Browse By

Урок 3

Склонение одушевленных существительных мужского рода твердой разновидности (тип student). Именительный и винительный падежи множественного числа прилагательных твердой разновидности, относящихся к одушевленным существительным мужского рода. Настоящее время глаголов типа prosit, umet, dělat. Образование наречий. Предлоги podle, před.

UNIVERZITA

Praha je sídlem staré univerzity. V Praze jsou i jiné vysoké školy: technika (Vysoké učení technické), Vysoká škola ekonomická, AMU (Akademie muzických umění) a jiné. Na univerzitě studuje1 také mnoho zahraničních studentů z různých států. Jsou to Rusové, Bulhaři, Poláci, Arabové, Indové, Angličané, Američané a mnozí jiní. Arabští, ruští, angličtí, polští a jiní studenti se učí2 česky. Češi se naopak učí rusky, německy, anglicky atd. Všichni studenti poslouchají přednášky z různých předmětů3.
Univerzita je rozdělena na fakulty: filozofickou, pedagogickou, právnickou, lékařskou, přírodovědeckou, matematicko-fyzikální a jiné. Fakulty jsou rozděleny na katedry podle oborů. Na mnohých fakultách jsou také různé vědecké ústavy a laboratoře. Vysokoškolští profesoři a docenti přednášejí a vedou semináře, odborní asistenti a asistenti vedou semináře a praktická cvičení. Na univerzitě jsou posluchárny, studovny a knihovny. Studium na fakultách trvá čtyři až šest let. Výborní posluchači po ukončení studia dělají doktorské zkoušky4.
Moji bratři studují na vysoké škole, jeden na fyzikální fakultě a druhý na technice na stavební fakultě. Sestra končí gimnázium. Učí se dobře. Protože má zájem o literaturu5, přihlásí se na filozofickou fakultu6. V červnu bude skládat přijímací zkoušku. Doufám, že zkoušku udělá dobře.

* * *

V.: Buď zdrav, Karle! Už dlouho jsem tě neviděl. Co pořád děláš?7 Studuješ nebo jsi zaměstnaný?
K.: Studuji na vysoké škole.
V.: Na které fakultě?
K.: Na filozofické, dělám češtinu a ruštinu8. A ty, Václave?
V.: Já pracuji v jednom podniku zahraničního obchodu. Mám se dobře. Zaměstnání mě baví. Také jsem studoval jazyky, ruštinu a francouzštinu na jazykové škole. A ty, ve kterém jsi teď ročníku?9
K.: Ve třetím.
V.: Teď máte myslím zkouškové období, že? Máš hodně zápočtů a zkoušek?
K.: Zápočty už mám za sebou10, teď dělám zkoušky.
V.: Kdy děláš zkoušku z praktické ruštiny?
K.: Zkoušku z praktické ruštiny děláme až v letním semestru. Teď v zimním semestru mě čeká zkouška z české literatury, a zítra jdu ke zkoušce z českého jazyka11.
V.: A jaké jsi dostal známky z těch zkoušek12, co jsi už udělal?
K.: Tady máš můj index. Z dějin KSČ jsem dostal jedničku (výborně), a z ruské literatury dvojku (velmi dobře)13.
V.: A co náš přítel Honza? Ten myslím dělá historii. Jak mu to jde?14 
K.: Letos se mu to moc nedaří15. Propadl u zkoušky z československých dějin16 (dostal nedostatečnou). Příští týden má reprobaci (opravný termín). Snad se mu to povede17.

Slovníček

bavit увлекать, интересовать
čekat ждать
červen, -vna m июнь
čeština, -y f чешский язык
doufat надеяться
fyzikální fakulta, -у f физический факультет
gymnázium, -а n гимназия
hodně много
index, -u m зачетная книжка
Ind, -а m индиец
knihovna, -у f библиотека
KSČ Коммунистическая партия Чехословакии
laboratoř, -e f лаборатория
lékařský медицинский
letos в этом году
naopak наоборот
obor, -u m профессия
obyvatel, -e m житель
odborný asistent, -а m старший преподаватель
podnik zahraničního obchodu внешне-торговое объединение
poslouchat слушать
posluchač, -e m слушатель
posluchárna, -у f аудитория
praktická cvičení практические занятия
předmět, -u m предмет
přednášet читать лекции
přednáška, -у f лекция
příští следующий
reprobace, -e f пересдача экзамена
ročník, -u m курс
ruština, -у f русский язык
různý разный
sídlo, -a n местонахождение, резиденция
snad вероятно, возможно
stát, -u m государство
stavební строительный
studium, -а n учеба
studovna, -у f комната для занятий
trvat продолжаться
týden, -dne m неделя
ústav, -u m институт, учреждение
vědecký ústav научно-исследовательский институт
všichni все
výborný отличный
vysoká škola вуз
vysokoškolský profesor, -a m профессор высшего учебного заведения
zahraniční иностранный
zápočet, -čtu m зачет
zkouška, -у f экзамен, přijímací zkoušky приемные экзамены
zkouškové období экзаменационная сессия

Лексико-грамматические пояснения

1. Глагол studovat имеет несколько значений:
а) studovat (něco) — изучать (учить) что-л.
Studuji slovanské jazyky. — Я изучаю славянские языки.
Studuji matematiku. — Я изучаю математику.
б) studovat (někde) — учиться (где-л.) в вузе
Studuji na univerzitě. — Я учусь в университете.
Bratr studuje na vysoké škole ekonomické. — Брат учится в экономическом институте.

2. Запомните:
učit se:
česky, češtině, českému jazyku, češtinu
rusky, ruštině, ruskému jazyku, ruštinu
anglicky, angličtině, anglickému jazyku, angličtinu

3. poslouchat přednášky (z něčeho): z ruské literatury, z české mluvnice слушать лекции (по какому-л. предмету): по русской литературе, по чешской грамматике

4. Выражениям dělat zkoušky, skládat zkoušky (z něčeho) соответствует в русском языке выражение сдавать / держать экзамены по какому-л. предмету.
Ср.: Dělám / skládám zkoušku z literatury. — Я сдаю экзамен по литературе.

Примечание. Dělat doktorské zkoušky сдавать экзамены на степень доктора. Эта степень присваивается после окончания университета тем, кто защитил докторскую работу.

5. mít zájem (o něco) — интересоваться (чем-либо)
Mám zájem o českou literaturu. — Я интересуюсь чешской литературой.
Mám zájem o cizí jazyky. — Я интересуюсь иностранными языками.

6. přihlásit se (někam, na něco) — подать заявление куда-либо
Bratr se přihlásil na filozofickou fakultu. — Брат подал заявление на философский факультет.

7. Со pořád děláš? — Что ты поделываешь?

8. dělat češtinu a ruštinu — заниматься чешским и русским языками

9. Ve kterém jsi ročníku? — На каком ты курсе?

10. Zápočty už mám za sebou. — Зачеты уже сданы. / С зачетами покончено.

11. Zítra jdu ke zkoušce z českého jazyka. — Завтра я иду на экзамен по чешскому языку.

12. dostat známku (z něčeho): получить отметку (по какому-л. предмету):
z české literatury — по чешской литературе,
z ruštiny — по русскому языку

13. В чехословацких средних школах и вузах система оценок отличается от системы оценок в советских учебных заведениях.

Ср.: „jednička“ — výborně  «пятерка» — отлично
„dvojka“ — velmi dobře  «четверка» — хорошо
„trojka“ — dostatečně  «тройка» — удовлетворительно
„čtyřka“ — nedostatečně  «двойка» — неудовлетворительно
„pětka“ — «единица»

14. Jak mu to jde? Как у него дела? / Каковы его успехи?
Ср. также: Jak mu jde učení? Как у него с учебой?

15. Letos se mu moc nedaří. — В этом году ему как-то не везет.
dařit se — везти, удаваться, поживать
Ср. также:
Jak se vám daří? — Как вы поживаете? / Как ваши дела?
Práce se mu daří. — Работа у него ладится.

16. propadnout u zkoušky z dějin — провалиться на экзамене по истории

17. Snad se mu to povede. — Возможно ему повезет.
Ср. также: Jak se vám vede? — Как ваши дела? / Как вы поживаете?

Грамматические объяснения

Склонение одушевленных существительных мужского рода твердой разновидности (тип student)

Pád Číslo jednotné Číslo množné
N. student studenti, Rusové, občané
G. studenta studentů
D. studentovi, -u studentům
A. studenta studenty
V. studente! hochu! studenti! Rusové! občané!
L. (o) studentovi, -u (o) studentech, (o) dělnících
I. studentem studenty

1. В род. падеже ед. числа одушевленные существительные мужского рода твердой разновидности, в отличие от существительных неодушевленных, имеют окончание -a: studenta, bratra, kamaráda, soudruha.

2. В дат. и предл. падежах ед. числа одушевленные существительные имеют окончание -ovi, иногда -u. Личные имена, фамилии и нарицательные существительные со значением лица, как правило, принимают окончание -ovi: Dej to bratrovi, Řekni to Janovi. Vrať to Horákovi. При употреблении нескольких существительных со значением лица окончание -ovi имеет, как правило, только последнее из них: Pavel Novák — řekni to Pavlu Novákovi / Pavlovi Novákovi, Dej to soudruhu Janu Horákovi / soudruhu Janovi Horákovi.

Нарицательные существительные имеют окончание -u, имена —  -ovi/-u, фамилии — только -ovi.

3. Форма вин. падежа ед. числа у существительных одушевленных, как и в русском языке, совпадает с формой род. падежа. Ср.: Dobře znám toho studenta (tvého bratra, soudruha Dvořáka).

4. В зват. форме у одушевленных и неодушевленных существительных твердой разновидности возможны два окончания () и -u. Окончание -u употребляется у существительных с основой на k, h, ch, g: soudruhu! hochu! kluku! Olegu! Pane Nováku! Прочие существительные, как правило, имеют окончание : Václave! Josefe! Petře! Soudruhu ministře!

Примечание. r перед окончанием изменяется в , если ему предшествует согласный звук: Petr — Petře, pane ministře!, и остается без изменения, если ему предшествует гласный: pane doktore! soudruhu rektore!

5. В им. падеже мн. числа у существительных одушевленных употребляется несколько окончаний: -i, -ové, . Наиболее употребительным является окончание -i, перед которым возникает чередование согласных основы: k / с, h / z, ch / š, r / ř: dělník — dělníci, Polák — Poláci, soudruh — soudruzi, hoch — hoši, Čech — Češi, bratr — bratři.

Это же окончание широко распространено у названий животных: pták — ptáci, holub — holubi, slon — sloni, medvěd — medvědi, vlk — vlci, tygr — tygři.

Окончание -ové имеют:
а) фамилии и личные имена: bratři Čapkové, oba Pavlové;
б) односложные, иногда двусложные названия народностей и национальностей: Rus — Rusové, Řek — Řekové, Srb — Srbové, Nor — Norové, Arab — Arabové;
в) существительные иностранного происхождения на -f, -g, -l, (-o)m: filozof — filozofové, filolog — filologové, generál — generálové, ekonom — ekonomové;
г) отдельные существительные: pán — pánové, syn — synové, děd — dědové.

Окончание употребляется у существительных с суффиксом -аn: Angličan — Angličané, Pražan — Pražané, měšťan — měšťané, občan — občané.

Примечание к правописанию. Названия национальностей и народностей в чешском языке пишутся с большой буквы: Poláci, Češi, Rusové, Italové.

6. В вин. падеже мн. числа, в отличие от русского языка, не находит своего выражения категория одушевленности; поэтому форма вин. падежа в чешском языке не совпадает с формой род. падежа.
Ср.: Dobře znám tvoje kamarády. — Я хорошо знаю твоих товарищей.
Často vidím svoje bratry. — Я часто вижу своих братьев.

7. В предл. падеже мн. числа, как и у существительных неодушевленных, возможны окончания -ech, -ích. Наиболее распространенным является окончание -ech: soused — о sousedech, občan — о občanech, bratr — o bratrech, absolvent — o absolventech.
Существительные с основой на k, h, ch, g имеют окончание -ích, перед которым также представлено морфологическое чередование согласных k / с, h / z, ch / š, g / z: dělník — o dělnících, soudruh — o soudruzích, hoch — o hoších, filolog — o filolozích.
Примечание. Это же чередование согласных представлено и у существительных мужского рода неодушевленных (см. урок 2).

Именительный и винительный падежи множественного числа прилагательных твердой разновидности, относящихся к одушевленным существительным мужского рода

Им. падеж мн. числа прилагательных, относящихся к одушевленным существительным мужского рода, оканчивается на , перед которым представлено чередование согласных и групп согласных: k / с, h / z, ch / š, r / ř, sk / šť, ck / čť: velký básník — velcí básníci, drahý soudruh — drazí soudruzi, tichý hoch — tiší hoši, starý profesor — staří profesoři, český student — čeští studenti, německý dělník — němečtí dělníci.

Форма вин. падежа мн. числа прилагательных, относящихся к одушевленным существительным, как и у неодушевленных существительных, не совпадает (в отличие от русского языка) с формой род. падежа мн. числа.
Ср.: Znám tyto české studenty. — Я знаю этих чешских студентов.
Znám tyto ruské básníky. — Я знаю этих русских поэтов.

Спряжение глаголов prosit, umět, dělat в настоящем времени

Все глаголы с суффиксом инфинитива -i, -e () (prosit, umět) и большая часть трехсложных и многосложных глаголов с суффиксом инфинитива -a (dělat) имеют в настоящем времени следующий тип спряжения:

Číslo jednotné
Osoba prosit umět dělat
1. prosím (-í)m umím (-í)m dělám (-á)m
2. prosíš (-í)š umíš (-í)š děláš (-á)š
3. prosí (-í)- umí (-í)- dělá (-á)-
Číslo množné
1. prosíme (-í)me umíme (-í)me děláme (-á)me
2. prosíte (-í)te umíte (-í)te děláte  (-á)te
3. prosí (-í)- umějí (-ěj)í dělají (-aj)í

1. По образцу глаголов типа prosit спрягаются все глаголы, имеющие в инфинитиве суффикс -i: chodit — chodím, nosit — nosím, myslit — myslím, jezdit — jezdím, vodit — vodím, končit — končím, učit se — učím se. В 3-м лице ед. и мн. числа формы настоящего времени этих глаголов оканчиваются на гласный основы .

Примечание. В русском языке глаголам этого класса соответствуют глаголы второго спряжения на -ить: просить, носить (в 3-м лице мн. числа они оканчиваются на -ат, -ят).

2. По образцу глаголов типа umět спрягаются глаголы, основа инфинитива которых оканчивается на (): zkoušet — zkouším, vyprávět — vyprávím, odnášet — odnáším, přijíždět — přijíždím, přicházet — přicházím, sázet — sázím, ztrácet — ztrácím.

В 3-м лице мн. числа глаголы типа umět имеют личное окончание с вариантом основы -ej- / -ěj- (um-ějí, sáz-ejí).

Однако ряд глаголов на -et в 3-м лице мн. числа, как и глаголы типа prosit, оканчиваются на . К ним относятся следующие наиболее употребительные глаголы:
křičet кричать: křičí
vidět видеть: vidí
letět лететь: letí
viset висеть: visí
ležet лежать: leží
mlčet молчать: mlčí
běžet бежать: běží
hořet гореть: hoří
slyšet слышать: slyší
sedět сидеть: sedí
držet держать: drží
bydlet проживать: bydlí

Некоторые глаголы имеют параллельные окончания: bolet — bolejí / bolí, večeřet — večeřejí / večeří.

Примечание. В русском языке глаголам типа umět соответствуют глаголы 1-го спряжения на -еть с окончанием в 3-м лице мн. числа -ут, -ют: umějí умеют. Глаголам, которые в 3-м лице мн. числа имеют , в русском языке соответствуют глаголы 2-го спряжения с окончанием -ат, -ят в 3-м лице мн. числа. Ср.: sedí сидят, leží лежат, visí висят.

3. По образцу глаголов типа dělat спрягается большинство двусложных, трехсложных и многосложных глаголов с основой инфинитива (и прош. времени) на -a: vstávat — vstávám, dávat — dávám, obědvat — obědvám, konat — konám, skládat — skládám, začínat — začínám.

Примечание. Глаголы plakat, psát, skákat, mazat, česat, klepat, kousat, sypat, šlapat, tepat, kopat, chápat, plovat, stonat, vázat имеют иной тип спряжения (см. урок 4).

Примечание к правописанию форм настоящего времени. В формах настоящего времени гласные -í- и -á- всегда долгие: nos-í-m, nos-í-š, nos-í; del-á-m, děl-á-š, děl-á. Краткий гласный основы представлен только в 3-м лице мн. числа у глаголов типа dělat — dělaj-í (окончание всегда долгое).

Образование наречий

От качественных прилагательных на -dý, -tý, -ný, -rý, -lý, -bý, -pý, -vý, -mý наречия образуются при помощи суффикса (-e): dobrý — dobře хорошийхорошо, krásný — krásně красивыйкрасиво, rychlý — rychle быстрыйбыстро, pilný — pilně прилежныйприлежно, hloupý — hloupe глупыйглупо, zdravý — zdravě здоровыйздорово.

От прилагательных на -ský, -cký, -zký, (český, ruský, německý, hezký) наречия образуются посредством сокращения долготы конечного в .

Ср.: český jazyk, но: Mluvím česky. — Я говорю по-чешски.
ruský jazyk, но: Píšu rusky. — Я пишу по-русски.
německý jazyk, но: Rozumím německy. — Я понимаю по-немецки,
anglický jazyk, но: Čtu anglicky. — Я читаю по-английски,
hezká žena, но: Obléká se hezky. — Она красиво одевается.

Предлоги podle, před

Предлог podle по, согласно, в соответствии с чем-нибудь употребляется с род. падежом:

Fakulta je rozdělena na katedry podle studijních oborů. — Факультет разделен на кафедры по специальностям.
Ср. также:
podle mého názoru — по моему мнению
podle rady — по совету
podle zákona — по закону
podle zprávy — по сообщению

Предлог před употребляется с твор. падежом. Отвечая на вопрос kde? (где?), он обозначает место перед чем-либо: před domem перед домом, budu čekat před divadlem буду ждать перед театром. Предлог před с твор. падежом имеет также временнóе значение: перед, до, тому назад: před týdnem неделю тому назад, před rokem год тому назад, před válkou до войны (před с вин. падежом см. урок 19).

Упражнения

1. Ответьте на вопросы:
— Kdo studuje na univerzitě?
— Které fakulty jsou na univerzitě?
— Co studují cizinci na filozofické fakultě?
— Podle čeho je rozdělena fakulta?
— Jsou na fakultě různé vědecké ústavy?
— Kdo koná přednášky a vědecké semináře?
— Kdo může po ukončeni studia dělat doktorské zkoušky?
— Kde studujete vy?
— Co studujete?
— O co máte zájem? Máte zájem o Českou literaturu?
— Ze kterých předmětů posloucháte přednášky?
— Jaké známky dostáváte?
— Kdy budete dělat zkoušku z češtiny?
— Na kterou fakultu se přihlásil váš bratr?

2. Образуйте им. падеж мн. числа от следующих названий национальностей:
Polák, Slovák, Kazach, Američan, Angličan, Bulhar, Rumun, Maďar, Fin, Ir, Ind, Rus, Švéd, Dán, Bělorus

3. Дополните предложения, поставив выражения в скобках в ед. и мн. числе:
Dostal jsem pozdrav od (můj dobrý kamarád). — Jdeme na návštěvu k (můj dobrý kamarád, sovětský dělník, český student, starý dědeček, tvůj bratr). — Často vidím (můj dobrý kamarád, známý profesor, tvůj starý dědeček). — Seznamujeme se s (tvůj bratr, známý profesor, starý voják, český student). — V té knize se vypravuje o jednom (hoch, Čech, Rus, Nor, dělník, profesor, ministr, doktor, kamarád, filolog, ekonom, Afričan). — Nevěřím tomu (hoch, básník, doktor, biolog). — Dáme to (Jan, Karel Novák, Petr Strnad).

4. Образуйте зват. падеж ед. числа:
(Zdeněk), kam jdeš? — (Karel), máš čas? — (Petr), kde jsi? — (Mirek), kde máme přednášku? — (Pan profesor), mohu složit zkoušku? — (Drahý soudruh), děkuji ti za všechno. — (Milý bratr), posílám ti srdečný pozdrav z Leningradu. — (Pan Novák), co to děláte?

5. Раскройте скобки, поставьте глаголы в соответствующем лице:
Со (dělat) dnes večer? — Nic (nedělat), a proto mám volný čas. — Co (studovat) němečtí studenti v Praze? — Tyto hračky (dělat) děti samy. Profesoři a docenti (konat) přednášky. — Kdy (skládat) studenti zkoušky? — Zkoušku z češtiny (dělat) každý semestr. — Kde (obědvat)? Jak se (učit) vaše sestra? — Do které třídy (chodit) váš bratr? — Každý večer (chodit) na procházku po městě. — Já (skončit) tu práci zítra večer. — Přednášky (začínat) v devět hodin, (končit) ve tři. — Studenti (sedět) ve velké posluchárně. — Před studenty (ležet) na stole učebnice češtiny. — Učitel (mluvit), žáci (mlčet) a (poslouchat). — Na každou hodinu (přinášet) profesor mapu. — (Večeřet) obyčejně v osm hodin. — Děti (běžet) přes pole. — Studujeme první rok a doposud (neumět) dobře česky.

6. Следующие предложения напишите во мн. числе:
Uprostřed pokoje stojí kulatý stůl. — V posluchárně je student. — Můj bratr pracuje v závodě. — Na stole leží papír, tužka a časopis. — Bulharský student je ve třetím ročníku. — Můj kamarád pracuje ve vědeckém ústavu. — Profesor zkouší německého studenta. — Jak skládá zkoušky polský student?

7. Закройте книги, слушайте и образуйте предложения по образцам:
а) Mirek tam chodí. — Já tam také chodím. Vlasta se přihlásí. — Já se také přihlásím.
Jirka už končí. … — Vlasta se učí. … — Milan tam jezdí. … — Zuzka se zeptá. … — Zdeněk to začne. … — Vašek to asi udělá. … — Věra o to prosí. … — Jarka ho nezná. … — Lída ho neslyší. … — Petr to neumí. …
б) Všichni to udělají. — Ale my to neuděláme. Všichni se dívají. — Ale my se nedíváme. Všichni to vidí. … — Všichni se přihlásí. … — Všichni to umějí. … — Všichni se na to ptají. … — Všichni o tom mlčí. … — Všichni se zlobí. … — Všichni odcházejí. … — Všichni se na to těší. … — Všichni o tom mluví. … — Všichni to odevzdávají. …
в) My to neuděláme. — Ale oni to udělají. My se nedíváme. — Ale oni se dívají.
My o tom nemluvíme. … — My se na to neptáme. … — My tam nepoběžíme. … — My se nezlobíme. … — My neodcházíme. … — My se tam nevracíme. … — My tam nebydlíme. … — My se tam nevrátíme. … — My mu to nedáváme. … — My se na to netěšíme. …
г) Ty to víš? — Já ne, ale bratr to ví. Ty se učíš? — Já ne, ale bratr se učí.
Ty tam obědváš? … — Ty se přihlásíš? … — Ty tam bydlíš? … — Ty se na mne zlobíš? … — Ty ho dobře znáš? … — Ty se na to těšíš? … — Ty s ní chodíš? … — Ty se toho bojíš? … — Ty už končíš? … Ty se z toho raduješ? …

8. Вместо точек вставьте пропущенные наречия dobře, pilně, pozorně, česky, rusky, anglicky:
Studenti se učí … — Na hodinách češtiny mluvíme, píšeme a čteme … — V Československu mnozí studenti mluví … — Studuji češtinu druhý rok a už trochu mluvím … — Všichni studenti naší skupiny studují … — Zkoušku z české literatury jsem složil … — Na přednáškách vždy … poslouchám.

9. Вместо точек вставьте пропущенные предлоги do, u, od, z, vedle, na, před. Существительные в скобках поставьте в соответствующем падеже:
Rumunští studenti studují … (moskevská univerzita). — Dnes … fakultu nejdu, mám volný den. — Můj bratr studuje … (technika). — Po ukončení studia skládají studenti zkoušky … (český jazyk). — Kdy budeš dělat zkoušku … (filozofie)? — … mým domem je krásný park.

10. Переведите на чешский язык:
а) Я учусь в университете. — Я изучаю русский язык. — Мои товарищи учатся хорошо. — Мы сдаем экзамен по литературе. — Когда вы сдаете экзамен? — Мы сдаем экзамен завтра.
б) Мой товарищ интересуется техникой. — Ты интересуешься этой книгой? — Я интересуюсь литературой. — Мы интересуемся своими отметками. — Мы слушаем лекцию по литературе. — Мой брат подает заявление в университет.
в) Это наш университет. Это большое и красивое здание. В университете имеется много факультетов: филологический, исторический, философский, математический и другие. Лекции в университете начинаются ровно в девять часов. В университете учатся студенты разных стран: польские, чешские, болгарские, венгерские, итальянские и др. У студентов разные интересы. Я и мой товарищ интересуемся литературой и поэтому учимся на филологическом факультете. Здесь мы изучаем также чешский язык. Каждый день у нас шесть часов занятий. Потом мы обедаем в столовой и занимаемся в читальне. Мы сдаем экзамены по разным предметам. На экзамене мы даем профессору зачетную книжку. Профессор ставит отметки в зачетную книжку. Мы учимся хорошо.

11. Расскажите о своем факультете.

Slovníček

исторический historický
начинаться začínat
занятие vyučováni
здание budova, -у f
математический matematický

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: