Browse By

Урок 26

Склонение существительных среднего рода (тип děvče). Неопределенные и отрицательные местоимения. Склонение неопределенных и отрицательных местоимений. Некоторые особые значения сравнительной степени прилагательных и наречий.

LÍDA

(Z knihy Julia Fučíka „Reportáž psaná na oprátce“)

Přišel jsem k Baxům poprvé večer. Byla doma jen Jožka a drobné stvoření s pohyblivýma očima, kterému říkali Lída. Bylo to spíš ještě dítě zvědavě pokukující po mém plnovousu a spokojené, že se mu do bytu dostává nová zajímavost, s kterou se bude snad chvíli moci bavit.
Spřátelili jsme se rychle. Ukázalo se, že tomu dítěti je ku podivu už bezmála devatenáct let, že to je Jožčina nevlastní sestra, že se jmenuje Plachá, ač má málo z této vlastnosti1, a že ochotnicky hraje divadlo, které má nade vše ráda2.
Stal jsem se jejím důvěrníkem, podle čehož jsem poznal, že jsem už přece jen starší pán; zpovídala se mi ze svých mladých bolestí a mladých snů3 i utíkala se ke mně jako k rozhodčímu4 ve sporech se svou sestrou nebo jejím mužem. Neboť byla prchlá, jak bývají mladá děvčata, a rozmazlená, jak bývají pozdní děti.
Provázela mne, když jsem poprvé po půl roce vyšel z bytu, abych se prošel. Starší kulhající pán byl méně nápadný, šel-li se svou dcerkou, než kdyby šel sám. Každý se podívá spíš po ní než po něm. Proto šla se mnou i na první ilegální schůzku, proto šla se mnou i do prvního ilegálního bytu. A tak se vyvinulo samo sebou: stala se mou spojkou.
Dělala to ráda. Nestarala se příliš o to, co to znamená a k čemu je to dobré. Bylo to něco nového, zajímavého5, něco, co každý nedělá a mělo to příchuť dobrodružství. To jí stačilo.
Dokud to byly jen drobné věci, nechtěl jsem jí ani říci více. Nevědomost v případě zatčení byla jí lepší ochranou než vědomí „viny“.
Ale Lída se zapracovávala. Lída mohla i víc než zaskočit k Jelínkům a vyřídit nějaký drobný vzkaz. Musila by však již vědět, oč jde6. Začal jsem. Byla to škola, docela regulérní škola. A Lída se učila pilně a ráda. Na pohled bylo to totéž děvče, veselé, lehkomyslné a trochu uličnické, ale uvnitř to už bylo jinačí. Myslila. A rostla.
V akci se seznámila s Mirkem. Měl už za sebou kus práce7 a dovedl o ní dobře mluvit. Imponoval jí. Snad nerozeznala pravé jádro8, a v tom případě jsem je nerozeznal ani já. Důležité bylo, že jí svou prací, svým zjevným přesvědčením byl už bližší než jiní chlapci.
Rostlo to v ní rychle a prohlubovalo kořeny. Počátkem roku dvaačtyřicátého začala zajíkavě s otázkami o členství ve straně. Nikdy před tím jsem ji neviděl tak rozpačitou. Nic před tím nebrala tak vážně9. Váhal jsem ještě. Ještě jsem ji zkoušel.
V únoru 1942 byla přijata za člena strany přímo Ústředním výborem. Vraceli jsme se domů hluboce mrazivou nocí. Jindy hovorná, dnes mlčela. Až v polích blízko domova se náhle zastavila a tiše, tichounce, žes při tom slyšel každý bortící se krystalek sněhu, povídá:
— Vím, že tohle byl nejdůležitější den v mém životě. Teď už nepatřím sobě. Slibuji vám, že nezklamu. Ať se děje cokoli.
Dalo se mnoho10. A nezklamala.
Udržovala nejdůvěrnější spojení nahoře. Dostávala nejnebezpečnější úkoly: navazovat ztracená spojení a zachraňovat ohrožené. Dělala to jako dříve. Samozřejmě a s veselou bezstarostností, pod níž však byla už pevně uložená odpovědnost.
Byla zatčena měsíc po mém zatčení. Upozornil na ni Mírek svým mluvením a pak už nebylo těžké zjistit, že pomáhala své sestře a švagrovi k útěku a do ilegality. Pohodila hlavou a hrála s temperamentem úlohu lehkomyslného děvčete, které nemá ponětí, že dělalo něco nedovoleného a že to pro ni může mít vážné následky.
Věděla mnoho, nepověděla nic. Ale hlavně: nepřestala pracovat. Změnilo se prostředí, změnily se metody práce, změnily se i úkoly. Ale nezměnila se pro ni povinnost člena strany neskládat ruce v klín11 na jakémkoli úseku. Plnila dál všechny příkazy oddaně, rychle a přesně. Bylo-li třeba vyjít nějak ze zamotané situace, aby byl zachráněn člověk venku, Lída s nevinnou tváří vzala na sebe něčí „vinu“. Stala se chodbařkou na Pankráci a desítky lidí docela neznámých děkují jí za to, že nebyli zatčeni. Zachycený moták téměř po roce učinil konec12 téhle její ,,kariéře“.
Teď jede s námi k soudu do Reichu. Je jediná z celé naší velké skupiny, která má důvodnou naději, že se dožije svobody. Je mladá. Kdybychom tu nebyli, nedovolte, aby se ztratila. Musí se mnoho učit. Učte jí a veďte ji. Nedovolte, aby zpychla nebo byla provždy spokojena tím, co udělala. Osvědčila se v nejtěžších chvílích. Prošla ohněm. A ukázalo se, že je z dobrého kovu.

Slovníček

akce, -e f дело, действие, мероприятие;
v akci se seznámila s Mirkem во время работы она познакомилась с Миреком
bezstarostnost, -i f беззаботность, беспечность
bolest, -i f печаль: mladá b. переживания молодости
bortit se ломаться, хрустеть (о снеге)
dobrodružství, -í n приключение
dožit se (něčeho) дожить (до чего-л.)
důvěrník, -a m поверенный
důvodný обоснованный
hovorný разговорчивый
chodbařka, -у f коридорная
ilegální нелегальный, подпольный
imponovat импонировать
jindy в другой раз
kov, -u m металл
kulhající хромающий
moták, -u m тайное письмо (заключенному или от заключенного)
mrazivý морозный
naděje, -e f надежда
nápadný заметный, бросающийся в глаза
následek, -dku m последствие
navazovat: n. spojení устанавливать связь
nedovolený недозволенный
nevědomost, -i f незнание, неведение
nevlastní неродной
oddaně преданно
ohrožený находящийся под угрозой
ochotnicky hrát divadlo играть в любительском театре
oprátka, -у f петля
osvědčit se зд. проявить себя в работе, оправдать чьи-л. надежды
plnovous, -u m окладистая борода
podiv, -u m удивление; ku podivu как ни странно
pohodit hlavou откинуть голову
pohyblivý подвижный; pohyblivé oči быстрые глаза
pokukovat поглядывать
ponětí, -í n понятие: nemít р. не иметь представления
poučovat поучать
povinnost, -i f обязанность
prchlý вспыльчивый
prohlubovat углублять; р. kořeny пускать корни
prostředí, -í n среда
provázet провожать
provždy навсегда
přesvědčení, -í n убеждение
příchuť, -i f привкус: mělo to p. dobrodružství это носило приключенческий характер
rozeznat распознать, различить
rozmazlený избалованный
rozpačitý нерешительный, растерянный, смущенный
sen, -snu m сон; зд. мечта
slibovat обещать
spíš скорее, вероятнее
spojka, -у f связной
spřátelit se подружиться
stvoření, -í n создание, существо
švagr, -а m зд. муж сестры (шурин)
udržovat удерживать, поддерживать
uličnický озорной
upozornit (někoho na něco) обратить чье-л. внимание (на что-л.)
úsek, -u m участок
Ústřední výbor, -u m Центральный комитет
útěk, -u m побег
váhat колебаться
vědomí, -í n сознание
vyvinout se возникнуть; tak se to vyvinulo так что началось
vzkaz, -u m поручение; vyřídit v. выполнить поручение
zachycený перехваченный, схваченный
zamotaný запутанный
zapracovat se освоиться, войти в работу
zatčení, -í n арест
zjevný явный
zklamat обмануть
zpychnout возгордиться
zvědavě с любопытством

Lexikálně-gramatické poznámky

 1. Ač má málo z této vlastnosti. — Хотя у нее было мало общего с ее фамилией. (Plachá — робкая)
 2. Má nade vše ráda divadlo. — Она больше всего любит театр.
  Наречие nade vše (nade všecko) больше всего сочетается чаще всего с глаголами mít ráda, milovat, vážit si и с прилагательными drahý, vážený, milovaný. Оно пишется также слитно: nadevše (nadevšecko).
 3. Zpovídala se mi ze svých mladých bolestí a mladých snů. — Она делилась со мной своими юношескими переживаниями и мечтами.
 4. Utíkala se ke mně jako k royhodčímu. Она прибегала / обращалась ко мне как к своему судье.
  Ср. также:
  utíkat se (někomu) o pomoc, o radu — прибегать к чьей-л. помощи, к чьему-л. совету
 5. Неопределенное местоимение něco, в отличие от русского языка, требует после себя род. падежа имени прилагательного: Bylo to něco nového; Povím vám něco zajímavého; Dělala něco nedovoleného.
 6. Oč jde? — В чем дело, о чем идет речь?
  Nevěděli jsme, oč jde. — Мы не знали, в чем было дело.
  Jde o to, že… — Дело в том, что…
  Jde o vašeho přítele. — Речь идет о вашем друге.
  О mne nejde. — Речь идет не обо мне.
  Jde o všechno. — Все поставлено на карту.
 7. mít za sebou (něco) — иметь за плечами (что-л.)
  Měl za sebou kus práce. — За плечами у него был опыт работы.
  Má za sebou těžký život. — Он прожил тяжелую жизнь.
 8. Snad nerozeznala pravé jádro. — Она, вероятно, не распознала сущности его характера.
 9. brát (něco) vážně — относиться (к чему-л.) серьезно
  Nic před tím nebrala tak vážně. — До этого она ни к чему не относилась так серьезно.
  Bere to vážně. — Он к этому относится серьезно.
  Ср. также:
  Myslí to vážně. — Он так думает всерьез.
 10. Dalo se mnoho. — Произошло многое.
 11. skládat ruce v klín — сидеть сложа руки
 12. učinit konec — положить конец
  Ср. также:
  Je s ním konec. — Ему конец.
  S tím už je konec. — Этому положен конец.
  Nechat (něco) na konec. — Оставить (что-л.) на конец.
  Konec konců. — В конце концов.

Gramatické výklady

Склонение существительных среднего рода (тип děvče)

Pád Číslo jednotné Číslo množné
N. děvče děvčata
G. děvčete děvčat
D. děvčeti děvčatům
A. děvče děvčata
V. děvče děvčata
L. děvčeti děvčatech
I. děvčetem děvčaty

Склонение существительных типа děvče представляет собой особый тип склонения существительных среднего рода, обозначающих, главным образом, названия молодых существ: dítě ребенок, kotě котенок, kuře цыпленок, ptáče птенец, vnouče внучек, house гусенок, kachně утенок, lvíče львенок, hříbě жеребенок, tele теленок и др.

Все эти существительные с неравносложными основами. В им. и вин. падежах они имеют одну основу děvče, kotě, tele, в прочих падежах ед. и мн. числа — другую основу с наращением суффикса -et- в ед. числе и -at- во мн. числе: děvčete, děvčata; kotěte, koťata; telete, telata. Существительные этого типа в ед. числе склоняются по образцу существительных среднего рода мягкой разновидности (тип moře), а во мн. числе по образцу существительных среднего рода твердой разновидности (тип město).

По образцу děvče склоняются и существительное zvíře (zvířete, zvířata) животное, а также некоторые неодушевленные существительные: poupě (poupěte, poupata) бутон, doupě (doupěte, doupata) дупло, koště (koštěte, košťata) метла, существительные мужск. рода, обозначающие названия некоторых титулов: kníže (knížete, knížata) князь, hrabě (hraběte, hrabata) граф, dóže (dóžete, dóžata) дож.

Существительному dítě (dítěte) в им. падеже мн. числа соответствует форма děti, которая склоняется как существительное женского рода (тип kosti).

Pád Číslo jednotné Číslo množné
N. A. V. dítě děti
G. dítěte dětí
D. dítěti dětem
L. dítěti dětech
I. dítětem dětmi

Примечание. Вин. падеж ед. числа у существительных, обозначающих названия титулов, как и у прочих одушевленных существительных мужск. рода, равен род. падежу: Osobně jsem znal hraběte Tolstého.

Неопределенные и отрицательные местоимения и наречия (Neurčitá a záporná zájmena a příslovce)

Неопределенные местоимения обозначают лица, предметы и качества неопределенно, вообще. Неопределенные местоимения образуются от вопросительных местоимений kdo, со, jaký, který, čí путем присоединения различных частиц, выступающих или как префиксы ně-, lec-, málo-, vseli-, или как суффиксы -si, -koli.

Неопределенные наречия образуются от вопросительных наречий jak, kde, kam, odkud, kudy путем присоединения указанных выше частиц.

Отрицательные местоимения и отрицательные наречия образуются посредством присоединения частицы ni- к соответствующим вопросительным местоимениям и наречиям.

Местоимения Частицы неопределенности Отрицательные
местоимения и
наречия
Местоимения и наречия
с обобщённым значением
ně- -si -koli lec- málo- leda-
Неопределенные местоимения
kdo

со
jaký
který
čí

někdo

něco
nějaký
některý
něčí

kdosi

cosi
jakýsi
kterýsi
čísi

kdokoli

cokoli
jakýkoli
kterýkoli
číkoli

leckdo

leccos
lecjaký
leckterý
lecčí

málokdo

máloco

málokterý

ledakdo

ledaco
ledajaký

nikdo

nic
nijaký
žádný
ničí

každý, pl.
všichni
všechno
každý

Наречия Неопределенные наречия
jak
kde
kam
kdy
odkud
nějak
někde
někam
někdy
odněkud
jaksi
kdesi
kamsi
kdysi
odkudsi
jakkoli
kdekoli
kamkoli
kdykoli
lecjak
leckde
leckam
leckdy

málokde
málokam
málokdy
ledajak
ledakde
ledakam
ledakdy
nijak
nikde
nikam
nikdy
odnikud
všelijak
všude
všude
vždy
odevšad

Оттенки значений, выражаемые неопределенными местоимениями и наречиями

 1. Местоимения и наречия с ně- употребляются с широким значением неопределенности (когда обозначаемое лицо или предмет или обстоятельство (места) нам неизвестны или когда мы не хотим конкретизировать его):
  Něco už jsem o tom slyšel. — Я уже кое-что об этом слышал.
  Někdo zaklepal na okno. — Кто-то постучал в окно.
  Vezmi si nějaký teplý kabát. — Надень какое-нибудь теплое пальто.
  At’ to některý z vás udělá. — Пусть кто-нибудь из вас это сделает.
  Delší dobu žil někde na Uralu. — Долгое время он жил где-то на Урале.
  Někam odešel. — Он куда-то ушел.
 2. Компонент -si по сравнению с ně- выражает бóльшую неопределенность. Он употребляется тогда, когда мы не можем точно определить, кто это или что это; -si не употребляется в вопросах:
  Kdosi tam je, ale nevím kdo. — Кто-то там есть, но я не знаю кто.
  Cosi tam šustí, ale nevím со. — Что-то там шуршит, но я не знаю что.
  Byl to jakýsi neznámý muž. — Это был какой-то незнакомый человек.
  Kdysi jsem to viděl. — Когда-то я это видел.
  Byl kdesi na Sibiři. — Он был где-то в Сибири.
 3. Местоимения и наречия с -koli выражают неопределенность с оттенком безразличия: kdokoli кто угодно, cokoli что угодно, jakýkoli какой угодно; часто переводятся на русский язык сочетаниями кто бы ни…, что бы ни…:
  At’ přijde kdokoli. — Пусть придет кто угодно / Кто бы ни пришел…
  Vezmi si cokoli. — Возьми себе что угодно / что хочешь.
  At’ se děje cokoli… — Что бы ни случилось…
  Nebál se jakékoli práce. — Он не боялся никакой работы.
 4. leckdo 1. кое-кто; 2. многие, но не все; leccos 1. кое-что; 2. многое, но не всё:
  Leckdo o tom dobře ví. — Многие это хорошо знают.
  Кое-кто это знает.
  Leccos jsem už viděl. — Многое я уже видел.
  Кое-что я уже видел.
  leckde кое-где; на многих местах (но не везде):
  Leckde jsem se s ním setkával. — Я с ним встречался в разных местах. (букв. Кое-где…)
  všelikdo, všelicos многий, многое:
  Všelicos už jsem zažil. — Я уже многое пережил.
  málo-: málokdo мало кто; máloco мало что; málokterý мало кто:
  Málokdo o tom mluvil. — Мало кто об этом говорил.
 5. kde-: местоимения с kde- означают всякий, каждый:
  kdekdo каждый, всякий, все: Byl tam kdekdo, muži i ženy, staří i mladí — Были там все, мужчины и женщины
  kdeco каждая вещь, всё: Sháněla kdeco — Она искала всё.
  kdekterý каждый, весь: Kdekterý kluk to umí lépe.
  kdejaký каждый, любой, всякий: То ví kdejaký člověk. Dala mu kdejaké staré šaty.
 6. ni- с местоимениями и наречиями выражает отрицание: nikdo никто; nic ничего; nikde нигде; nikdy никогда.

Склонение неопределенных и отрицательных местоимений

Неопределенные и отрицательные местоимения склоняются как соответствующие вопросительные, от которых они образованы, т. е. někdo, kdosi, nikdo, leckdo, kdekdo — как kdo: někoho, někomu, o někom; některý, kterýsi, nějaký, jakýsi, lecjaký, leckterý — как který, jaký. (см. урок 1).

При употреблении отрицательных местоимений в формах косвенных падежей с предлогами следует помнить, что, в отличие от русского языка, в чешском предлог не разделяет отрицание ni- с местоимением. Сравните:
V ničem mi nepomohl. — Он ни в чем мне не помог.
S kým ses stýkal? S nikým. — С кем ты встречался? Ни с кем.

Примечания: 1. Русским местоимениям с отрицанием не (некому, некого, нечему, не с кем, не у кого, не на что, не из чего и т. д.) в чешском языке соответствуют конструкции с глаголами nemít, nebýt. Ср.:
Нам некого спросить. — Nemáme se koho zeptat.
Мне нечего скрывать. — Nemáme со skrývat.
Там не с кем говорить. — Není tam s kým mluvit.
Мне не на что купить билеты. — Nemám za со koupit lístky.
Ему не из чего пить. — Nemá z čeho pít.

2. Русским предложениям с отрицательными наречиями некуда, неоткуда, некогда, незачем, нечего, негде и др. в чешском языке также соответствуют конструкции с глаголами nemít, nebýt:
Некуда было спешить. — Nebylo kam pospíchat.
Им неоткуда было узнать. — Neměli odkud se dovědět.
Им негде было работать. — Neměli kde pracovat.
Мне некогда читать. — Nemám kdy číst.
Ср. соответствующие конструкции, имеющие положительное значение:
Je o čem přemýšlet. — Есть о чем подумать.
Máte kde spát? — Вам есть где переночевать?
Máme со jíst? — У нас есть что поесть?

Некоторые особые значения сравнительной степени прилагательных и наречий (Omezovači význam komparativu)

Сравнительная степень прилагательных и наречий в чешском языке имеет еще одно так называемое «ограничительное» значение: оно выражает определенную степень качества вне сравнения с другим. Например: starší pán в контексте Podle čehož jsem poznal, že jsem už přece starší pán значит не более старый, чем, а просто пожилой. Точно так же mladší žena означает довольно молодая женщина, slabší dítě довольно слабый ребенок, levnější látka недорогой (довольно дешевый) материал.

Сравнительная степень наречий также употребляется с указанным значением ограничительности:
Znal jsem více takových lidí. — Я знал довольно много таких людей.

Cvičení

 1. Na otázku reagujte odpovědí se záporným zájmenem nebo příslovcem podle vzoru:
  Kdo tam přišel? — Nikdo tam nepřišel.
  Co to neseš? — Kdy se to stalo? — Kam pojedete o prázdninách? — Chodíte do divadla často? — Kdy pojedete do Prahy? — Koho jste tam potkal? — S kým jste se setkal? — Kdo to napsal? — Čí to byl pes? — Komu to patří?
 2. Na otázky odpovídejte větou s neurčitým zájmenem nebo příslovcem podle vzoru:
  Kdo to udělá? — Ještě nevím, ale někdo to určitě udělá.
  Co mi přineseš? — Kam půjdeme? — Komu to dáš? — S kým se o tom poradíš? — Kdy tam spolu zajdeme? — K čemu to bude dobré? — Jak to uděláme? — Nač to budeme potřebovat? — O čem se tam bude diskutovat? — Od koho se to dovíme?
 3. Doplňte neurčitá nebo záporná zájmena (k tázacím zájmenům v závorkách připojte vhodné předpony nebo přípony ně-, ni-, -si, málo-, kde-, -koli, všeli-):
  (kdo) mi to říkal. — Kdyby tam nešel on, šel by tam (kdo) jiný. — (co) vám musím říci. — (co) jsem už viděl. — (co) z toho ti dám. — (kdo) tam je, ale nevím kdo. — Ptala se po tobě (jaká) žena. — (kde) jsem to viděl. — Můžete se na nás (kdy) obrátit. — Vezmi si na cestu (jaký) teplý kabát. — Mám těch knih dost, vezmi si (kterou). — (kdo) nám klepe na dveře. Kdo to může být? — Vezměte si odtud (co), (kterou) věc. — Budu vám vděčná za (jakou) pomoc. — Ať je to (kdo), musíš mu pomoci. — Odešel (kam) pryč. — (kde) se s tím setkal. — (čemu) se už nedivil. — Přijdu k vám (který) den po neděli. — To může udělat (kdo). — Byl to (který) čtvrtek, už se nepamatuji který. — (kde) jsem byl tak šťastný jako tam. — Všecko ti dát nemohu, ale (co) ti dám. — Jen (kteří) lidé to byli schopni udělat. — (kdo) se nebaví. — (komu) jsem o tom říkal. — (co) mu tiše povídal. — (koho) ze svých přátel jsem tam nepotkal. — O tom už ví (kdo). — Určitě přijdu, at’ se děje (co). — Budu pracovat na (jakém) úseku. — Vzala na sebe (čí) vinu. — Můžete se o tom přesvědčit (kdy). — At’ to udělá (která) studentka z vaší skupiny. — Kdosi mu (co) o tom říkal. — Dostal se tam (kdo). — Jeli jsme tam bez (jakého) potvrzení. — Ve skutečnosti však k (co) nedošlo. — (čí) ruka ho chytla zezadu. — (co) nás napadlo. — Být (kým) a (čím), to je nejhroznější, co znám. — (jaká) teorie je mrtvá bez uvedení do praxe. — Pište mi, at’ jste (kde). — To by chtěl (kdo).
 4. Slova v závorkách dejte do správných pádů:
  Moje děti mají rády (domácí zvíře — pl). — Často si hrají s (kotě a štěně — pl). — Když jsme byli v zoologické zahradě, viděli jsme na speciálně vyhrazeném místě pro (mládě — pl) několik (medvídě) a (lvíče). — Děti se bály přistoupit blíže k (ta strašná zvířata). — Na rozsáhlých pastvištích se pasou (tele, jehně, hříbě a kůzle — pl). — Babička odešla s (vnouče). — Kachna plavala s (kachně) po rybníce. — Husa s (house) se zatoulala k sousedovi. — Z toho (malé štěně) vyroste velký pes. — V hnízdě sedělo několik (ptáče) a chvělo se zimou. — (Ptáče) vypadla z hnízda. — V (doupě) bylo (malé medvídě). — Po dvoře chodilo hejno (house a kachně). — Co jste poradili našim (děvče — pl)? — Lída hrála úlohu lehkomyslného (děvče). — Dej tu hračku (dítě). — Sestra k nám přijela se svým (dítě). — Chtěla bych jít na procházku s (děti). — Zeptejte se na to (naše děti). — Neříkejte nic (naše děti). — Počkejme chvilku na (děti). — Vypravoval vám něco o (naše děti)? — Jak zacházíte s (to dítě)? — Viděli jsme ho s (nějaké neznámé děvče). Můj dědeček osobně znal (hrabě Tolstoj). — Zdaleka bylo vidět zámek (kníže Bogolubský). — Do Karlových Varů se sjížděli dříve jen (král, kníže a hrabě — pl) a teď se tam zotavují pracující ČSSR a jiných socialistických zemí. — Do sportovního tábora jsme jeli s (děvčata) ze sousední školy. — Chlapci vzali (děvčata) jejich velké batohy a nesli je sami.
 5. Místo tecěk použijte neurčitých zájmen a příslovcí:
  Vzpomněl jsem si na … . — Tys mi nechtěl … říct. — Slyšel jsem … o tom ještě za svého mládí. — V zimě k nám … chodívá. — Děvče si pořád … vymýšlelo. — Přečetl si … o Praze a začal se chystat do ní. — Chtěl to … svěřit, ale každého se bál. — O půlnoci … zaklepal na okno. — Z … důvodů jsem se nemohl zúčastnit této porady. — Ptal jsem se …, ale … o tom … nevěděl. — Ať to … z vás všechno opakuje. — Kdybych byl věděl, že … z vás o … podobném hovořil, navrhl bych vám … nové téma. — Nikdo se o děti nestaral, mohly dělat … . — Bylo to … za starých časů. — Byl … v zahraničí, ale bohužel nevím kde. — Četl jsem o tom v … novinách. — Dlouho o … přemýšlel a pak si … zapsal do třídní knihy. — Neslyšel jsem, o koho šlo, ale zdálo se mi, že o … z nás. — Bylo to … neobvyklé setkání. — … z nás nemohl obstát v tak těžké situaci. — O tom už dnes u nás … nepochybuje. — Tento dokument nebyl … podepsán.
 6. Doplňte záporná zájmena a příslovce:
  … o tom … nevěděl. — Nám … nevěřil, že jsme dosáhli tak velkých úspěchů. — … se odtamtud už nevrátil. — … o … podobném neslyšel. — Od … jsme se nemohli dozvědět, co se s nimi stalo. — Brigády se zúčastnili všichni, … nezůstal doma. — O tom se vůbec nepsalo v … novinách. — Petr si … nevšímal. — Nebylo to … platné. — S … jsem ještě o tom nemluvil. — … jsme nemohli tuto knihu najít. — Před obědem … nejezte. — Ačkoli jsem o tom hodně přemýšlel, nedošel jsem k … závěru. — Ve skutečnosti však k … nedošlo. — Tento dokument nebyl … podepsán.
 7. Použijte omezovačiho komparativu:
  Přišel za vámi nějaký (starý) pán. — Koupila jsem si (levnou) látku. — Ptá se na vás nějaká (mladá) žena. — Můj kamarád je, jak se říká, (dobrý) žák. — Trvalo to (dlouhou) dobu. Její otec byl nějakým (vysokým) úředníkem. — Zaujímal jakési (vysoké) postavení. — Navštívili jsme skoro každé (velké) město. — Má také (vysokou) postavu. — Je to takový (slabý) chlapec. — Každé (velké) město mělo své divadlo. — Má takový (kulatý) obličej. — Je trochu (silná) v pase.
 8. Výrazy v závorkách dejte do správných pádů:
  Můžete nás navštívit v (kterákoliv doba). — Mluvili jsme o té nepříjemné záležitosti s (někteří moji známí). — To se dá tvrdit o (málokdo). — Odpovíme vám na (jakákoli otázka). — S (ledaskdo) jsem se tam setkal. — S (ledaco) jsem nebyl spokojen. — Můžete začít číst od (kterékoli slovo). — Už jsem se radil s (leckdo), ale od (málokdo) jsem dostal takovou dobrou radu. — S (málokdo) se o tom dá mluvit. — S (kdekdo) se již pohádala. — S (ledakdo) se nebavím a (ledakdo) se nesvěřuji. — Chodí na (kdejaký) film.
 9. Obměňujte podle vzoru. Při obměňování užijte slov v závorkách:
  Ptal jsem se na mnoha místech, ale nikdo to nevěděl. — Ať jsem se ptal kdekoliv, nikdo to nevěděl.
  Byli jsme na mnoha místech (kdekoliv) a všude jsme potkávali známé. — Zkoušel jsem to mnoha způsoby (jakkoliv), ale nedařilo se mi to. — Říkal jsem to mnoha lidem (kdokoliv), ale nikdo tomu nevěřil. — Udělal jsem různé věci (cokoli), ale nic se mu nelíbilo. — Radil jsem se o tom s mnoha lidmi (kdokoliv), ale všichni mi doporučovali totéž. — Přišli jsme na mnohá místa (kamkoliv) a všude nás srdečně přijali. — Ptali jsme se na to mnoha lidí (kdokoliv), ale nikdo nám nedovedl poradit. — Obrátil jsem se na něho s různými žádostmi (cokoliv) a vždycky mi vyhověl. — Mohl říkat co chtěl (cokoliv a jakkoli), ale nikdo jeho slovům nevěřil.
 10. Tučně tištěné výrazy s kladnými slovesy nahraďte konstrukcemi s „nemít moc rád“ podle vzoru:
  Má nadevše ráda divadlo. — Nemá moc ráda divadlo.
  Svých rodičů si váží nadevšecko. — Nadevše jsme si cenili jeho dobrý vztah k lidem. — Měl nadevše rád toulky přírodou. — Nadevše zbožňovala milostnou poezii. — Svého třídního jsme zbožňovali nadevše.
 11. Slova v závorkách dejte do vhodných předložkových nebo bezpredložkových pádů:
  Viděla (maminka) dobrého přítele a vždy se (ona) utíkala (rada) a (pomoc). — Vždy mu šlo jen (osobní prospěch). — Šlo (váš přítel). — Učinili jsme konec (všechny ty pomluvy) a (všechno) jsme vysvětlili. — V této fázi boje jde opravdu (všechno). — Prošli jsme (celá výstava), ale nikoho (známý) jsme nepotkali. — Lída se osvědčila (nejtěžší chvíle). — Prošla výborně (všechny zkoušky). — Ani si možná neuvědomovala, že jí šlo (život). — Lída se brzy stala (má spojka).
 12. Ve sloupcích vyhledejte synonyma:
 13. К uvedeným výrazům uveďte antonyma:
  lehkomyslné děvče; nemít ponětí; dobře o někom mluvit; byl jí bližší; neviděl ji tak rozpačitou; brát na lehkou váhu; počínat si bezstarostně; mít nějakou naději; učila se dobře a ráda
 14. Napište slovesa, která jsou příbuzná s těmito substantivy:
  přesvědčení, práce, noc, sníh, zklamání, záchrana, zatčení, útěk, změna, zábava, přátelství, hra, zpověď, pán, ochrana, vina, vzkaz, škola
 15. Přeložte do češtiny:
  а) Это был высокий молодой человек, звали его Виктор. — Она была маленького роста. Мы всегда называли ее Аленка. — Я молчал, мне не в чем было признаваться. — У него не было друзей, он всегда был один. — Всю эту большую работу он сделал сам. — Это уже нечто более интересное. — Речь шла о работе Лиды в подпольной организации. — Мы не знали, о чем там шла речь, и это нас очень волновало. — У него за плечами был долгий и тяжелый жизненный путь. — К своей работе Лида относилась очень серьезно. — Я не мог относиться к этому серьезно. — Она не понимает шуток и всегда все принимает всерьез. — Они все были уверены, что доживут до первого дня свободы. — Он дожил до глубокой старости.
  б) По каким-то непонятным причинам он не хотел пойти с нами. — Мало с кем мне удавалось так легко и быстро договориться и мало кто меня так хорошо понимал. — Никакая работа не приносит людям столько счастья, как работа на благо своего народа. — Лида охотно выполняла любую работу. — Она никогда не отказывалась ни от какой работы. — В Библиотеке имени В. И. Ленина вы можете найти любую книгу. — Кое-что я уже об этом знаю. — Никто никогда не напоминал ему о прошлом. — Я не смогу сегодня к вам прийти, мне некогда. — Все уже сказано, мне не о чем с ним разговаривать. — Я не застал там никого, и мне не с кем было поговорить. — Мне не у кого было спросить его адрес. — Мне нужно было купить какой-нибудь интересный подарок для моего друга. Мне нечего здесь делать. — Мне нечего ему написать. — Здесь вообще не к кому было обратиться. – Ему нечего было рассказывать. — Ей незачем было возвращаться. — Мне нечего надеть. — Ему нечего есть.
  в) В каждом доме на Новый год детям делают елки (dělat dětem stromečky). Это очень веселый праздник, и дети его любят. Мать ведет своего ребенка в клуб на елку. Здесь очень интересно. Посередине зала стоит огромная елка, украшенная разноцветными игрушками, а вокруг елки танцуют маленькие зверюшки. Зайчики танцуют с лисятами, львята с медвежатами. Тут и кот в сапогах со своими детьми — маленькими котятами. Потом приходит Дед Мороз и всем ребятам и зайчатам, лисятам, медвежатам, тигрятам, львятам и волчатам раз дает подарки.

Doplňková četba

ZPĚV MÍRU
(Úryvky)

Vítězslav Nezval

Aby byl člověk dlouho živ,
aby měl pastýř hojnost mléka
a rybám nevytekla řeka
v mé vesničce a kdekoliv,
zpívám zpěv míru.

Aby tvé dítě nebledlo
při pohledu na velké ptáky
a netřáslo se před vojáky,
kdykoliv něco provedlo,
zpívám zpěv míru.

Aby se žlutá housátka
vybatolila na nádvoří,
kde děti, stařenky a choří
se sltiní jako lehátka,
zpívám zpěv míru.

Aby se český zahradník,
jenž sází stromky na Polabí,
rozhlédl k zvonicím a aby
poslouchal, šťasten, ptačí křik,
zpívám zpěv míru.

Aby si přes panický strach,
že budou muset žíti skromně,
uvědomili v Bílém domě,
proč lidstvo nedopustí krach,
zpívám zpěv míru.

Zpívám zpěv míru! Volám vás,
volám vás, lidé, k boji za mír,
v němž ční jako nebetyčný Pamír
Sovětský svaz, Sovětský svaz,
zpívám zpěv míru.

Aby se střechy velkoměst
změnily v parkoviště zahrad,
kde děti mohly by si zahrát
s balonem slunce, se skly hvězd,
zpívám zpěv míru.

Zpívám zpěv míru. Volám lid
všech národů, všech barev pleti,
volám vás, muži, ženy, děti,
vás všecky, kteří chcete žít,
zpívám zpěv míru.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: