Browse By

Урок 29

Употребление инфинитива. Способы выражения сказуемого и сказуемостного определения. Временные предлоги и временные конструкции.

ČINNOST MODERNÍHO DIPLOMATA

Jaroslav Hašek
(Z knihy „Povídky, satiry a humoresky“)

Leckdy, hlavně však poslední dobou, se o tom mluvilo, že diplomaté nemají rozum. Toto tvrzení však může vyvrátit opravdu klasická činnost diplomata hraběte Rudolfa z Kamelů1. Ten měl rozum, ten měl mnoho rozumu, jak uslyšíte.
Hrabě Rudolf z Kamelů pocházel ze staré šlechtické rodiny, která lidstvu darovala nejslavnějšího idiota světa, pana Jana z Kamelů, skutečně světového muže, který vydal spisy, že se země točí…
Pan Jan z Kamelů měl syna Karla, který trpěl fixní ideou2, že se stane dvorní dámou. Léčili ho studenými sprchami na hlavu, až se podařilo mu to vymluvit. Zanechal po sobě syna Josefa Antonína, který v útlém věku spadl se schodiště v zámku na hlavu a pomačkal si lebku, z čehož se vyvinula u něho takzvaná traumatická neuróza. Nedotáhl to dál než na generála3 a jeho synem je právě zmíněný Rudolf4.
Když se Rudolf narodil, sešla se rodinná rada, která se usnesla, že se Rudolf bude muset věnovat diplomatické dráze, aby obnovil starý slavný význam hraběcího rodu z Kamelů v říši. Malý Rudolf na to neřekl ani slovo, jen ho bylo nutno převinout.
To byl jeho první soukromý diplomatický čin. Později se ukázalo, že to bude dlouho trvat, než se naučí mluvit5 — až do osmi let všechno jmenoval slovem „táta“, jen vestě, kávě a polívce říkal „máma“.
V deseti letech však bylo již znát znamenitý obrat. Pomalu, ale jistě rozeznával předměty a díky šesti učitelům dovedl se v patnácti letech bez cizí pomoci podepsat a své jméno po sobě přečíst. Přibrali mu tedy ještě tři učitele, kteří si dali opravdovou práci, aby ho připravili pro život. V osmnácti letech tento ušlechtilý muž uměl již bez chyby odříkat, že jest pět dílů světa, a málokdy při vyjmenování jich vynechal jeden nebo dva. Bylo vidět, že jeho inteligence značně vzrůstá, a učitelé uznali, že je třeba, má-li se z něho stát řádný diplomat, aby věděl, že jsou na světě také nějaké státy. Díky své chápavosti a neukrotitelné touze po vzdělání v 25 letech, tedy během ani necelých sedmi let, znal všechny státy v Evropě podle jména a v 30 letech byl již ve službách vládních6, když se naučil hrát makao a bakarant7, k čemuž jevil vrozený talent. Byl přidělen do ministerstva zahraničních věcí8, kam se vždy přijížděl vyspat po probdělých nocích.
Jednoho dne mu poklepal ministr zahraničních věcí na rameno9 a sdělil mu, že je vyslán s tajným posláním do hlavního sídelního města vedlejší sousední říše. Toto tajné poslání byl arch s různými klikyháky a v tomto šifrovaném poslání šlo o návrh nějaké smlouvy obou států proti třetímu, který se poslední dobou nápadně zadlužil pro větší počet kanónů.
Hrabě Rudolf z Kamelů vzal tašku s důležitou diplomatickou listinou a neprodleně odcestoval do sousedního státu.
Když z nádraží v cizím sídelním městě odjížděl do hotelu, zpozoroval, že mu něco chybí10. Nechal tašku ve vagóně. Živou mocí si však nemohl vzpomenout, co ztratil11, co mu vlastně schází, a když byl v hotelu, naprosto se nemohl upamatovat, proč tady je a co má v tom sídelním městě
dělat.
Ani majitel hotelu, kterého si dal zavolat k telefonu, nemohl mu na jeho otázku podat bližší vysvětlení.
Odešel tedy do města a napadlo ho, když už je tady, že by si mohl také zakouřit. Vkročil tedy do nejbližšího krámu a žádal o krabici jemných cigaret.
„Odpusťte,“ řekl vlídně majitel obchodu, „naše firma je železářská, žádná tabáční trafika. Prodáváme všechny možné šrouby, hřebíky, matice, samovary, z nichž vám můžeme nejlépe doporučit Greos na petrolej.“
„To je drzá urážka,» zvolal hrabě Rudolf z Kamelů, „vy odpíráte prodat cigarety mně, zástupci cizí vlády…“
„Patent Greos na petrolej…“ koktal poděšený obchodník, „opravdu, milý pane, tu je železářský závod.“
„Z toho bude válka,“ křičel hrabě Rudolf, „naše vláda si nesmí nechat líbit12 takové počínání. My vás rozprášíme do všech koutů světa, to se, pane, naplatíte miliard válečné náhrady!“
Rozzuřeně vyšel z obchodu a nočním vlakem se vrátil do vlasti a dal v noci vyburcovat ministra zahraničních záležitostí.
Pan minitsr byl velice rozespalý, a když mu hrabě Rudolf z Kamelů vyložil, že mu odepřeli v cizím státě prodat cigarety, zívl a řekl: „Milý hrabě, pošlete jim ostrou notu. A teď dobrou noc.“
„Hrome, co to má být?“
Ráno vyjel do města, a jak tak přemyšlí, co za notu, uviděl nápis na jednom krámě: Notenhandlung.
Neprodleně slezl z automobilu a vpadl do obchodu.
„Chci nějakou ostrou notu,“ křičel na prodavačku. „Něco hodně ostrého, sakrblé!“
„Tak dáme Rákoczyho pochod,“ pravila prodavačka. Hodil peníze na stůl, vzal noty a odjel domů, kde je vlastnoručně zabalil a napsal na ně adresu cizí vlády.
Skřípaje zuby, odnesl sám noty na poštu.
To také byl jeho nejvelkolepější diplomatický čin.

Slovníček

arch, -u m лист бумаги
cizí иностранный, чужой
činnost, -i f деятельность
dráha, -у f дорога
drzý наглый
hraběcí графский
hrome! чёрт возьми
hřebík, -u m гвоздь
chápavost, -i f сообразительность
jevit talent проявлять талант
kanon, -u m пушка
klikyháky pl каракули
lebka, -у f череп
lidstvo, -а n человечество
listina, -у f документ, грамота
matice, -e f гайка
náhrada, -у f возмещение; válečné n. контрибуция
naplatit se: to se něco naplatíte вам это будет дорого стоить
návrh, -u m предложение
neprodleně незамедлительно, быстро
neukrotitelný неукротимый
odpírat (někomu něco) отказывать (кому-л. в чем-л.)
odříkat продекламировать; зд. перечислить
ostrá nota, -у f зд. нота протеста
petrolej, -e m керосин
poděšený испуганный
pocházet происходить
pochod, -u m марш
pomačkat сов. измять, смять, помять
poslání, -í n миссия
probdělá noc бессонная ночь
rozprášit рассеять (противника)
rozzuřený разъяренный, разгневанный
řádný порядочный (человек); надлежащий, действительный
říše, -e f империя
sakrblé! чёрт возьми!
sdělit сообщить
scházet несов. не хватать, недоставать; отсутствовать
schodiště, -ě n лестница
sídelní město столица
skřípat zuby скрипеть зубами
soukromý частный
spis, -u m труд
sprcha, -у f душ
šlechtický дворянский
šroub, -u m винт
touha, -у f страстное желание; влечение, жажда чего-л.
tvrzení, -í n утверждение
upamatovat se вспомнить, сообразить
urážka, -у f оскорбление
útlý věk, -u m ранний возраст
vkročit сов. войти, зайти
vlídně вежливо
vpadnout do obchodu влететь в магазин
vyburcovat разбудить, поднять с постели
vyjmenování, -í n перечисление
vymluvit разубедить
vyvinout se развиться
vyvrátit опровергнуть
vzdělání, -í n образование
zabalit сов. завернуть
zanechat po sobě оставить после себя
zástupce, -e m представитель
zvolat сов. воскликнуть
železářská firma торговля скобяными изделиями

Lexikálně-gramatické poznámky

 1. Hrabě Rudolf z Kamelů. — Граф Рудольф Камель.
  В чешском языке для названия лиц дворянского происхождения по их принадлежности к какому-либо роду или по месту их происхождения часто употребляется род. падеж с предлогом z.
  Ср. также:
  Jiří z Poděbrad, Jan Žižka z Trocnova, Jan Roháč z Dubé.
 2. Trpěl fixní ideou. — У него была навязчивая идея. (букв). Он страдал идеей фикс.
  trpět (něčím) — а) страдать (чем-л.); б) страдать (от чего-л.)
  Ср.:
  a) Tpěl krátkozrakostí. — Он страдал близорукостью.
  Trpěla nedostatkem kritičnosti. — Ей не хватало самокритичности.
  Trpěl komplexem méněcennosti. — Он страдал комплексом неполноценности.
  б) Trpěla jeho žárlivostí. — Она страдала от его ревности.
  Všichni trpěli jeho hrubým chováním. — Все страдали от его грубого поведения.
  в) trpět (něco) = snášet — страдать (от чего-л.)
  Trpěli zimu / hlad / nouzi. — Они страдали от холода / голода / нужды.
  Trpěla jeho výstřelky. — Она терпела его выходки.
 3. Nedotáhl to dál než na generála. — Дальше генерала он не пошел.
  Ср. также:
  Ten to daleko dotáhne. — Этот далеко пойдет.
 4. právě zmíněný Rudolf — вышеупомянутый Рудольф
  Ср. также:
  výše uvedený / shora uvedený / shora jmenovaný — вышеупомянутый
 5. To bude dlouho trvat, než se naučí mluvit. — Пройдет много времени, прежде чем он научится говорить.
  Ср. также:
  Netrvalo ani minutu a už se to stalo. — Не прошло и минуты, как это случилось.
  То to trvalo! — Ну и тянулось же это!
 6. Byl ve službách vládních. — Он находился на государственной службе.
  být ve službách (někoho) — находиться на службе (у кого-л.)
  Ср.:
  Byl v jeho službách. — Он находился у него на службе.
  Byl v cizích službách. — Он был наемником.
 7. makao a bakarant — названия карточных игр
 8. Byl přidělen do ministerstva zahraničních věcí. — Он был направлен на работу в министерство иностранных дел.
  а) přidělit (někoho někam) — послать / направить кого-л. на работу (куда-л.)
  б) přidělit (někomu něco) — поручить (что-л. кому-л.)
  Přidělili mu tu práci. — Ему поручили эту работу.
 9. Poklepal mu na rameno. — Он похлопал его по плечу.
  а) poklepat / zaklepat na něco — похлопать / постучать по чему-л.
  Zaklepal na dveře / na okno. — Он постучал в дверь / в окно.
  б) zaklepat (na někoho) — постучаться (к кому-л.)
  Zaklepal na kamaráda. — Он постучался к товарищу.
 10. Zpozoroval, že mu něco chybí. — Он заметил, что у него чего-то недостает.
  Со mu schází? — Чего ему не хватает?
  Ср.: Nám schází ještě závěr. — Нам не хватает еще заключения.
 11. Živou mocí si nemohl vzpomenout, со ztratil. — Он никак не мог вспомнить, что он потерял.
 12. Naše vláda si to nesmí nechat líbit. — Наше правительство этого не потерпит / не допустит. (Подробнее см. грамматические объяснения.)

Gramatické výklady

Употребление инфинитива (Užívání infinitivu)

В целом ряде случаев инфинитив в чешском языке употребляется так же, как и в русском. Например:
а) в сочетании с модальными глаголами: Mohu přijít Я могу прийти.
б) в сочетании с фазовыми глаголами: Začínám pracovat Я начинаю работать.
в) с глаголами движения: Jdu hrát volejbal Я иду играть в волейбол.

Во многих случаях в соответствии с русским инфинитивом в чешском языке употребляется другая конструкция. Например, после глаголов, выражающих просьбу, желание и др., а также в придаточных цели русскому инфинитиву в чешском языке соответствуют предложения с союзом aby (kondicionál). Ср.:
Она попросила его выйти. — Požádala ho, aby šel ven.
Он навестил его, чтобы договориться с ним об этом деле. — Navštívil ho, aby se s ním domluvil o té věci.

Такое же соответствие возникает при выражении некоторых модальных значений (подробнее см. урок 20):
Тебе бы поговорить с ней! — Měl by sis s ní promluvit.

Однако есть случаи, когда в чешском языке употребляется инфинитив, а в русском языке ему соответствует другая конструкция:

1. В сочетании с глаголами восприятия: (u)vidět, (u)slyšet, spatřit, cítit и др. Например:
Viděl jsem Petra odcházet. — Я видел, как Петр уходил.
Nikdy jsem neviděl Pavla kouřit. — Я никогда не видел, чтобы Павел курил.
Slyšel jsem Věru o tom mluvit. — Я слышал, как Вера говорила об этом.
Neslyšela jsem ještě Zdenu zpívat. — Я еще не слышала, как Здена поет.

Нередко, однако, в чешском языке, как и в русском, в подобных случаях возможно употребление и придаточного предложения типа: Viděl jsem Zdenu, jak odchází.

2. При употреблении глаголов восприятия (конструкции; je, bude, bylo, bylo by + инфинитив глаголов восприятия + вин. падеж объекта). Например:
Je vidět Sněžku. — Видна Снежка.
V dálce bylo slyšet zpěv. — Вдали было слышно пение.
V pokoji bylo cítit plyn. — В комнате пахло газом.
V deseti letech bylo již znát znamenitý obrat. — Уже к десяти годам произошел заметный поворот.

3. В придаточных предложениях условия (без союза):
Nebýt vás, byl bych ztracen. — Если бы не вы, я бы пропал. / Не будь вас, я бы пропал.
Přijít o chvíli dříve, byli bychom ho zastihli. — Приди мы на минутку раньше, мы бы его застали (= Если бы мы пришли на минутку раньше, мы бы его застали.)
Mít auto, jezdil bych každou neděli na výlet. — Если бы у меня была машина, я бы каждое воскресенье ездил за город. (= Будь у меня машина, я бы каждое воскресенье ездил за город.)

4. В конструкциях типа Já a lhát? Разве я способен врать? On а někomu pomoci? Да разве он захочет кому-нибудь помочь? Эти конструкции имеют ярко выраженный эмоциональный характер.

5. В конструкциях типа Byli jsme se koupat Мы ходили купаться. В русском языке в данном случае невозможно употребление глагола быть.

6. В конструкциях dát si (něco) udělat, nechat si (něco) udělat. Они могут обозначать:
а) желание, приказ или просьбу что-либо сделать:
Dala jsem si ušít šaty. — Я заказала себе платье (у портнихи).
Dal si ho zavolat k telefonu. — Он попросил позвать его к телефону.
Dala si vytrhnout zub. — Ей вырвали зуб.
Nechal si přinést všechny dokumenty. — Он приказал принести ему все документы.
б) разрешение что-либо сделать (позволить что-либо сделать):
Dal jsem si říci. — Меня уговорили. (Им удалось меня уговорить.)
Nechal si narůst vousy. — Он отпустил себе бороду.
Nenechal si nadávat. — Он не разрешил себя ругать.

Примечание. Глаголы nechat si, dát si (něco udělat) выступают в подобных конструкциях с ослабленным лексическим значением. Ср.:
dát si líbit: То si dám líbit. — Это мне по душе.
dát se vidět: Ti se dali vidět. — Они показали себя.

Параллельно употребляющиеся конструкции dát + инфинитив возвратного глагола выражают примерно те же значения. Ср.:
Dal jsem se ostříhat. — Я постригся (у парикмахера).
Dali jsme se přesvědčit. — Мы уступили. (Они нас убедили.)
Dal se zlákat. — Его соблазнили.
Nedal se přemluvit. — Его не уговорили.
Nechal se přesvědčit. — Его убедили.

Примечание. Следует различать конструкции Dala si ušít šaty Она заказала себе платье и Ušila si šaty Она сшила себе платье. В первом случае речь идет о реализации какого-либо желания, которое исполняют другие, во втором случае — действие производится субъектом.

Способы выражения сказуемого и сказуемостного определения (Vyjádření přísudku a doplňku)

Сказуемое в чешском языке, как и в русском, может быть выражено:
а) глаголом в личной форме (глагольный предикат): Ptáci zpívají.
б) сочетанием глагола-связки с существительным, прилагательным, местоимением или наречием (именной предикат, см. урок 2): Otec je lékař. Dědeček je zdráv. Kniha je moje. Sestra je pryč. Bratr se stal inženýrem. Ten úkol se zdá příliš těžký.
в) сочетанием вспомогательного глагола (модального, фазового и пр.) с инфинитивом (сложный глагольный предикат): Musím odejít. Začali jsme pracovat.

Нередко в предложении появляется такой член предложения, который, с одной стороны, дополняет и распространяет глагольное сказуемое, с другой — значение субъекта или объекта. В чешском языке такой член называется doplněk (сказуемостное определение).

Сказуемостное определение субъекта в чешском языке может быть выражено:
а) Именем прилагательным в краткой или полной форме в им. падеже (в русском языке — им. или твор. падеж полной формы прилагательного):
Vrátil jsem se nemocen / nemocný. — Я вернулся больной / больным.
Sedí tam smutná. — Она сидит там грустная.
б) Причастием в краткой или полной форме (в русском языке — причастие в полной форме или деепричастие):
Přiběhl rozčilen / rozčilený. — Он прибежал рассерженный.
Dědeček stojí opřen o svou hůl. — Дедушка стоит, опершись на свою палку.
в) Некоторыми местоимениями (например: sám, celý и пр.) или порядковыми числительными:
Počkej, udělám to sám. — Подожди, я сделаю это сам.
Zůstala nakonec v pokoji sama. — Она, наконец, осталась в комнате одна.
Chlapec se celý třásl. — Мальчик весь дрожал.
Přišli jsme tam první. — Мы пришли туда первыми.
г) Существительным в им. падеже с союзом jako (реже jakožto) (в русском языке здесь употребляется твор. падеж, реже союз как + им. падеж):
Vrátil se jako vítěz. — Он вернулся победителем.
Vyrůstal jako jedináček. — Он был единственным ребенком.
Říkám ti to jako tvůj přítel. — Я тебе это говорю как твой друг.

Сказуемостное определение объекта может быть выражено:
а) Именем прилагательным, причастием или числительным в вин. падеже (в русском языке обычно бывает твор. падеж):
Včera jsem ho viděl zdravého а veselého. — Вчера я его видел здоровым и веселым.
Dveře jsme našli otevřené. — Дверь мы нашли открытой.
Nechali jsme ho tam samotného. — Мы его там оставили одного.
б) Существительным с союзом jako в том же падеже, что и дополнение (в русском языке — аналогичная конструкция):
Říkám ti to jako příteli. — Я тебе это говорю как другу.
Jako člověka ho nemám rád. — Как человека я его не люблю.
в) Твор. падежом существительного (после определенных глаголов, например: zvolit, jmenovat, nazývat) или же вин. падежом с предлогом za. Ср.:
Jmenovali ho předsedou. — Его назначили председателем.
Byl zvolen prezidentem. — Он был избран президентом.
Všichni ho nazývali otcem. — Все называли его отцом.
Vybral si ho za přítele. — Он выбрал его в свои друзья.
Považuji ho za génia. — Я считаю его гением.

Временные предлоги и временные конструкции

Для выражения временных отношений в чешском языке употребляются следующие предлоги: během, o, k, po, v, za, před, přes и др.

během (с род. падежом) в течение, в продолжение: během 5 let в течение 5 лет, během týdne в течение недели
do (с род. падежом) до, в: do konce školního roku до конца учебного года; dvakrát do týdne два раза в неделю
k (с дат. падежом) к, около (обозначает временную приблизительность): k večeru к вечеру; Bylo k desáté hodině Было около десяти часов.
o (с предл. падежом) в (какое-либо время): о prázdninách в каникулы; о přestávce во время перерыва; о půlnoci в полночь; о třetí hodině в третьем часу
od (с род. падежом) с, от (указывает на начальный момент времени): od té doby с того времени; od ledna do června с января до июня; od založení města со времени основания города
po (с вин. падежом) в течение, на протяжении: po dlouhá léta в течение многих лет; po celou noc на протяжении всей ночи

(с предл. падежом) после чего-либо, по истечении чего-либо: ро práci после работы; po svátcích после праздников; po dvou dnech два дня спустя; po třech týdnech по истечении трех недель

před (с твор. падежом) перед, до, тому назад: před rokem год тому назад; před revolucí до революции; před válkou перед войной; dvě hodiny před… за два часа до…
přes (с вин. падежом) во время, в течение, в продолжение: přes celou noc в течение всей ночи, всю ночь; přes prázdniny во время каникул; přes celé prázdniny на протяжении всех каникул
v (с вин. падежом) в (на вопрос kdy?): v pátek в пятницу; v tu dobu в то время; ve všední den в будни

(c предл. падежом) в (когда?): v prvních dnech в первые дни; v posledních měsících в последние месяцы; v tom okamžiku в тот момент; v pěti (deseti, dvaceti) letech в пять (десять, двадцать лет)

za (с род. падежом) при, во времена кого-либо, во время чего-либо: za socialismu при социализме; za války во время войны; za Karla IV при Карле IV

(с вин. падежом)
а) через, спустя (какое-либо время): za rok через год; za dva měsíce через два месяца
б) за, в течение: dvakrát za rok два раза в год; za pět dní за пять дней; za krátkou dobu за короткое время

Примечание. Наряду с предложными конструкциями типа v té době, v posledni době могут употребляться конструкции с беспредложным падежом: poslední dobou, toho dne (v ten den) и т. п.

Cvičení

1. Přeložte do ruštiny:
Podařilo se mi to najít. — Měl bys už začít pracovat. — Mirek spatřil Vlastu vcházet do domu. — V dálce bylo vidět zasněžený vrcholek hory. — Nekoupit si to tehdy, byli bychom to teď neměli. — Děti se byly u sousedů podívat na koťátka. — Ten a něco pořádně udělat? — Za rohem bylo slyšet hukot auta. — Nebýt jeho pomoci, těžko bychom toho dosáhli. — Nikdy jsem Jarku neslyšel o tom mluvit.

2. Souvětí měňte na věty s infinitivní vazbou.
Vzor: Viděl jsem, jak Petr odchází. — Viděl jsem Petra odcházet.
Slyšel jsem, že Olga pláče. — Viděl jsem, jak Mirek jde po ulici s Martou. — Až uvidíš, jak soudruh ředitel přichází, přijď mi to oznámit. — Nikdy jsem neslyšel, aby si Zuzka na něco stěžovala. — Slyším, jak bratr vedle v pokoji mluví. — Viděl jsem, jak jste skákal do vody. — Nikdo neviděl, že by Jirka odešel. — Často jsme slyšeli, jak o tom babička vyprávěla.

3. Na věty reagujte otázkou, vyjadřující nedůvěru podle vzoru:
Vidím Sněžku. — Skutečně je vidět Sněžku?
Vidím tu skvrnu. — Slyším nějaké hlasy. — Cítím zde benzín. — Slyšel jsem, co jste povídali. — Viděl jsem, že to neumí. — Cítil jsem, že má trému. — Vidím až na dno rybníka. — Slyším televizi z vedlejšího bytu.

4. Odstraňte spojku a vedlejší větu nahraďte infinitivní konstrukcí.
Vzor: Kdybych měl peníze, hned bych si to koupil. — Mít peníze hned bych si to koupil.
Kdybych měl čas, hned bych tam šel. — Kdybych byl mladší, hned bych jel s vámi. — Kdyby nebylo Petrovy pomoci, těžko bychom tu práci dokončili. — Kdyby byl nepřišel Pavel, tak bychom byli vůbec nevěděli, co dělat. — Kdybychom neměli tu zkoušku, tak bychom mohli jet na chatu. — Kdybychom přišli o minutu dříve, tak jsme ten vlak chytli. — Kdybych nevěděl, jak se umí přetvařovat, byl bych mu uvěřil. — Kdybych to neviděl na vlastní oči, nikdy bych tomu neuvěřil.

5. Na uslyšené návrhy reagujte souhlasem podle vzoru:
Pojďme se koupat! — Pojďme, už dlouho jsme se nebyli koupat.
Pojďme ho navštívit! — Pojďme si zatancovat! — Pojďme se podívat na zvířata! — Pojďme si zabruslit! — Pojďme se koupat! — Pojďme si zahrát volejbal! — Pojďme si s nimi popovídat! — Pojďme se za nimi podívat!

6. Reagujte výrazem nedůvěry podle vzoru:
Petr se učí. — Petr a učit se? Lžeš. — Já a lhát?
Vlasta v něčem pomůže. — Zdeněk něco vymyslí. — Vymýšlíš si. — Ubližujete mi. — Marta spraví vysavač. — Jiří uklidí byt. — Přeháníš. — Karel něco pochopí. — Lžete. — Pavel něco zařídí.

7. Obměňujte věty tak, aby obsahovaly doplněk.
Vzor: Řeknu ti to, protože jsi můj přítel. — Řeknu ti to jako svému příteli.
Jela tam ve funkci překladatelky. — Jela tam jako překladatelka.
Protože jsi můj přítel, rád ti pomohu. — Jel tam ve funkci vedoucího delegace. — Protože jsem nekuřák, nechápu, proč lidé tolik kouří. — Protože jsem starší, neradím, vám to. — Pracovala na vyslanectví ve funkci překladatelky. — Ještě když byla studentkou, chodila hodně do divadla. — Když byl mladý chlapec, sbíral známky.

8. Ze dvojic vět tvořte věty s doplňkem podle vzoru:
Marta se vrátila domů. Byla veselá. — Marta se vrátila domů veselá.
Našli jsme Zdeňka. Byl zamyšlen. — Našli jsme Zdeňka zamyšleného.
Jarka vběhla do pokoje. Byla rozčilena. — Všichni odešli domů. Byli spokojeni. — Potkali jsme Vladimíra. Byl zamyšlen. — Zanechali jsme Vlastu v pokoji. Byla uklidněna. — Mirek stál na chodbě. Byl opřen o zeď. — Věra sedí na posteli. Je smutná. — Jirka vchází do třídy. Je první. — Nechali jsme Petra doma. Byl samotný. — Našli jsme branku. Byla zavřená.

9. Odpovídejte na otázky větami se zájmeny „sám“ a „samotný“.
Vzor: S kým to budeš dělat? — Budu to dělat sám.
S kým jste tam nechali bratra? — Nechali jsme ho tam samotného.
S kým půjdeš do divadla? — Kto ti to udělá? — S kým jste tam poslali Věru? — Kdo vám to vymyslel? — S kým zůstala Marta doma? — Kdo to přinese Zdeňkovi? — Kdo je vinen tím, že se nám to nepodařilo? — S kým jste tam našli Mirka?

10. Doplňte tvary slovesa „dát si“, „dát se“, „nechat si“, „nechat se“. Upravte slovosled!
Na oběd … hovězí polévku, řízky s bramborovou kaší a okurkový salát. — Co … pak, prosím? — Je to nebezpečný člověk, … na něho pozor! — Manželka … dělat plastickou operaci. — Jdi k lékaři a … ten zub raději zavčas zaplombovat. — K tomu … nikdy přemluvit. — … zlákat na ten film, ačkoli nestál za nic. — … šít k té švadleně, šije strašně moderně. — Nevím, ke komu … mám . .. ušít ty večerní šaty! — Dlouho to trvalo, než … přesvědčit, že to bylo správné opatření. — Můžeš jí říkat, co chceš, ta … nikdy přemluvit. — Po dlouhém přemlouvání … říct. — Na léto … ostříhat na krátko. — … poradit, myslíme to s vámi dobře.

11. Místo slovních spojení uveďte jednoslovné substantivum se sufixem ,,-ství“, „-ctví“ podle vzoru:
chov dobytka — dobytkářství; pekařský závod — pekařství; výroba cukru — cukrovarnictví
železářský závod; prodej (výroba) uzenin; pěstování (prodej) zeleniny; pěstování ovoce; zahradnický závod; lov ryb; hračkářský závod; stavění domů; semenárský závod; pěstování vinné révy; pěstování řepy; výroba hedvábí; výroba pleteného zboží; výroba nábytku; výroba oděvů.

12. Doplňte přídavná jména se sufixem ,,-ařský (-ářský)“ nebo „-árenský“ podle vzoru:
Kraji, kde se pěstuje řepa, říkáme řepařský kraj.
Průmyslu, který zpracovává gumu, říkáme gumárenský průmysl.
Obchodu, kde se prodávají předměty ze železa, říkáme…
Oblasti, kde se pěstují obilniny, říkáme…
Kraji, kde se pěstují brambory, říkáme…
Závodu, kde se vyrábějí hračky, říkáme…
Krámu, kde se prodávají uzeniny, říkáme…
Průmyslu, který zpracovává dřevo, říkáme…
Průmyslu, který zpracovává len, říkáme…
Průmyslu, který zpracovává vlnu, říkáme…
Průmyslu, který zpracovává bavlnu, říkáme…
Průmyslu, který zpracovává gumu, říkáme…
Průmyslu, který zpracovává papír, říkáme…
Závodu, kde vyrábějí stroje, říkáme…

13. Tučně tištěné výrazy nahrad’te jednoslovným vyjádřením (případně změňte vazbu):
V tom poslání šlo o návrh nějaké smlouvy. — Dal si zavolat k telefonu majitele hotelu. — Nemohl na jeho otázku podat bližší vysvětlení. — Ten dům je na prodej. — V noci jsem byl dlouho vzhůru. — Na semaforu se ukázala zelená a všechna vozidla se dala najednou do pohybu. — Třicet let byl ve službách vlastí. — Nejevil ochotu mi to prozradit. — Určitě mi zavolej, až přijdeš zpátky. — Už půl roku má ode mne vypůjčený slovník a pořád ho nechce vrátit. — Otec a matka mají dohromady neveliký pokoj. — Několikrát jste od nás dostal upomínku, ale dosud jste dluh nevyrovnal. — Dejte mi vědět, kdy přijedete. — Nemůžeme vam dát doporučení k přijetí na vysokou školu.

14. Vypravujte obsah přečteného článku:
Co způsobilo nedorozumění v závěru povídky?
Jaký je smysl celé povídky?

15. Doplňte vhodné předložky a slova v závorkách dejte do vhodných předložkových pádů:
Jednání se konalo … (5 dnů). — … (dlouho let) žil mimo vlast. — … (návrat) domů dlouho vyřizoval různé záležitosti. — Do obchodu půjdu … (práce). — … (válka) náš průmysl utrpěl ohromné škody. — Přijdu za tebou teprve … dvě a půl hodiny. — … (týden) všechno má být hotové. — …(školní prázdniny) je v rekreačních oblastech plno dětí. — … (přestávka) jsem si šel zakouřit. — … (druhá hodina) někdo zaklepal na dveře. — … (spaní) jsme se šli projít. — Byl jsem u vás už … (poledne). — Určitě s tím budeme hotovi již … (pátek). — Uvidíme ho ještě … (pondělí). — Byl jsem tam naposled … (rok). — … (bouřka) vždy vypínám rádio a televizor. — … (oběd) nikdy nečti. — Vrátil se domů někdy … (půlnoc). — Odpoledne budu doma, tak asi … (jedna). — Nezlobte se, ale zajedu k vám jenom … (půl hodiny). — Ten film trval něco málo … (dvě hodiny). — Nálada se … (okamžik) změnila. — Přednášky pro pátý ročník začínají … (dvě hodiny). — … kolik hodin se sejdeme? — … (všední den) přicházím domů … (šest hodin). — … (ty dny) přijedou mojí přátelé.

16. Přeložte do češtiny:
а) Он страдал неизлечимой болезнью. — Обо всем этом говорится в вышеупомянутом письме. — Пройдет много времени, прежде чем мы снова встретимся. — Кто-то сзади похлопал меня по плечу. — Вдруг я услышал стук в дверь. — Выпускники были направлены на работу за границу. — Я хочу поручить ему организовать встречу с делегацией. — Чего вам недостает? — Я бы ни за что на свете не смог сделать ничего подобного. — Мы не можем терпеть такое отношение к своим обязанностям. — Эти разговоры ему были не по душе.
б) Студенты любили заниматься с этим преподавателем. — Я попросила его прийти попозже. — Мы встретились, чтобы договориться о работе. — Он позвонил, чтобы спросить о моем здоровье. — Ты видел, как она танцует? — Откуда-то был слышен страшный крик. — Мы видели, как он убегал. — Уже после первого ответа было видно, что он экзамена не сдаст. — Никто никогда не слышал, как она поет. — Да разве он одолжит тебе деньги? — Я не позволю себя обманывать. — Я согласна, вы смогли меня убедить. — Я заказала себе новое платье в ателье.
в) Дети вернулись из лагеря загорелыми. — Мы застали сестру грустной. — Володя стоял, повернувшись к нам спиной. — Вера осталась в комнате одна. — Я жалею, что мы послали его туда одного. — Девочка вся дрожала от страха. — Наши хоккеисты вернулись домой победителями. — Ребенком она часто болела. — Мы оставили дверь незапертой. — Как твой друг я не советую тебе это.

Poslechové cvičení

Tři starci se dohadovali, jakým způsobem by si přáli zemřít.
„Já,“ řekl prvý, kterému bylo sedmdesát let, „bych nejraděli zahynul při srážce s autem na atomový pohon.“
„Já zase,“ praví druhý, jemuž bylo osmdesát, „dal bych přednost smrti v letadle, které by se vracelo z Marsu.“
Třetí, devadesátiletý, se usmál a prohlásil:
„Znám ještě lepší způsob: chtěl bych být zastřelen žárlivým manželem.“

Slovníček

srážka auta автомобильная катастрофа
dát přednost предпочесть
žárlivý manžel ревнивый муж (супруг)
atomový pohon атомный двигатель

Zapamatujte si:
PODOBNOST
Je to všechno na jedno kopyto (také: na jedno brdo) (=je to stejné).
Je to prašť jako uhoď (=je to stejné).
Jeden za osmnáct a druhý bez dvou za dvacet (=oba jsou stejní).
Vypadá, jako by mu z oka vypadl (=je mu velmi podobný).
Jsou si podobní jako vejce vejci (=jsou oba stejní).

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: