Browse By

Урок 5

Будущее время. Возвратные глаголы. Спряжение возвратных глаголов в формах настоящего времени. Количественные числительные от 1 до 100. Синтаксическая связь числительных с существительными. Временные предлоги během, o, po, za, před.

MŮJ DEN

Ráno vstávám pravidelně v šest hodin. Umyji se, vyčistím si zuby a učešu se. Pak se oblékám. Za hodinu už jdu na fakultu. Přednáška začíná v osm hodin. Do školy chodím pěšky, cesta mi trvá asi dvacey minut. Denně kromě soboty máme pět hodin přednášek. Mezi hodinami jsou přestávky, které trvají deset minut. O přestávce před další hodinou si zakouřím. Dnes o půl druhé (ve třináct třicet) vyučování končí. Po vyučování jdu na oběd. Během týdne (přes týden) obědvám ve studentské menze (jídelně). V sobotu a v neděli obědvám doma. Doma se naobědvám lépe. Dnes odpoledne mám sice volno, ale nepůjdu nikam. Budu se připravovat na vyučování1. Zítra budeme mít seminář z historické mluvnice. Baví mě víc přednášky z literatury. Rád čtu.2 Čtu literaturu českou i světovou. Dnes večer (po večeři) ještě budu chvíli pracovat. Potom se budu dívat na televizi. Dnes je pátek, bude jistě zajímavý program. Často chodím do kina nebo do divadla. Spát chodím3 v jedenáct hodin večer. Před spaním ještě chvíli čtu. Nikdy nečtu podřadnou literaturu. Dobře si pamatuji tento výrok: „Řekni mi, co čteš, a já ti řeknu, kdo jsi.“

* * *

— Buď zdrav4, Petře!
— Nazdar4, Jitko! Dlouho jsme se neviděli. Co pořád děláš? Pojďme si sednout na chvíli do kavárny, popovídáme si.
— Nemám bohužel čas, jdu na fakultu, za půl hodiny mám přednášku.
— Ale večer máš čas?
— Mám. Večer s tebou docela ráda někam půjdu.
— Půjdeme tedy do divadla. Mám dva lístky (dvě vstupenky).
— Výborně. Představení začíná o půl osmé. Sejdeme se u divadla, že?
— Tak na shledanou4 večer.
— Měj se hezky4!

* * *

(Pavel vytočil číslo, v bytě Laďky Bálové zazvoní telefon a ozve se hlas Laďčiny matky.)
— Haló?
— Dobrý den, tady Pavel5. Je, prosím vás, doma Laďka?
— Ano, hned vám ji zavolám.
— Ahoj, tady Laďka6.
— Ahoj. Laďko, máš dnes večer čas?
— Proč?
— Mám bezvadné nové náhravky. Mohli bychom si je večer poslechnout.
— Bohužel nemůžu, slíbila jsem mamince, že budeme dělat velký úklid. Budeme mýt okna, podlahu, luxovat, utírat prach a také prát a žehlit.
— A nezdá se ti, že je toho trochu moc na jeden den?
— Zdá, ale nedá se nic dělat. Bude nám pomáhat i táta a bratr.
— To je škoda, že nemůžeš přijít.
— Mě to taky mrzí, uděláme to jindy. Děkuji za pozvání a zavolej mi třeba zítra.
— Dobře. Zatím ahoj4.
— Ahoj.

Slovníček

bavit: baví mě víc přednášky меня больше интересуют лекции
během в течение
bezvadný прекрасный
čas, -u m время; mít čas. иметь время
další следующий; před d. hodinou перед следующим занятием
denně ежедневно
dívat se смотреть
hlas, -u m голос
hned сейчас
hodina, -у f час; урок
chvíle, -е f минута; ještě chvíli pracovat еще минуту работать
jídelna, -у f столовая
jindy в другой раз
kavárna, -у f кафе
lépe лучше
lístek, -tku m билет
luxovat пылесосить
menza, -у f студенческая столовая
mrzet (někoho) огорчать (кого-л.)
náhodou случайно
nahrávka, -у f магнитофонная запись
naobědvat se наесться
neděle, -e f воскресенье
někam куда-то, куда-нибудь
nikam никуда
nikdy никогда
oblékat se одеваться
ozvat se отозваться
pamatovat si помнить
pátek, -tku m пятница
podřadný второстепенный
popovídat si поговорить
pořád все время
poslechnout si послушать
pozvání, -í n приглашение
pravidelně регулярно
prát стирать
proč почему; зд. А что?
program, -u m программа
představení, -í n спектакль
přestávka, -у f перерыв
ráno утром
sednout si сесть
sice хотя
slíbit пообещать
sobota, -у f суббота
spaní, -í n сон; před spaním перед сном
světový всемирный
škoda: to je škoda жаль
televize, -e f телевизор; телевидение
trochu немного; t. moc слишком много
trvat продолжаться, длиться
třeba хотя бы, например
učesat se причесаться
úklid, -u m уборка
umýt se умыться
utírat prach, -u m вытирать пыль
večer вечером
volno: mít volno быть свободным, иметь свободное время
vstávat вставать
vstupenka, -у f театральный билет
výborně отлично
vyčistit вычистить
výrok, -u m изречение
vytočit číslo набрать номер телефона
vyučování, -í n занятие
začínat начинать(ся)
zajímavý интересный
zakouřit si закурить
zatím пока
zazvonit позвонить (по телефону)
zdát se казаться
žehlit гладить (утюгом)

Лексико-грамматические пояснения

1. Запомните глагольное управление:
Večer se připravujeme na přednášky (na vyučování). — Вечером мы готовимся к лекциям (к урокам).
dívat se na televizi — смотреть телевизор
připravovat se (na něco) —  готовиться (к чему-л.)

2. Чешские конструкции, состоящие из форм rád, ráda, плюс личная форма глагола chodím, čtu, piji, соответствуют в русском языке оборотам я люблю что-либо делать (читать, ходить, пить).
Rád čtu. — Я люблю читать (я охотно, с удовольствием читаю).
Docela ráda půjdu … — С удовольствием пойду …
Rádi chodíme pěšky. — Мы любим ходить пешком.
Rád chodíš do kina? — Ты любишь ходить в кино?
Večer rád poslouchám hudbu. — Вечером я люблю слушать музыку.

3. jít (chodit) spát — лечь (ложиться) спать

4. Запомните следующие чешские формулы приветствия и прощания:
Dobrý den! — Добрый день! / Здравствуйте! (наиболее распространенное приветствие)
Dobré jitro! — Доброе утро! / Здравствуйте!
Dobrý večer! — Добрый вечер! / Здравствуйте!
Dobrou noc! — Спокойной ночи! / До свидания. (употребляется вечером при прощании)
Nazdar! — Привет! (употребляется при встрече и прощании)
Mějte se dobře! — Всего хорошего! / Всего доброго!
Měj(te) se hezky! — Всего хорошего! / Всего доброго!
Na shledanou! — До свидания!
Sbohem! — Прощайте! (устар., чаще при прощании)
Buď(te) zdráv(-a,-i)! — Здравствуй (те)! / Будь здоров(-а)! (Будьте здоровы!)
Buď(te) vítán! — Добро пожаловать! / С приездом!
Ahoj! — Привет! (разг., при прощании и встрече)
Vítáme Vás / Тě! — Добро пожаловать! / С приездом!

5. Dobrý den, tady Pavel. — Здравствуйте, это Павел.
Ahoj, tady Laďka. — Привет, это Ладька.
Чешский этикет требует, чтобы во время телефонного разговора говорящие представлялись, даже если они хорошо знают друг друга.

Грамматические объяснения

Будущее время (Čas budoucí)

В чешском языке, как и в русском, от глаголов несовершенного вида употребляется будущее время сложное, которое состоит из форм будущего времени глагола být (budu, budeš, bude, budeme, budete, budou) и инфинитива смыслового глагола:

Večer budu číst. — Вечером я буду читать.
Budeme se připravovat na vyučování. — Мы будем готовиться к занятиям.

Формы будущего сложного времени

Osoba Číslo jednotné Číslo množné
1. budu kupovat budeme kupovat
2. budeš kupovat budete kupovat
3. bude kupovat budou kupovat

От глаголов совершенного вида образуется простое будущее время, совпадающее с формами настоящего времени.

Простое будущее время от глаголов совершенного вида

Osoba Číslo jednotné
1. umyji se zamiluji si koupím si udělám napíšu (-i)
2. umyješ se zamiluješ si koupíš si uděláš napíšeš
3. umyje se zamiluje si koupí si udělá napíše
Číslo množné
1. umyjeme se zamilujeme si koupíme si uděláme napíšeme
2. umyjete se zamilujete si koupíte sí uděláte napíšete
3. umyjí se zamilují si koupí si udělají napíšou (-í)

Приставочные и простые глаголы совершенного вида в формах будущего времени имеют такое же спряжение, как и глаголы несовершенного вида в формах настоящего времени (см. урок 1, урок 3, урок 4).

Глаголы совершенного вида образуются главным образом при помощи различных приставок:
psátpíšu: napsat — napíšu, přepsat — přepíšu, zapsat si — zapíšu si
jítjdu: přijít — přijdu, odejít — odejdu, zajít — zajdu, vyjít — vyjdu
jetjedu: přijet — přijedu, odjet — odjedu, zajet — zajedu, přejet — přejedu
mýtmyji: umýt se — umyji se
čístčtu: přečíst — přečtu

Возвратные глаголы (Zvratná slovesa)

Возвратные глаголы в чешском языке употребляются с двумя возвратными компонентами se и si. Компонент se по значению в общем соответствует возвратной частице -ся в русском языке. Глаголы с частицей se могут иметь значение собственно-возвратное (ráno se myji), взаимно-возвратное (sejít se встретиться: Kdy se sejdeme?), обще-возвратное (bát se бояться, smát se смеяться) и другие.

Следует помнить, что возвратные глаголы с частицей se в чешском языке не всегда соответствуют возвратным глаголам в русском языке и наоборот.

1. В чешском языке возвратный глагол, в русском — невозвратный:
dívat se смотреть: Pořád se na vás dívám. Я все время на вас смотрю.
ptát se спрашивать: Na со se ptáte? О чем вы спрашиваете?
procházet se гулять: Rád se procházím městem. Я люблю ryлять по городу.
uzdravit se выздороветь: Brzy se uzdravím. Я быстро выздоровлю.

2. В чешском — невозвратный глагол, в русском — возвратный:
zůstat остаться: Dnes zůstanu doma. Сегодня я останусь дома.
bojovat бороться: Bojujeme za mír. Мы боремся за мир.
doufat надеяться: Doufám, že přijdeš včas. Надеюсь, что ты придешь вовремя.
trvat продолжаться: Jak dlouho to bude trvat? Как долго это будет продолжаться?

Чешским возвратным глаголам začínat (сов. вид začít) и končit (сов. вид skončit) в русском языке соответствуют два глагола — возвратный и невозвратный:

začínat — начинать, начинаться
začít — начать, начаться
končit — кончать, кончаться
skončit — кончить, кончиться

Ср.: Přednášky začínají (začnou) v 8 hodin. — Лекции начинаются (начнутся) в 8 часов.
Už začíná pracovat. — Он уже начинает работать.
Brzy začne pracovat. — Он скоро начнет работать.
Vyučování končí (skončí) о půl druhé. — Занятия кончаются (закончатся) в половине второго.
Tím končím (skončím). — На этом я кончаю (кончу).

Глаголы с возвратной частицей si

Глагольный компонент si на русский язык или совсем не переводится, или переводится возвратно-личными местоимениями себе, для себя и др. (см. подробнее урок 27).

Если si при глаголе не выражает никаких специфических значений, в русском языке будет соответствовать невозвратный глагол:

prát si желать: Со si přejete? — Что вы желаете/хотеть чего-либо: что вам угодно?
hrát si играть: Děti si hrají na zahradě. — Дети играют в саду,
sednout si сесть: Pojďme si sednout. — Пойдем сядем.
myslit si думать: Myslím si, že přijdeš včas. — Я думаю, что ты придешь вовремя.

Большое количество глаголов с компонентом si имеет значение действия, производимого для себя, в своих интересах. На русский язык они обычно переводятся с местоимением себе:
Ráno si vyčistím zuby. — Утром я почищу зубы.
Koupím si nový oblek. — Я куплю (себе) новый костюм.
Vezmu si ten časopis. — Я возьму (себе) этот журнал.

Иногда si имеет взаимно-возвратное значение друг с другом.
Večer si popovídáme. — Вечером мы поговорим друг с другом.
Dobře si rozumíme. — Мы хорошо понимаем друг друга.
dopisovat si — переписываться
S kým si dopisuješ? — С кем ты переписываешься?

Спряжение возвратных глаголов в формах настоящего времени

Osoba Číslo jednotné Číslo množné
1. učím se přeji si učíme se přejeme si
2. učíš se přeješ si učíte se přejete si
3. učí se přeje si učí se přejí si

Как видно из приведенной таблицы, возвратные глаголы спрягаются так же, как невозвратные. Однако при употреблении возвратных глаголов следует помнить, что, в отличие от русского языка, se и si стоят отдельно от глагола. Они могут быть даже отделены от глагола несколькими словами. Так как se и si не имеют своего ударения, в предложении они обычно занимают место после первого ударенного слова или словосочетания.

Например:
Jak se vám daří? Как ваши дела?
Kdy se vrátíte domů? Когда вы вернетесь домой?
Obvykle se vracím domů pozdě večer. Домой я возвращаюсь обычно поздно вечером.

Если предложение начинается с возвратного глагола, то возвратные компоненты se и si стоят непосредственно за глаголом:
Učíme se česky a rusky. — Мы учимся чешскому и русскому языкам.
Koupíš si tuto knihu? — Ты купишь (себе) эту книгу?

Количественные числительные от 1 до 100

1 — jeden, jedna, jedno
2 — dva, dvě
3 — tři
4 — čtyři
5 — pět
6 — šest
7 — sedm
8 — osm
9 — devět
10 — deset
11 — jedenáct
12 — dvanáct
13 — třináct
14 — čtrnáct
15 — patnáct
16 — šestnáct
17 — sedmnáct
18 — osmnáct
19 — devatenáct
20 — dvacet
30 — třicet
40 — čtyřicet
50 — padesát
60 — šedesát
70 — sedmdesát
80 — osmdesát
90 — devadesát
100 — sto

Количественное числительное jeden различается по родам и согласуется в роде, числе и падеже с существительным, к которому оно относится: jeden rok, jedna žena, jedno město.

Числительные dva и oba имеют в чешском языке формы dva, oba для мужского рода и dvě, obě для женского и среднего рода. Например: dva studenti, dva domy, oba kamarádi, oba stoly; dvě ženy, dvě knihy, obě sestry, obě kamarádky; dvě divadla, dvě okna, obě kola, obě jablka.

Синтаксическая связь числительных с существительными

В отличие от русского языка при числительных dva, dvě, tři, čtyři существительные с относящимися к ним согласованными определениями в чешском языке имеют формы им.падежа мн. числа: dva moji bratři, dva dlouhé roky, tři krásné dny, čtyři velké stoly, dvě minuty,tři velká města, čtyři nová divadla.

При остальных количественных числительных (5—20) существительные употребляются в род. падеже мн. числа: pět studentů, sedm hodin, deset minut, dvacet let.

Примечание. При числительных dva, dvě, tři, čtyři в вин. падеже существительное также ставится в вин. падеже мн. числа. При числительных, начиная от 5 и далее, стоящих в вин. падеже, существительные употребляются в род. падеже мн. числа: Znám ty dva studenty, но: Vidím deset studentů.

В чешском языке следует различать употребление числительного jeden и местоимения sám сам, один, только один: Zítra budu doma sám Завтра я буду дома один (сам). Pojedu tam sám Я поеду туда один. Byl tam jeden člověk Там был, один человек (количество).

Временные предлоги během, o, po, za, před

Предлог během употребляется с род. падежом и имеет значение в течение, в продолжение, во время. Например, během týdne в течение недели, během roku на протяжении года.

Предлог о употребляется с предл. падежом, когда имеет временнóе значение когда-либо, в какое-либо время: о přestávce во время перерыва, о svátcích на праздники, во время праздников, о prázdninách во время каникул, о půl osmé в половине восьмого, о půl druhé в половине второго.

Предлог ро во временном значении употребляется и с предл. падежом и означает после, спустя, по истечении: po obědě после обеда, po přestávce после перерыва, po přednáškách после лекций, po zkouškách после экзаменов, po divadle после театра, po koncertě после концерта.

Предлог za во временнóм значении употребляется с вин. падежом и означает через: Vrátím se za dva roky Я вернусь через два года. Přijede za týden Он приедет через неделю. Za hodinu mám přednášku Через час у меня лекция.

Предлог před употребляется во временном значении с твор. падежом и означает перед, до, тому назад: před rokem год тому назад, před válkou перед войной/до войны, před týdnem неделю тому назад, před tvým návratem до твоего возвращения.

Упражнения

1. Ответьте на вопросы:
— V kolik hodin vstáváte?
— Со děláte ráno?
— Jak jedete na fakultu?
— Kdy začínají přednášky?
— Kolik hodin máte denně?
— Jak dlouho trvá velká přestávka?
— V kolik hodin končí přednášky a semináře?
— Kde a kdy obědváte?
— Kam jdete po přednáškách?
— Co máte odpoledne?
— Kdy večeříte?
— Rád chodíte do kina?
— Máte televizi?
— V kolik hodin chodíte spát?
— Kde se prodávají televizory?

2. Раскройте скобки, поставьте глаголы в соответствующем лице:
Dnes (odnést) knihy do knihovny. — Ráno (vést) svou dceru do školky. — Na zahradě (kvést) pěkné růže. — Matka (plést) svému synovi nový svetr. — Přátelé si (tisknout) ruce. — Naše rodina (bydlit) v novém výškovém domě. — Moji kamarádi (žít) v Polsku. — Matka (šít) šaty své dceři. — Ráno rád (pít) kávu a večer čaj. — V klubu často (bývat) zajímavé přednášky. — Jan a Václav (být) moji dobří kamarádi. — Na hodinách češtiny (číst, psát, mluvit a překládat) z češtiny do ruštiny. O prázdninách (odjíždět — 1. os. mn. č.) obyčejně k Černému moři. — Moskva (se rozkládat) po obou březích řeky Moskvy. — Studenti (učit se) ve velkých a světlých posluchárnách. — Zítra (začínat) zkoušky z filozofie. — Představení (skončit) v deset hodin. — Ráno (vstávat) v sedm hodin. — Přednáška z literatury (trvat) dvě hodiny. — Dnes (mít) schůzi, a proto (obědvat) v jídelně.

3. Напишите следующие предложения во множественном числе:
Německý student studuje na Moskevské univerzitě. — Bratr odjíždí večer do Kyjeva. — Známý profesor bydlí v novém domě. — Rád se procházím městem. — Jak jedeš do středu města? Obyčejně jedu metrem. — Čekám, až přijede autobus. — Žák píše domácí úkol. — Hned jak vstanu, umyji se, učešu se a cvičím. — Snídám v osm hodin.

4. Напишите следующие предложения в единственном числе:
Výborní posluchači dělají po ukončení studia doktorské zkoušky. — Moji bratři studují na vysoké škole. — Profesoři konají přednášky a vedou semináře. — Vystupujeme z autobusu a jdeme na univerzitu. — Knihy, které potřebujeme, si půjčujeme v knihovně — Zastavujeme se před výlohami velkých obchodů a prohlížíme si zboží. — Dělníci spěchají do továren, žáci jdou do škol. — Co čtete? Čteme velmi zajímavé knihy. — Kde obědváte? Dnes obědváme doma. — Dnes nikam nejdeme, budeme odpočívat. — Do Moskvy přijedou čeští básníci. — Sovětští kolchozníci navštíví Slovensko. — Kdy udělají žáci zkoušky?

5. Напишите следующие предложения в будущем времени (сложном):
Každý večer chodím na procházku. — Máme byt v moderním domě. — Děti chodí do školy. — Často tam jezdím. — Kde bydlíte? — Bratr studuje na vysoké škole ekonomické. — Studenti dělají zkoušky z politické ekonomie. — O prázdninách pracujeme. — Tady je přechod přes ulici. — Co děláš večer? — Čekám na vás před divadlem. — Snídáme o půl osmé. — Večer pijeme čaj. — V obchodě se prodávají nové knihy. — Mám o to zájem. — Zajímá vás to? — Bojujeme za mír. — Jak dlouho trvají prázdniny? — Co si přejete? — Co si kupujete?

6. Дополните предложения возвратными частицами se и si:
Malá holčička … hraje na zahradě. — Jak … vám daří v novém bytě? Děkuji, mám … zde velmi dobře. — Děti … rády smějí. — Na sovětských vysokých školách … cizinci učí rusky. — Mám zájem o literaturu, a proto … přihlásím na filozofickou fakultu. — Dobrý den, soudruhu, co … přejete? — Sedněte … na své místo. — Posaďte …, prosím, tady je volné místo. — Na rohu ulice … zastavují auta. — Zahraniční turisté … procházejí městem a prohlížejí … různé historické památky. — Jak … dostanu na Václavské náměstí? — Včera jsem … koupila nový česko-ruský slovník. — Jak … jmenujete? — Na koho … ptáte? — Na co … díváte? — Já … vezmu tu knihu. — Umyješ … ruce? — Vyčistíš … zuby? — S kým … dopisujete? — Já … nikoho nebojím. — Kdy … sejdeme? — Hned … obléknu.

7. Вместо точек вставьте пропущенные предлоги během, o, po, ze, před:
… dovolené pojedu do Košic. — Vrátím se domů … dvě hodiny. — … obědě se půjdu projít. — Navečeříme se … divadlem. Není to daleko, budete tam asi … deset minut. — Budu na vás čekat … půl šesté před divadlem. — … přednáškách jdou studenti do jídelny. — V Praze jsem byla … rokem. — Moji rodiče se vrátí z Jalty … týden. — Telefonoval mi … dne několikrát. — Hned … zkouškách jede ke svým rodičům. — … prázdninách jedou naši žáci na sever. — Rodiče tam žili ještě … válkou. — Já ti to řeknu … tvým odjezdem. — Začneme pracovat …tvém návratu.

8. Раскройте скобки, числительные и существительные поставьте в соответствующем падеже:
Přednášky a semináře začínají v (8, hodina). — V naší skupině je (10, student). — Tato červená tužka stojí (15, koruna). — Mám (2, bratr) a (2, sestra). — (3, má sestra) žijí na Moravě. — (2, můj bratr) žijí na Slovensku. — Čekal jsem na vás (4, hodina). — Moje babička má (3, syn). — V našem městě jsou (2, divadlo). — Máme (2, kolo). — V našem bytě jsou (3, okno). — V naší knihovně je (5, český časopis). — Velkou přestávku máme ve (12, hodina). — Na fakultě jsou (2, studovna). — Náš dům má (10, patro). — V dětské knize je (19, stránka). — Matka si koupila (2, kilo, jablka). — Mám (2, kamarádka), obě jsou studentky.

9. Слушайте вопросы и отвечайте на них по образцу. Обратите внимание на порядок слов:
а) Umyješ se — Ano, hned se umyji.
Sedneš si? … Oblékneš se? … — Lehneš si? … — Podíváš se na to? … — Zeptáš se ho? … — Koupíš si to?
б) Přeje si to Věra? — Ne, Věra si to nepřeje.
Myslí si to Vlasta? … — Kupuje si to Mirek? … — Učí se Jitka? … — Dívá se na nás Milan? … — Bere si to Zdena? … — Pamatuje si to Jiří? …
в) Pamatuji si to. — Já si to také pamatuji.
Sednu si tam. … — Nemyslím si to. … — Zeptám se ho na to. … — Nepřeji si to. … — Zakouřím si. … — Trochu se projdu … .
г) Chce Václav číst? — Ano, Václav rád čte.
Chce se Zuzana dívat na televizi? … — Chce Tomáš poslouchat rádio? … — Chtějí se Vláďa s Marcelou procházet po parku? … — Chce Jiřina tancovat? … — Chce Zdeněk číst poezii? … — Chtějí si děti hrát na zahradě?

10. Вместо точек вставьте sám и jeden:
Tu práci jsem udělal … — Sestra tam byla … . — Nedávno se vrátil z Prahy … můj přítel. — V pokoji byl jen … muž. — Děti zůstaly doma … . — Říkal mi to … známý. — Přišel jste … nebo s manželkou? — Četl jsem … velmi zajímavý článek. — Vezmi si ještě … zákusek. — Byl jsem … v celém vagóně. — Věra se ráda … prochází po parku. — Dejte mi prosím … párek a … malé pivo. — Přijď ke mně, nechci být ….

11. Переведите на чешский язык:
а) Здравствуйте, как вы поживаете?
Спасибо, хорошо!
Что вы поделываете?
Как поживают ваши мать и отец?
Всего хорошего!
Дорогие товарищи, добро пожаловать!
б) Я встаю рано утром в семь часов. Умываюсь, причесываюсь, одеваюсь и завтракаю. Утром я пью обычно кофе. В восемь часов я выхожу из дому. В университет я еду на метро, а потом иду пешком. Занятия начинаются ровно в девять часов, кончаются в два часа. Между лекциями бывают перерывы. Во время перерыва студенты ходят по коридору и разговаривают. Перерыв продолжается десять минут. Потом студенты снова идут в аудитории. После лекций я иду обедать в столовую, а потом еще три-четыре часа занимаюсь в библиотеке. Домой я возвращаюсь в пять часов вечера. В течение недели я никуда не хожу, так как много занимаюсь, готовлюсь к семинарам, но в субботу мы с товарищами обычно ходим в кино или в театр. Через два дня мы идем в Большой театр на балет, а неделю тому назад мы были в Театре на Таганке. Спать я ложусь в 11 часов.

12. Расскажите, как вы проводите свой день.

Slovníček

обычно obyčejně
снова znova
возвращаться vracet se
разговаривать rozmlouvat

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: