Browse By

Урок 32

Деепричастие. Деепричастие настоящего и прошедшего времени. Образование деепричастий. Употребление деепричастий. Действительное причастие настоящего времени на -oucí, -ící. Обстоятельственные придаточные предложения места, времени, образа действия. Придаточные предложения следствия, причины, цели. Придаточные условные предложения. Придаточные предложения уступительные.

ŠTUDÁCI1 A KANTOŘI2
(humor do kapsy)
(Úryvky)

(Podle Jaroslava Žáka)

Třída před zvoněním a po zvonění.
Škola, jak známo trvá od osmi do jedné. Po obědě bývá zpěv, tělocvik, těsnopis a sem tam i nějaký důležitý předmět. Ale hlavní zápolení kantorů a študáků se odehrává při ranním vyučování, kdy obě strany jsou ještě svěží. Tato doba je rozdělená na pět vyučovacích hodin, mezi něž jsou vsunuty čtyři přestávky, mylně nyzývané respiria, kteréžto slovo znamená oddech.
Nezasvecenci totiž, to jest laikové a vrchní školní odborníci3 se domnívají, že vyučovací hodiny jsou vyplněny intenzivní prací, po které je nutno načerpat nových sil, к čemuž jsou určeny přestávky. Odtud klamný názor, že žáci v přestávkách odpočívají, pojídají párky a čerpají síly, vitamíny a po případě kyslík v školní zahradě.
Ve skutečnosti je přestávka dobou horečné činnosti. Za několik minut musí student opsat matematické nebo jiné cvičení, které si zapomněl doma vypracovat, vstřebat do sebe deset stránek dějepisného opáčka4, připravit taháky5 na kompozici, vykouřit na záchodě cigaretu, naučit se básničku a tak podobně.
Naproti tomu v hodině odpočívá po vysilující práci a čte lehkou literaturu.
Zde musíme, ač neradi, zaznamenat smutný fakt, že někteří nesvědomití učitelé ustavičně odpočívající žáky ruší vyvoláním, napomínáním, zkoušením.
Študáci se vyskytují v menších smečkách po třiceti až šedesáti jedincích. Takový studentský kolektiv se zove „klasa“, nebo „kláda“. Jako celek bývá kantory nazývána „miláčkové“, „synkové“, „milí přátelé“, „skotáci“, „chytráci“, „hlupáci“, „mládež“, „banda mizerná“.
Trudný den středoškoláků zpříjemňuje třídní komik zvaný „kanaďan“, jenž výborně napodobuje hlasy zvířat a panů profesorů6. Kanaďan umí kreslit karikatury kantorů a dělá polohlasně vtipy při vyučování, znepokojuje sousedy drzými poznámkami.
Mezi třídními komiky se najdou vynikající akrobaté. Znal jsem žertovného mládence, který dovedl v okamžiku, kdy pan profesor psal na tabuli, udělat na lavici stojku, a když se učitel otočil, seděl zase na svém místě jakoby nic.
V každé třídě bývá několik vousatých seniorů, kteří „prohráli ligu“, to jest byli poraženi „knock out“7. Pro své bohaté zkušenosti se stávají rádci a oporou celé třídy. Dovedou mistrovským způsobem užívat taháků. Tak například nezkušený, studentík vpíše si latinský překlad mezi řádky Ovidia, nebo si vloží do knihy lísteček. Naproti tomu zkušený repetentský vlk má tištěný překlad stejně vázaný jako originál a čte s klasickým klidem přímo z českého textu. Marně slídí podezíravý prófa8 okolo vyvolaného. V knize vpisků nezjistí a odchází zahanben.
Mezi študáky jsou dříči9 , jinak biflouni, rváči, štváči, pilnici nebo šprtáci. Jsou individua povahy tiché a zakřiknuté. Přicházejí do školy první a plouží se samotářsky chodbami, ustavičně tiše mumlajíce poučky, slovíčka, básničky a vzorce. Žijí ve stavu úzkosti, že se něco zapomněli naučit. Kdykoli zvoní do hodiny, chytí se šprták zoufale za hlavu a s výkřikem „Šmarja, já jsem dutej jako bambus“10, řítí se do třídy. Spolužáci ovšem vědí, že šprták je bezvadně nadřen.
Šprtáci se dělí na dobrosrdečné a na krkouny. Dobrosrdeční se těší oblibě třídy, neboť ochotně vysílají „na krátké vlně“, to jest napovídají. Rovněž při kompozici posílají vypracované příklady a překlady, zvané taháky. Dávají před hodinou opsat „cvigro“11 a vůbec to jsou tvorové kolektivu prospěšní.
Zato krkouni odmítají poskytnout jakoukoli pomoc svým bližním, trpí za to různé ústrky a jsou v obecném opovržení.
Každá klasa má svého primusa neboli extratřídu, kteří bývají povahy různé. Jsou to dříči, jindy vytahovací. Primus je mladý muž, je mistrem v napovídání a bývá obyčejně duchovním vůdcem třídy.
Mezi studentstvem se objevují vědečtí fanouškové. Bývají pro kantory tvrdým oříškem. Fanouš chemický například pořídí si doma magickou kuchyni a s oblibou pracuje s třaskavinami, jedovatými plyny a takovým neřádstvem. Mnohdy zakouší krutou perzekuci od neuvědomělých rodičů a mívá svůj arzenál ukryt na záchodě.
Švěncování čili lidově „chození za školu“ je sice výborný způsob úniku z dosahu kantorstva, ale je také velmi riskantní a nebezpečný. Zde ukážeme například švenčíře12 Kadlečka.
Student Kadleček si opatřil od známého medika potvrzení, že trpí těžkou nervovou chorobou, jež vyžaduje nejméně měsíc klidu a porušení školní docházky. Což vzali důvěřiví pedagogové na vědomí.
A právě tehdy napadlo otce Kadlečkova, že se půjde přeptat do školy, zda si synek opravil známku z fyziky. Třídní, muž velice rozšafný, přeslechl otázku a pravil vlídně: „Ovšem, ovšem, takové nervové záchvaty jsou vážná věc, ale doufám, že se váš syn brzy zotaví.“ Otec opakoval důrazně, že se chce něco dovědět o prospěchu sextána Bořivoje Kadlečka. Na to třídní ujistil, že se nervové choroby dají klidem a studenými lázněmi zejména u mladých lidí rychle vyléčit. Otec Kadleček zdvořile poděkoval a šel domů léčit nervovou chorobu syna Bořivoje. Přicházeje po poledni s aktovkou plnou knih, divil se student Kadleček, že ho tatíček očekává jíž ve dveřích. Nic netuše, vlezl Bořivoj do nastražené pasti. Položil aktovku na židli a pravil vesele: „To vám byla zas ve škole legrace.“13 Tato slova považoval otec za signál к útoku a odepnuv řemen vrhl se naň.
Děvy pak jakožto takové představují živel daleko méně agilní než junáci, jsou učenlivé a poslušné a vynikají ve šprtání nazpaměť. Občas se mezi nimi vyskytne dívka vlastností nevšedních, takzvaná „vejtržnice“14, která hraje fotbal, nečte dívčí romány a nezajímá se o mladé svobodné profesory. Bývá postrachem sboru a předmětem obdivu pohlaví klukovského.
Zmiňme se ještě o třídním detektivovi, který tajně touží objevit mezi členy sboru zakukleného zločince. Zato raději pomlčíme o protekčním děcku, kterýžto případ trapný se vyskytuje naštěstí jen sporadicky.
Otcové, matičky a rodičové vůbec.
Ve svém boji proti kantorům jsou žáci podporováni údernou skupinou svých rodičů. Je to pomoc sice vydatná, protože mezi rodiči jsou osobnosti vlivné, vysoce postavené, veřejně činné a vůbec hrůzu budící. Není sporu o tom, že kdyby rodiče postupovali svorně, byli by kantoři smeteni jako plevy. Této impozantní jednoty však nebude nikdy dosaženo, neboť každý rodič dělí studující dítky na dvě přesně ohraničené kategorie. Skupinu prvou tvoří vlastní dítko rodičovo, které je předurčující k velkým věcem. Rozvoj dítka je bržděn tím, že většina profáků 8 na něm sedí. Ke druhé skupině patří všechna ostatní děcka, která jsou podle názoru rodičů přiblblá a neschopná, jsou kantory protěžována a mírně posuzována. Mělo by se s nimi pořádně zatočit a co nejvíce je nechat propadat15.
V dobré snaze prospět svým milovaným dítkám, užívají rodiče lstí, uskoků, domluv, proseb, hrozeb a všech ostatních přípustných prostředků.
„Von si už, pane profesore, ve všem polepšil, jen z tý němčiny mu nejde,“ tvrdí matička, útočíc na neoblomného němčináře16, ačkoli nadějný synek propadá z šesti předmětů.
V prostičké víre v geniálnost a světové poslání svých dítek stíhají kantory po celém ústavě, přepadají je na ulicích, vnikají do jejich bytů, vyhrožují, protože prófové jsou jedinou překážkou, která stojí v cestě jejich miláčkům, aby dosáhli životního štěstí.

Slovníček

(союз) хотя
agilní активный, деятельный
bezvadně безупречно, великолепно
brzdit тормозить
domluva, -у f уговор, увещевание
domnívat se считать, полагать
dosah, -u m досягаемость
dovést доказать, смочь
drzý дерзкий, вызывающий; наглый
hlupák, -a m глупец, дурак; болван
horečný лихорадочный
hrozba, -у f угроза
chytrák, -a m хитрец
jedinec, -nсе m отдельное лицо, индивидуум
jedovatý ядовитый
junák, -a m юнак; зд. юноша, герой
klamný ложный, мнимый
klukovský мальчишеский, мальчиший
krkoun, -a m (нелит.) жадина, жадюга
laik [lajk], -a m любитель, непрофессионал
lázeň, -ně f ванна
miláček, -čka m 1. любимец; 2. голубчик
mizerný мерзкий, скверный, паршивый
mumlat мямлить, бормотать
mylný неправильный, ошибочный
nadřít se поработать, наработаться
napodobovat подражать
napomínat делать замечания
názor, -u m взгляд, точка зрения
nazpaměť наизусть
neřádstvo, -a n мусор; зд. барахло
nesvědomitý несознательный
neuvědomělý несознательный, безотчетный
nevšední незаурядный
nezasvěcenec, -nce m непосвященный
nezkušený неопытный
obliba, -у f увлечение, любовь; s oblibou охотно
odborník, -a m специалист
odehrávat se происходить
odepnout расстегнуть
opatřit приобрести, раздобыть
opovržení, -í n презрение
oříšek, -šku m орешек
past, -i f ловушка, западня
perzekuce, -e f преследование
podezíravý подозрительный
podporovat поддерживать
pohlaví, -í n пол
pořídit (si) устроить
poskytnout (pomoc) оказать (помощь)
posuzovat оценивать
potvrzení, -í n справка
poučka, -у f правило, формула
primus, -a m первый ученик, отличник
prospěch, -u m успеваемость, успехи (в школе)
prospěšný полезный
přiblblý придурковатый
přípustný допустимый
repetent, -a m второгодник
riskantní рискованный
rozšafný благоразумный, рассудительный
rušit нарушать; зд. беспокоить
řádek, -dku m строчка, строка
řítit se мчаться, лететь
samotářsky одиноко, нелюдимо
sbor, -u m коллектив, состав
sexstán, -a m ученик шестого класса
skoták, -a m (устар.) пастух
smečka, -у m шайка, банда
svorně дружно
těsnopis, -u m стенография
trapný прискорбный
trudný горестный, горький
třaskavina, -у f взрывчатка, взрывчатое вещество
třídní, -ího m классный руководитель
tušit предчувствовать, чуять
tvor, -u m создание
učenlivý сообразительный, понятливый
ujistit уверить, заверить
únik, -u m бегство, уход
uskok, -u m уловка, интрига
útočit нападать, наступать
vlivný влиятельный
vousatý усатый, бородатый
vrhnout se броситься, кинуться
vstřebat впитывать в себя
vsunout всунуть, вставить
vtip, -u m острота, остроумная шутка
vysilující изнурительный
vytahovač, -e m выскочка
vyvolávat вызывать
vzorec, -rce m образец
záchvat, -u m приступ
zakřiknutý забитый, запуганный
zakuklený скрытый, тайный
zápolení состязание, соревнование
zjistit установить
zločinec, -nce m преступник, злодей
znepokojit обеспокоить
zoufalý отчаянный, отчаявшийся
zpříjemnit сделать приятным
žertovný шутливый, шуточный
živel, -vlu m элемент

Lexikálně-gramaticke poznámky

 1. Študák — сленговое название школьника, студента и вообще представителя учащейся молодежи. В этом же значении возможно употребление существительного šťuďas и других образований от литературного слова student.
 2. kantor (разг.) учитель, преподаватель (=učitel, pedagog)
 3. vrchní školní odborník — школьное начальство
 4. opáčka — сленговое образование от словосочетания opakovačí cvičení повторение, повторительное упражнение
 5. tahák шпаргалка. Слово школьного и студенческого сленга.
 6. profesor зд. учитель средней школы. В дореволюционной школе учителей средней школы называли profesor, profesorka.
 7. být poražen knouk out получить нокаут
 8. prófa в студенческом и школьном сленге — profesor. Употребляются также и другие наименования учителя, образованные при помощи суффиксов -ík, -ák, -ous: profík, profák, profous и др.
 9. dříč зубрила, трудяга (от dřít усердно работать). В этом же значении употребляются и другие синонимические наименования «ученика-зубрилы»: bifloun, rváč, štváč, pilník…
 10. Šmarja, já jsem dutej jako bambus. — Господи боже мой, я же пустой как бамбук.
 11. Cvigro в школьном и студенческом сленге употребляется в значении литературного слова cvičení.
 12. švencíř лодырь (образовано от švencovat лодырничать). Ср. также более современное ulejvák прогульщик (от ulejvat se прогуливать). Слова школьного и студенческого сленга.
 13. To vám byla zas ve škole legrace. — Вот так потеха сегодня опять была в школе.
  Ср. также:
  dělat si z někoho legraci — разыгрывать кого-л., подшучивать над кем-л.
  Udělal to z legrace. — Он сделал это в шутку.
 14. vejtržnice зд. экстравагантная девушка. Слово студенческого сленга, употребленное в фонетической огласовке обиходно-разговорного языка (=(лит.) výtržnice, см. урок 33).
 15. nechat propadat — проваливать
 16. němčinář учитель немецкого языка. По этой же модели образуются названия учителей и других языков. Ср.: češtinář учитель чешского языка, ruštinář учитель русского языка и др.

Gramatické výklady

Деепричастие (Přechodník)

По форме и по значению в современном чешском языке различаются деепричастия настоящего времени и деепричастия прошедшего времени.

Деепричастие настоящего времени (Prechodník přítomný)

Деепричастие настоящего времени обозначает дополнительное действие, протекающее одновременно с действием, выраженным глаголом-сказуемым, независимо от того, в каком времени протекает последнее — в настоящем, прошедшем или будущем. Оба действия должны относиться к одному подлежащему. Например: Jdouc se mnou, vyprávěla mi (vypravuje mi) o svém životě Идя со мной, она рассказывала мне (рассказывает) о своей жизни. Ср. также: …Blažena odpověděla, domnívajíc se, že taťka uhodl její touhu …Блажена ответила, считая, что отец угадал ее желание. Pan Bor stál na krok od ní, vleká ji za sebou Пан Бор стоял в шаге от нее, таща ее за собой. Přicházejí do školy první a plouží se samotářsky chodbami, ustavičně tiše mumlajíce poučky, slovíčka, básničky a vzorce. Они приходят в школу первыми, передвигаются как отшельники по коридорам, беспрерывно и тихо бормоча (повторяя) правила, слова, стихотворения и формулы.

Деепричастия настоящего времени образуются от основы настоящего времени глаголов несовершенного вида. У глаголов, 3-е лицо мн. числа настоящего времени которых оканчивается на -ou, формы деепричастия образуются при помощи суффикса для мужского рода, суффикса -ouc для женского и среднего рода и суффикса -ouce для мн. числа всех трех родов. У глаголов, 3-е лицо мн. числа которых оканчивается на , (-ej)í, (-aj)í, деепричастия настоящего времени образуются при помощи суффиксов () для мужск. рода, -íc для женск. и ср. рода и -íce для мн. числа всех трех родов.

Инфинитив 3-е лицо мн.числа Деепричастие настоящего времени
Ед. число Мн. число
Мужск. род Женск., ср. род
nést nesou nesa nesouc nesouce
mnout si mnou si mna si mnouc si mnouce si
brát berou bera berouc berouce
tisknout tisknou tiskna tisknouc tisknouce
dělat dělají dělaje dělajíc dělajíce
sázet sázejí sázeje sázejíc sázejíce
trpět trpí trpě trpíc trpíce
pít pijí pije pijíc pijíce
kupovat kupují kupuje kupujíc kupujíce

Примечание. У глаголов типа mazat, česat с чередующимися свистящими (или задненёбными согласными в основе инфинитива) и шипящими согласными (в основе настоящего времени) формы деепричастия образуются и по образцу глагола dělat: česat — češe/česaje, tesat — teše/tesaje, lízat — líže/lízaje, klouzat — klouzaje.

В тех случаях, когда деепричастие настоящего времени образовано от глаголов совершенного вида (přijda, přijdouc, přijdouce; přinesa, přinesouc, přinesouce), оно выражает дополнительное действие, которое предшествует будущему времени: Přijdouce do lesa,
najdete tam chalupu (из сказки) Когда вы придете в лес, вы увидите там избушку.

Примечание. В чешских грамматиках такое деепричастие называется деепричастием будущего времени (přechodník budoucí).

Деепричастия настоящего времени от некоторых глаголов
vidět — vida, vidouc, vidouce
vědět — věda, vědouc, vědouce
jet — jeda, jedouc, jedouce
být — jsa, jsouc, jsouce

Деепричастие прошедшего времени (Přechodník minulý)

Деепричастие прошедшего времени обозначает, как и в русском языке, дополнительное действие, которое предшествует действию, выраженному глаголом-сказуемым: Tato slova považoval otec za signál k útoku a odepnuv řemen, vrhl se na syna Эти слова отец считал сигналом к атаке и, расстегнув ремень, бросился на сына.

Деепричастие прошедшего времени образуется от основы прошедшего времени (которая иногда совпадает с основой инфинитива) глаголов совершенного вида. Если основа прошедшего времени оканчивается на согласный, то деепричастие мужск. рода не имеет Никакого суффикса, женск. и ср. рода имеют суффикс -ši, мн. число всех родов — суффикс -še. Если основа оканчивается на гласный, то употребляются суффиксы -v, -vši, -vše.

Инфинитив 3-е лицо мн.числа Деепричастие настоящего времени
Ед. число Мн. число
Мужск. род Женск., ср. род
přinést přines- přines* přinesši* přinesše*
odvést odved- odved* odvedši* odvedše*
otisknout otisknu- otisknuv otisknuvši otisknuvše
nakoupit nakoupi- nakoupiv nakoupivši nakoupivše
zavolat zavola- zavolav zavolavši zavolavše
utrpět utrpě- utrpěv utrpěvši utrpěvše

Примечание. Формы, отмеченные звездочкой, в современном языке являются исключительно книжными.

У глаголов на -nout деепричастие, как правило, образуется от основы с суффиксом -nu: zaslechnout — zaslechnuv, zaslechnuvši, zaslechnuvše; odběhnout — odběhnuv, odběhnuvši, odběhnuvše. От глагола být образуется также деепричастие прошедшего времени: byv, byvši, byvše; от глагола jmout (se): jal (se) — jav (se), javši (se), javše (se).

Употребление деепричастий (Užívání přechodníků)

Деепричастия являются достоянием книжного литературного языка. В живой разговорной речи они не употребляются. Следует заметить, что деепричастие настоящего времени встречается чаще, чем деепричастие прошедшего времени. Так называемые деепричастия будущего времени (по форме настоящего времени от глаголов совершенного вида) являются мертвой формой.

В современном языке сохранились застывшие формы деепричастий, которые мы в настоящее время воспринимаем как наречия или предлоги; kleče, leže, sedě, stoje, vyjma (vyjímajíc), nehledě (nehledíc), takřka, počínaje (počínajíc) (формы мужского и женского рода являются одинаково правильными).
Chodí tam každý den vyjímajíc / vyjma čtvrtek. — Он ходит туда каждый день за исключением четверга.
Muž / žena / děvče čte leže / vleže. — Мужчина / женщина / девушка читает лежа.

Переход деепричастий в наречия выражается не только в том, что одна застывшая форма (чаще мужск. рода) употребляется в отношении всех родов, но и в том, что эти формы могут употребляться с предлогами vkleče, vleže, vstoje: čtu vleže, spím vstoje.

Деепричастные обороты можно заменить придаточными предложениями времени: (Otec) Když odepnul řemen, vrhl se na syna.

Примечание к правописанию. Нераспространенные деепричастия, как правило, не отделяются запятой, распространенные деепричастия, образующие деепричастную конструкцию (přechodníková vazba), отделяются запятыми: Děti, slyšíce babiččin hlas, vyběhly do síně. Žena, stojíc u stromu, dívala se za mužem.

Причастия и отглагольные прилагательные на -oucí, -ící
(Příčestí a přídavná jména slovesná na -oucí, -ící)

Глагольные образования на -oucí, -ící (nesoucí, rostoucí, jednající, usilující, pracující) являются по происхождению действительными причастиями настоящего времени, которым в русском языке соответствуют причастия на -ущий, -ющий, -ащий, -ящий (несущий, работающий). Они образуются от деепричастий женск. и ср. рода на -ouc, -íc путем присоединения окончания для всех трех родов:
nést — nesouc — nesoucí
jet — jedouc — jedoucí
růst — rostouc — rostoucí
jednat — jednajíc — jednající
šít — šijíc — šijící
kupovat -kupujíc — kupující
vést — vedouc — vedoucí
házet — házejíc — házející

Причастия сохраняют глагольное управление (jednat o plánu — jednající o plánu, usilovat o něco — usilující o mír, myslit si na někoho — pořád si myslící na koho, nač) и вид (несовершенный — bojující lid).

Выступая главным образом в функции определения, многие причастия перешли в разряд прилагательных: kvetoucí strom цветущее дерево, nehynoucí sláva немеркнущая слава.

Некоторые причастия перешли в разряд существительных: pracující трудящийся, vedoucí руководитель.

Причастия на -oucí, -ící склоняются как прилагательные мягкой разновидности: kupující, kupujícího, kupujícímu, o kupujícím, s kupujícím.

От причастий на -oucí, -ící следует отличать отглагольные прилагательные на -cí, образованные от основы прошедшего времени (или инфинитива) глаголов несовершенного вида на гласный. Отглагольные прилагательные обозначают назначение предмета. Ср.:
psací stůl — письменный стол
šicí stroj — швейная машина
spací vůz — спальный вагон
žací stroj — жнейка
plnicí pero — авторучка
bicí hodiny — часы с боем

Примечание к правописанию. У отглагольных прилагательных на -cí гласный перед -cí всегда краткий (в отличие от причастий). Ср.: píšící (člověk) — psací (stroj), šijící žena — šicí stroj.

Обстоятельственные придаточные предложения
(Vedlejší věty příslovečné)

Обстоятельственные придаточные предложения, выражающие различные обстоятельства совершения действия главного предложения, по своему значению делятся на придаточные места, времени, образа действия (сравнительные), причины, цели, условия, а также на придаточные уступительные и придаточные следствия.

Придаточные предложения места
(Vedlejší věty místní)

К главному предложению придаточные предложения места присоединяются относительными наречиями места: kde, odkud, kam, kudy, kamkoli, kdekoli. В главном предложении нередко употребляется соотносительное наречие: tam…(kde), tam…(kam), tudy … (kudy), odtud … (odkud), všude … (kde).
Ср. примеры:
Choď tam, kde se můžeš něčemu naučit. — Ходи туда, где можешь чему нибудь научиться.
Půjdu zase tam, odkud jsem přišel. — Я пойду туда, откуда пришел.
Kamkoli jsme se podívali, všude byla jen voda. — Куда бы мы ни посмотрели, везде была вода.

Примечание. Чешским предложениям с kamkoli, kdekoli в русском языке соответствуют конструкции с куда (бы) ни, где (бы) ни: Ať jsem šel kamkoli, všude mě hezky přijali Куда бы я ни пошел, меня всюду хорошо встречали. Ať byl kdekoliv, nikde se mu nelíbilo Где бы он ни был, ему нигде не нравилось. (см. урок 26)

Придаточные предложения времени
(Vedlejší věty časové)

С главным предложением такие придаточные предложения соединены союзами и союзными словами: když, jakmile, sotva, sotvaže, , zatím co, dříve než, co, jen co, hned jak, kdykoli, kdy, dokud, pokud. Об употреблении союзов když, kdy, см. урок 6 и урок 18; dokudpokud — см. урок 15.

Временной союз Соответствие в
русском языке
Употребление Примеры
kdykoli (=pokaždé, když; vždycky, když) каждый раз, когда;
всегда, когда
выражает одновременное или
предшествующее действие
Kdykoli jsem tam přišel, neměl čas.
Kdykoli (vždycky, když) tatínek přišel, přinesl dárky.
jakmile (=jak jenom); hned jak; sotva (že) как только;
едва только; лишь только
выражает действие, предшествующее
действию главного предложения
Jakmile na ni začal mluvit, rozplakala se.
Sotva se dotkl zvonku, otevřely se dveře.
dříve než (=nežli), než прежде чем;
раньше чем;
перед тем, как
указывает на действие, которое
протекает после действия,
выраженного главным предложением
Dříve než tam doběhli, promokli na kůži.
Než to začnu dělat, musím si to řádně promyslet.
zatím co в то время как;
между тем как
выражает одновременное действие Zatím co se Jeník učil, Mařenka hrála na klavír.
Zatímco jsme obědvali, začalo pršet.

Придаточные предложения образа действия (сравнительные)
(Vedlejší věty srovnávací)

Эти придаточные предложения присоединяются к главному союзами: jaktak, čímtím, vícenež, jakokdyž, jakokdyby, nežaby, jakonež.
Ср. примеры:
Dělala, jako že ho nevidí. — Она делала вид, как будто его не видит.
Čím více se bude vyrábět, tím lépe se nám povede. — Чем больше мы будем производить товаров, тем лучше мы будем жить.
Všechno dopadlo jinak, než jsem si představoval. — Все кончилось иначе, чем я это себе представлял.

Придаточные предложения следствия
(Vedlejší věty účinkové)

Придаточные предложения следствия присоединяются к главному при помощи союза že. В главном предложении возможно употребление слов и словосочетаний: tak, takový, do té míry.
Ср. примеры:
Tak hlasitě přednášel, že ho bylo slyšet v celém poschodí. — Он читал лекцию так громко, что его было слышно на всем этаже.
Byl jsem do té míry rozrušen, že jsem do rána neusnul. — Я был настолько взволнован, что до утра не мог заснуть.
Je to takový člověk, že ho mají všichni rádi. — Он такой (хороший) человек, что его все любят.

Придаточные предложения следствия присоединяются к главному также при помощи союзов:
а) takže так что
Měli jsme nehodu, takže jsme nedojeli včas. — У нас была авария, так что мы не приехали вовремя.
б) (tak) aby так чтобы. Употребляется при обозначении действия, которое должно произойти. Ср.:
Musíte mluvit tak, aby vám bylo rozumět. — Вы должны говорить так, чтобы вас понимали.

Придаточные предложения причины
(Vedlejší věty příčinné)

Союзы:
protože — потому что
poněvadž — так как; потому что
(proto), že — потому, что
jelikož — ибо; так как
ježto — ибо; так как

Ср. примеры:
Musím to vykonat, poněvadž jsem se k tomu zavázal. — Я должен это сделать, так как я дал обещание.
Nepřišel na schůzi, protože byl nemocen. — Он не пришел на собрание, потому что был болен.
Dělala to všechno proto, že měla ráda své děti. — Она делала все это только потому, что любила своих детей.

Примечания : 1. При употреблении союза že в придаточном предложении в главном предложении, как правило, употребляется proto.
2. Союзы jelikož и ježto являются книжными, устаревшими.

Придаточные предложения цели
(Vedlejší věty účelové)

Союзы:
aby — чтобы
jen aby — только чтобы; лишь бы

В главном предложении употребляется нередко соотносительное слово proto.
Přišel jsem proto, abych vám pomohl. — Я пришел, чтобы помочь вам.
Píšeme vám již dnes, abyste mohli přijet včas. — Мы сообщаем вам это еще сегодня, чтобы вы могли приехать вовремя.
Dělal vše možné a nemožné, jen aby zůstal na fakultě. — Он делал все возможное и невозможное, лишь бы остаться на факультете.

Придаточные условные предложения
(Vedlejší věty podmínkové)

Союзы:
jestližeесли
-liесли
kdybyесли бы
kdyžесли; раз уж
jestliесли

Союзы když и jestli употребляются в разговорном языке.

Употребление: Реальное условие выражается изъявительным наклонением с союзами jestliže, -li, když:
Vyhovím vám, bude-li to možné. — Я пойду вам навстречу, если это будет возможно.
Jestliže mi to přinesete včas, zítra vám napíšu článek. — Если вы мне принесете это вовремя, я смогу вам завтра написать статью.

Нереальное или потенциальное условие выражается формами сослагательного наклонения с союзом kdyby:
Kdyby ses učil, nebyl bys musel opakovat třídu. — Если бы ты учился (как следует), тебе бы не пришлось оставаться на второй год.

Примечание. В чешском языке условие может быть выражено и формой инфинитива (см. урок 29), но только при наличии определенного подлежащего:
Přijít včas, mohli jsme ten vlak ještě stihnout. — Приди мы вовремя, мы могли бы еще попасть на этот поезд.

Придаточные предложения уступительные
(Vedlejší věty přípustkove)

Придаточные предложения уступительные выражают обстоятельство, которое находится в противоречии с содержанием главного предложения. Они присоединяются к главному предложению при помощи союзов:
ačkoli, ačхотя/несмотря на
třebaže, třeba(s)хотя; хоть
přestožeнесмотря на то, что
i kdyžхотя даже; хотя и
jakkolivхотя и

Союзы třebaže, třebas, i když, jakkoliv употребляются обычно в разговорном языке.
Ср.:
Dokázal to, třebaže byl ještě mlád. — Он доказал это, хотя и был молод.
Ačkoli jsem hodně češtinu studoval, přece se bojím mluvit. — Хотя (несмотря на то, что) я много занимался чешским языком, все же я боюсь
говорить.
Šli jsme na procházku, přestože venku bylo zima. — Мы пошли на прогулку, несмотря на то, что на улице было холодно.
Musím ti to říct, í když se mi do toho moc nechce. — Я должен сказать тебе это, хотя мне и не очень хочется.

Cvičení

1. Souvětí měňte na věty s přechodníkovou vazbou:
Kostkovi synové si vzali chleba a šli se koupat. Když přišli k řece, vyhledali si stinné místo. Koupali se a vesele na sebe pokřikovali. Potom leželi na sluníčku a přemýšleli, co budou dělat dále. Rozhodli se, že budou rybařit, a znovu vstoupili do řeky. Jan se posadil do stínu a naléval do džbánku vodu. Seděl na kameni a koupal si nohy ve vodě. Přicházel k nim strážmistr a utíral si zpocené čelo. Když spatřil ve džbánku ryby, vyhodil je zpět do řeky.

2. Měňte ve větách podmět a zároveň i tvar přechodníku podle vzoru:
Sedě na břehu, koupal si Jan nohy (Jana). — Sedíc na břehu, koupala si Jana nohy.
Ležíc na sluníčku, opalovala si Zdena záda (Zdeněk). — Skočiv do vody, chlapec plaval k druhému břehu (chlapci). — Sedíce ve stínu, jedly děti jahody (Josef). — Vstoupiv do řeky, chodil Milan od kamene ke kameni (Milena). — Otec si sňal klobouk, otíraje si zpocené čelo (matka). — Uviděvše to, lidé řekli… (člověk). — Chlapec běžel pryč, naříkaje až srdce usedalo (děvče). — Přišedši domů, začala sestra dělat přípravy na cestu (bratr). — Selka se smála, vyprovázejíc strážníka ze vrat (sedlák). — Nezastihnuv nikoho doma, strážník odešel (strážníci).

3. Věty s podstatným jménem slovesným a dějovým měňte na věty s přechodníkovou vazbou podle vzoru:
Chlapec seděl ve smutném přemýšlení. — Chlapec seděl smutně přemýšleje.
Po příchodu domů šli jsme si lehnout — Přišedše domů, šli jsme si lehnout.
Zena seděla ve smutném přemýšlení. — Dívka odběhla s veselým smíchem. — Po zpracování plánu pustili jsme se s chutí do práce. — Při koupání na sebe chlapci pokřikovali a cákali vodou. — Po vykoupání odešly děti do lesa. — Za úplného mlčení jsme prošli lesem. — Dívky přiběhly s veselým smíchem. — Po napsání všech svých úloh pustil se Milan do čtení. — Za neustálého smíchu a křiku jsme se vydali na cestu. — Při přecházení ulice musíte být krajně opatrní. — Po podrobném projednání návrhu přistoupili poslanci k hlasování.

4. Určete, jakou větu uvozuje:
а) že, aby:
Nikdo mu neřekl, že tam má jít. — Napsali jsme jim, aby se teple oblékli. — Neustále žila ve strachu, aby se dětem něco cestou nepřihodilo. — Měl neblahé tušení, že to všechno špatně skončí. — Je takový mráz, že se nedá ani vyjít ven. — Byla tak dojata, že se až rozplakala. — Musíte to zařídit tak, aby byli všichni spokojeni. — Musíte pracovat tak, abyste splnili dodací lhůtu. — Ani netušil, že už je pozdě. — Je divné, že se o tom nikdo ani nezmínil. — Není nutné, abys tak křičel. — Jsem si jist, že jsem všechno udělal správně. — Bál se, že ho v té tmě neuvidí. — Bál se, aby ho nepoznali.
б) jak:
Dlouho pracovali nad problémem, jak překonat zemskou přitažlivost. — Myslel při tom na syna, jak tu zprávu přijme. — Slyšeli jsme o vás, jak pilně pracujete. — Jak se to dozvíš, hned mi podej zprávu. — Jak jí tu zprávu sdělili, zhroutila se. — To je ten chlapec, jak jsem ti o něm říkal.
в) со:
Poslal dopis, co včera napsal. — To je ten muž, co neustále debatuje. — Je to blízko, co by kamenem dohodil. — Nevedlo se mu dobře, co se odstěhoval. — Jen co se ohřejeme, hned zase půjdeme. — To, co se stalo, již nikdo neodčiní. — Přiznej se, cos vyvedl!

5. Doplňte spojky „jestli“, „když“ (někdy je možné doplnit obě spojky):
… budeš chtít, všecko hravě dokážeš. — … vás to zajímá, tak vám to povím. — … mi nenapíšeš, budu se na tebe moc zlobit. — Přišel, … již byla tma. — … si někdo myslí, že je vše hotovo, tak se velmi mýlí. — … tu práci dokončíte včas, dostanete prémii. — Habilitoval se, … mu bylo třicet let. — … bude mlha, nikam nepojedeme. — … budeš chtít, pojedeme tam v neděli spolu.

6. Doplňte vhodné spojovací nebo odkazovací výrazy:
Jestli se ti to bude jen trochu hodit, … přijď. — Čím dřív přijdeš, … dřív budeš hotov. — S čím kdo zachází, … také schází. — Kdo to jednou viděl, … na to nezapomene. — Jak se do lesa volá, … se z lesa ozývá. — Měl tam přijít jak on sám, … také jeho spolupracovníci. — Ti, … to ještě nečetli, ať to přečtou do zítřka. — Když se nad tím trochu zamyslíš, … na to také přijdeš. — On to … slyšel, ale i viděl. — Jaký pán, … krám. — Kamkoli jsme přišli, … bylo plno shonu. — At’ byl kdekoli, … byl spokojen. — Ať byl kdekoli, … se mu nelíbilo. — Tak tvrdě spal, … ho nemohli vůbec probudit. — Kdo se toho bojí, … ať zůstane raději doma. — … tady počkejte, nebo přijďte za dvacet minut.

7. Tučně tištěné větné členy nahraďte vedlejší větou.
Vzor: Po odjezdu vlaku bylo na nástupišti liduprázdno. — Jakmile vlak odjel, bylo na nástupišti liduprázdno.
Po našem příchodu se teprve rozproudila zábava. — Při přistávání letadla nesmí nikdo nepovolaný na letištní plochu. — Udělal to z nerozvážnosti a teď toho lituje. — Mluvili s ním jako s malým chlapcem. — Hráči podali výkon k plné spokojenosti všech diváků. — Po skončení zápasu se sejdeme u východní tribuny. — K naší velké lítosti jsme je již ve městě nezastihli. — Po narození dítěte matka těžce onemocněla. — Přes náš zákaz odešel večer z domu. — Vzdor všem potížím závod splnil plán na 100%. — Po dlouhém přemlouvání slíbil, že tu práci udělá již zítra. — Přes dlouhé přesvědčování tu funkci nepřijal. — Čekali jsme dlouho na odjezd vlaku. — Po dlouhém čekání přišla konečně odpověď. — Vzhledem k nebezpečné situaci nesměli horníci sfárat do dolů. — Po dlouhé debatě se konečně přiznal ke své chybě. — Již v útlém věku je třeba učit děti kázni. — Po Rudolfově narození sešla se rodinná rada. — Začal mluvit až v osmi letech.

8. Vedlejší větu nahraďte větným členem.
Vzor: Když vyšlo slunce, vydali jsme se na cestu. — Po východu slunce jsme se vydali na cestu.
Než ještě začalo svítat, vypravili se houbaři do lesa. — Urazil se a odešel, aniž se s námi rozloučil. — Byla tak rozčilená, že se jí třásly ruce. — Když skončila válka, nastaly lepší časy. — Všichni se divili, že je tak odvážný. — Než půjdu spát, přečtu si několik veselých anekdot. — Promiňte mi, že jsem přišel tak pozdě. — Když kniha vyšla, stala se předmětem ostré kritiky. — Než byl zákon vydán, proběhla celonárodní diskuse. — Pokud jste si nepožádal o dovolenou vedení podniku, nemohu vám cestu povolit. — Ačkoliv přišel pozdě, stačil všechno bezvadně připravit. — Přesto že se mu lékaři snažili okamžitě pomoci, raněný zemřel.

9. Přeložte do ruštiny a užijte ve větách:
honicí pes — pes, honící kočku…
šicí stroj — švadlena, šijící na stroji…
spací vůz — dítě, spící v kočárku…
bicí hodiny — chlapec, bijící děvče…
hlídací pes — strážný, hlídající závod…
hrací karty — chlapci, hrající šachy…
koupací oblek — děvče, koupající se v řece…
holicí strojek — muž, holící se žiletkou…
žehlicí prkno — žena, žehlící šaty…
psací stůl — žák, píšící domácí úkol…
prací látka — žena, peroucí prádlo…
stěhovací vůz — rodina, stěhující se do nového bytu…
nakládací zařízení — dělník, nakládající dříví…
vařící (vroucí) voda — maso, vařící se v polévce…

10. Změňte věty s přechodníkovými vazbami v článku tak, aby v nich nebyly přechodníky.

11. Užijte přechodníků v těch větách, ve kterých je to možné. Pozor na slovosled! Upravené věty přeložte do ruštiny:
Cestovali jsme celý měsíc po ČSSR a prohlíželi si historická města, hrady a zámky a zajímavé památky. — Když učitel podrobně vysvětlil látku, zeptal se, zda tomu všichni rozuměli. — Potom odvázali Lasičku a šli s ní do lesa na jahody. — Slunce nemilosrdně pálilo, takže chlapci si stále museli utírat pot s čela. — Když strážník chlapcům pohrozil, trochu se lekli. — Věra utírala nádobí a stále si prozpěvovala. — Jan spadl do vody a celý se namočil. — Rozpačitě vrtěl hlavou, protože nevěděl, co má na to odpovědět. — Když jsme si po obědě trochu odpočinuli, vydali jsme se na další cestu. — Budu vám to vypravovat a dívat se při tom na televizi. — A tu se Jan dal do vřískání a naříkal a bědoval, až srdce usedalo. — Autobus stál ve stanici a cestující urychleně vystupovali, neboť měli obavy, že zmeškají rychlík.

12. Tučně tištěné výrazy nahraďte vhodnými synonymy (podle potřeby větu upravte):
mít dojem; nejít; zlobit se; přerušovat; růst; pořádně; znechutit se; nevést se; nebýt slušné; přijet; vyhnout se; notně; rychle zmizet; nehodit se; být najednou pryč; nepatřit se
Nic se mi v poslední době nedaří. — Nepotrpí si na žádné povídání kolem dokola. — Ta automobilová nehoda ho dlouho mrzela. — V horských oblastech se daří jen bramborám a ovsu. — Mám toho jeho povídání až po krk. — Příslušníci VB se dostavili k nehodě včas. — Nesluší se, aby děti skákaly dospělým do řeči. — Byl jaksepatří nazloben, a proto jsme mu raději šli z cesty. — Chtěl jsem mu ještě něco připomenout, ale kluk byl již tentam. — Tytam byly klidné doby studia na vysoké škole. — Zdá se mi, že jsem ho dnes viděl ve městě.

13. Ke každému substantivu zvolte vhodné adjektivum uvedené v závorce. (Významy adjektiv nejdříve prověřte ve slovníku!)
vůz, ptáci (stěhovací, stěhovavý); dítě, míč, mládež (koupací, vykoupaný, koupající se); letištní plocha, letadlo (přistávající, přistávací); žena, prostředek (prací, peroucí); kameny, dveře (padající, padací); nábytek, deštník (skládací, skladný); zámek, most, prádlo (visící, visutý, visací); magnetofon, kotě, karty (hrací, hrající, hravý); agregát, vánek (chladivý, chladicí); orgán, páka (řídicí, řídící)

14. Otázky k textu:
1) Jak popisuje autor školu před zvoněním a po zvonění?
2) Na jaké skupiny se dělí školáci podle své povahy?
3) Popište případ švencíře Kadlečka, který chodil za školu.
4) Jak se chovají občas rodiče vůči vychovatelům svých dětí?

15. Přeložte do češtiny:
а) Обучение в школе продолжается с девяти до двух часов. После обеда бывает пение, физкультура и разные игры. Во время перемен ученики отдыхают, гуляют в школьном саду, набираются новых сил. Однако неуспевающие ученики списывают упражнения, которые они забыли сделать дома, пытаются повторить историю, выучить стихотворение, подготовить шпаргалку для сочинения. Тяжелый день школьника делают более приятным классные комики, среди которых есть и акробаты. У второгодников богатый опыт в пользовании шпаргалками. Классные «зубрилы», тихие и запуганные ученики, приходят в школу
первыми, одиноко бродят по коридорам, повторяя правила, формулы, стихотворения и отдельные слова. «Зубрилы» бывают разными по характеру. Одни — добродушные. Их любит весь класс, так как они охотно подсказывают, помогают писать сочинения, дают списывать упражнения. Вторая группа «зубрил» отказывается оказывать какую бы то ни было помощь соученикам. Их в классе не любят. Родители, которые интересуются успеваемостью своих детей, нередко оказываются в затруднительном положении, так как узнают, что их дети прогульщики. Некоторые родители приходят не только в школу, но и на квартиру к учи-
телям, чтобы убедить их в том, что их ребенок самый умный и способный и что не следует ему мешать добиваться счастья в жизни.
б) Читая, я не заметила, как доехала до своей остановки. — Уходя из дому, не забудь погасить свет. — Взяв книгу с полки, я долго искала нужное мне предложение. — Найдя нужную мне книгу, я начала работать. — Заплатив за обед, мы вышли из ресторана. — Рассказывая о своем путешествии, он показывал нам фотографии, сделанные в разных странах. — Играя на рояле, она всегда закрывала глаза. — Путешествуя по стране, мы знакомились с жизнью чехословацкой молодежи. — Занимаясь спортом, мы укрепляем свое здоровье. — Увидев своего знакомого, я бросилась ему навстречу. — Потеряв где-то ключ, он не мог попасть домой. — Узнав о болезни нашего товарища, мы решили его навестить. — Взявшись за работу, всегда доводи ее до конца. — Сдав последний экзамен, все студенты нашей группы уехали отдыхать. — Попрощавшись с провожающими, члены делегации направились к самолету. — Заняв свои места в самолете, мы привязали себя ремнями. — Назвав состав экипажа и сообщив прочие данные о полете, стюардесса пожелала нам счастливого пути. — Разговаривая с нами, она мило улыбалась. — Видя, что состояние больного ухудшается, врачи решили делать операцию. — Зная ее отношение к этому делу, я не хотел ничего ей говорить. — Беседуя, гости все время восторгались мастерством хозяйки. — Отведя ребенка в детский сад, мать пошла на работу. — Несмотря на запрет врачей, он продолжал работать. — Собственно говоря, это ему придавало силы. — Мы можем встретиться в любой день, исключая субботу. — Он мог спать даже сидя. — В последнее время он работает с утра до вечера.
в) Мальчики, купающиеся в реке, не заметили, как к ним подошел учитель. — Женщина, несущая тяжелую сумку, часто останавливалась, чтобы немного отдохнуть. — Мужчина, читающий газету, не заметил, как проехал свою остановку. — Делегация, посетившая завод, ознакомилась с производственным процессом. — Ведущие работники предприятий нашего района собрались на совещание в районном центре. — Мальчик, догонявший своих товарищей, прихрамывал на одну ногу. — Мать, получившая от сына письмо, читала его с улыбкой. — Студенты, сдающие экзамен, всегда волнуются. — Я бы хотел купить новый письменный стол. — У тебя очень красивый купальный костюм. — Я очень люблю смотреть на гончих собак. — Вы едете в спальном вагоне?

Poslechová cvičení

Známý dramatik Bernard Shaw nebyl právě oblíben v kruzích vysoké britské aristokracie, což mu bylo při každé příležitosti dáváno najevo.
Na jedné zahradní slavnosti přistoupil k němu anglický lord a ptal se ho hlasitě, aby to také druzí kolem slyšeli: „Tak vy jste pan Bernard Shaw! Je to pravda, že váš otec byl obyčejný krejčí?“
„Je,“ odpověděl spisovatel.
Lord se pousmál a pokračoval: „Proč jste se tedy také nestal krejčím?“
Shaw neztratil duchapřítomnost a odpověděl: „Dovolte mi také otázku, my lorde! Byl váš otec džentlmen?“
„Ovšemže byl!“
„Proč jste se tedy také vy nestal džentlmenem?“

* * *

Hubený Shaw často míval opačné názory než jeho anglický, blahobytně vyhlížející kolega Keith Chesterton. Ten byl tak tlustý jako Shaw hubený. Jednou jejich debata přešla do prudké hádky, v níž opustili věcné argumenty a přešli na osobní narážky.
„Když se na vás člověk dívá,“ rozčiloval se Chesterton, „tak by se domníval, že v Anglii je ta nejhorší bída.“
Shaw se usmál a změřil svého odpůrce zkoumavým pohledem: „Když vás tak pozoruji, jsem ochoten uvěřit, že jste ji způsobil vy.“

Slovníček

být oblíben пользоваться популярностью
dávat najevo давать понять, давать знать
neztratit duchapřítomnost не растеряться
prudká hádka горячий спор
osobní narážky личные оскорбления
je nejhorší bída страшная нищета
blahobytně состоятельно, зажиточно

Zapamatujte si:
NĚKOLIK PŘÍSLOVÍ
Tak dlouho se chodí se džbánem pro vodu, až se ucho utrhne.
Kdo chce psa bít, vždy si hůl najde.
Kdo se směje naposled, ten se směje nejlépe.
Bez práce nejsou koláče.
Když se kácí les, lítají třísky.
Jak se do lesa volá, tak se z lesa ozývá.
Práce kvapná málo platná.
Komu není rady, tomu není pomoci.
V nouzi poznáš přítele.

Úkol: Najděte podobná nebo odpovídající přísloví v ruštině (Využijte frazeologických slovníků).

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: