Browse By

Урок 4

Склонение существительных твердой разновидности среднего рода (тип město). Склонение прилагательных среднего рода твердой разновидности и притяжательных местоимений mé, tvé, své. Спряжение глаголов nést, tisknout, psát, brát в формах настоящего времени. Предлоги kolem, pres, za, k, proti, po.

NAŠE MĚSTO
Jdeme na procházku po městě. Je to velkoměsto, které je sídlem důležitých úřadů a kulturních institucí. Jsou tu různá ministerstva, vysoké školy, nakladatelství, redakce novin a časopisů, divadla, kina, koncertní sály atd. Je zde také mnoho obchodů a obchodních domů, hotelů, cestovních kanceláří aj.
Městem protéká řeka1, která rozděluje město na dvě části. Pres řeku vede mnoho mostů. Ve středu města na náměstí jsou krásné historické budovy. Jsou to stavby z minulých století. Naše město se však staví stále. Na okraji města vyrostla nová sídliště, kde lidé bydlí v moderních dobře vybavených bytech.
Ještě před několika lety2 byla hlavním druhem dopravy tramvaj. Dnes jsou různé části města spojeny metrem. Metro je velmi pohodlný a rychlý dopravní prostředek.
Metrem jedeme do středu města3, vystoupíme a jdeme hlavní třídou kolem divadla. Na rohu je křižovatka, ale teď už nemusíme čekat, až přejede proud motorových vozidel, aut, autobusů a motocyklů. Na druhou stranu ulice projdeme podchodem. Tam, kde nejsou podchody, smíme přecházet jen na zelenou. Jdeme ulicemi hlavního města. Je tu vždy velmi živo, nejvíc na jaře a v létě4. Chodníky jsou plné chodců. Lidé spěchají do továren, úřadů a škol, jiní se vydali nakupovat do obchodů. Turisté a návštěvníci hlavního města se procházejí po městě a prohlížejí si jeho pamětihodnosti. Naše město i jiná česká města jsou důležitými středisky kulturního a hospodářského života.

* * *

— Jak se, prosím vás, dostanu na Letnou?5
— Jestli nechcete jít pěšky, jede tam tramvaj číslo dvacet šest (šestadvacítka). Tady naproti je stanice6.
— A pěšky je to daleko?
— Ne, to půjdete přes most, pak přes ten park nahoře pořád rovně až na druhou stranu a potom doleva.
— A tam je ta Letenská pláň?
— Ano, tam je Letenská pláň, kde se konají různé manifestace, naproti pak je fotbalový stadión „Sparty“, napravo vede ulice, kde je mnoho různých obchodů. Vy nejste z Prahy?
— Ne, já jsem z Moskvy.
— Na to ale krásně mluvíte česky.
— To mě moc těší7, že to říkáte. Tak mockrát děkuji a na shledanou.
— Není zač. (Za málo.) Na shledanou.

* * *

— Dobrý den. Prosím vás, můžete mi ukázat cestu k divadlu?
— Divadlo je na Národní třídě.
— A kudy mám jít?
— Musíte jít přímo, na křižovatce zahněte vlevo, a tam už není k divadlu daleko.

Slovníček

budova, -у f здание
cestovní kancelář, -e f бюро путешествий
časopis, -u m журнал
část, -i f часть
divadlo, -а n театр
doleva налево
dopravní prostředek средство передвижения
dostat se (někam) попасть (куда-л.)
druh dopravy вид транспорта
důležitý важный
historický исторический
hospodářský экономический
hotel, -u m гостиница
chodec, -dce m пешеход
chodník, -u m тротуар
instituce, -e f учреждение, организация
jít na zelenou идти на зеленый свет
jít pěšky идти пешком
konat se происходить
křižovatka, -у f перекресток
kudy в каком направлении
minulé století прошлый век
mockrát много раз
moderní современный
motorové vozidlo, -a n автотранспорт
muset долженствовать
nahoře наверху
nakladatelství, -í n издательство
nakupovat делать покупки
náměstí, -í n площадь
návštěvník, -a m посетитель, гость
není zač не за что
noviny pl газета
obchod, -u m магазин
obchodní dům универмаг
okraj města окраина города
pamětihodnost, -i f достопримечательность
plný полный
podchod, -u m подземный переход
pohodlný удобный
prohlížet(si) осматривать
procházet se прогуливаться
procházka, -у f прогулка
proud, -u m поток
přes через
rovně ровно, прямо
rozdělovat разделять
rychlý быстрый
říkat говорить
spěchat спешить
spojit соединить
stále постоянно
stavba, -у f постройка, стройка
stavět(se) строить(ся)
středisko, -a n центр
tady здесь
třída, -у f улица, проспект
tu здесь
úřad, -u m учреждение
velkoměsto, -a n большой город
však однако
vybavený оборудованный, оснащенный
vydat se (někam) отправиться (куда-л.)
vyrůstat вырастать
vystoupit выйти
za málo не за что
zde здесь
žívo оживленно

Лексико-грамматические пояснения

1. При обозначении места передвижения в чешском языке нередко употребляется беспредложный твор. падеж в соответствии с предложной конструкцией в русском языке. Иногда в чешском языке возможно параллельное употребление предл. падежа с предлогом ро.

Jdeme hlavní třídou. / Jdeme po hlavní třídě. — Мы идем по главной улице.
Jdu lesem (zahradou / po zahradě, po louce) — Я иду по лесу (посаду, по лугу).
Městem protéká řeka. — Через город протекает река.

2. ještě před několika lety — еще несколько лет назад

3. В соответствии с русской предложной конструкцией ехать на чём-л. в чешском языке для обозначения способа передвижения употребляется, как правило, беспредложный твор. падеж.

Ср.:
Jedeme autobusem. — Мы едем на автобусе.
Jedeme autem. — Мы едем на машине.
Jedu metrem. — Я еду на метро.
Do Prahy letíme letadlem. — B Прагу полетим самолетом / на самолете.

4. Запомните:
v létě — летом
na jaře — весной
v zimě — зимой
na podzim — осенью

5. Letná — название района Праги.

6. stanice
a) станция (метро)
б) остановка (автобуса, трамвая)
в) станция (на железной дороге), вокзал

7. То mě moc těší. — Мне очень приятно.
При знакомстве часто употребляется форма вежливости Těší mě Очень приятно.

Грамматические объяснения

Склонение существительных твердой разновидности среднего рода (тип město)

Pád Číslo jednotné Konc. Číslo množné Konc.
N., V. město -o města -a
G. města -a měst
D. městu -u městům -ům
A. město -o města -a
L. (o) městě, (v) oku -ě, -u (o) městech
(o) střediscích
(o) městečkách
-ech
-ích
-ách
I. městem -em městy -y

1. По образцу město склоняются существительные среднего рода твердой разновидности, оканчивающиеся в им. падеже ед. числа на с предшествующим твердым согласным основы: místo, okno, kino, jablko, divadlo, auto, křeslo, kolo, zrcadlo, Československo, Maďarsko.

2. В предл. падеже ед. числа у существительных этого типа кроме окончания () употребляется также окончание -u. Окончание -u имеют все существительные на -ko, -ho, -cho, -go: oko — v oku, ucho — v uchu, Československo — v Československu, Kongo — v Kongu и некоторые другие существительные. Прочие существительные имеют окончание (), иногда -u: místo — na — místě, okno — na okně, divadlo — v divadle, jídlo — po jídle, kolo — na kole, auto — v autě, mléko — v mléku / mléce, jádro — v jádře / v jádru.

3. В предл. падеже мн. числа у существительных среднего рода типа město наиболее употребительным является окончание -ech: na oknech, na kolech, v divadlech, ve městech, v kinech, v autech, na místech. У существительных на -ko, -čko, как правило, употребляется окончание -ach (реже -ích): městečko — v městečkách, okénko — na okénkách, jablko — v jablkách, kolečko — na kolečkách, středisko — ve střediscích / ve střediskách.

4. У некоторых существительных в род. падеже мн. числа при стечении согласных основы появляется вставное (беглое) : okno — oken, jídlo — jídel, křeslo — křesel, jablko — jablek.

Примечания: 1. Заимствованные существительные среднего рода на типа metro, kino, а также географические названия типа Mexiko, Kongo и другие в чешском языке, в отличие от русского, склоняются по типу město: Pojedeme metrem; Jdu do kina; Bratr žije v Kongu.
2. Многие названия стран в чешском языке часто образуются и склоняются по типу существительных среднего рода на : Československo Чехословакия, Bulharsko Болгария, Rumunsko Румыния, Rusko Россия, Polsko Польша, Rakousko Австрия, Španělsko Испания, Švédsko Швеция.

Склонение прилагательных среднего рода твердой разновидности и притяжательных местоимений среднего рода (тип mé, tvé, své)

Pád Číslo jednotné Číslo množné
N. mé/moje nové (město) moje/má nová (města)
G. mého nového mých nových
D. mému novému mým novým
A. mé/moje nové (město) moje/má nová (města)
L. (o) mém novém (o) mých nových
I. mým novým mými novými

1. Склонение прилагательных среднего рода почти полностью совпадает со склонением прилагательных мужского рода твердой разновидности. Исключение составляют формы им. и вин. падежа ед. и мн. числа:

Мужской род Средний род
ед. число мн. число ед. число мн. число
nový dum nové domy nové auto nová auta
velký byt velké byty velké divadlo velká divadla

2. Притяжательные местоимения среднего рода mé / moje, tvé / tvoje, své / svoje имеют параллельные формы в им., вин., зват. падежах ед. и мн. числа. Нестяженные формы являются более употребительными.

Спряжение глаголов nést, tisknout, brát, psát в настоящем времени

Os. Číslo jednotné Os.
konc.
1. nesu tisknu beru píšu (-i) -u/-i
2. neseš tiskneš bereš píšeš -eš
3. nese tiskne bere píše -e
Číslo množné
1. neseme tiskneme bereme píšeme -eme
-em
2. nesete tisknete berete píšete -ete
3. nesou tisknou berou píšou (-í) -ou/-í

1. По типу nést спрягаются глаголы с основой настоящего и прошедшего времени (а также инфинитива) на согласный: vést (vedl) — vedu, vézt (vezl) — vezu, plést (pletl) — pletu, mést (metl) — metu, růst (rostl) — roste (3-е л. ед. ч.), kvést (kvetl) — kvete (3-е л. ед. ч.), lézt (lezl) — lezu, číst (četl) — čtu, čteš, čte.

По этому же образцу спрягаются все глаголы в инфинитиве на -ci / -ct (в формах настоящего времени задненёбные согласные чередуются с шипящими): péci / péct (pekl) — peču / peku, vléci / vléct (vlekl) — vleču / vleku, téci / téct (tekl) — teču / teku, moci / moct (mohl) — mohu (můžu), а также глаголы на ř: třít (třel) — třu, zavřít (zavřel) — zavřu.

Примечание. Формы 1-го лица ед. числа peku, teku, vleku и др., а также формы 3-го лица мн. числа pekou, tekou, vlekou являются книжными.

2. По типу tisknout спрягаются все глаголы на -nоu в инфинитиве (в формах настоящего времени суффикс -n-): sednout (sedl) — sednu, minout (minul) — minu, zvednout (zvedl) — zvednu, zahnout (zahnul) — zahnu, zapomenout (zapomněl) — zapomenu, а также říci (řekl) — řeknu,řekneš …

3. По образцу brát спрягаются глаголы с основой инфинитива (прошедшего времени) на (), а настоящего времени на согласный: chápat (chápal) — chápu, plavat (plaval) — plavu, zvát (zval) — zvu, lámat (lámal) — lámu, prát (pral) — peru, hnát (hnal) — ženu, ženeš, žene.

Примечание. Ряд глаголов этого образца имеют параллельные формы по типу dělat и по типу brát: klepat — klepu / klepám, šlapat — šlapu/šlapám.

4. По образцу psát спрягаются некоторые глаголы с чередующимися свистящими (или задненёбными) согласными в основе: mazat (mazal) — mažu(-i), plakat (plakal) — pláču(-i), vázat (vázal) — vážu (-i), tázat se — tážu(-i) se. В 1-м лице ед. числа этих глаголов в книжном литературном языке появляется окончание -i (píši, maži, češi), а в 3-м лице мн. числа -í (píší, maží, češí).

Примечание. Во всех приведенных типах спряжения в 1-м лице мн. числа наряду с окончанием -eme употребляется и более разговорное -em.

Предлоги kolem, přes, za, k, proti, po

Предлог kolem употребляется с род. падежом. Он имеет два значения: а) мимо чего-либо, около (поблизости от чего-либо): Jdeme kolem divadla Мы идем мимо театра, и б) вокруг: Kolem stolu jsou židle Вокруг стола находятся стулья. Studenti stáli kolem profesora Студенты стояли около профессора.
Предлог přes употребляется с вин. падежом. После глаголов движения он имеет значение через:

Přes město teče řeka. — Через город течет река.
přechod přes ulici — переход через улицу
Jdeme přes pole. — Мы идем через поле.

(Прочие значения предлога přes см. в уроке 29).

Предлог za в пространственном значении, как и в русском языке, употребляется с твор. падежом и означает за кем-либо, за чем-либо. Ср.: za domem за домом, za rohem за углом, za divadlem за театром, za řekou за рекой; Kdo stojí za Zdenou? Кто стоит за Зденой?

Предлог k употребляется с дат. падежом. В пространственном значении он указывает на направление к цели и соответствует русскому предлогу к: Jdu k řece Я иду к реке. Jedeme k městu Мы едем по направлению к городу. Půjdeme směrem k náměstí Мы пойдем по направлению к площади. (Другие значения предлога k см. в уроке 29)

Предлог proti (naproti) против, напротив, в отличие от русского языка, употребляется с дат. падежом:

Náš dům je naproti divadlu. Наш дом напротив театра.
Sedím naproti oknu. Я сижу напротив окна.
Pluli proti proudu. Они плыли против течения.

Предлог proti имеет также значение вопреки чему-либо:

proti rozkazu — вопреки приказанию
Je to proti mým zásadám. — Это против моих принципов / вопреки моим принципам.

Предлог ро по в пространственном значении, в отличие от русского языка,
употребляется с предл. падежом:

břeh — po březích по берегам: Po březích řeky rostou olše.
chodník — po chodnících по тротуарам: Po chodnících jdou lidé.
obchod — po obchodech по магазинам: Celý den jsme chodili po obchodech.
město — po městech по городам: Jezdil po všech městech.
divadlo — po divadlech по театрам:  Chodil po všech divadlech.

Упражнения

1. Ответьте на вопросы:

— Jaké je vaše město?
— Je to velkoměsto?
— Kolik čtvrtí má vaše město?
— V které ulici je váš dům?
— Jak se jde do středu města?
— Co rozděluje město na dvě části?
— Kde je stanice autobusu?
— Pojedete na univerzitu autobusem nebo půjdete pěšky?
— Jaké budovy jsou na náměstí?
— Na kterém náměstí je univerzita?
— Kde je divadlo?
— Jak se jde k divadlu?
— Kde je přechod přes ulici?
— Kam spěchají lidé?
— Co prohlížejí ve městech turisté a návštěvníci?
— Jak je v léte ve velkých městech?

2. Раскройте скобки, существительные и прилагательные поставьте в соответствующем падеже:
V našem (město) je mnoho vysokých škol. — Před (městské divadlo) je pěkný park. — Dědeček sedí v (měkké křeslo) a čte noviny. — Moderní vozidla projíždějí (velké město). — Na venkov pojedeme (nové auto). — V (malé auto) je nás mnoho. — Píšu (nové pero) svého bratra. — Na (široké okno) stojí květiny. — Pionýři jdou do (dětské kino). — Bydlím nedaleko (městské divadlo). — Přes (malé město) teče řeka. — Blízko našeho (městečko) je velký les. — Pod (staré křeslo) leží pes. — Na (to místo) sedím já. — V (socialistické Československo) žijí Češi, Slováci a jiné národy. — Často dostávám knihy a časopisy z (Polsko). Kdy pojedeme do (Bulharsko)? — V (Maďarsko) žijí moji rodiče. — Z (Brno) se vrátíme v sobotu. — V létě jezdíme k (velké jezero).

3. Вместо точек вставьте пропущенные местоимения / moje, tvé / tvoje, své / svoje:
Pod … oknem rostou stromy. — Přátelé nám často píšou o … městě. — Dědeček sedí ve … křesle. — Pojedeme na venkov … autem. — Umyj si ruce … mýdlem. — Pamatuj se na … dobrá slova. — Jsou to … jablka? — Ten kompot je z … jablek? — Mohu se podívat do … zrcadla?

4. Ответьте на вопросы:
Образец: Ту si nevezmeš kávu? — Ale ano, vezmu.
— Ty neneseš jablka?
— Vy nevezete ty knihy?
— Jirka ještě nepíše ten dopis?
— Vy nepijete kávu?
— Nepůjdeme ještě domů?
— Zde nešijí obleky?
— Neupeče nám maminka buchty?
— Myslíš, že to neunesu?
— Nevezmete si ještě čaj?
— Nepozvete Petra na oběd?

5. Вместо точек вставьте пропущенные глаголы jet, jít, nést, růst, péci, číst, pást se, plést:
Vlak do Ostravy … v šest hodin. — Dnes … otec do práce pěšky. — Spolu s kamarády … do parku. — Václave, … s námi? Ne, … večer do Brna a musím se připravit. — Teto, komu … ten svetr? — Maminka nám dnes … buchty s mákem. — Na březích jezera … staré stromy. — Komu … ty knihy, pane Růžičko? — Jakou knihu teď právě …, Vlasto? — Já … nejraději fantastické romány.

6. Раскройте скобки:
(Zvednout) ten kufr? Myslím, že ho asi (nezvednout). — (Sednout si) na židli nebo na gauč, chlapci? Raději si (sednout) na gauč. — Promiňte, (moci) nám ukázat cestu k divadlu? Jistě, hned vám to (ukázat). Napřed půjdete rovně a pak (zahnout) za roh. — Kamarádi si (tisknout) ruce, (nemoci) se rozloučit. — Já už (neplakat). — (On skákat) radostí. — Kde (brát) tyto noviny, hoši?

7. Вместо точек вставьте пропущенные предлоги přespředzapoknaproti:
Cesta z Moskvy do Československa vede … Ukrajinu. — V Praze je mnoho krásných mostů … Vltavu. — Jedeme autobusem … Staré město. — Čekám na kamarády … divadlem. — … naším domem rostou stromy. —Zde je přechod … ulici. — Děti stojí … výlohou dětského obchodního domu a dívají se na hračky. — Vesnice leží … řekou. — … vesnicí (7. p.) je velký les. — Divadlo je … metru. — … divadlu se prodávají květiny. — … chodnících jdou dělnící, žáci, studenti, úředníci. — Chci vás provést … všech divadlech.

8. Раскройте скобки, существительные и прилагательные поставьте в соответствующем падеже:
Turisté se procházejí (Dlouhá třída). — V kostele jsou okna ze (zelené sklo). — Máme pokoj v (nový hotel). — Praha je (sídlo) prezidenta republiky. — Lidé dlouho stojí před (pěkná výloha). — O (dělník) se píše v (studentský časopis). — Naše město leží na (břeh) široké řeky. -Všichni jsou na (své místo). — Budu čekat na (tvůj bratr) před (kino). (Vašek), máme dnes vyučování? — Matka vypravuje (malý syn) o (nový dětský film). — Jedeme autobusem do (střed města). Děti se koupají v (řeka) s (čistá voda). — V zimě budeme dělat zkoušky z (literatura). — Jdeme ke (zkouška) z (matematika). — Ve (velkoměsto) je mnoho (různé úřady).

9. Переведите на чешский язык:
Мы живем в маленьком городе, который находится недалеко от Праги. Каждое утро мы ходим на прогулку. Мы гуляем по городу и осматриваем красивые памятники. Город старый, здесь много интересных исторических памятников. В центре каждого города находится площадь. Река разделяет город на две части. Мы живем на правом берегу в красивой новой гостинице в центре города. На главной улице много магазинов с красивыми витринами. Рабочие спешат на заводы, служащие — в учреждения, студенты — в институты и в университет, школьники идут в школу. Туристы осматривают город. Мы стоим перед зданием библиотеки. Напротив находится парк. По улице идет поток машин. Мы идем по подземному переходу на другую сторону к театру. Там, где нет перехода, мы можем переходить улицу только на зеленый свет.

10. Составьте рассказ на тему «Наш город».

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: