Browse By

Урок 23

Склонение неодушевленных существительных иностранного происхождения на -us, -os (socialismus, kosmos). Склонение существительных греческого происхождения на -mа (drama). Собирательно-видовые числительные. Употребление собирательно-видовых числительных. Кратные числительные.

ČSSR

(Pokračování)

POLITICKÉ ZŘÍZENÍ
ČSSR je federální socialistický stát, který se skládá ze dvou rovnoprávných republik: České socialistické republiky (ČSR) a Slovenské socialistické republiky (SSR). ČSSR má tři nejvyšší orgány: Federální shromáždění, prezidenta republiky a vládu. Mimo to má každá republika svůj zákonodárný orgán — Národní radu a svou národní vládu. Toto dvojí státní uspořádání je výrazem rovnoprávnosti Čechů a Slováků. Budování socialismu ve spravedlivé společnosti je jednotné pouto, které spojuje oba národy.
Federální shromáždění je složeno z poslanců, jedná a usnáší se o základních otázkách vnitřní a zahraniční politiky. V čele státu stojí prezident. Prezident svolává Federální shromáždění, jmenuje a odvolává předsedu a ostatní členy vlády.
Z hospodářského, politického a kulturního hlediska je celá republika rozdělena na 10 krajů. Z deseti krajů je sedm českých a tři slovenské. Kraje se dělí na okresy, okresy na obce. Kraje spravují krajské národní výbory (KNV) se sídlem v krajských městech. V okresních městech mají sídlo okresní národní výbory (ONV). Samostatné postavení s pravomocí krajského národního výboru má hlavní město Praha.
ČSSR je hospodářsky vyspělou průmyslově zemědělskou zemí1. V ČSSR je kolem 7000 měst a vesnic. Pres 210 měst má více než 10000 obyvatel. Největší města jsou: Praha, Brno, Bratislava, Ostrava a Plzeň.

KULTURA ČSSR
Kulturní život v ČSSR je neoddělitelnou součástí2 celkového politického, ekonomického a společenského života. Česká a slovenská kultura byla vždy hluboce lidská a hluboce národní. Svědčí3 o tom bohaté umělecké a stavitelské památky, literatura a hudba.
Bohatá historie ČSSR nahromadila v českých a slovenských krajích přes všechny války a strádání, jež těmito kraji prošly4, dva a půl tisíce hradů a zámků, cenné archívy a knihovny, stavitelské památky i památníky významných událostí.
V ČSSR můžeme nalézt desítky celých měst, která jsou sama jedinečnými muzei. Vláda nelitovala miliónů, aby byly uchovány budoucím generacím starobylé síně pražského Karolina, renesanční Český Krumlov a husitský Tábor.
Při letmém výčtu uměleckých a stavitelských památek nemůžeme pominout Pražský hrad5, který je sám o sobě uměleckým a historickým památníkem, a kromě toho je pokladnicí národního umění. V sálech Národní galerie jsou vystaveny obrazy nejslavnějších českých mistrů (M. Aleš, J. Mánes a jiní) a také světových umělců.

DIVADLO A HUDBA
Český národ měl toužebné přání6 postavit si své divadlo. V široké veřejnosti začaly sbírky k postavení Národního divadla, k němuž byl položen základní kámen roku 1868. Sotva dokončená budova byla r. 1881 zničena požárem7. Rozvinulo se však znovu mohutné celonárodní hnutí, jemuž se podařilo z příspěvků nejširších vrstev národa postavit novou budovu, která byla slavnostně otevřena r. 1883.
Budování Národního divadla inspirovalo celou generaci českých hudebních i výtvarných umělců.
V sedmdesátých letech vznikly nejznámější opery „Prodaná nevěsta“ a „Dalibor“ Bedřicha Smetany, jeho slavné opery „Libuše“, „Hubička“ a překrásný cyklus symfonických básní „Má vlast“.
Brzy nato vstoupil do období vrcholného tvůrčího rozmachu8 další světoznámý český hudební génius Antonín Dvořák. Proslulé jsou zejména jeho Slovanské tance. Počátkem 19. století byla založena v Praze konzervatoř, která navazovala na české hudební tradice9 a dále je rozvíjela. Čechy a Praha byly dostaveníčkem10 velkých a slavných hudebních mistrů. Byli zde Beethoven, Weber, tvořil zde Mozart, Wagner, Chopin a jiní.
Česká a slovenská kultura byla v určitých historických obdobích současně i přínosem do pokrokové kultury11 světové.
Světového uznání dosáhli čeští a slovenští hudební umělci Bedřich Smetana, Antonín Dvořák, Leoš Janáček, Eugen Suchoň. Česká kultura dala světu nejen Karla Čapka, Vítězslava Nezvala, Jaroslava Haška, ale také Julia Fučíka, jehož „Reportáž psaná na oprátce“ se stala symbolem nesmiřitelného boje proti fašismu.
Česká reformace, do jejíhož čela se v boji proti feudalismu postavilo mohutné lidové hnutí, dala národu a světu Jana Husa a Jana Ámose Komenského, který byl za svou pedagogickou a tvůrčí činnost nazván čestným titulem — učitel národů.

O VZNIKU PRAŽSKÉHO HRADU
V poslední čtvrtině 9. století začíná v Čechách proces politického sjednocení slovanských kmenů: vzniká první český stát. Myšlenku sjednocování slovanských kmenů začali uskutečňovat Přemyslovci. Tento kmen, jehož nevelké území původně leželo ve středu země, na severozápadě od Prahy, dal po vítězném ukončení sjednocovacího boje své jméno celé zemi: byli to Čechové.
Sídlem přemyslovských knížat nebyla původně Praha, ale Levý Hradec na břehu Vltavy, asi deset kilometrů severně od Prahy. Praha je mnohem starší než Pražský hrad. Poblíž dnešního Staroměstského náměstí byla už dávno rušná křižovatka dálkových obchodních cest. Sjížděly se sem karavany franckých, byzantských a arabských kupců ze všech končin světa, brodily se přes Vltavu v místech dnešního Klárova a směňovaly své zboží za zemědělské plodiny, textilní a kožedělné výrobky i za otroky. A právě hospodářský význam Prahy byl jistě hlavním zdrojem mocenské převahy českého kmene a jeho vládnoucího rodu. Kulturně byl český kmen spjat mnoha svazky s Velkomaravskou říší. Lze předpokládat, že myšlenka vytvořit v Čechách stát byla pravděpodobně inspirována rovněž z Velké Moravy.
Boj o sjednocení země zahájil přemyslovský kníže Bořivoj začátkem 70. let 9. století. Nastala doba těžkých a krutých zápasů. V této chvíli bylo třeba lépe zabezpečit důležitý hospodářský zdroj kmene — Prahu. Na holém návrší v blízkosti brodu přes Vltavu byl tedy založen Pražský hrad.

Slovníček

báseň, -ě f поэма
brodit se переходить вброд
budování, -í n строительство; построение
byzantský византийский
celkový общий
celonárodní общенародный
čestný titul, -u m почетное звание
čtvrtina, -у f четверть
dálkový дальний
francký (=franský) франкский
generace, -e f поколение
hledisko, -а n точка зрения
hnutí, -í n движение
inspirovat вдохновлять
jedinečný единственный; исключительный, замечательный
jednat обсуждать; действовать
jednotný единый
jmenovat назначать
kmen, -e m племя
kníže, -ete m князь
KNV (Krajský národní výbor) Областной национальный комитет
končina, -у f край
lidský гуманный, человечный
litovat жалеть, сожалеть
mimo to кроме того
mistr, -a m зд. Магистр
mocenská převaha, -у f господствующее положение
myšlenka, -у f идея
nahromadit собрать
nalézt найти
naprostý абсолютный
Národní rada, -у f Национальный совет
návrší, -í n возвышенность, холм
nesmiřitelný непримиримый
obec, -bce f населенный пункт
odměnit наградить
odvolat отозвать
okres, -u m район
ONV (Okresní národní výbor) Районный национальный комитет
oprátka, -у f петля
otrok, -a m раб
poblíž вблизи, поблизости
pokladnice, -e f сокровищница, кладовая, хранилище
poslanec, -nсе m депутат
postavení, -í n 1. постройка; 2. положение
pouto, -a n узы
pravděpodobně вероятно
pravomoc, -i f полномочия
proslulý знаменитый, прославленный
předpokládat предполагать
převaha, -у f перевес, преимущество, превосходство
příspěvek, -vku m взнос, вклад
původně первоначально
rozvinout se развиться, начаться
sbírka, -у f зд. сбор (денег)
shromáždění, -í n собрание
sjednocení, -í n объединение
slavnostně торжественно
směňovat обменивать
spojovat объединять
společenský život общественная жизнь
společnost, -i f общество
spravovat управлять
státní uspořádání, -í n государственное устройство
stavitelský архитектурный
svazek, -zku m союз, связь
svědčit свидетельствовать
svolávat созывать
tvůrčí творческий
událost, -i f событие
uchovat сохранить
umělecký художественный
určitý определенный
uskutečňovat осуществлять
usnášet se постановлять, принимать решение
uznání, -í n признание
veřejnost, -i f общественность
vláda, -у f правительство
vnitřní внутренний
vrcholný кульминационный
vrstva, -у f слой
výraz, -u m выражение, проявление
výrobek, -bku m изделие; kožedělné výrobky изделия из кожи
vzniknout возникнуть
zabezpečit обеспечить
zahraniční politika, -ý f внешняя политика
zákonodárný законодательный
zničit уничтожить
zřízení, -í n строй, устройство

Lexikálné-gramatické poznámky

 1. Наречия на -sky, -cky (типа politicky, hospodářsky), образованные от относительных прилагательных, нередко переводятся на русский язык описательно (подробнее см. ур. 25).
  Ср.: ČSSR je hospodářsky vyspělou průmyslově zemědělskou zemí. — В экономическом отношении ЧССР является развитой промышленной и сельско-хозяйственной страной.
 2. je neoddělitelnou součástí — является составной частью
  Прилагательным с суффиксом -telný соответствуют, как правило, в русском языке причастия с суффиксами -им, -ем. Ср.:
  nesmiřitelné rozpory — непримиримые противоречия
  nezapomenutelný dojem — незабываемое впечатление
  nesmazatelná vzpomínka — неизгладимое воспоминание
  nepřekonatelný odpor — непреодолимое отвращение
  nenahraditelná ztráta — невозместимая потеря
 3. svědčit (o něčem) — быть доказательством, подтверждением (чего-л.), свидетельствовать (о чем-л.)
  Svědčí o tom bohaté umělecké památky. Об этом свидетельствуют богатые произведения искусства.
  Ср. также:
  svědčit (proti někomu) — выступать свидетелем (против кого-л.)
  Pobyt v lázních mu svědčí. — Пребывание на курорте идет ему на пользу.
 4. přes všechny války a strádání, jež těmito kraji prošly — несмотря на все войны и страдания, которые обрушились на эти края.
  Ср. также значение глагола projít в следующих выражениях:
  projít celou zem — исходить всю страну
  projít dveřmi (čím) — пройти через дверь
  projít všemi formalitami, těžkou zkouškou — пройти через все формальности, через тяжелые испытания
  Zpráva prošla celým světem. — Известие облетело весь мир.
  Neprošel u zkoušky. — Он не выдержал экзамен.
  То ti jen tak neprojde. — Тебе это так не пройдет.
  Jemu projde všechno. — Ему все позволено.
 5. Při letmém výčtu nemůžeme pominout Pražský hrad. — При беглом перечислении мы не можем не упомянуть Пражский град.
  pominout něco / vynechat něсо při výčtu — обойти / опустить при перечислении (что-л.)
  pominout (někoho) při rozdělení dárků — обойти (кого-л.) при распределении подарков, обделить кого-л.
 6. mít toužebné přání — иметь страстное желание / страстно желать
  Чешский глагол mít сочетается с большим количеством предметных и отвлеченных существительных, которые на русский язык переводятся по-разному. Ср.:
  Mám mnoho práce. — У меня много работы.
  mít žízeň: Mám žízeň. — хотеть пить: Я хочу пить.
  mít obavy (z něčeho): Mám obavy z nemoci. — опасаться (чего-л.): Я опасаюсь болезни.
  mít významnou úlohu — играть значительную роль
  To město má významnou úlohu v historii politického života. — Этот город играет значительную роль в истории политической жизни.
  mít rozum: člověče, měj rozum! — быть благоразумным: Будь благоразумен!
  mít strach: Mám strach z letadla. — бояться: Я боюсь лететь на самолете.
  mít touhu: Mám touhu jet do zahraničí. — хотеть, желать: Мне хочется поехать за границу.
  mít chuť (na něco): Mám chuť na pivo. — хотеть (чего-л.), иметь аппетит: Мне хочется пива.
  mít náladu: Nemá náladu. — быть в настроении: У него нет настроения.
 7. Sotva dokončená budova byla zničena požárem. — Только что построенное здание было уничтожено пожаром.
  Ср. другие значения слова sotva:
  Sotva stál na nohou. — Он едва держался на ногах.
  Ten to bude sotva vědět. — Вряд ли он это будет знать.
  Sotva přišel, už ho zase volali. — Не успел он прийти, как его снова позвали.
  Sotva jsme přišli, Ivan odešel. — Как только мы пришли, Иван ушел.
 8. Dvořák vstoupil do období tvůrčího rozmachu. — Для Дворжака наступил период творческого расцвета.
  Ср. также:
  vstoupit do pokoje — войти в комнату
  vstoupit / vejít do dějin — войти в историю
 9. Konzervatoř navazovala na české hudební tradice. — Консерватория продолжала / развивала чешские музыкальные традиции.
  Ср. также:
  navazovat na něčí řeč — присоединяться (к кому-л.) в своем выступлении
  navazovat přátelství — завязывать дружеские отношения
  navazovat kontakty — устанавливать контакты
 10. být dostaveníčkem (umělců) — являться местом встреч (художников)
 11. být přínosem do pokrokové kultury — являться вкладом в передовую культуру

Gramatické výklady

Склонение неодушевленных существительных иностранного происхождения на -us, -os

Неодушевленные существительные на -us, -os, заимствованные из латинского или греческого языка или образованные от иностранных корней по этой модели, являются существительными мужского рода. Они склоняются как существительные твердой разновидности (тип byt) с тем только отличием, что в формах косвенных падежей окончания присоединяются прямо к основе (без -us, -os).

Существительные на -us, -os, обозначающие большей частью отвлеченные понятия, употребляются, как правило, только в формах ед. числа: marxismus, romantismus, futurismus, ateismus, idealismus, cyklus — cyklu, rytmus — rytmu, úzus — úzu, kosmos — v kosmu.

N. socialismus kosmos
G. socialismu kosmu
D. socialismu kosmu
A. socialismus kosmos
V. (socialisme!) (kosme!)
L. (o) socialismu (v) kosmu
I. socialismem kosmem

Некоторые существительные присоединяют падежные окончания к основе на -us: luxus — luxusu, status — statusu, cirkus — cirkusu или имеют параллельные формы: papyrus — papyru / papyrusu, virus — viru / virusu.

Склонение существительных греческого происхождения на -ma (drama)

Существительные на -mа (klima, aróma, dogma, axioma, téma, drama) относятся к среднему роду. Они склоняются как существительные твердой разновидности (тип město), за исключением формы род. падежа ед. числа. Падежные окончания в косвенных падежах присоединяются к основе, распространенной суффиксом -at: drama — dramatu, dramatu…

Pád Jednotné číslo Množné číslo
N. V. drama dramata
G. dramatu dramat
D. dramatu dramatům
A. drama dramata
L. dramatu dramatech
I. dramatem dramaty

 

Примечание. Существительное panoráma склоняется по образцу среднего рода или по образцу существительных женского рода твердой разновидности (panorámy / panorámatu). Существительное reuma не склоняется.

Собирательно-видовые числительные (Druhové číslovky)

Собирательно-видовые числительные (druhové číslovky) в чешском языке обозначают, в скольких видах или сортах находится исчисляемый предмет. Они отвечают на вопрос kolikerý? Например: dvojí, obojí, trojí, čtverý, paterý, šesterý, sedmerý, osmerý, devaterý, desaterý, dvacaterý, třicaterý, sterý, tisícerý. Ср.:
dvojí obyvatelstvo — население двух разных национальностей
trojí maso — мясо трех сортов
čtverá látka — материал четырех видов / сортов / цветов

Эти числительные образуются двумя способами:
а) при помощи суффикса -ojí: dvojí, obojí, trojí (от числительных dva, dvě, oba, obě, tři);
б) при помощи суффикса -erý: čtverý, paterý, desaterý (от 4 и выше).

Числительные dvojí, obojí, trojí склоняются по образцу прилагательных типа jarní, а числительные с суффиксом -erý — по образцу прилагательных твердой разновидности типа pěkný. У собирательно-видовых числительных в чешском языке наряду с полной формой
dvojí, obojí, trojí, čtverý встречаются также краткие формы dvoje, oboje, troje, čtvero, patero, šestero и т. д., которые употребляются только в им. и вин. падежах ед. и мн. числа:

Ед. ч. čtvero (dvoje) víno вино четырех (двух) сортов / марок
čtvera (dvoje) látka материал четырех (двух) видов
troje máslo масло трех сортов
Мн. ч. čtverý (dvoje) šaty платья четырех (двух) фасонов
čtvera (dvoje) kamna четыре (две) печи
čtverý (dvoje) noviny четыре (две) газеты

 

Примечание. С существительными мужского рода (неодушевленными) краткие формы собирательно-видовых числительных употребляются только во мн. числе. Ср.: dvoje kalhoty и др.

Употребление собирательно-видовых числительных

1. В сочетании с предметными существительными указанные числительные обозначают, в скольких видах или сортах находится исчисляемый предмет: Mám dvojí košile. У меня две (разные) рубашки (одна с короткими рукавами, другая с длинными), но Mám jen dvě košile У меня всего две рубашки.
Ср. еще примеры:
Vypil jsem dvě kávy. — Я выпил две чашки кофе.
Pil jsem dvojí kávu. — Я пил два сорта кофе.
Snědl jsem tři chlebíčky. — Я съел три бутерброда.
Jedl jsem troje chlebíčky. — Я ел три разных бутерброда.

Примечание. В некоторых случаях могут встречаться в одном и том же значении как количественные, так и собирательно-видовые числительные, например: Та rovnice má dvě (dvojí) řešení Это уравнение имеет два решения. Это касается прежде всего отглагольных существительных с суффиксом -ní, -tí: řešení, cvičení, sezení, rozhodnutí.

2. В сочетании с существительными, не имеющими форм ед. числа (pluralia tantum) (а), а также в сочетании с собирательными (б) и абстрактными (в) существительными собирательно-видовые числительные указывают просто на количество предметов, т. е. выступают в функции количественных числительных. Ср.:

a) dvoje nůžky — двое ножниц
dvoje housle — две скрипки
troje dveře — три двери
čtvera kamna — четыре печки
čtverý hodiny — четверо часов
čtvera vrata — четверо ворот
dvoje brýle — двое очков
troje noviny — три газеты
patery šaty — пять платьев

Примечание. В указанном значении употребляются краткие формы собирательно-видовых числительных. Употребление полной формы означает количество видов или сортов. Например: dvojí automaty два вида автоматов, trojí hodiny трое (разных) часов.

б) obyvatelstvo trojí národnosti — население трех национальностей

в) trojí stanovisko — три тонки зрения
Ср. также: Na tyto věci je dvojí názor. — На эти вещи имеются две точки зрения.
dvojí prospěch двойная польза: Měl dvojí prospěch; dvojí plat две зарплаты (двойная зарплата): Dostává dvojí plat.
Tato úloha má trojí řešení. — Есть три способа решения этой задачи.

3. У существительных, имеющих ед. число, но обозначающих во мн. числе парные предметы, собирательно-видовые числительные обозначают количество пар или предметов в их совокупности.
Cp.: patery boty (=pět párů bot) — пять пар обуви
čtvery ponožky (=čtyři páry роnоžеk) — четыре пары носков
troje punčochy (=tři páry punčoch) — три пары чулок
dvoje ruce (=dva páry rukou) — две пары рук

Примечание. В некоторых устойчивых сочетаниях вместо количественных числительных встречаются особые формы собирательных числительных:
devatero řemesel — девять ремесел
patero přání — пять желаний
čtvero ročních dob — четыре времени года

Кратные числительные (Číslovky násobné)

Кратные числительные показывают, сколько раз встречается данный предмет или во сколько раз что-то увеличилось или уменьшилось. Они отвечают на вопросы:
a) kolikanásobný: dvojnásobný, čtyřnásobný, pateronásobný, stonásobný.
б) kolikrát: jednou, dvakrát, stokrát, tisískrát.

В русском языке этим числительным соответствуют: двойной, тройной и т. д.: dvojnásobná porce двойная порция; trojnásobný hrdina Sovětského svazu трижды Герой Советского Союза; Opakoval jsem mu to třikrát Я трижды повторил ему это; pětkrát větší в пять раз больше.

По своим грамматическим свойствам числительные dvojnásobný, trojnásobný и т. д. являются прилагательными с количественным значением, a jednou, dvakrát, pětkrát — наречиями. Последние входят в состав конструкции «кратное числительное + сравнительная степень прилагательного», например: pětkrát větší в пять раз больше (больший).

Примечание. Предложные выражения, состоящие из предлогов po + определенное или неопределенное числительное в предложном падеже (po+Lokál), традиционная чешская грамматика относит к разряду числительных, обозначающих, в каком количестве встречаются лица или предметы (číslovky podílné). Эти предложные конструкции отвечают на вопрос po kolika, например: po jednom, po dvou, po dvaceti, po několika и т. д.

Ср.: po jedné koruně — по одной кроне
po pěti stech korunách — по пятьсот крон
po devíti stech rublech — по девятьсот рублей
po dvou, po třech, po čtyřech… — по два, по три, по четыре…
po půldruhém rublu — по полтора рубля

Cvičení

 1. Odpovězte na otázky:
  — Co víte o politickém zřízení ČSSR?
  — Jaké je územní rozdělení Československa?
  — Jmenujte nejvyšší orgány ČSSR.
  — Vyprávějte o osudech Národního divadla.
  — Co můžete říct o kulturních a hospodářských stycích ČSSR a SSSR?
  a) v minulosti
  b) v přítomnosti
 2. Slova v závorkách dejte do příslušných pádu:
  Na pořadu jednání této porady má být otázka boje proti (imperialismus) v současné etapě. — Vycházíme ze zásady (demokratický centralismus). — Napište stručný článek na některé z (to téma — pl). — Napište stať na (téma): Mládež a současnost. — Do Moskvy přijel umělecký kolektiv (cirkus) z Číny. — Nemají příliš mnoho důvodů k (optimismus). — Co říkáš tomu (drama)? — Ostrovského (drama — pl) jsem viděl na jevišti Malého divadla. — O čem se vypravuje v (to drama)? — Mnozí básníci dvacátých let byli pod vlivem (futurismus). — Někdy se o (kosmos) bude mluvit tak, jako teď mluvíme o cestě do Leningradu. — Organismus se brání proti (virus) a bakteriím různých chorob. — (Mikroorganismus — N. pl) nám pomáhají využít potravu. — Člověk bez (mikroorganismus) žít nemůže.
 3. Číslice v závorkách nahraďte druhovými číslovkami:
  Vzal si s sebou (3) rukavice, (2) zimní boty a (4) teplé ponožky. — Do této místnosti vedou pouze (1) dveře, ale do sousední (3). — Odnesl jsem do čistírny (5) pánské šaty a do opravy jsem dal (6) letní boty. — Nosí s sebou vždycky (2) brýle. — Tuto rovnici můžete řešit (3) způsobem. — Všichni projížděli (1) vraty. — Koupili jsme si (2) nůžky. — Nabízeli mi hned (8) hodinky.
 4. Vysvětlete užití číslovky a utvořte věty:
  dvě zápalky — dvoje zápalky
  dvě košile — dvojí košile
  tři kávy — trojí káva
  čtyři klíče — čtverý klíče
  troje kamna — trojí kamna
  dvoje brýle — dvojí brýle
  dvě vody — dvojí voda
  třemi způsoby — trojím způsobem
  troje vrata — trojí vrata
  několik přání — několikeré přání
  několika způsoby — několikerým způsobem
  dva způsoby — dvojí způsob
  tři chleby — trojí chleba
  čtverý šaty — čtveré šaty
 5. Odpovězte na otázky a odpovědi napište:
  Kolik košil máš? Kolikeré košile máš?
  Kolik káv jsi vypil? Kolikerou kávu prodávají v našich obchodech?
  Kolik druhů masa jste včera koupili? Kolikerým způsobem se dá to maso upravit?
  Kolikerý výklad může mít ten paragraf?
  Kolikeré dveře vlastně do té místnosti vedou?
  V kolikerém provedení se vyrábějí ty vozy?
  Kolik řešení je možných? Kolikeré řešení je možné?
 6. K uvedeným větám utvořte otázku a přeložte do ruštiny:
  Měl z toho dvojí prospěch. — V té republice žije obyvatelstvo nejméně trojí národnosti. — Troje dveře vedou na chodbu. — Tento strom přináší dvojí ovoce. — Můžeš si koupit třeba čtvery šaty. — Má z toho hned dvojí výhodu. — Můžeš to napsat dvojím způsobem. — Čtvery hodinky jsem odnesl k hodináři. — Koupila jsem si troje silonové punčochy. — Koupili jsme pro děti čtvery boty. — Tato úloha má trojí řešení. — Strýc má dvoje housle.
 7. Doplňte podle vzoru:
  Vítězi, který vyhrál v pěti disciplínách, říkáme pětinásobný vítěz.
  Mistrovi, který zvítězil třikrát v soutěži, říkáme… — Ztrátě, která se opakuje dvakrát za sebou, říkáme… — Hrdinovi, který byl třikrát vyznamenán titulem, říkáme… — Porci, která je dvakrát tak veliká, říkáme…
 8. Odpovězte na otázky a použijte v odpovědi číslice v závorce:
  Kolikrát jsi byl v ČSSR? (1). — Kolikrát jsi odpověděl správně? (5). — Kolikrát jsi ho na to
  upozorňoval? (Nejméně 10). — Kolikrát chyběl tvůj spolužák v květnu a v červnu? (V květnu ani 1, v červnu 7). — Kolikrát jste ležel s tou rukou v nemocnici? (2). — Kolikanásobný vítěz to je? (6). — Kolikanásobného výkonu dosáhla nová elektrárna? (2).
 9. Zaměňte větu předložkovými výrazy s „po“.
  Vzor: Ty odznaky stojí pět korun. — Ty odznaky jsou po pěti korunách.
  Nové brambory stojí již tři koruny. — Ty známky stojí šedesát haléřů. — Lístky do divadla stojí patnáct korun. — Čerstvá vejce stojí dvanáct korun. — Ty hračky stojí dvacet pět korun. — Fotbalové míče stojí sto padesát korun. — Jeden metr látky stojí sto dvacet pět korun.
 10. Číslovky v závorkách dejte do příslušného pádu:
  Hlaste se po (1). — Vrátil se do vlasti po (8 let). — Auto se po (několik km) jízdy zastavilo. — Ani po (2 napomenutí) nepřestali vyrušovat. — Celá třída bude rozdělena do skupin po (10 žáků). — Po (2 hodiny) pochodu bude delší odpočinek. — Každý z nich dostal po (10 rublů). — Všichni seděli po (2). — Dostali jsme po (3 kusy). — Kdo chodí ráno po (4), ve dne po (2) a večer po (3)?
 11. Řekněte jinak s použitím slovesa „mít“:
  být velmi zaměstnán, toužebně si přát, být světoznámý, bát se, obávat se o něco, nebýt v náladě, být rozumný, být bez práce, z ničeho se neradovat
 12. Přeložte do češtiny:
  а) Развитые в промышленном отношении страны помогают развивающимся странам сырьем и машинами. — Все это свидетельствует о том, что мы давно перешли от слов к действиям. — Несмотря на плохие условия работы, план был выполнен. — С тех пор прошло много лет. — Срок написания работы истек месяц назад. — Несмотря на тяжелые испытания, через которые они прошли, они остались верными своему долгу. — Они исходили всю страну вдоль и поперек. — При беглом чтении я не обратил внимания на важные места. — Мы не можем обойти молчанием этот вопрос. — Она была обижена тем, что ее обошли при премировании. — Люди въезжали в только что построенный дом. — Молодые композиторы продолжают замечательные традиции классической музыки. — Эти дружественные отношения были установлены много лет назад. — Своим творчеством он внес большой вклад в мировую культуру.
  б) В 1957 году в космос был запущен первый советский спутник. — Советский Союз ведет большую работу по изучению космоса. — Народы всего мира следят за успехами советских ученых в космосе. — Студенты слушали интересную лекцию о романтизме. — Делегации социалистических стран возложили венки к Мавзолею В. И. Ленина. — О точной дате собрания мы договоримся позже. — К этой дате все должно быть готово. — Наш институт
  заинтересован в разработке этой темы. — На эту тему я читал уже несколько статей. — Свою дипломную работу он посвятил драмам Карла Чапека. — Я не могла там жить из-за тяжелого климата. — В течение нескольких лет он выступал в разных цирках. — В этой драме автор описал жизнь чехословацкого крестьянства до второй мировой войны.
  в) Это имя существительное может иметь в предложном падеже два окончания. — В большой зал заседаний ведут четыре двери. — В магазине можно было купить сигареты пяти сортов. — Я подарил своему товарищу три разных ручки. — Я заказала себе платья из двух различных тканей.

Slovníček

действие čin
настоящий opravdový
вдоль и поперек křížem krážem
молчание mlčeni

Doplňková četba

ČESKOSLOVENSKA STÁTNÍ HYMNA
Československá státní hymna má dvě části: českou a slovenskou. Česká část státní hymny je lyrická, slovenská část je živější, bojovnější.

KDE DOMOV MŮJ?
Kde domov můj, kde domov můj?
Voda hučí po lučinách,
Bory šumí po skalinách,
V sadě skví se jara květ,
Zemský ráj to na pohled!
A to je ta krásná země,
Země česká, domov můj,
Země česká, domov můj!

NAD TATROU SA BLÝSKÁ
Nad Tatrou sa blýská, hromy divo bijú.
Nad Tatrou sa blýská, hromy divo bijú.
Zastavme sa, bratia, veď sa ony stratia,
Slováci ožijú.
Zastavme sa, bratia, veď sa ony stratia,
Slováci ožijú.

* * *

O PRAVDĚ
Pravda vítězí.
Kdo zlu neubrání, dobru škodí (Tomáš ze Štítného).
Hledej pravdu, slyš pravdu, uč se pravdě, miluj pravdu, drž pravdu, braň pravdu až do smrti
(Mistr Jan Hus).
Pravda ve vodě neutone a v ohni neshoří (Fr. Lad. Čelakovský).
Pro pravdu se lidé nejvíc hněvají (Lidové přísloví).

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: