Browse By

Урок 22

Количественные числительные от 100 и выше. Склонение числительных. Дроби. Названия некоторых измерений. Арифметические действия. Предлог mezi.

ČSSR

Československá socialistická republika je socialistický stát založený na pevném svazku dělníků, rolníků a inteligence v čele1 s dělnickou třídou.
Je jednotným státem dvou rovnoprávných národů Cechů a Slováků. Československo náleží k světové socialistické soustavě2. Spolu s NDR tvoří nejzápadnější hranici této světové soustavy.
ČSSR leží uprostřed evropské pevniny, přesněji mezi 47. a 51. stupněm severní šířky a mezi 12. až 22. poledníkem. Území republiky je tedy protáhlé ve směru západ — východ (768 km). ČSSR má celkovou rozlohu 3 127870 km2 a žije v ní přes 15800000 obyvatel.
Československo obývají především dva národy: Češi a Slováci. Češi obývají západní část republiky, Slováci žijí na východě. Tyto dva národy činí dohromady 94% obyvatelstva. Kromě toho zde žijí Němci, Poláci, Ukrajinci, Maďaři, Cikáni a jiní.
Československo hraničí se šesti státy: s Polskem, s Maďarskem, s Rakouskem, s NDR, s NSR a se Sovětským svazem v délce 98 km4.
Povrch ČSSR je mnohotvárný. Z velké části5 jsou to vysočiny a pahorkatiny. Nížiny zaujímají pouze ⅕ všeho území. Jsou zde dva horopisné celky: Česká vysočina v západní části republiky a Karpaty ve východní části. Tyto dvě horské soustavy jsou odděleny velkou kotlinou, která prochází Moravou.
Nejvyšším pohořím v Čechách jsou Krkonoše s vrcholem Sněžkou, která je 1605 m vysoká6. Nejvyšším horským pásmem na území ČSSR jsou Vysoké Tatry, které se rozkládají na severu Slovenska, s nejvyšší horou Gerlach, vysokou 2663 m. Na jihozápad od Vysokých Tater jsou Nízké Tatry s vrcholem Ďumbier (2300 m).
Československo nemá přímý přístup к moři, ale území republiky leží na křižovatce cest ke čtyřem mořím: Severnímu, Baltskému, Černému a Středozemnímu. Cesty к moři otevírají tři velké řeky: Labe s přítokem Vltavou v Čechách, na Moravě — Odra a na jihozápadě Slovenska — Dunaj.
Podnebí Československé republiky je mírně vnitrozemské. Průměrné roční srážky činí 717 mm.

HOSPODÁŘSKÉ POMĚRY
Nejdůležitějším odvětvím československého národního hospodářství je průmysl, který se podílí7 nejvyšší měrou na tvorbě národního důchodu. ČSSR patří mezi deset nejprůmyslovějších států světa.
Po roce 1945 bylo vynaloženo mnoho úsilí na výstavbu těžkého průmyslu. Byly vybudovány nové hutě a železárny. Velká pozornost byla věnována také energetice. Byly uvedeny do prozovu8 parní, vodní i atomové elektrárny, a na řekách bylo postaveno několik vodních děl.
Nejrozsáhlejším oborem československého průmyslu je strojírenství, neboť zaměstnává značnou část všech zaměstnanců v průmyslu. Strojírenské závody jsou rozmístěny ve všech krajích republiky. Zvlášť intenzívní výstavba strojírenství je na Slovensku. Stroje a celá průmyslová zařízení se vyvážejí téměř do celého světa. Tvoří zhruba polovinu celého vývozu ČSSR. Na zahraničních veletrzích je značný zájem o československé obráběcí stroje, energetická zařízení, motocykly a jiné. Velké závody těžkého strojírenství jsou v Praze, v Plzni (závody V. I. Lenina), v Brně a v Košicích. Ocelovým srdcem republiky je Ostrava.
Světovou pověst má9 české sklo. Výroba proslulého ozdobného skla se soustředila v severních Cechách. Ozdobné sklo z Jablonce nad Nisou jde do celého světa.
Velký význam pro životní úroveň lidu má rozvoj spotřebního a potravinářského průmyslu. Největvím odvětvím spotřebního průmyslu je textilní a oděvní průmysl. Významná je i výroba obuvi.
Československé národní hospodářství se úspěšně rozvíjí v těsné spolupráci s ostatními socialistickými zeměmi v rámci Rady vzájemné hospodářské pomoci (RVHP)10 .
Základní význam pro výstavbu ČSSR má hospodářská spolupráce se Sovětským svazem. SSSR zabezpečuje československou výrobu základními surovinami, zejména železnou rudou, ropou a barevnými kovy. Ze Sovětského svazu se dovážejí také stroje a zařízení, jejichž výroba by byla pro ČSSR nerentabilní. SSSR je zároveň největším odběratelem československých výrobků, především strojírenských a také spotřebního zboží.

ZEMĚDĚLSTVÍ
Zemědělství je po průmyslu druhou nejvýznamnější složkou národního hospodářství Československa. Zemědělská půda zaujímá téměř ⅔ povrchu republiky. Pěstují se11 zde různé zemědělské plodiny: obilniny, cukrovka, ale zvláštní vyznám má chmel. Chmel se pěstuje na velké rozloze zemědělské půdy, hlavně v Čechách. Je to surovina pro výrobu světoznámého českého piva. Češi proto chmelu říkají „zelené zlato“.
Na převážné většině zemědělské půdy hospodaří Jednotná zemědělská družstva (JZD) a státní statky.

MINERÁLNÍ VODY A LÉČIVÁ ZŘÍDLA
Československo je neobyčejně bohaté na minerální prameny12 a zřídla. Na řadě těchto zdrojů vyrostly lázně světového významu: jsou to především Karlovy Vary, Janské Lázně, Piešťany, Mariánské Lázně, Františkovy Lázně a jiné. V současné době se v těchto lázních léčí a zotavují všichni pracující ČSSR a také mnoho cizinců z celého světa.

Slovníček

činit составлять
dovážet ввозить
elektrárna, -y f электростанция; parní e. тепловая электростанция; vodní e. гидроэлектростанция
horopisný celek, -lku m цепи гор, горная гряда
hospodářský экономический, хозяйственный
jednotný единый
kov, -u m металл; barevné k. цветные металлы
lázně, -í pl курорт
léčivé zřídlo, -а n лечебный источник
Maďarsko, -а n Венгрия
mnohotvárný разнообразный
národní důchod, -u m национальный доход
NDR (Německá demokratická republika) ГДР
nížina, -у f низменность
NSR (Německá spolková republika) ФРГ
obilí, -í n хлеб, зерновые
obilniny pl зерновые
obráběcí обрабатывающий
odběratel, -e m потребитель
odvětví, -í n отрасль
ozdobný нарядный; ozdobné sklo, -a n декоративное стекло
pahorkatina, -у f холмистая местность
pásmo, -a n полоса; р. hor горная цепь, гряда
patřit принадлежать
pevnina, -у f континент, материк
pevný крепкий
plodina, -у f с/х культура
podnebí, -í n климат
pohoří, -í n горный массив
poledník, -u m меридиан
poměr, -u m отношение, соотношение
pramen, -e, -u m источник
proslulý прославленный, замечательный
protáhlý вытянутый
průmysl, -u m промышленность;
  oděvní р. швейная промышленность;
  potravinářský р. пищевая промышленность;
  spotřební р. производство товаров народного потребления;
těžký р. тяжелая промышленность
převážný преимущественный, значительный
přístup, -u m подход; доступ
přítok, -u m приток
Rakousko, -a n Австрия
rора, -у f нефть
rozsáhlý обширный
rozvíjet развивать
rozvoj, -e m развитие
složka, -у f составная часть
současný современный
soustava, -у f система
soustředit se сосредоточиться
spolupráce, -e f сотрудничество
srážky, -ek pl атмосферные осадки
statek, -tku m хозяйство; státní s. государственное хозяйство
strojírenství, -í n машиностроение
surovina, -у f сырье
svazek, -zku m союз
světoznámý всемирно известный
tvorba, -у f творчество
úsilí, -í n усилие; vynaložit ú. приложить усилие
území, -í n территория
veletrh, -u m ярмарка
vnitrozemský континентальный
vodní dílo, -а n гидросооружение
vrchol, -u m вершина
vřídlo, -а n горячий источник
výroba, -у f производство
vysočina, -у f возвышенность
výstavba, -у f строительство
vyvážet вывозить, экспортировать
vývoz, -u m вывоз, экспорт
zabezpečovat обеспечивать
základní основной
zaměstnanec, -e m служащий, работающий (где-л.)
zaměstnávat принимать на работу; зд. предоставлять работу
zařízení, -í n оборудование
zdroj, -e m источник
zemědělský сельскохозяйственный; zemědělská půda, -у f земля, занятая под сельское хозяйство
zemědělství, -í n сельское хозяйство
zhruba примерно, грубо говоря
zotavovat se отдыхать
železárna, -у f металлургический завод
železná ruda железная руда

Lexikálně-gramatické poznámky

 1. v čele (s někým) — главе (с кем-л.)
  V čele státu je prezident. — Во главе государства стоит президент.
  postavit se do čela (něčeho) — стать во главе (чего-л.)
  Ср. также:
  Čelém zeď neprorazíš. — Лбом стены не прошибешь.
 2. náležet k světové socialistické soustavě — принадлежать к мировой соиалистической системе
  Ср. также:
  Náleží mu příplatek. — Ему полагается доплата.
  Udělám to jak náleží. — Я это сделаю как следует.
 3. ČSSR má celkovou rozlohu… — Общая площадь ЧССР составляет…
  Pole o rozloze 10 ha. — Поле площадью в 10 гектаров.
 4. v délce 98 km — протяженностью в 98 км
  v šířce 5 m — шириной в пять метров
 5. z velké části — большей частью, по большей части
  z části (=částečně) — отчасти
 6. Ноrа Sněžka je vysoká 1605 m. — Высота горы Снежки 1605 метров.
  Řeka je široká 15 m. — Ширина реки 15 метров.
  Rybník je hluboký 5 m. — Пруд глубиной в 5 метров.
  В этих и подобных случаях несогласованному определению в русском языке в чешском соответствует согласованное с подлежащим прилагательное, выступающее в предикативной функции.
 7. podílet se / mít podíl na něčem — принимать участие в чем-либо
  Průmysl se podílí na tvorbě národního hospodářství. — Промышленность имеет большой удельный вес в народном хозяйстве.
  Má na tom velký podíl. — Он принимает в этом большое участие.
 8. uvést (dát) do provozu — сдать в эксплуатацию, ввести в строй
  zahájit provoz — начать работу
  Stroj je mimo provoz. Машина не работает (вообще) / Машина не эксплуатируется.
  Ve městě je velký provoz. — В городе оживленное уличное движение.
 9. mít světovou pověst — пользоваться всемирной известностью (популярностью)
 10. v rámci Rady vzájemné hospodářské pomoci (RVHP) — в рамках Совета экономической взаимопомощи (СЭВ)
  v rámci oslav — в рамках празднования
  překročit rámec (něčeho) — выйти за рамки (чего-л.)
 11. pěstovat в чешском языке имеет следующие значения:
  1. pěstovat / chovat dobytek — заниматься скотоводством
  2. pěstovat obilí (zeleninu) — выращивать хлеб (овощи)
  3. pěstovat sport (hudbu) — заниматься / увлекаться спортом (музыкой)
  4. pěstovat přátelské styky — развивать дружеские отношения
 12. bohatý (na něco): na minerální prameny — богатый (чём-либо): минеральными источниками
  Ср. также:
  Kraj bohatý na uhlí, železnou rudu. — Край, богатый углем, железной рудой.
  Kraj bohatý na ryby. — Край, богатый рыбой.

Gramatické výklady

Количественные числительные от 100 и выше (Základní číslovky)

100 sto jeden (jedna, jedno)
102 sto dva (dvě)
103 sto tři
200 dvě stě
300 tři sta
400 čtyři sta
2000 dva tisíce
3000 tři tisíce
4000 čtyři tisíce
5000 pět tisíc
10000 deset tisíc
13565 třináct tisíc pět set šedesát pět
500 pět set
600 šest set
700 sedm set
800 osm set
900 devět set
1000 tisíc
20000 dvacet tisíc
70139 sedmdesát tisíc sto třicet devět
1000000 (jeden) milión
2000000 dva milióny
5000000 pět miliónů
1000000000 jedna miliarda

Склонение числительных (Skloňování číslovek)

Sto склоняется как существительное среднего рода твердой разновидности (тип město).

Примечание. В отличие от русского языка, sto в сочетании с числительными всегда пишется отдельно: dvě stě, tři sta, šest set.

Tisíc склоняется по типу неодушевленных существительных мужского рода мягкой разновидности (тип stroj). В род. падеже мн. числа, т. е. после числительного 5, 6… и т. д., tisíc имеет форму без окончания. С числительным dva, tři, čtyři tisíc выступает в форме им. падежа мн. числа: dva tisíce, tři tisíce, čtyři tisíce.

Milión склоняется и согласуется с числительным как существительное мужского рода твердой разновидности (тип byt): dva milióny.

Составные числительные от 100 и выше согласуются с существительными следующим образом: если составное числительное оканчивается на dva, tři, čtyři, существительное стоит в им. падеже мн. числа, в остальных падежах составные количественные числительные согласуются с существительным в числе и падеже. Ср.: ČSSR zaujímá plochu 127870 km 2 — sto dvacet sedm tisíc osm set sedmdesát čtverečných kilometrů.
N. 3 020 863 — tři milióny dvacet tisíc osm set šedesát tři (dělníci, stromy)
G. od tří miliónů dvaceti tisíc osmi set šedasáti tří (dělníků, stromu)
D. třem miliónům dvaceti tisícům osmi stům šedesáti třem (dělníkům, stromům)
A. (na) tři milióny dvacet tisíc osm set šedesát tři (dělníky, stromy)
L. (o) třech miliónech dvaceti tisících osmi stech šedesáti třech (dělnících, stromech)
I. (se) třemi milióny dvaceti tisíci osmi sty šedesáti třemi (dělníky, stromy)

Дроби (Zlomky)

Названия дробей в чешском языке образуются, как правило, от количественных числительных при помощи суффикса -ina.

1 / 5 jedna pětina
1 / 6 jedna šestina
1 / 7 jedna sedmina
1 / 8 jedna osmina
1 / 10 jedna desetina
1 / 100 jedna setina
1 / 1000 jedna tisícina

1 / 3 — jedna třetina, 1 / 4 — jedna čtvrtina, 1 / 1000000 — jedna milióntina образуются от порядковых числительных.

1 / 2 — (jedna) polovina — половина, одна вторая.

Простые дроби (zlomky obyčejné) читаются следующим образом:
2 / 3 dvě třetiny
3 / 4 tři čtvrtiny
4 / 5 čtyři pětiny
5 / 6 pět šestin
6 / 9 šest devítin
2 / 10 dvě desetiny
7 / 10 sedm desetin
2 1 / 2 dvě a půl / dvě a jedna polovina
4 3 / 4 čtyři a tři čtvrtiny

Десятичные дроби (zlomky desetinné) читаются так:

1,25 jedna celá dvacet pět setin
6,78 šest celých sedmdesát osm setin
0,35 žádná celá / nula celá třicet pět setin
1,5 jeden a půl
2,5 dva a půl
3,5 tři a půl

Дроби типа 1 / 8 , 5 / 9 можно читать также: jedna lomeno osmi, pět lomeno devíti.

Названия некоторых измерении (Zkratky měr)

mm milimetr миллиметр
cm centimetr сантиметр
dm decimetr дециметр
m metr метр
m2 čtvereční (-ý) metr квадратный метр
m3 krychlový metr кубический метр
km kilometr километр
q metrický cent (разг. metrák) центнер
hl hektolitr гектолитр
a ar ap
ha  hektar гектар

Арифметические действия (Početní výkony)

а) Сложение sečítání (сложить sečist, складывать sčítat). При сложении употребляется союз а или plus:
2 + 2 = 4 — dvě a / plus dvě jsou čtyři
5 + 5 = 10 — pět a / plus pět je deset

б) Вычитание odčítání (вычесть odečíst, вычитать odečítat). При вычитании употребляется предлог bez или minus:
6 — 4 = 2 — šest bez čtyř jsou dvě / šest minus čtyři jsou dvě
10 — 3 = 7 — deset bez tří je sedm / deset minus tři je sedm

в) Умножение násobení (умножить znásobit, умножать násobit). При умножении употребляется конструкция твор. падежа: Násobeno dvěma умножить на два или же сложное слово, составленное из количественного числительного + krát (pětkrát). Только при алгебраическом уравнении krát пишется отдельно.
а × b = с — a krát b rovná se с
а — násobenec (множимое); b — násobitel (множитель); с — součin (произведение)
5 × 2 = 10 — pětkrát dvě je deset
20 × 20 = 400 — dvacetkrát dvacet je čtyři sta / dvacet násobeno dvaceti je čtyři sta

г) Деление dělení (dělit, vydělit разделить). При делении также употребляется конструкция с твор. падежом:
4 : 2 = 2 — čtyři děleno dvěma jsou dvě
600 : 10 = 60 — šest set děleno deseti je šedesát

Предлог (Předložka) mezi

Предлог mezi обычно соответствует двум русским предлогам между и среди: mezi stromy между деревьями, mezi přáteli среди друзей.
В отличие от русского языка, предлог mezi в чешском языке может употребляться не только с твор. падежом на вопрос kde?, но и с вин. падежом на вопрос kam? Ср.:
ČSSR lze zařadit mezi nejvyspělejší stály světa. — ЧССР можно включить в число (отнести к числу) наиболее развитых стран мира.
Počítám je mezi své přátele. — Я отношу их к числу своих друзей.
Dal to mezi své věci. — Он положил это к своим вещам.
Pojďte mezi nás. — Идите к нам.
Sel mezi lidi. — Он пошел к людям (к народу).

При помощи предлога mezi с твор. падежом в чешском языке можно также передать и превосходную степень:
Nejzkušenější mezi všemi. — Самый опытный из всех.
Nejlepší mezi studenty. — Лучший из студентов.

Cvičení

 1. Popište na základě textu a podle mapy:
  1. polohu ČSSR:
   a) s kterými státy Československo sousedí;
   b) do kterých států zasahují okraje České vysočiny a do kterých Karpaty;
   c) které řeky umožňují ČSSR přístup k moři;
   d) které hory jsou nejvyšší v Čechách a na Slovensku.
  2. Které národy obývají území ČSSR?
  3. Která nejdůležitější odvětví národního hospodářství se rozvíjejí v ČSSR?
  4. Jak Československo spolupracuje s SSSR?
  5. Vyprávějte o československém zemědělství (charakter zemědělství, jaké zemědělské plodiny se tam pěstují).
  6. V kterých lázních se léčí a zotavují pracující ČSSR, a co o nich víte?
 2. Napište slovy číslovky:
  a) Dnes je voda teplá 25° С — Naše řeka je 6 metrů široká. — Hora za lesem je 150 metrů vysoká. — Počkám na tebe do 3 hodin. — Cesta trvala od 8 ráno do 3 l / 2 odpoledne. — Mému synovi je 2 l / 2 roku. — Měl špatné známky ze 4 předmětů. — Dcera začala chodit do školy v 7 letech. — Můj otec se narodil
  roku 1935. — Stalo se to v roce l945. — Ze 42 žáků přišlo do školy jen 35. — Napočítal jsem v této knize 1237 stránek. — Bylo tam asi 400 lidí. — Na ploše 118 m 2 bude postaven Palác pionýrů. — Koupila jsem si 3 m hedvábí. — Z Moskvy do Leningradu je 644 km. — Jeden metr má 10 dm. — Dcera si koupila 75 cm červené stuhy. — Jeho dílo vyšlo před 30 lety. — Každý dostal po 1356 korunách. — To byl starý časopis z roku 1865. — Zítra dosáhnou teploty 30 až 32 stupňů. — Kde jsou noviny z 31. března? — Na této problematice se začalo pracovat před 1,5 rokem. — Ujeli jsme 2345 km. — V Sovětském svazu je přes 284000000 obyvatelů. — Do rodného města se vrátil po 15 letech. — Byl nemocen od 2 let. — Čtyři se dělí 2 beze zbytku. — To nestojí 4000 korun. — Je nás na fakultě celkem 889. — Podnebí SSSR je vcelku vnitrozemské, průměrná roční teplota je od — 17° na severu do + 17° na jihu, průměrné množství srážek je 50 cm za rok.
  b) 0,25; 0,83; 1,243; 2,71; 5,5; 10,2; l / 5 .; 2 / 7 ; 6 / 9 ; 31 / 2 ; 53 / 5
 3. Číslovky a jména podstatná v závorkách dejte do správných pádů:
  Ten citát je z 38. (stránka). — Stalo se to před 129 (léty). — Tento aparát stál 998 (rubl), bez 2 (rubl) 1000. — Výstava obsahuje více než 50 (obraz) a 19 (grafická práce), vzniklých v rozmezí let 1923 — 1969. — 35 členná skupina studentů, která během (2 l / 2 měsíce) pracovala na stavbě turistického tábora 24 km severně od Jalty, se vrátila domů. — l / 2 (milión) italských zaměstnanců zahájilo 72 hodinovou generální stávku. — Oblast manévrů, která měří 13 km 2 , je vzdálena 40 km od hlavního města.
 4. Slova v závorkách dejte do příslušných pádů:
  Mezi (tyto papíry) jsme našli zajímavé materiály. — Mezi (Praha a Moskva) je pravidelná letecká doprava. — Cítil se mezi (my) jako doma. — Přijď zase někdy mezi (my). — Postav, prosím tě, tu židli mezi (stůl a okno). — Spálená ulice je mezi (Národní třída) a (Karlovo náměstí). — Rád bych zašel mezi (moji přátelé), už dlouho jsem mezi (oni) nebyl. — Mezi (oba domy) je malý parčík. — Mezi (stromy) jsme zasadili keře rybízu. — Vzdálenost mezi (Země) a (Měsíc) činí 384000 kilometrů. — Postav svou tašku mezi (naše kufry). — Je nejlepší mezi (všichni žáci) naší školy.
 5. Na otázky nebo sdělení v levém sloupci vyhledejte vhodnou odpověd v pravém sloupci:
Konečně jsme v ČSSR! Ale s radostí. To se výborně hodí. Ve voze mám ještě jedno místo volné.
Jak se vám cestovalo? Je moc hezký. Je v krásné krajině. Líbí se mi.
Mohli bychom vás o něco požádat? To jsme rádi, že jste konečně přijeli. Pěkně vás u nás vítáme.
Mohl byste mě vzít s sebou do Brna? Samozřejmě, s radostí, pro vás udělám vše, co bude v mých silách.
Co říkáte tomu hradu nad řekou? To je strašné. Moc nás to zarmoutilo.
Nechtěla byste si vyjet s námi v nedělí ven? Měl jste pravdu. Životní úroveň na venkově se opravdu mnoho neliší od životní úrovně ve městech.
Byl jste již někdy na české vesnici? Byla to velmi únavná, ale příjemná cesta.
Četli jste o té důlní katastrofě? To je báječný nápad! Moc ráda pojedu na venkov.
Pojedeme se v neděli koupat ně kam do přírody, k rybníku nebo k řece. Ještě ne. Jsem na ni zvědav.
Co říkáte životní úrovni naší vesnice? Včera jsme o tom hovořili, dnes vše vidíte vlastníma očima. To je skvělý nápad. Mám straš ně rád koupání v rybníce nebo v řece.

6. Vyprávějte podle otázek a odpovědí z předcházejícího cvičení o vašich dojmech z cesty po ČSSR.

7. Vysvětlete, jak jsou utvořena substantiva ženského rodu а k jakým změnám dochází při jejich odvozování:
Čech — Češka
Nor — Norka
Slovák — Slovenka
Srb — Srbka
Němec — Němka
Ital — Italka
Polák — Polka
Spaněl — Španělka
Maďar — Maďarka
Řek — Řekyně
Ukrajinec — Ukrajinka
Fin — Finka
Cikán — Cikánka
Turek — Turkyně
Francouz — Francouzka

8. Utvořte к výše uvedeným substantivům přídavná jména a tvořte s nimi slovní spojení se slovem „jazyk“ podle vzoru:
Čech — Česka — český jazyk — čeština

9. Doplňujte adjektiva „národní“, „lidový“, „socialistický“, „světový“, a určete jejich význam ve slovním spojení:
… hospodářství, … kultura, … tanec, … stát, … soustava, … Československá republika, … kapacita, … socialistická soustava, … země

10. Doplňováním výrazů jako „dlouhý“, „široký“, „těžký“, „vysoký“, „hluboký“, „v délce“, „v šířce“, „o rozloze“, „o váze“ apod. tvořte věty podle vzoru:
kanál — 2 m: kanál široký 2 metry / kanál o šířce 2 metry
pole — 2 ha; silnice — 8 m; věž — 30 m; vůz — 15 q; součástka — 15 kg; jezero — 12 m; nová trať — 2,5 km; hora — 1850 m; balík -3,75 kg

11. Přeložte z ruštiny do češtiny:
а) Чехословакия расположена в центре Европы. Рельеф ЧССР разнообразен. Низменности занимают 1/5 всей территории страны. В Праге, столице ЧССР, проживает 1200000 жителей, Братислава, где проживает более 381000 человек, расположена на возвышенности на левом берегу Дуная. Второй крупный город Чехословакии — Брно приобрел мировую известность своими международными ярмарками. В Чехословакии много исторических памятников. Одним из них является чешский замок Карлштейн, расположенный на юго-западе Праги, в 20 км от нее. Он был построен Карлом IV во второй половине XIV века.
б) Естественная граница Чехословакии — горы, расположенные на западе и на севере, — когда-то защищали страну от нападения врагов. — Горы, окружающие Чехию, оказывают влияние на ее климат. — Сотрудничество между Советским Союзом и Чехословакией играет большую роль в развитии экономики страны. — Чехословацкий народ знает, что он всегда может опереться на своего союзника и друга — на Советский Союз.
в) В ЧССР 54 курорта. Самыми известными из них являются Карловы Вары, Марианские Лазне, Франтишковы Лазне. — Высшее техническое учебное заведение в Праге было основано примерно 250 лет тому назад. — Более трех тысяч человек приняло участие в работе съезда. — В моей библиотеке имеется около 150 книг чешских писателей. — Картины молодого художника размещены в четырех больших залах музея. — В книге собрано более 200 лучших рисунков детей всего мира в возрасте от 5 до 12 лет. Эти рисунки были выбраны из 4 тысяч рисунков, представленных на международной выставке. — Завод построил жилой дом общей площадью 10000 квадратных метров. — Примерно 2/3 времени я провожу в институте. — Я пробыла в Чехословакии месяц без двух дней.

Doplňková četba

LENIN V PRAZE
Vzájemné vztahy mezi ruským a českým revolučním hnutím je možno sledovat již od konce 19. století. Náš lid mel vždy hluboký vztah k ruským revolučním tradicím. V těžkých letech útlaku spojoval český a slovenský lid své osvobození s ruskou revolucí.
V roce 1897 začal vycházet ústřední orgán české sociálně demokratické strany „Právo lidu“, který pravidelně informoval své čtenáře o událostech v Rusku.
V září 1900 přijel do Prahy Lenin. Setkal se zde s vedoucími osobami jedné z tiskáren sociálně demokratické strany. První návštěva V. I. Lenina v Praze byla spojena s organizací ilegálního zasílání „Jiskry“ do Ruska. O posílání ilegální literatury přes Československo svědčí řada materiálů, nalezených v archívech pražské policie.
Na jaře 1901 přijel Lenin do Prahy znovu, aby prověřil, jak se uskutečňuje předávání korespondence do Ruska.
Z Prahy napsal V. I. Lenin dopis své matce. Praha se mu zalíbila svým slovanským vzhledem a Lenin litoval, že nezná český jazyk.

Slovníček

vzájemné vztahy взаимоотношения
sledovat наблюдать
útlak притеснение
tiskárna типография
strana партия
svědčit свидетельствовать
vzhled внешний вид
hnutí движение

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: