Browse By

Урок 28

Возвратные глаголы с компонентом se. Значение возвратных глаголов. Отрицание общее и частное. Родительный падеж отрицания.

STOJKA
Část II.

Božena Lukášová

Přišla neděle. Žena nemusila do města, chlapci neměli školu 1 . Když vstala, Navrátil doma nebyl a jeho kolo také ne. Nepřišel také k obědu. Objevil se až k večeru. Měl nehybný, zasmušilý obličej a uhýbavé oči.
„Kdes byl?“ — Vytáhl mlčky z kapsy hrst drobných a vysypal je na stůl. Dívala se překvapeně na muže i na ty padesátníky a koruny. „Pepo, kdes je vydělal? Tys byl v Brně?“
Nevěděla sama, co by v Brně dělal. Jen tak hádala. Jenom zavrtěl hlavou. Úkosem se podíval na peníze na stole a odstrčil je.
„Schovej to -“
V týdnu se ztratil zase. Ptala se sousedek, zdali nevolali nezaměstnané na pomoc cestáři. Nebo šel hned zrána na dříví? Marné si lámala hlavu. Dočkala se ho až večer, drobných bylo dnes méně než v neděli. Prohlížela si muže, urostlého, s hrdou černou hlavou nad pevnými rameny. Jak vydělává ty peníze, on, kovák?
„Kdes byl, řekni.“
„Na tom přece nezáleží“2.
V neděli u Navrátilů obědvali zase bez otce. Chlapci po obědě odběhli, žena uspala nemluvně a poklidila. V domku bylo ticho. … Mlčení mužovo útočilo na ni ze všech koutů. Byla ráda, když se Tonička probudila.
S děckem v náručí vyšla před vrátka. U sousedů na lavičce seděly ženské, povídaly si o dětech a o svých starostech. Šla za nimi.
„Co ty, Tonka, zase máš Pepu pryč?“-
„Zas.“-
„Nic si z toho nedělej3, však přijde,“ těšily ji.
„Jeho matka by o něm nevěděla?“-
„Když ženě nepoví, matce teprve ne.“ — odporovala jiná.
Navrátilová nerekla nic. Po chvilce se zvedla — půjde přece jen za stařenkou. Návsí se procházeli chlapci s děvčaty, smáli se a laškovali. Mužští se stáhli do hospody, selky besedovaly u vrat, u plotu zahrádek. Navrátilová běžela — jen aby byla z jejich dohledu. Starostův statek svítil čerstvou omítkou. V otevřeném okně byla vyložená nakynutá selka.
„Dobré odpoledne,“ pozdravila jí Navrátilová.
„Dobré,“ sotva pohnula rty.
Nehodí se však projít kolem a nepromluvit. „Máte pěkné kvítí,“ prohodila Navrátilová rozpačitě. Bártová přijala pochvalu s urážlivou samozřejmostí. Navrátilová sklopila hlavu. Neviděla, jak selčina tvář najednou oživla. — „Počkejte, Navrátilko“ 4 . A když se Navrátilová zastavila, pokračovala uštěpačně: „Ani se nepochlubíte, co ten váš starý dělá. Musí mít vždycky něco zvláštního,“ vysmívala se.
Navrátilová pokročila blíž, aby selka nevykřikovala na celou náves.
„O čem mluvíte?“ chvěl se jí hlas netajenou obavou.
„Jako byste nevěděla.“
Tvář Navrátilové však vyslovovala jen ustrašenou otázku.
„Dělá komedianta 5 na Macoše. Starosta tam dnes byl s pány z Brna, vyprávěl -“ Okno zůstalo prázdné; za chvilku se selka vrátila a kývala na Navrátilovou.
Uhranutá úzkostí pokročila k oknu a starostka 4 jí přes plot podávala nějakou pohlednici. Navrátilová ji vzala, podívala se na ni a v té chvíli se zachytila plotu 6 . Na zábradlí horního můstku Macochy stál na rukou její muž, pod ním kolmá skála, spadající prudce dolů. Vzpamatovala se, obrátila se a běžela domů s děckem i s neblahým obrázkem.
V uličce ještě voněl šeřík a sousedky si klidně vyprávěly. Pepík s Jarkem jí běželi naproti. Když ji všichni obklopili — nebylo vyhnutí — mlčky jim podala obrázek. Zůstal v rukou zvědavých chlapců.
„Tatínek,“ podivovali se. „Vidíš, to je propast Macocha,“ vysvětloval Pepík Jarkovi. „Tady je horní můstek -“
„Nikdo nedovede takovou stojku jako náš tatínek, že ne 7 , Pepíku?“
Navrátilová vzlykla. „Půjdu za ním,“ rozhodla se. „Dáte mi na Toničku pozor?“ 8 obrátila se k sousedkám. Tři páry rukou se napřáhly pro dítě.
„Maminko, my půjdeme s tebou,“ chytili se ji chlapci za ruce. Pohnula se bezradně.
„Vezmi je s sebou, daleko nepůjdete. Hned bude večer, potkáte jistě tátu cestou -“
Pospíchala, až chlapci musili chvílemi běžet. Starší nesl v ruce obrázek a chvílemi na něj pokukoval. Mladší žadonil: „Pojďme až na Macochu, maminko, ano? Ještě jsem tam nebyl -“ Neodpovídala, přivírala oči před hrozným obrazem mužova pádu; jeho tělo se zakymácelo, převažuje se, ruce odpadají od zábradlí…
Tatínkovi naproti — slyšela chlapcova slova. Ale co když ho nepotkáme?
„Neboj se, maminko. Nespadne. Kdybys viděla, jak umí dělat stojku na naší hrazdě -“ těšili ji chlapci.
Pospíchali k městu cestou, kudy chodívali všichni ze vsi. Běželi v západu slunce. K silnici ani nedošli. Najednou ho uviděli. Hleděl k zemi 9 , proto překvapeně zvedl hlavu, když se znenadání v tichu podvečera rozlehly známé hlasy: „Tatínek, tatínek!“
Zastavil se; úprkem k němu běželi oba chlapci a za nimi klopýtala žena. Zachytil ji do náruče; rozplakala se a pevně se chytila jeho ruky, jako by se přesvědčovala, že je tu, vedle ní, a ne tam, na dně propasti, neživý, rozbitý.
„Už nikdy, slib mi — už nikdy -“
Stál, díval se k městu a neodpovídal. Věděla, nač myslí.
„Tatínku, podívej se -“
Navrátilovy oči se vrátily k chlapcům. Spatřil obrázek.
„Kde jste to vzali -“ řekl prudce.
„Starostka -“ hlesla žena a litovala, že si dříve chlapců nevšímala.
Navrátilovi naběhly žíly na spáncích. „Starosta s pány z Brna, jak by ne.“ Ponižování, které prožil, vyvřelo náhle silným výbuchem. Napřáhl ruce vpřed, potěžkával je, jako by v nich držel velikou tíhu, a v očích, v těch uštvaných očích nezaměstnaného, hořel hněv:
„Práci těchhle rukou nechtěli. Pro nás a za nás — zajděte třeba, lůzo špinavá 10 . Ale dělat jim podívanou, až jim přebíhá mráz po zádech 11 , to ano.» Odmlčel se. „A nakonec i toho krejcaru je jim líto — nejraději by tě viděli dole v Macoše.“
Chlapci se tiskli k otci.
„Tatínku, už tam nepůjdeš, že ne?“
Ženiny oči plály jedinou prosbou. Rozuměl jí — jako rozuměl obavě v jejích očích tehdy na spartakiádě. Nepodíval se na ni, ani na děti, nemohl. Jen hlavou zavrtěl a vykročil.
Vraceli se domů kolem selských polí, luk a zahrad — rodina nezaměstnaného, vyděděná z města i z vesnice.

Slovníček

bezradně беспомощно
cestář, -e m дорожный рабочий
děcko, -а n ребенок
dohled, -u m: jen aby byla z dohledu только, чтобы ее не видели
hádat гадать, угадывать
hlesnout сказать беззвучно, едва шевеля губами
hrst, -i f горсть
klopýtat спотыкаться
kolmý отвесный
kovák, -а m кузнец
kvítí (собир.) цветы
laškovat заигрывать, кокетничать
nakynutý тучный; пышный
napřáhnout ruce vpřed протянуть руки вперед
náručí, -í n объятия; s děckem v náručí с ребенком на руках
neblahý неблагоприятный, плохой, дурной
nehybný неподвижный
nezaměstnaný, -ého m безработный
obava, -у f опасение
obklopit окружить
obličej, -e m лицо
odporovat возражать
odstrčit оттолкнуть, отодвинуть
omítka, -у f штукатурка
padesátník, -u m 50 геллеров
planout гореть, пылать
plot, -u m забор
podívaná, -é f зрелище; dělat podívanou устраивать зрелище
pohnout пошевелить
pokročit подойти
ponižování, -í n унижение
potěžkávat взвешивать
potkat встретить
probudit se проснуться
prohodit заметить, сказать, проронить слово
prudce резко
překvapeně с удивлением, удивленно
převažovat se перевешиваться, свешиваться
přivírat закрывать, прикрывать
rozlehnout se раздаться, разнестись
selka, -у f крестьянка
sklopit hlavu склонить голову
spánek, -nku m висок
stahovat se do hospody собираться в трактире
starý, -ého зд. мой (муж)
stoupající cesta дорога, поднимающаяся вверх
šeřík, -u m сирень
tíha, -у f тяжесть
uhranutý úzkostí охваченный страхом
uhýbavě oči уклончивый взгляд
úkos: podívat se úkosem посмотреть косо
úprkem во всю прыть, сломя голову
urážlivý обидный, оскорбительный
urostlý рослый, высокий
uspat укачать
ustrašený напуганный
uštěpačně язвительно, ехидно
uštvaný затравленный, загнанный
útočit нападать
vonět пахнуть
vydědit зд. изгнать
vyhnutí, -í n: nebylo v. не было другого выхода
vyložit выставить
vysmívat se (někomu) насмехаться, издеваться над кем-л.
vyvřít: v. náhlým výbuchem зд. взорваться
vzpamatovat se опомниться
zakymácet se зашататься, закачаться
zasmušilý мрачный, угрюмый
znenadání неожиданно, вдруг, внезапно
žadonit клянчить
žíla, -у f вена; naběhly žíly na spáncích вены вздулись на висках

Lexikálně-gramatické poznámky

 1. Chlapci neměli školu. — У детей не было занятий.
  Dnes nebyl ve škole. — Он сегодня не был на занятиях. (См. также урок 1, лексические замечания.)
 2. Na tom přece nezáleží. — Дело не в этом (это не важно).
  záležet (někomu na někom, na něčem) (безл.) — a) быть важным (для кого-л.) б) зависеть (от кого-л., чего-л.)
  Velmi nám na tom záleží. — Это для нас очень важно.
  Ср. также:
  Na tom záleží všechno. — От этого зависит все.
 3. Nic si z toho nedělej. — Не принимай это близко к сердцу.
 4. Počkejte, Navrátilko! В разговорном языке нередко вместо женских фамилий или названий по профессии мужа (Navrátilová, starostová) употребляются образования с суффиксом -kа. Эти формы употребляются при невежливом или фамильярном обращении: Svobodová — Svobodka, kovářova (žena kováře) — kovářka, starostová — starostka.
 5. dělat komedianta — выступать в роли комедианта
  а) dělat (někoho) — изображать (кого-л.), выступать в какой-л. роли
  Ср. также:
  Dělal Mikuláše. — Он изображал Деда Мороза.
  б) Dělal šoféra, závozníka. — Он работал шофером, грузчиком.
  в) dělat ze sebe někoho (nějakého) — делать вид, строить из себя, притворяться (кем-л.)
  Dělal ze sebe šaška. — Он валял дурака.
  Dělal ze sebe chytrého. — Он притворялся умником.
  dělat se nějakým — делать вид, что…
  Dělal se nechápavým. — Он делал вид, что не понимает.
  Ср. также:
  dělat si (z někoho) legraci — подшучивать (над кем-л.)
 6. Zachytila se plotu. — Она схватилась за забор.
  zachytit se (něčeho) — схватиться (за что-л.)
 7. že ne? že ano? že jó? (разг.) — Не правда ли? / Правда / Да?
  Vlasta dnes odjela, že ano? (že jó?) — Правда, что Власта сегодня уехала?
  Vlasta ještě neodjela, že ne! (že?) — Не правда ли, Власта еще не уехала?
 8. Dáte mi pozor na Toničku. — Присмотрите за Тоничкой.
  а) dávat pozor (na někoho) — смотреть, присматривать (за кем-л.)
  б) dávat pozor (na něco) — быть осторожным, внимательно следить (за чем-л.)
  Dávejte pozor na auto! — Будьте осторожны, машина!
  Pozor na vlak! — Берегитесь поезда!
 9. Hleděl k zemi. — (Он шел), опустив глаза.
 10. Pro nás a za nás — zajděte třeba, luzo špinavá. — Нам все равно, хоть сдохните, грязные подонки.
  Pro mne za mne stavěj se třeba na hlavu. — Мне все равно, хоть на голове ходи.
 11. Až jim přebíhá mráz po zádech. — Так что у них мороз пробегает по коже.

Gramatické výklady

Возвратные глаголы с компонентом se (Zvratná slovesa s se)

Возвратные глаголы в чешском языке не всегда соответствуют возвратным глаголам в русском языке и наоборот. Здесь можно выделить три случая:

 1. В русском и чешском языках — возвратные глаголы.
 2. В чешском языке — возвратные глаголы, в русском — невозвратные.
 3. В чешском языке — невозвратные глаголы, в русском — возвратные.

1. И в чешском, и в русском языках есть постоянно-возвратные глаголы (reflexiva tantum), которые никогда не употребляются без возвратного компонента (se — ся). Ср. примеры:

bát se бояться Já se ho nebojím.
blížit se приближаться Bouře se blížila.
divit se удивляться Není se čemu divit.
loučit se расставаться, прощаться Loučili se před domem.
narodit se родиться Narodil se za války.
nachladit se простудиться Nachladil se a má horečku.
ohlížet se оглядываться Šel a stále se ohlížel.
ozývat se отзываться Nikdo se neozýval.
provinit se провиниться Chlapec se provinil.
radovat se радоваться Radovali se z jejich úspěchů.
řítit se мчаться Auto se řítilo šílenou rychlostí.
smát se смеяться Děti se vesele smály.
starat se заботиться О to se nestarejte.
stydět se стесняться Styděl se neznámého člověka.
zdát se казаться То se ti jen zdá.

Примечания: 1. Наряду с возвратными глаголами, нередко те же самые глаголы могут существовать без возвратного компонента se. При этом они имеют совершенно другое значение:

objevit se появиться Najednou se objevil.
objevit открыть Kolumbus objevil Ameriku.
hodit se годиться То se pro nás nehodí.
hodit бросить Hodil po něm kamenem.

2. От постоянно-возвратных глаголов следует отличать возвратные формы невозвратных глаголов. Например, в предложении Dům se staví — staví se является возвратной формой невозвратного глагола stavět строить, так как глагол stavět se в этом значении не существует. (См. ниже.)

2. Многим постоянно-возвратным глаголам в чешском языке соответствуют в русском невозвратные или синонимические глаголы — возвратные и невозвратные.

dít se происходить Со se s tebou děje?
dívat se смотреть Dívám se na nové domy.
domnívat se предполагать Stalo se to, jak jsem se domníval.
dopustit se (něčeho) допустить Dopustili se vážných chyb.
dostavit se (někam) прибыть Dostavil se do práce.
do(z)vědět se узнать Kdy jste se to do(z)věděl?
hemžit se кишеть V rybníku se to hemží rybami.
chovat se вести себя Neumíte se slušně chovat.
chvět se дрожать Ruce se mu chvěly.
konat se происходить / coстояться / проходить Manifestace se konala na Rudem náměstí
mstít se мстить Mstil se nepříteli.
nudit se скучать Nikdy se nenudím.
obětovat se жертвовать собой Obětovala se rodině.
opalovat se загорать Rád se opaluješ?
opozdit se опоздать Proč jste se opozdil?
pamatovat se помнить Pamatuji se na něho dobře.
podobat se походить Podobáte se svému tatínkovi.
plazit se ползти Plazil se po břiše.
potápět se нырять Rád se potápím.
posadit se сесть Posaďte se ke stolu.
procházet se гулять, прогуливаться Ráda se procházím po ulicích rodného města.
ptát se спрашивать Na nic se neptej.
rozdělit se поделить(ся) Rozdělil se s ním o peníze.
rozmyslit se передумать, раздумать Ještě včas se rozmyslila.
rozednívat se светать V létě se brzy rozednívá.
skládat se (z něčeho) состоять (из чего-л.) Ten stroj se skládá z mnoha součástek.
stát se стать, случиться Stalo se neštěstí. Moje sestra se stala učitelkou.
stmívat se (безл.) темнеть Už se stmívá.
stýskat se (безл.) скучать Stýská se mi po rodičích.
svěřit se доверить, довериться Svěřil se nám se svým tajemstvím.
svézt se проехать(ся) Svezl jsem se autem.
tajit se скрывать Tajila se se svými úmysly.
těšit se с нетерпением ждать (кого-л., чего-л.) Těším se na dovolenou.
toulat se бродить Večer jsem se toulal po městě.
účastnit se (čeho G.) участвовать (в чём-л.) Účastnil se živě hovoru.
ulevit se полегчать Ulevilo se jí.
unavit se устать Rychle jsem se unavil.
upamatovat se вспомнить Nemohl se upamatovat, co vlastně provedl.
usadit se усесться, сесть Usadili jsme se na lavici.
utéci se (k někomu) прибегнуть (к помощи) кого-л. Utekl se k nám.
uzdravit se выздороветь Přeji ti, aby ses brzy uzdravil.
vejít se (někam) войти / поместиться Kniha se nevešla do aktovky.
vsadit se поспорить Vsadil se s ním o sto korun.
sázet se спорить Rád se sázel o peníze.
vyhnout se избежать Včas se vyhnul překážce.
vyhýbat se избегать Proč se nám vyhýbáte?
vynořit se вынырнуть Z vody se vynořil kus dřeva.
vyptat se расспросить Vyptal se na všechny podrobnosti.
vysmát se (někomu, něčemu) осмеять Vysmáli se všemu, co nám bylo drahé.
vysmívat se насмехаться, насмешничать Ve škole se mu vysmívali.
zbláznit se сойти с ума Z toho by se mohl člověk zbláznit.
zmínit se упомянуть Už jsem se o tom zmínil.

3. В чешском языке невозвратные глаголы, в русском — возвратные, иногда невозвратные.

bojovat бороться / воевать Zač bojujete?
cvičit тренироваться / упражняться Cvičím denně deset minut.
dosáhnout достичь / добиться Dosáhli jsme velkých úspěchů.
doufat надеяться Doufám, že přijedeš včas.
pečovat заботиться Pečuji o rodinu.
počítat считаться Musíme s tím počítat.
pochybovat сомневаться Já o tom nepochybuji.
pospíchat торопиться, спешить Kam pospícháš?
propadnout провалиться Divadelní hra propadla.
přesedat пересаживаться Budeme muset dvakrát přesedat.
sestupovat спускаться Všichni sestupovali dolů.
souhlasit соглашаться Souhlasím s vámi.
soutěžit соревноваться Doly Ostravského revíru soutěží.
splývat сливаться Zvuky splývaly v jedno.
trvat продолжаться Schůze trvala celou hodinu.
vynikat выделяться Čím vyniká vaše město?
zbloudit заблудиться Zbloudil jsem v lese.
zbývat оставаться Nezbývá nám nic jiného.
zoufat (zoufat si) отчаиваться  Není třeba hned zoufat.
 zůstat  остаться  Zůstaňte doma!

Глаголы začínat, začít, končit, skončit соответствуют в русском языке двум глаголам — возвратному и невозвратному. Ср.: začínat начинаться, начинать; začít начаться, начать:
Jaro začíná. — Весна начинается.
Vyučování začne v 8 hodin. — Занятия начнутся в 8 часов.
Teprve začíná pracovat. — Он только начинает работать.

končit кончать, кончаться; skončit кончить, кончиться:
Skončil práci. — Он кончил работу.
Tím končím. — На этом я кончаю.
Manifestace brzy skončí. — Демонстрация скоро закончится.
Prázdniny končí 7. února. — Каникулы кончаются 7 февраля.

Значение возвратных глаголов и возвратных форм невозвратных глаголов

Постоянно-возвратные глаголы входят в различные семантические группы. Они могут выражать:

 1. Различные природные явления (это, главным образом, безличные глаголы); rozednívat se, stmívat se, šeřit se, blýskat se.
 2. Физическое и психическое состояние человека: unavit se (unavovat se), uzdravit se (uzdravovat se), nudit se, bát se, smát se, stýskat se, (z)bláznit se, chvět se (zachvět se).
 3. Восприятие, отношение к чему-л. и мыслительную деятельность человека: rozmyslet se (rozmýšlet se), zmínit se (zmiňovat se), divit se (podivit se), dozvědět se (dozvídat se), upamatovat se (pamatovat se), ptát se (zeptat se), vyptávat se, zdát se (zdávat se), svěřit se (svěřovat se).
 4. Поведение, отношение к чему-л., проявление различных чувств: chovat se, utéci se (k někomu, k něčemu), vyhýbat se (někomu, něčemu), vysmívat se (někomu, něčemu), starat se (o někoho), hádat se (s někým), vést se, zamilovat se (do někoho), mstít se, obětovat se, přátelit se, dopustit se.

Особое значение некоторых возвратных глаголов связано с наличием той или иной приставки.

na + se — интенсивность проявления действия. Ср.:

hledat искать nahledat se искать долго (наискаться)
zlobit сердить, злить nazlobit se сильно сердиться
plakat плакать naplakat se наплакаться
chodit ходить nachodit se находиться (много ходить)
čekat (na někoho, něco) ждать načekat se долго ждать (кого-л., чего-л.), заждаться
pracovat работать napracovat se наработаться

Toho člověka jsem se nahledal. — Ну и долго же я искал этого человека.
Nachodila jsem se tam. — Ну и находилась же я туда.

do + se — достижение чего-л., нередко ценой больших усилий

čekat dočkat se дождаться
mluvit domluvit se договориться
pracovat dopracovat se доработаться
vědět dovědět se узнать
volat dovolat se дозвониться; дозваться
žít dožít se дожить

Konečně jsme se ho dočkali. — Наконец-то мы его дождались.
Nemohl se k ní dovolat. — Он не мог к ней дозвониться.
Můj dědeček se dožil devadesáti let. — Мой дедушка дожил до 90 лет.

pro + se — ограниченная мера действия

jít, chodit projít se, procházet se пройтись, прохаживаться
jet, jezdit projet se, projíždět se проехаться, проезжаться
spát prospat se проспаться

Potřebuji se prospat. — Мне нужно выспаться.
Půjdeme se projít. — Пойдем, пройдемся.
Hezky jsme se projeli. — Мы хорошо проехались.
Trochu jsme se prošli. — Мы немного прогулялись.

vy + se — мера действия, необходимая для достижения положительного результата

spát vyspat se выспаться
běhat vyběhat se набегаться
skákat vyskákat se напрыгаться

Chtěl bych se vyspat. — Я бы хотел выспаться.
Děti se vyskákaly a vyběhaly. — Дети напрыгались и набегались.

roz + se

а) начало действия, доведение действия до определенной степени

běžet rozběhnout se побежать; разбежаться Dítě se rozběhlo za míčem.
hrát rozehrát se разыграться Trvalo to chvíli, než se rozehrál.
pršet rozpršet se начать лить(о дожде) Odpoledne se silně rozpršelo.
růst rozrůst se разрастись Keř se neobyčejně rozrostl.

б) движение в разные стороны

běžet rozběhnout se разбежаться в разные стороны Turisté se rozběhli po městě.
jít rozejít se разойтись Přátelé se rozešli.
letět rozletět se разлететься Vrabci se rozletěli.

Возвратная форма глаголов может означать:

 1. Состояние или изменение состояния субъекта:
  probudit (někoho) — probudit se — проснуться
  změnit (něco) — změnit se — измениться
  (o)točit (něčím) — točit se — кружиться, вертеться
  vařit (něco) — vařit se — вариться
 2. Физическое или психическое состояние, ощущение:
  cítit (něco) — cítit se (nějak) — чувствовать себя
  děsit (někoho) — děsit se — ужасаться, пугаться
  zlobit (někoho) — zlobit se — сердиться
 3. Заинтересованность в действии:
  svěřit (svěřovat) něco někomu — svěřit se (svěřovat se) s něčím — довериться (доверяться) кому-л.
  přiznat (přiznávat) něco — přiznat se (přiznávat se) k něčemu — признаться (признаваться) в чем-л.
  držet (něco) — držet se (něčeho) — придерживаться (чего-л.)
 4. Переход действия на производителя действия (у объектных глаголов):
  česat (někoho) — česat se — причесываться
  hájit (někoho) — hájit se — защищаться
  chránit (někoho) — chránit se (před někým) — спасаться (от кого-л.)
  koupat (někoho) — koupat se — купаться
  připravovat (někoho) — připravovat se — готовиться
 5. Взаимно-возвратное действие:
  milovat se — любить друг друга
  radit se — советоваться (с кем-л.)
  seznámit se — познакомиться (с кем-л.)
  znát se — знать друг друга
  potkávat se — встречаться (с кем-л.)
  přátelit se — дружить (с кем-л.)
  sejít se (s někým) — встретиться (с кем-л.)
  Ср. примеры:
  Často jsme se potkávali. — Мы часто встречались.
  Navzájem se litovali. — Они жалели друг друга.
  Dlouho jsme se neznali. — Мы долго не знали друг друга.
  Romeo a Julie se milovali, jejich rodiče se nenáviděli. — Ромео и Джульетта любили друг друга, их родители ненавидели друг друга.

Возвратные формы невозвратных глаголов могут употребляться в составе возвратно-страдательных конструкций как личных (а), так и безличных (б). (см. урок 17.)

а) Личные формы возвратно-страдательных конструкций в чешском языке возможны от глаголов обоих видов: Dům se staví. Dům se postaví. Dům se musí postavit. Ср. также:
Ta kniha se čte (četla, bude číst). — Эту книгу читают (читали, будут читать).
Ten předpis se brzo zruší. — Это предписание будет скоро отменено.
Taková práce se dobře platí. — Такая работа хорошо оплачивается.
Та kniha se čte hezky. — Эта книга читается легко.
Takový materiál se zpracovává těžce. — Такой материал с трудом поддается обработке.
Literatura se mi studovala snadno. — Литературу мне всегда было легко учить.
Vhodné téma se mi vybíralo těžce. — Мне было трудно выбрать подходящую тему.
Takové příklady se mi řeší těžko. — Такие задачи мне трудно решать.

Примечание. В чешском языке употребление подобных конструкций не знает ограничения со стороны вида и времени. В русском языке употребление подобных конструкций более ограничено.

б) Возвратно-страдательные конструкции (с неопределенным или обобщенно-личным подразумеваемым производителем действия).
U nás se hodně staví. — У нас много строят.
Šlo se domů. — Мы / они… (люди) пошли домой.
Musí se hodně udělat. — Нужно многое сделать.
Mělo by se tam jít. — Туда бы следовало пойти.

Возвратно-страдательные конструкции, выражающие отношение к действию, в чешском, в отличие от русского языка, возможны только при наличии качественного сказуемостного определения (dobře, hezky, špatně, těžko, lehko, příjemně).

Pracuje se mi dobře. — Мне хорошо работается.
Špatně se mu spalo. — Ему плохо спалось.
S ním se těžko pracuje. — С ним трудно работать.
Příjemně se nám sedělo. — Нам приятно было посидеть.
Zde se pěkně lyžuje. — Здесь хорошо ходить на лыжах.
Na takovém papíře se výborně píse. — На такой бумаге отлично писать.
Pěkně se nám tančilo. — Мы хорошо потанцевали.
Půjde se nám veseleji. — Нам веселее будет идти.
Tady se pohodlně sedí. — Мне (нам) здесь удобно сидеть.
Dlouho se odpočívalo. — Мы (они) долго отдыхали.

Примечание. В русском языке аналогичные возвратно-страдательные конструкции возможны не во всех случаях. Чаще употребляется оборот с инфинитивом или соответствующие формы индикатива. (Мы здесь долго отдыхали.)

Отрицание (Zápor)
Общее и частное отрицание (Obecný a částečný zápor)

Как и в русском, в чешском языке имеется общее отрицание, выражаемое отрицательной морфемой ne- у глагола, например: Navrátil nebyl doma. Chlapci neměli školu. Navrátilová neřekla nic и т. д., и частное отрицание, выражаемое отрицательными частицами ne, nikoli у других членов предложения, например: Ne všichni to pochopili. Dosáhli jsme toho nikoli bez námahy и т. д. Однако частное отрицание в чешском языке употребляется в гораздо меньшей степени, чем в русском. Вместо него обыкновенно употребляется общее отрицание.

Сравните:
Neudělal to Zdeněk, ale Mirek. — Это сделал не Зденек, а Мирек.
Do Brna nepojedeme zítra, ale ve čtvrtek. — В Брно мы поедем не завтра, а в четверг.
Nesmíme jednat zbrkle, nýbrž uváženě. — Мы должны действовать не опрометчиво, а рассудительно.
Se vším nesouhlasím, ale v zásadě máš pravdu. — Я согласен не со всем, но в принципе ты прав.
Pochopila, že nebyl hrdina. — Она поняла, что он был не герой.
Nečekali jsme na něho dlouho. — Мы ждали его не долго.
Takové případy se nestávají často. — Такие случаи бывают не часто.
Všichni o tom nevědí. — Не все знают об этом.
Já jsem se nezačal hádat. — Не я начал спорить.
Tys to přece neřekl. — Ведь не ты это сказал.

Родительный падеж отрицания (Genitiv záporový)

В отличие от русского языка, родительный отрицания (вместо именительного или винительного) употребляется редко, только в некоторых устойчивых оборотах чаще всего книжного характера или с усилительной частицей ani.
Není důvodů, abychom mu nevěřili. — Нет причин, чтобы не верить ему.
Na ulici nebylo ani živé duše. — На улице не было ни души.
Nemám důkazů pro své tvrzení. — У меня нет доказательств для моего утверждения.
Neřeknu už ani slova. — Я не скажу больше ни слова.

В большинстве же случаев, например после переходных глаголов с отрицанием, в конструкциях nebýt, nemít и т. д., русскому родительному отрицания в чешском языке соответствует или именительный или винительный падеж.
Navrátil nebyl doma. — Навратила не было дома.
Takový stroj dosud neexistuje. — Такой машины пока не существует.
Proč nečteš básně? — Почему ты не читаешь стихов?
Ještě jsem nesložil ani jednu zkoušku. — Я до сих пор не сдал ни одного экзамена.
Nemate volný lístek? — Нет у вас лишнего билета?
Obsazeno (=místa nejsou). — Мест нет.
Vchod zakázán! — Вход запрещен.
Užitek z toho nebude. — Пользы от этого не будет.
Vedoucí není přítomen. — Заведующего нет.
Proč jste tam nebyl? — Почему вас там не было?

Cvičení

 1. Tam, kde je třeba, doplňte „se“:
  Představení začíná v 8 hodin. — Zeptám ho na to zítra. — Zastavuje ten vlak na této stanici? — Zůstanu zde do neděle. — Chtěl bych na chvíli posadit. — Budu musel na to podívat. — Doufám, že o tom nepochybuješ. — Hned o tom přesvědčíš. — Chlapec zastavil a začal rozhlížet. — Každý den ráno cvičím
  čtvrt hodiny. — Už jsi naučil tu básničku?
 2. Tam, kde je třeba, doplňte „se“ nebo „si“:
  Vlasta probudila v půl sedmé. Osprchovala a trochu zacvičila. Pak začala oblékat. Rozhodla, že dnes vezme modrou sukni a bílou halenku. Kolem krku uvázala červený šátek a na nohy obula černé lodičky. Potom sedla k zrcadlu, učesala a trochu namalovala rty. Do vlasů uvázala červenou mašli. Pak podívala do kabelky a dala tam ještě nějaké drobnosti. Potom už rychle nasnídala a chystala se k odchodu. Matka jí zeptala, kdy dnes vrátí. Vlasta trochu zamyslela a pak odpověděla, že se vrátí dnes později, protože musí ve městě vyřídit různé věci. Mimo jiné chce koupit ten svetřík, který jí včera tak líbil, když ho prohlížela ve výkladu obchodního domu. Pak už Vlasta rozloučila a vydala na cestu. Měla dobrou náladu a po cestě prozpěvovala a vesele dívala na všechno kolem. Občas potkala s nějakým známým a srdečně s ním pozdravila. Už těšila, jak odpoledne půjde koupit ten svetřík.
 3. Dokončete větu na základě výrazů v závorce podle vzoru. (Pozor na pořádek slov.)
  Před každým jídlem si musíš (помыть руки). — Před každým jídlem si musíš umýt ruce.
  Venku je zima, musíš (одеть теплое платье). — Bude asi pršet, radím ti, aby (взять) deštník. — Máš všeho dost (чего ты еще хотела бы; желала — přát si). — Dnes nemám čas, ale zítra pro tu knihu určitě (зайти). — Když nemáš dost peněz, tak (купить) ten levnější plášť. — Mám strašnou žízeň, musím (заказать — dát si) pivo. — Venku je zima, nechceš, (заказать) raději čaj? — Za tou křižovatkou musíte (спросить) na další cestu. — Musíš dobře (подумать), zda se ti koupě toho domku vyplatí. — Její hlas (дрожать) netajenou obavou. — Navrátilová (посмотреть) na pohlednici a srdce se v ní zastavilo. — Již dávno (решить), že bude studovat. — Tatínku, (посмотреть) na tento obrázek! — Žena litovala, že (не заметить) chlapců dříve. — Už tam víckrát nepůjdu, (подумать) v duchu otec. — Prohoba, jen (вспомнить), kam jsi ty peníze schoval! — Děti hned přestaly (играть) а utíkaly otci naproti. — Nesmíš víckrát (спорить) s rodiči, je to neslušné!
 4. Uvedená slovesa přeložte do češtiny a doplňujte je do vět:
  начинаться, кончаться, участвовать, спросить, вернуться, остаться, спорить, посмотреть, решить, причесаться, гулять, смеяться, удаваться, добиться, сомневаться, стыдиться, унижаться, бояться, разбиться
  Dnešní přednáška … v osm hodin a … v deset. — … Jaroslav včera také té schůze? — Zdeňku, … prosím tě Mileny, kdy … . — … zde, nebo půjdeš s námi? — Dlouho jsme … včera …, kam máme letos jet na dovolenou. — Marta … do zrcadla a …, že … jinak. — Mladí lidé … po parku, … a laškovali. — Proč … tak …, že jsme toho …, vy jste o tom …? — Navrátil …, že … musí … před pány. — Navrátilová …, že … její muž … .
 5. a) Věty upravte podle vzoru:
  Děti maminku velmi zlobily. — Děti se něco maminku nazlobily.
  Mnoho jsme chodili po lese. — Velmi se smáli jeho veselým anekdotám. — Chlapci stále hráli fotbal. — Dlouho jsme stáli ve frontě. — Běhali dlouho po všech obchodech. — Navrátilová těžce pracovala od rána do večera. — Moc sliboval, že se polepší. — Strýček velmi za svého mládí cestoval. — Jirka moc prosil a sliboval, než mu to kolo koupili.
  b) Doplňte souvětí a použijte ve druhé větě téhož slovesa s předponou „do+se“ podle vzoru:
  Stále volal kamarády, až … . — Stále volal kamarády, až se nakonec dovolal.
  Pořád čekali na otce, až … . — Houževnatě pracoval, až … pěkného postavení. — Budu volat tak dlouho, dokud … . — Žijte tak, abyste … dlouhého věku. — Hovořili o té věci tak dlouho, až … .
  c) Přeložte do ruštiny (použijte slovníku):
  Přáli jsme mu Šťastnou cestu. — Přáli jsme si dceru. — Hádali mu tak čtyřicet. — Nechtěli se s ním hádat. — Pamatuj nejen na sebe, ale i na ostatní. — Pamatuj si, že se nikdy nevyplácí lhát. — Myslete vždy na to, co děláte. — Pomyslete si, co by se stalo, kdybyste to neřekli rodičům včas. — Představte mi vašeho přítele. — Představte si, že budete jednou rozhodovat o všem vy. — Děti hrály na několik hudebních nástrojů. — Děti si bezstarostně hrály a ani netušily, jaké nebezpečí hrozí jejich otci. — Ztěžoval mu jeho situaci, aniž by si to uvědomoval. — Neztěžujte si ještě víc svou situaci. — Uvědomte o tom nadřízené orgány, — Svou chybu musím přiznat. — Přiznat se k chybě bylo pro něho těžké. — Všichni mu to radili, aby tam nechodil. — Radili jsme se s ním dlouho, jak to zařídit.
 6. Nahraďte sloveso v závorce slovesem s předponou „roz+se“ podle vzoru. (Pozor na slovosled.)
  Stále se chystalo k dešti, až (pršet). — Stále se chystalo k dešti, až se rozpršelo.
  Hra dostala spád teprve tehdy, až hráči (hrát). — Otec domlouval dceři, až (plakat). — Pytel (rozhrhnout) cestou a všechno obilí se vysypalo. — Nemohli se domluvit a nakonec (jít) ve zlém. — Ozvala se rána a sklo (rozletět) na všechny strany. — Starší žáci odešli ze školy a modelářský kroužek (padnout).
 7. Upravte větu a užijte sloveso s předponou „na-“ podle vzoru:
  Děti si stále hrály. — Děti se něco nahrály. Koupili si hodně věcí. — Ti si nakoupili věcí.
  Stále si něco vymýšlíte. — Ušetřil hodně peněz. — Pořád si na ni stěžoval. — Stále jen naříkala na zlé časy. — Udělala hodně dluhů. — Jeník s Mařenkou si stále psali. — Pořád si něco vyprávěli. — Shromáždil velké jmění. — Dělala si s tím značné starosti. — Dělali si velké zásoby. — Stále nosila domů dříví na zimu.
 8. Tučně tištěné výrazy nahraďte zvratnými slovesy podle vzoru:
  Chlapec pocítil radost. — Chlapec se zaradoval.
  Muž udělal na posteli pohyb. — Navrátil pociťoval stud před svou ženou. — Navrátilová pociťovala strach o svého muže. — Právě vám chci položit tu otázku. — V té vesnici uděláme na chvíli zastávku. — Kdy už učiníte defenitivní rozhodnutí? — Po obědě si uděláme procházku po lese. — Poslanec vznesl dotaz na ministra. — Všichni pocítili velkou radost, když to slyšeli. — Mám na toho člověka velkou zlost.
 9. Věty rozšiřujte na souřadná souvětí podle vzoru:
  Věra probudila Zdeňku. — Věra se nejdřív probudila sama a pak probudila Zdeňku.
  Matka oblékla děti. — Sestra učesala malého bratříčka. — Olga vykoupala malou sestřičku. — Matka probudila celou rodinu. — Zdeňka umyla svou dceru. — Pavel tomu naučil Jiřího. — Petr o tom přesvědčil všechny ostatní. — Marcela přihlásila svou sestru. — Otec na to připravil všechny ostatní. — Tomáš uklidnil své přátele. — Jitka vylekala své kamarádky. — Velitel zastavil svoji jednotku.
 10. Pracujte ve dvojicích. První žák řekne větu, druhý na ni reaguje otázkou a první na tuto otázku odpoví.
  Vzor:
  A.: Pracuji s Vláďou.
  В.: A jak se ti (vám) s ním pracuje?
  A.: Pracuje se mi s ním dobře (špatně, výborně, nádherně, atd).
  Bydlím u svého přítele. — Ležel jsem na trávě pod stromem. — Spolupracuji s Mirkem a Petrem. — Jednal jsem včera se členy komise. — Cvičíme teď na zahradě. — Koupali jsme se v rybníku. — V zimě jsme lyžovali ve Vysokých Tatrách. — Ve vlaku jsem jel s jedním svým známým. — Ráda chodím ve vysokých botách. — Večer jsme dlouho seděli na balkóně. — Pracuji na novém místě.
 11. Dejte do záporu a přeložte do ruštiny:
  Chlapci měli školu. — Navrátil byl doma. — Zřejmě jsou doma. — Viděl jsem to. — Je to zbytečná otázka. — Děti se bály bouřky. — Vydělal peníze. — Mám drobné. — Jeho matka to věděla. — Babičce to raději řekli. — Ukázala dětem tu fotografii. — Uvítali ten návrh s potleskem. — Je zde volné místo? — Mám důkazy pro své tvrzení. — Máš ráda básně? Čte německé knihy.
 12. Sloveso „muset“ nahraďte slovesem „nemoci“ a věty upravte tak, aby se nezměnil smysl.
  Vzor: Musel to vědět. — Nemohl to nevědět.
  Navrátilová to určitě musela tušit. — Sousedka jí to musela říci. — Musel jsem tam jít. — Museli jsme to vidět. — Museli se tomu smát. — Museli jsme se nakonec dohodnout.
 13. Tučně tištěna záporná slovesa nahrad’te kladnými a věty upravte tak, aby se nezměnil smysl.
  Vzor: Někdy se mu nepovedlo vydělat peníze. — Ne vždy se mu povedlo vydělat peníze.
  Někdy nestihla svou práci včas. — Něco se jí v jeho chování nelíbilo. — Někdo o tom nevěděl. — Všechno nestačil napsat. — Mnoho toho dětem nerekl. — Vždycky se nám nesvěřila. — Někdy ho neměli rádi. — Někdo s tím hned nesouhlasil. — Něco nám nepověděl. — Někoho to moc nezajímalo. — Někdy si nevěděla rady. — Někomu se výstava nelíbila.
 14. Uslyšené tvrzení odmítejte a opravujte jiným tvrzením podle vzoru:
  Zítra pojedeme do Brna. — Zítra nepojedeme do Brna, ale do Ostravy.
  Navrátil vydělal peníze v Brně. — Muž se vrátil domů v poledne. — Tu zprávu mi řekla sestra. — Propast Macocha je nedaleko Ostravy. — Do Bratislavy přiletíme v 10.30. — Navrátilovo vystoupení na Macoše viděl učitel. — Starostka pověděla novinu Navrátilově matce. — Povídku, kterou jsme četli, napsala Marie Pujmanová.
 15. Uslyšená tvrzení odmítejte podle vzoru:
  Existuje mnoho jiných možnosti. — To není pravda, neexistuje žádná jiná možnost.
  Na té výstavě bylo hodně zajímavých obrazů. — Řečník uvedl řadu přesvědčivých důkazů. — Existovala celá řada jiných řešení. — Vladimír napsal několik článků. — Libuše udělala v práci celou řadu chyb. — Na sjezdu bude několik účastníků z Austrálie. — Půjčil jsem ti několik knih. — O tom problému je napsáno několik článků.
 16. Tučně tištěná slova nahraďte přídavnými jmény přivlastňovacími podle vzoru:
  Po odchodu otce bylo v domě smutno. — Po otcově odchodu bylo v domě smutno.
  Po příchodu muže odešla žena na nákup. — Netrap se z odjezdu dcery! — Po návratu matky odešli chlapci do biografu. — Statek starosty svítil čerstvou omítkou. — Na dotaz selky odpověděla rozpačitě. — Po návratu starosty dověděla se Navrátilová vše. — Pro pláč Toničky nebylo nic slyšet. — Na přání maminky to nikomu neřekli. — Oči ženy říkaly jedinou prosbu. — Po příjezdu Lidy se všechno změnilo. — Po odpovědi Pepy se Navrátilová uklidnila. — V prosbě Jarky bylo něco naléhavého. — Z dotazu Jarka jsme nebyli moudří. — Z pohledu sestry jsme vycítili značné obavy.
 17. K substantivům se sufixem „-ka“ s významem deminutivním a jiným uveďte slova, od nichž jsou odvozena podle vzoru:
  stařenka — stařena; učitelka — učitel; skládka — skládat
  sousedka, Tonka, Navrátilka, zahrádka, omítka, selka, doktorka, otázka, chvilka, minutka, námitka, tabulka, Hanka, podlážka, podrážka, kostka, kůstka, korunka, Bětka, vychovatelka, služka, mřížka, dírka, sponka, doktorka, lékařka, povídka, mamka
 18. Přeložte do ruštiny pomocí slovníku:
  Chlapci neměli školu. — Školní rok začíná v ČSSR na středních školách 1. září, kdežto na vysokých školách se učí až od 1. října. — Všichni školští pracovníci se radili o správných metodách vlastenecké a komunistické výchovy. — Řada učitelů a školských pracovníků byla vyznamenána. — Povinností žáků je plnit svědomitě své úkoly. — Školník dohlíží na pořádek ve školních budovách. — Učební osnovy jsou vypracovány pro každý ročník zvlášť.
 19. Vyprávějte:
  O čem se bavily sousedky s Navrátilovou?
  Proč volala starostová a co jí ukázala?
  Co prožívala od této chvíle Navrátilová?
  O čem hovořili manželé při svém setkání?
 20. Přeložte do češtiny:
  а) Решение этого вопроса зависит только от вас. — Дело не в том, кто это сделает, важно то, как это сделают. — Для нее очень важна поездка в Прагу еще в этом году. — Прошу тебя, не принимай это так близко к сердцу. — Не строй из себя шута. — В течение многих лет он работал мастером цеха. — Когда мать ругала сына, он делал вид, что ничего не понимает. — Она схватилась за стул, чтобы не упасть. — Не правда ли, сегодня очень хорошая погода? — Вы к нам вечером придете, не так ли? — Будьте любезны, не можете ли вы присмотреть за моим сыном? — Когда пойдете на экскурсию по городу, на все обращайте внимание. — Внимание, высокое напряжение! — Мне все равно, как вы все к этому относитесь. — Когда Навратилова узнала эту страшную новость, у нее мороз пробежал по коже (по спине).
  б) Поезд медленно приближался к станции. — Я очень удивился, когда увидел его снова в нашем селе. — Я дождался конца спектакля и ушел. — Что здесь происходит? — Ты только посмотри, мама, что умеет делать наш отец. — Я никогда не предполагал, что он не справится с этой работой. — Наконец-то мы попали домой. — Как ты узнал об этом? — Он совершенно не умеет вести себя в обществе. — Это событие произошло еще до войны. — Многие молодые люди пожертвовали собой ради вашего счастливого детства. — Мы опоздали в театр всего на три минуты, но в зал нас не пустили. — К сожалению, я не помню этого человека. — Здесь, вдали от родины, он очень скучал. — Этот учебник состоит из трех частей. — Зденек передумал и с нами не поедет. — Жена и дочь с нетерпением ждали возвращения отца. — Не делай вид, что ты ничего не знаешь. — Навратилова так устала, что едва доплелась до дома. — Через несколько дней ребенку стало легче, и он начал поправляться. — Мне очень хотелось избежать встречи с этим человеком. — Мы расспрашивали ее о всех подробностях. — Эти вещи в сумку не войдут. — Народы колониальных стран борются за свою свободу. — Я надеюсь, что вам у нас понравится. — Учительница заботилась о своих учениках, как о своих родных детях. — Не торопись, у нас еще много времени. — Каждое утро Навратил упражнялся на заново отремонтированном турнике. — Не сомневайтесь, все будет в порядке. — Уже второй раз ты проваливаешься на экзамене по химии! — Я не могу согласиться ни с одним твоим предложением. — Мы должны уважать его мнение. — Сегодня я останусь дома.
  в) Я никогда с этим не соглашусь. — Я буду готовиться к докладу не сегодня, а завтра. — Мы не поедем поездом, а полетим самолетом. — Я недолго ждал ответа на свое письмо. — У нас нет никакой возможности осуществить свое желание. — У меня нет ни желания, ни времени ехать к ним. — Я не сделаю больше ни шагу. — Когда Навратилова встала, мужа уже не было дома. — Я не получал никакого письма.

Slovníček

шут šašek
цех dílna
высокое напряжение vysoké napětí
справиться (с чем-л.) zvládnout (něco)
часть díl
осуществить uskutečnit

Poslechové cvičení

Protože manželka se synem odjeli k tchyni, vrátil jsem se domů teprve před půlnocí. Jako vždycky po vínečku jsem byl v dobré náladě, a když jsem otvíral dveře u bytu, dokonce jsem si prozpěvoval.
V jídelně bylo rozsvíceno. Zatracená zapomětlivost, pomyslel jsem si v duchu a zamířil hned do osvětleného pokoje. Jenže tentokrát to zapomětlivost nebyla!
Dva neznámí lidé cpali něco do kufru na podlaze. Přitom si krátce, ale věcně vyměňovali názory.
Když mě konečně — oněmělého překvapením — zpozorovali, zeptal se mě ten se zrzavým knírem zhurta: „Co tu chcete?“
„Vy jste dobrej,“ povídám, „vždyť je to můj byt — patrně tu jde o omyl?“
„Vůbec ne… ale vy jste se měl přece vrátit později.“
„Ovšem, ale Lilka byla nějak unavená, a proto nás poslala domů dřív… Smím se zeptat, co se to tu vlastně děje?“
„Copak to nevidíte? Jsme lupiči.“
„Oh!“ uklouzlo mi a asi jsem zbledl jako křída. Ale v příštím okamžiku jsem byl střízlivější než kdy jindy. Pokorně jsem povzdechl a řekl:
„Ale což se, pánové, nedá nic dělat? Přece nezničíte mě a celou mou rodinu?“
„Vy žijete z platu?“ ptal se mě obrýlený mladík a pečlivě skládal manželčin zimní plášť.
„Ovšem!“
„Vždyť vám pojišťovna vyplatí slušnou náhradu škody?“ dotazoval se majitel zrzavého kníru.
„Ale vždyť já nejsem ani pojištěný!“
„Nejste pojištěný? Ale to je nezodpovědná lehkomyslnost! Co teď?“
„To záleží na vás, pánové!“
„Co myslíš, Vladku, máme ho ještě tentokrát nechat?“
Vladek, mladík v brýlích, vytáhl z kapsy pár předtištěných formulářů a řekl:
„Tak se tedy dejte co nejrychleji pojistit! My se sem vloupáme až někdy později…“ Obrátil se ke kníratému se slovy: „Pojď, Jeronýme, jde se!“
Skutečně oba odešli.
Od té doby uplynuly dva měsíce a já si s tím případem stále jen lámu hlavu a vůbec si ho nedovedu vysvětlit: byli to zaměstnanci pojišťovny, nebo šlechetní lupiči?

Slovníček

lupič грабитель
pojišťovna страховая касса
být pojištěn(ý) быть застрахованным
vloupat se вломиться (с целью грабежа)
kníratý усатый
šlechetný благородный
střízlivý трезвый

* * *

Zapamatujte si:
Mít starostí až nad hlavu (=mít mnoho starostí).
Dělá si z toho těžkou hlavu (=má velkou starost).
Mít hlavu ve smutku (=mít starosti).
Neví, kde mu hlava stojí (=má hodně práce, má velkou starost).
Má hlavu jako starosta (=je ustaraný).
Mít těžkou hlavu z něčeho (=obávat se něčeho).
Z toho mě hlava nebolí (=o to se nestarám).

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: