Browse By

Урок 24

Склонение одушевленных существительных мужского рода иностранного происхождения на -us, -ius, -es, -os, -is, -o, -x, -j, -s и др. Склонение заимствованных существительных среднего рода. Склонение заимствованных существительных женского рода. Именительный падеж множественного числа существительных, обозначающих народности, национальности, а также жителей различных стран, областей, городов. Важнейшие суффиксы существительных мужского рода со значением лица.

SMRT ARCHIMEDOVA

Karel Čapek

Ona totiž ta historie s Archimedem nebyla docela tak, jak se píše, je sice pravda, že byl zabit, když Římané dobyli Syrakus1, ale není správné, že do jednoho domu vnikl římský voják, aby plenil, a že Archimedes, ponořený do rýsování nějaké geometrické konstrukce, na něho mrzutě zavrčel… „Neruš mi mé kruhy!“ Předně Archimedes nebyl žádný roztržitý profesor, který neví, co se kolem něho děje, naopak byl od nátury2 pravý voják, který vymýšlel pro Syrakusy válečné stroje, za druhé pak ten římský vojáček nebyl žádný kořistník, nýbrž vzdělaný a ctižádostivý štábní setník Lucius, který věděl, s kým má tu čest3, a nepřišel plenit, nýbrž vzdal na prahu vojenský salut a řekl: „Buď zdráv, Archimede“.
Archimedes zvedl oči od voskové destičky, na které opravdu něco rýsoval a řekl: „Co je?“
„Archimede,“ děl Lucius, „my víme, že bez tvých válečných strojů by se tyhle Syrakusy nebyly udržely ani měsíc; takhle jsme s nimi měli co dělat dvě léta. Nemysli si, my vojáci to dovedeme ocenit. Skvělé stroje. Gratuluju.“
Archimedes mávl rukou. „Prosím tě, na tom přece nic není4. Obyčejné vrhací mechanismy —
nu, taková hračka. Vědecky to nemá valného významu.“
„Ale vojensky ano,“ mínil Lucius. „Poslyš, Archimede, já jsem ti přišel říci, abys pracoval s
námi.“
„S kým?“
„S námi. Římany. Musíš přece vidět, že Karthágo je v úpadku. Nač jim ještě pomáhat! Teď
zatočíme s Karthágem5, to budeš koukat. Měli byste jít raději s námi, vy všichni.“
„Proč?“ bručel Archimedes. „My Syrakusané jsme náhodou Řekové! Proč bychom měli jít s
vámi?“
„Protože žijete na Sicílii, a my Sicílii potřebujeme.“
„A proč ji potřebujete?“
„Protože chceme ovládnout Středozemní moře6.“
„Aha,“ děl Archimedes a pohlížel zamyšleně na svou destičku. „А k čemu to chcete?“
„Kdo je pánem Středozemního moře,“ řekl Lucius, „je pánem světa. To přece je jasné.“
„Copak musíte být pány světa?“
„Ano. Poslání Říma je, aby se stal pánem světa. A říkám ti, že jím bude.“
„Možná,“ řekl Archimedes a smazával něco na voskové tabulce. „Ale já bych vám to neradil, Lucie. Poslyš, být pánem světa — to vám dá jednou ukrutné hájení7. Škoda té práce, co s tím budete mít.“
„To je jedno8, ale budeme veliká říše.“
„Veliká říše,“ mumlal Archimedes. „Když nakreslím malý kruh nebo velký kruh, je to pořád kruh. Zas tady jsou hranice, — nikdy nebudete bez hranic, Lucie. Myslíš, že velký kruh je dokonalejší, než malý kruh? Myslíš, že jsi větší geometr, když nakreslíš větší kruh?“
„Vy Řekové si pořád hrajete s argumenty9,“ namítl Lucius „To my dokazujeme svou pravdu jinak“.
„Čím?“
„Činem. Na příklad jsme dobyli vašich Syrakus. Ergo nám Syrakusy náležejí. Je to jasný důkaz?“
„Je“, řekl Archimedes a škrabal se pisátkem ve vlasech. „Ano, dobyli jste Syrakus; jenže to už nejsou a nebudou ty Syrakusy, jako dosud. Bylo to velké a slavné město, člověče10, teď, už nikdy nebude veliké. Škoda Syrakus.“
„Zato Řím bude veliký. Řím musí být nejsilnější v celém okruhu zemském.“
„Proč?“
„Aby se udržel. Čím jsme silnější, tím více máme nepřátel. Proto musíme být nejsilnější.“
„Co se týče síly.“ mumlal Archimedes. „Já jsem trochu fyzik, Lucie, a něco ti řeknu. Síla se váže11.“
„Co to znamená?“
„To je takový zákon, Lucie. Síla, která působí, se tím váže. Čím budete silnější, tím více svých sil na to spotřebujete; a jednou přijde chvíle — “
„Co jsi chtěl říci?“
„Ale nic. Já nejsem prorok, člověče, jsem jenom fyzik. Síla se váže. Víc nevím.“
„Poslyš, Archimede, nechtěl bys pracovat s námi? Nemáš ponětí12, jaké ohromné možnosti by se ti otevřely v Římě. Stavěl bys ty nejsilnější válečné stroje na světě — “
„Musíš odpustit, Lucie, jsem starý člověk, a ještě bych chtěl vypracovat jednu nebo dvě ze svých myšlenek. Jak vidíš, zrovna si tady něco rýsuju.“
„Archimede, neláká tě dobývat s námi vlády nad světem? Proč mlčíš?“
„Promiň,“ brumlal Archimedes nad svou destičkou. „Co jsi řekl?“
„Že člověk jako ty by mohl dobývat světovlády.“
„Hm, světovláda“, děl Archimedes zahloubaně. „Nesmíš se zlobit, ale já tady mám něco důležitějšího. Vis, něco trvalého. Něco, co tu opravdu zůstane.“
„Co je to?“
„Pozor, nesmaž mi mé kruhy! To je způsob, jak se dá vypočítat plocha kruhové výseče.“
Později byla vydána zpráva, že učený Archimedes přišel o život13 náhodou.

Slovníček

brumlat/bručet ворчать, бормотать
ctižádostivý честолюбивый
destička, -у f дощечка
dít se делаться, происходить; Со se děje? Что происходит?
dít (прич. děl) (книжн.) сказать, говорить
dokonalý совершенный
důkaz, -u m доказательство
gratulovat поздравлять
kořistník, -a m захватчик, хищник
koukat смотреть, глядеть
kruhová výseč, -e f сектор окружности
lákat привлекать, соблазнять
mávnout (rukou) махнуть (рукой)
mínit думать, предполагать
mrzutě с недовольством, недовольно
mumlat ворчать, бормотать
myšlenka, -у f идея
náhodou случайно
náležet относиться
namítnout возразить
odpustit простить
opilý пьяный
pisátko, -a n грифель
plenit опустошать, грабить, разорять
plocha, -у f площадь
ponořený погруженный
poslání, -í n миссия
pravý настоящий, истинный
předně прежде всего
roztržitý рассеянный
rušit мешать, прерывать
rýsování, -í n черчение
rýsovat чертить
říše, -e f империя
skvělý блестящий, великолепный
smazávat стирать
škoda: š. té práce жаль этой работы
škrabat se ve vlasech почесывать затылок
štábní setník, -а m штабной капитан, сотник
trvalý постоянный
ukrutný жестокий; зд. ужасный, огромный
válečný военный
valný большой
vniknout проникнуть
vrhací mechanismus, -u m метательное устройство
vymýšlet придумывать
vypočítat вычислить, рассчитать
vypracovat выработать, разработать; зд. воплотить
vzdát vojenský salut отдать честь; приветствовать по-военному
vzdělaný образованный
zahloubaně погруженный (в свои мысли)
zamyšleně задумчиво
zavrčet заворчать
zemský okruh, -u m весь мир
zrovna как раз, только что

Lexikálně-gramatické poznámky

 1. dobýt (dobývat) čeho, со (G. или A.) — добыть / добывать что-л., овладеть / овладевать чём-л., захватить / захватывать что-л., добиться / добиваться чего-л.
  Římané dobyli Syrakus. — Римляне захватили Сиракузы.
  dobývat světovlády — добиваться мирового господства
  Ср. также:
  dobýt vítězství — одержать победу
  dobýt svobodu — завоевать свободу
 2. od nátury — по натуре
  Byl od nátury pravý voják. — Он был по натуре настоящим солдатом.
 3. Věděl, s kým má tu čest. — Он знал, с кем имеет честь (разговаривать).
  Ср. также:
  S kým mám tu čest? — С кем (я) имею честь (разговаривать)?
 4. Na tom nic není. — Это пустяки!
 5. zatočit (s něčím, s někým) — взять в оборот (что-л., кого-л.)
  Teď zatočíme s Karthágem. — Теперь мы возьмем в оборот Карфаген.
  Ten s ním zatočí. — Он его возьмет в оборот.
 6. ovládnout (ovládat) něco (А.) — овладеть (овладевать) / завладеть (чем-л.)
  Chceme ovládnout Stredozemní moře. — Мы хотим завладеть Средиземным морем.
  Ovládám cizí jazyky. — Я владею иностранными языками.
 7. То vám dá jednou ukrutné hájení. — В один прекрасный момент вам туго придется.
 8. То je jedno. — Это все равно, это безразлично.
 9. hrát si s agrumenty — играть аргументами
 10. Člověče! Звательная форма существительного člověk часто употребляется не в своем прямом значении: То bylo velké a slavné město, člověče. На русский язык может быть переведено междометием или вводными словами: видишь ли, это было …, послушай это было …, а также существительными дружище, друг и др.
 11. Síla se váže. — Закон сохранения энергии: Сила воздействия равна силе противодействия.
 12. Nemáš ponětí. — Ты не представляешь (себе).
 13. Přišel o život. — Он лишился жизни.
  přijít o něco (A.) — лишиться чего-л.
  Ср. также:
  Brzy přišel o rodiče. — Он рано лишился родителей.
  Přišel jsem o všechny peníze. — Я лишился всех денег.

Gramatické výklady

Склонение одушевленных существительных мужского рода иностранного происхождения (на -us, -ius, -es, -os, -is, -o, -x, -j, -s и другие согласные)

У греческих и латинских имен, как правило, сохраняется первоначальная основа, к которой присоединяются чешские падежные окончания. Склонение по тому или иному образцу зависит от конечного согласного основы. Так, имена на -us, -es, -os, -ius склоняются по образцу одушевленных существительных мужского рода твердой разновидности (тип pán). Существительные типа génius имеют отклонения во мн. числе.

Číslo jednotné Číslo množné
N. Augustus Archimedes génius géniové
G. Augusta Archimeda génia géniů
D. Augustovi Archimedovi géniovi géniům
A. Augusta Archimeda génia génie
V. Auguste! Archimede! génie! géniové!
L. Augustovi Archimedovi géniovi géniích
I. Augustem Archimedem géniem génii

Как видно из таблицы, падежные окончания у одушевленных существительных, как и у неодушевленных (socialismus), присоединяются к основе косвенных падежей, т.е. -us, -os, -es, -ius представлены только в форме им. падежа ед. числа. Ср.: Sokrates — Sokrata, Aristoteles — Aristotela, Lucius — Lucia. Подобный тип склонения имеют также имена собственные и фамилии на , (у латинских и греческих имен представлено в косвенных падежах наращение основы): Cicero — Cicerona, Nero — Nerona, Hugo — Huga, Dante — Danta, Marco — Marca, Niederle — Niederla, Goethe — Goetha, Goethovi и т. д.

Личные имена, фамилии, а также нарицательные существительные в основе на -j, -s, , , -x склоняются, как правило, по образцу существительных мужского рода мягкой разновидности, например: Alexej — Alexeje, Marx — Marxe, Felix — Felixe, Engels — Engelse, Mickiewicz — Mickiewicze [mick’evič], hokej — hokeje.

Примечание. У некоторых имен на -s типа Alois, Ámos наблюдается колебание между мягким и твердым типом склонения: Aloisa / Aloise, Ámosa / Ámose.

Склонение заимствованных существительных среднего рода

Заимствованные существительные на , обозначающие неодушевленные предметы, географические названия, склоняются по образцу существительных среднего рода твердой разновидности (тип město): Oslo — z Osla, v Oslu; Mexiko — z Mexika, v Mexiku; Karthágo — z Karthága, v Karthágu; Borneo — z Bornea, v Borneu; Chicago — z Chicaga, v Chicagu; Maroko — z Maroka, v Maroku; kino — do kina, v kině; metro — z metra, k metru, v metru, metrem. Так же склоняются Švédsko, Švýcarsko, Tokio, Turecko, Sasko, Portoriko, Rakousko, Rumunsko, Lotyšsko, Maďarsko, Norsko, Alžírsko, Bělorusko и другие географические названия на .

Склонение заимствованных существительных женского рода

Географические названия на склоняются по образцу существительных женского рода твердой разновидности (тип žena): Varšava, Varšavy, Varšavě.

Личные имена и географические названия на , -ie склоняются как существительные мягкой разновидности (тип růže): Amálie, Asie, Indie, Libye, Sicílie, Florencie, Itálie, Francie, Sýrie, Arménie, Belgie, Austrálie, Nigérie, Velká Británie.

Так же склоняются historie, geometrie, praxe и другие нарицательные существительные на -се, -ice, -асе: revoluce, rezoluce, demokracie asimilace, pozice.

Отличие от склонения чешских существительных такого же типа (ulice, lavice) заключается в том, что в род. падеже мн. числа наряду с формой без окончания (pozic, směrnic) существует и, как правило, употребляется форма род. падежа на : z rezolucí, z konferencí, z institucí.

Иностранные существительные на -еа, -ua, -oa (Korea, Nikaragua, Managua, Guinea, Samoa, orchidea, idea) имеют смешанный тип склонения: одни падежные формы оканчиваются у них как у существительных женского рода твердой разновидности, другие — как у существительных мягкой разновидности.

Pád Číslo jednotné Číslo množné
N. idea idey/ideje
G. idey/ideje ideí
D. ideji ideám/idejím
A. ideu idey/ideje
V. ideo! idey!/ideie!
L. ideji ideách/idejích
I. ideou/idejí ideami/idejemi

Именительный падеж множественного числа существительных, обозначающих народности, национальности, а также жителей различных стран, областей и городов

В зависимости от звукового вида основы иностранных существительных они, как и существительные собственно-чешского происхождения, могут иметь три окончания: -i, , -ové. Наиболее частыми у этого лексического разряда существительных являются окончания , -ové. Окончание употребляется у существительных с суффиксом -an:

Им. падеж ед. числа Им. падеж мн. числа
Říman римлянин Římané
Syrakusan житель Сиракуз Syrakusané
Angličan англичанин Angličané
Američan американец Američané
Afričan африканец Arfičané
Evropan европеец Evropané
Belgičan бельгиец Belgičané
Číňan китаец Číňané
Rakušan австриец Rakušané
Peršan перс Peršané
Moravan житель Моравии Moravané
Pražan пражанин Pražané

У односложных существительных с этим же значением, как правило, появляется окончание -ové: Řek — Řekové, Ind — Indové, Ir — Irové, Srb — Srbové, Skot — Skotové, Fin — Finové, Šved — Švédové, Nor — Norové.

Прочие существительные (с суффиксами -еc, -еk и др.), обозначающие названия народностей и национальностей (реже жителей), имеют обычно окончание -i: Jugoslávec — Jugoslávci, Japonec — Japonci, Korejec — Korejci, Ukrajinec — Ukrajinci, Malajec — Malajci, Bulhar — Bulhaři, Maďar — Maďaři, Polák — Poláci, Kazach — Kazaši, Turek — Turci.

Важнейшие суффиксы существительных мужского рода со значением лица

Суффикс Производящая
основа
Значение производных
существительных
Примеры
а) от разных частей речи
б) прилагательное +
отрицание
а) имя, фамилия, существительное со значением лица
б) название носителя отрицательных свойств
předseda, starosta,
Neruda, Benda, Jarda
nemrava, necuda, ne-
motora
-áč прилагательное и
существительное
название носителей свойств boháč, hrbáč, vousáč
-ák а) прилагательное и существительное
б) существительное и глагол
в) существительное
а) название носителей свойств
б) название лица по роду
занятий, по профессии
в) название лица по национальному признаку
dobrák, hlupák, chytrák
divák, voják, zpěvák,
kuřák, nekuřák
Slovák, Polák
-аn существительное название лица по происхождению
(территориальному, национальному, родовому)
Američan, Evropan,
Pražan, vesničan,
měšťan, Moravan
-án прилагательное название носителя свойств (увеличительн.) dlouhán, velikán
-ař / -ár существительное название лица по профессии, по роду занятий lékař, novinář, kovář,
lyžař, češtinář, rybář
-се глагол,
реже существительное
название деятеля (исполнителя или носителя
действия)
soudce, rádce, vůdce,
zástupce, obhájce
-čí глагол название лица по профессии, по роду занятий krejčí, mluvčí, průvodčí
глагол название лица по профессии, по роду занятий nosič, holič, prodavač,
řidič
-еc а) глагол
б) прилагательное
а) название лица по роду занятий
б) название лица по какому-либо признаку
běžec, letec, chodec
slepec, tupec
-ista
-asta
заимствованные слова название лица по роду деятельности; по принадл.
к обществен. течению, идейному направлению
cyklista, gymnasta;
komunista, socialista
-ník а) существительное
б) прилагательное
в) глагол
название лица по роду занятий, профессии,
по роду деятельности
dělník, rolník, básník,
pracovník, opatrovník
-tel  глагол  название деятеля (по профессии, по роду занятий) spisovatel, učitel, stavitel, zlepšovatel

Cvičení

 1. a) Jaká je hlavní myšlenka „Smrti Archimedovy“?
  b) Pokuste se ocharakterizovat vědce Archimeda a vojáka Lucia.
 2. Podstatná jména s předložkami nahraďte přídavnými jmény podle vzoru:
  sýr z Holandska — holandský sýr
  národní písně z Čech, Moravy, Slovenska; rodák z Moskvy; sochy z Řecka; koňak z Francie; auta z Ameriky; nábytek z Finska; zapalovač z Rakouska; čaj z Gruzie; tabák z Bulharska; kaviár z Ruska
 3. Upravte věty podle tohoto vzoru:
  a) Měl jsi být na té přednášce. — Škoda, žes nebyl na té přednášce.
  Měla jsi přijít včas. — Měl jsi na tom sympoziu být. — Měl lépe pracovat. -Měli jsme si pospíšit. — Měli jste to napsat včas. — Měli jsme ho na tu závadu upozornit. — Měl jsi hrát s námi.
  b) Škoda, že nepracuješ (že nemůžeš pracovat) s námi. — Měl bys pracovat s námi.
  Skoda, že nejdete s námi všichni. — Skoda, že nečtete pravidelně denní tisk. — Skoda, že nejdeš se mnou. — Skoda, že jí to nemůžete sdělit telefonicky. — Skoda, že nechodí na koncerty. — Skoda, že si nemůžeš najít pro mne trochu volného času. — Skoda, že nechodíš ani na fotbal, ani na hokej.
 4. Tvořte substantiva:
  a) příponou -ec od těchto adjektiv:
  slepý, starý, učený, oblíbený, opilý, znalý, lakomý, hrubý
  od sloves:
  jezdit, chodit, běžet, letět, lovit, střelit, plavat
  b) příponou -ák příbuzná slova k těmto slovům:
  dobrý, hloupý, chytrý, chudý, pěší, pravý, levý
  od sloves:
  žebrat, dívat se, kouřit(!), toulat se(l), pást(!)
  c) příponou -án, -an od substantiv a adjektiv:
  veliký, dlouhý, vesnice, sever, Praha, město, Morava, Austrálie, Moskva, Berlín, Afrika, Amerika, Čína
  d) příponou -áč od přídavných jmen:
  bradatý, nahý, hlavatý, hrbatý, bohatý, nosatý, vousatý, huňatý
  e) příponou od sloves:
  hrát, hlídat, plánovat, osvětlovat, prodávat (!), čistit, nosit, hasit, holit, řídit (!), topit, volit, sázet (!) (U slov s vykřičníkem kraťte kmenovou samohlásku.)
  f) příponou -tel od sloves:
  učit, stavět, velet, činit, užívat (!), chovat, budovat, zlepšovat, obývat (!), tázat se (!), vykonávat (!), hostit, ctít (!), myslit, nosit, budit, kázat (!), bádat (!), vychovat
  g) příponou -ík, -ník, -ovník od substantiv:
  obchod, role, služba, účast, zahrada, pokladna, báseň, důvěra, pomoc, zeď, komín (!), pluk, práce (!), návštěva, dluh
 5. Doplňte vhodná substantiva podle vzoru:
  Tomu, kdo je slepý říkáme… (slepec).
  Tomu, kdo má hodně vousů, říkáme… — Nemravnému člověku říkáme… — Kdo je až moc chytrý, říkáme… — Lidé, kteří se dívají na představení, jsou… — Obyvatelé Ameriky se nazývají…, obyvatelé Austrálie … — Člověk, který jezdí na lyžích, je…, a ten, co chodí na ryby … — Člověk, jehož úkolem je soudit, je…, kdežto ten, který obžalovaného obhajuje, se nazývá…
 6. Tvořte věty podle vzoru:
  Rusko — Rus — Jsme Rusové, žijeme v Rusku.

  Čechy — Čech Amerika — Američan
  Irsko — Ir Egypt — Egypťan
  Norsko — Nor Mexiko — Mexičan
  Finsko — Fin Španělsko — Španěl
  Řecko — Řek Portugalsko — Portugalec
  Itálie — Ital Japonsko — Japonec
  Indie — Ind Írán — Íránec
  Švédsko — Švéd Island — Islanďan
  Rakousko — Rakušan Turecko — Turek
  Belgie — Belgičan Jugoslávie — Jugoslávec
  Čína — Číňan Francie — Francouz
  Afrika — Afričan Rumunsko — Rumun
  Moskva — Moskvan Bulharsko — Bulhar
  Praha — Pražan Polsko — Polák
  Kanada — Kanaďan
 7. Slova v závorkách dejte do správných pádů:
  Díla (Julius Fučík) byla přeložena do všech jazyků světa. — Když jsme studovali latinu, učili jsme se z (Ovidius) celé odstavce nazpaměť. — Všichni ho považovali za (génius). — Diplomní práce mého kamaráda z univerzity byla věnována (Sokrates). — Ve své povídce „Smrt Archimedova“ popisuje
  Čapek setkání (Archimedes) a (Lucius). — O (Achiles) existuje mnoho různých legend. — S velkým zájmem jsem četla romány od (známý francouzský spisovatel Viktor Hugo). — Znáš nějakou lyrickou báseň od německého básníka (Goethe)? — Četl jste (Dante)? — S životem a činností (Felix Edmundovič Dzeržinský) jsou spojeny slavné stránky dějin SSSR. — Málokdo z pedagogů nezná jméno (Jan Ámos Komenský). — (Sovětský biolog — pl) studují možnost, jak pěstovat rostiny v (kosmos). — Marx, Engels a Lenin jsou (génius — pl) teorie proletářské revoluce. — Proletáři všech zemí, spojte se pod praporem (Marx, Engels, Lenin)! — Neustále roste přitažlivost (socialistické ideje). — Konference se zúčastnili všichni (moskevský filolog, filozof, ekonom, historik). — Věrnost (idea — D. pl) marxismu-leninismu sjednocuje všechny komunistické strany. — Vedle československých badatelů se (sympozium) účastní i (Rus, Polák, Ukrajinec, Bulhar, Maďar — pl). — Kdy jste se vrátila ze severní (Korea)? — Nechtěl byste se podívat do (Maroko)? — Byl jsi v (Sofia)? — V (Tokio) se konalo zasedání pro hospodářské styky. — Mezinárodní výstava se konala v (Ósaka). — Mezinárodní mládežnické brigády pomáhaly (Nikaragua) sklízet kávu.
 8. K substantivům v pravém sloupci vyhledejte vhodné adjektivum a utvořte věty:
  mrzutý
  úhel
  roztržitý
  pokřik
  pravý
  profesor
  válečný
  sportovec
  ctižádostivý
  povinnost
  vzdělaný
  výsledek
  skvělý
  národ
 9. Vypravujte vlastními slovy obsah přečtené povídky.
 10. Přeložte z ruštiny do češtiny:
  а) Я хотел бы знать, с кем имею честь говорить. — По натуре он был очень мягкий человек. — Не беспокойтесь, это пустяки. — С научной точки зрения, эта работа не представляет никакого интереса. — Эти вопросы нужно рассматривать с профессиональной точки зрения. — Мы решили взять в оборот нашего товарища. — Мой знакомый владеет пятью языками. — Я не хочу об этом слышать, мне это без различно. — Ты не представляешь, как это важно. — Во время войны он лишился родителей. — Я потеряла лучшего друга. — Он не в состоянии это понять. — Мы не сумели кончить эту работу вовремя. — Ты не можешь себе представить, как это трудно.
  б) Известный чешский писатель Карел Чапек очень популярен в нашей стране. Почти все его произведения переведены на русский язык. Кроме больших романов и пьес, которые идут на сценах московских театров, Чапек написал много рассказов. Чапек много путешествовал. Он был в Англии, во Франции, в Америке и других странах. Свои впечатления он описывал в рассказах. В своем творчестве Чапек обращается к историческим темам. В рассказе «Смерть Архимеда» Чапек описывает одну из легенд о смерти Архимеда. В этом рассказе он протестует против фашизма.
  в) Книга Юлиуса Фучика «Репортаж с петлей на шее» произвела на меня сильное впечатление. — Среди студентов математического факультета есть несколько настоящих гениев. — В ботаническом саду есть много красивых орхидей. — Мы долго боролись за осуществление наших идей.

Poslechové cvičení

DVOŘAN, KAPUSTA A FILOZOF
Starověký filozof Diogenes bydlil v sudě na písčitém břehu moře, pil vodu a živil se jen kořínky a zeleninou. Jeden dvořan si umínil, že filozofa navštíví a jeho podivný způsob života mu rozmluví. Zastihl Diogena, když si připravoval k jídlu hlávku kapusty.
„Vidíš,“ povídá mu dvořan, „kdybys znal umění klanět sé králům, nemusel bys žít z kapusty!“
„A ty,“ odsekl Díogenes dvořanovi, „kdybys lépe znal umění, jak žít z kapusty, nemusel bys pochlebovat králům!“

Slovníček

starověký древний
živit se питаться
rozmluvit (někomu něco) отговорить (кого-л. от чего-л.)
umínit si решить, надумать
odseknout отрезать, резко ответить
pochlebovat (někomu) льстить (кому-л.)

* * *

Zapamatujte si několik rčení:
Je to otevřená hlava (=je velmi inteligentní).
Ten se vyzná v tlačenici (=ví si vždy rady).
Není na hlavu padlý (=dovede uvažovat).
Má Filipa (=je chytrý).

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: