. — Zpočátku jsme dělali krátké procházky po okolí. — Moskevští studenti nám psali o svém pobytu v Polsku.

5. Напишите следующие предложения во множественном числе:
Šla jsem na koncert sama. — Nedostala jsem lístky do divadla. — Můj kamarád studoval tři roky na Karlově univerzitě v Praze. — Složil všechny zkoušky na výbornou. — Sestra odjela z Bratislavy před týdnem. — Dnes jsem obědvala v jídelně. — Poznala jsem, že i hory mají svou krásu. — Večer před spaním jsem rád četl.

6. Модальные глаголы в скобках напишите в настоящем времени:
(Chtít) jít domů? — Proč (nechtít) Dana jít s námi? — (Mít, ty) jít k telefonu. — (Vy, chtít) mi něco říci? — (Já, moci) z’de kouřit? Zde se (nesmět) kouřit. — (Moci) mluvit česky? — (Vy, musit) mluvit anglicky. — Připravujeme se na zkoušky, (nemoci) a (nesmět) myslet na zábavu. — Helenka (chtít) zůstat doma. — (Ty, musit) mi tu knihu vrátit. — (Já, mít) mu něco přinést. — (Vy, musit) napsat dopis svým rodičům. — (Vy, nesmět) tam chodit. — (Vy, nemuset) jim to říkat. — (Oni, musit) držet dietu. — (Ty, mít) dojít pro cigarety. — (Ty, nesmět) tak mluvit.

7. Образуйте будущее время:
Může k nám Vlasta přijít? — Chce k nám Vláďa přijet? — Musíte jet zpátky! — Chceš tam znovu jít? — Můžete jet s námi? — Musíš tam chodit? — Chcete-li, můžete se vrátit. — Musíme to udělat včas. — Mohu to opakovat?

8. Напишите следующие предложения в прошедшем времени:
Musíš tam chodit? — Máš jí zavolat. — Chceme jim to ukázat. — Máš mlčet. — Nemusíte jim to říkat. — S kým chceš mluvit? — Mám to připravit sám? — Chci jít do divadla, ale nemám čas. — Máme jet na výlet, ale je špatné počasí. — Musím koupit ovoce, ale nemám peníze.

9. Поставьте вопросы к данным предложениям:
ОбразецUčil jsem se česky. — Učil ses česky? Koupil jsem si šaty. — Koupil sis šaty?
Naučil jsem se polsky. — Zvykl jsem si na nový byt. — Vrátil jsem se domů večer. — Připravil jsem si referát. — Koupal jsem se v moři. — Zeptal jsem se maminky.

10. Ответьте на вопросы, выбирая нужные слова.
Образец: Kdy ses vrátíí? — Vrátil jsem se v neděli.
Co sis koupil? slib
Co sis vzal? nový slovník
Na koho ses ptal? ten časopis
Kde ses zastavil? Milan
Jak ses učil? výstava
Co sis prohlédl? št’astná cesta
Na co sis vzpomněl? obchodní dům
Co sis přála? dobře

11. Слова в скобках поставьте в соответствующем падеже:
Dnes je 20 stupňů na (slunce). — Byl jsem na dovolené u (moře). — Před rokem jsem poprvé plul na lodi po (Černé moře). — Můj otec viděl mnoho (moře). — Jako kapitán proplul všemi (moře) světa. — Otce to stále táhne k (moře). — Co na (srdce), to na jazyku. — Přeji vám to z celého (srdce). — Z (letiště) do hotelu jsme jeli autem. — Studenti pracovali na (pole — pl) od rána do večera. — Nad (moře) jsme letěli dvě hodiny. — Děti se vesele koupaly v(moře). — Cesta vedla podél (pole — gen. pl).

12. Напишите следующие предложения в настоящем и будущем времени:
Otec povídal mnoho zajímavého o své cestě. — Přednášky z evropské literatury jsme poslouchali s velkým zájmem. — Do Moskvy přijeli českoslovenští sportovci. — V divadle dávali novou operu. — Psal jsem ti o svém pobytu v horách. — Denně jsme dělali procházky do blízkých lesů. — Neměla jsem čas, a proto jsem tam nešla. — Na hodině češtiny jsme četli, psali, překládali a mluvili česky.

13. Переведите на чешский язык:
а) Я долго ждал ответа, но не получил его. — Я с нетерпением жду лета, летом мы поедем к морю. — Дома с нетерпением ждут моего приезда. — В прошлом году мы были в отпуске зимой. — В этом году мы проведем отпуск на юге. — На улице было холодно, мы сидели в комнате и играли в шашки. — Мальчики из нашей школы любят играть в хоккей. — Мне интересно знать, где ты был. — Интересно, что у нас сегодня на обед. — Мне интересно знать, был ли ты в Словакии. — Во время каникул мы будем работать в поле. — Во время перерыва я пошел в столовую. — На праздники мы ходили в гости. — На его рабочем месте всегда был порядок. — Около нашего дома спортплощадка.
б) Мне нужно навестить моего товарища, но у меня нет времени. — Мне нужно туда идти или нет? — Вам нужно будет подождать примерно десять минут. — Я хочу пойти в театр, а у меня нет билета. — Я не могу поехать к морю, так как у меня отпуск будет зимой. — Я не знаю, какая завтра будет погода. — Конечно, вам нужно поехать в Моравию. — Мне следует написать ему? — Мы хотим еще раз побывать в Крыму.
в) Пионеры нашей школы провели лето в пионерском лагере. Лагерь был в лесу на берегу реки. Пионеров поселили в деревянных домиках. Жилищные условия и питание были хорошими. Каждый день пионеры совершали экскурсии по окрестностям. Когда погода была хорошая, светило солнце, пионеры любили купаться в реке, когда же шли дожди, они были вынуждены сидеть дома, играть в шахматы, шашки и другие игры или читать. Дети с удовольствием вспоминают о своем лагере.

14. Напишите письмо своему другу о том, как вы провели каникулы.

Slovníček

совершать экскурсии dělat výlety
нетерпеливо netrpělivě
так как protože

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: