Browse By

Урок 21

Различия в употреблении глагольных видов в чешском и русском языках. Употребление вида в повелительном наклонении. Склонение заимствованных существительных на -um, -eum, -ium, -uum.

PAN RYŠÁNEK A PAN SCHLEGL

(Podle Jana Nerudy)

V malostranském hostinci „U Stajniců“ se denně scházívala malostranská smetánka.
U třetího okna od vchodu vpravo sedávali všeobecně vážení občané, pan Ryšánek a pan Schlegl, den co den1 navečer vždy od šesti do osmi. Jejich místo bylo vždy pro ně prázdné; aby se byl snad někdo odvážil zasednout někdy někomu místo, na to se nedalo ani pomyslit. Místo u okna zůstalo vždy prázdné, pan Schlegl seděl na tom konci stolu, který je blíž vchodu, pan Ryšánek na konci protějším, loket od sebe2. Oba si sedli vždy tak, že byli napolo odvráceni od stolku i od sebe2, a dívali se na kulečník. K stolku se obrátili, jen když ze chtěli napít, nebo si nacpat dýmku. Jedenáct let již sedali tak den co den. A po těch jedenáct let nepromluvili na sebe2 ani slova, ba ani si jeden druhého nikdy nevšiml.
Nikdo nedovedl povědět, jak se asi dostali pan Ryšánek a pan Schlegl dohromady k tomu stolku u třetího okna. Musela tím být vinna asi nějaká zlá náhoda3, která chtěla starcům ztrpčit život. Neboť po celé Malé Straně byla známa krutá zášť, v jaké měl jeden druhého4. Také byla známa příčina. Prapůvod všeho zlého, ženská. Milovali tutéž. Napřed se klonila k panu Ryšánkovi, jenž byl již déle samostatným obchodníkem, pak spočinula nečekaně v objetí pana Schlegla5, snad proto, že byl pan Schlegl skoro o deset let mladší. Stala se paní Schleglovou. Zemřela těsně po narození své dcerky, nyní již dvacetileté krasavice.
Oba pánové přišli vždy k šesté hodině, ten dnes o minutu dříve, ten zítra. Pozdravili zdvořile na všechny strany a každého zvlášť, jen jeden druhého ne. Sklepník jim odebral v létě klobouk a hůl6, v zimě huňatou čepici a plášť a pověsil to na hřebík za jejich místem. Každý z pánů, již svlečený, zakýval tělem jako holub — staří lidé mívají to kývání v obyčeji7, když chtějí usednout — pak se opřel jednou rukou o svůj roh stolku (pan Ryšánek rukou levou, pan Schlegl pravou) a pomalu si sedli zády k oknu, obličejem ke kulečníku. Když přišel tlustý hostinský, stále se usmívající a brebentící, nabízet šňupec, musel u každého zaklepat na pikslu s tabákem znovu a znovu pronést poznámku, že máme dnes venku krásně. Jinak by byl druhý šňupec již nevzal a slova přeslechl. Nikdy se nepodařilo komukoli rozmlouvat s oběma najednou. Nikdy si nevšiml ani za mák jeden druhého8, to individuum za stolkem pro něho vůbec nebylo. Sklepník postavil před ně po sklenici piva. Po chvilce — ale nikdy ne najednou, pozorovali se ovšem vzájemně vzdor vší nevšímavosti — obrátili se ke stolku, vyndali z náprsní kapsy velkou, stříbrem kovanou pěnovku, ze šosu váček naplněný tabákem, nacpali, zapálili a zas se odvrátili od okna. Tak seděli po dvě hodiny, vypili vždy po třech sklenicích piva, pak se zdvihli, ten dnes o minutu dříve, ten zítra, zastrčili dýmku, schovali váček, sklepník je oblékl a první oblečený se poroučel všem, jen svému sousedovi ne.
Stalo se však něco, co by byl nikdo nikdy neočekával. Pan Ryšánek jednoho dne do hostince nepřišel, neboť těžce onemocněl. Když se o jeho nemoci dověděl pan Schlegl, neprojevil ani nejmenší zájem, ba zdálo se, že má z toho radost. Dále vysedával sám v hostinci na svém starém místě. Po dlouhé době — několika měsících — se pan Ryšánek z nemoci zotavil9, opět přišel do hostince, usedl naproti panu Schleglovi a zdálo se, že vše znovu půjde po starém10. Tu pan Ryšánek zjistil, že si zapomněl doma pytlík s tabákem, a poslal si pro něj tedy sklepníka. A nyní se stalo něco, co by dříve bylo nemyslitelné — pan Schlegl mu mlčky nabídl tabák ze svého váčku. Nastalo napětí. Pan Ryšánek otálel, ruka se mu několikrát zachvěla, ústa se několikrát otevřela a zavřela. Pravice pana Schlegla zůstala na váčku přimrazena, hleděl k zemi, zabafal, zachrčel hrdlem. Mezitím již přinesl sklepník váček pana Ryšánka. Pan Ryšánek panu Schleglovi poděkoval, poprvé za ta léta na sebe oba pánové promluvili a pohlédli jeden druhému do očí. A tak se stalo, že od té doby pan Ryšánek a pan Schlegl už spolu mluvili.

Slovníček

ba даже
brebentící болтающий
hostinec, -се m трактир
hřebík, -u m гвоздь
hůl, hole f палка; трость
huňatý лохматый
individuum, -ua m индивидуум; субъект
klobouk, -u m шляпа
klonit se (k někomu, k něčemu) склоняться (к кому-л., к чему-л.)
krutý суровый, жестокий
kulečník, -u m бильярд
nacpat dýmku набить трубку
náhle неожиданно
napětí, -í n напряжение
napolo наполовину
náprsní kapsa, -у f нагрудный карман
navečer под вечер, к вечеру
navyklý привычный
nemyslitelný немыслимый
obchodník, -a m владелец магазина
opřít se (o něco) опереться (на что-л.)
otálet медлить, мешкать, откладывать
pěnovka, -у f трубка
piksla, -у f зд. табакерка
poroučet se кланяться; прощаться с кем-л.
prapůvod, -u m исток, первоначало
pravice, -e f правая рука
protější противоположный
přeslechnout 1. прослушать, недослышать; 2. пропустить мимо ушей
primrazený замороженный, остолбеневший
pytlík, -u m мешочек
scházívat se сходиться, собираться
sklepník, -a m официант, кельнер
smetánka, -у f сливки общества
svlečený раздетый
šňupec, -pce m щепотка
šos, -u m пола, фалда
váček, -čku m мешочек
všeobecně vážení občané всеми уважаемые граждане
vysedávat сидеть, сиживать
vzdor вопреки
zabafat закурить, начать пускать дым
zachrčet захрипеть, засопеть
zachvět se задрожать
zaklepat постучать
zakývat закивать, кивнуть
zapálit прикурить
zastrčit засунуть, всунуть
zášť, -i f ненависть, вражда, злоба
zdvihnout se встать, подняться
zdvořile вежливо
zemřít умереть
ztrpčit отравить, испортить; z. život испортить жизнь

Lexikálně-gramatické poznámky

 1. den co den / každý den / kaž-dodenně — каждый день / изо дня в день
  Sedávali tam den co den. — Они сидели там каждый день.
  Ср. также:
  týden со týden, rok со rok — каждую неделю, каждый год / из года в год
  Rok со rok jezdí na do volenou do Bulharska. — Они каждый год ездят в отпуск в Болгарию.
 2. být loket od sebe (=být blížko sebe) — быть близко друг от друга
  Ср. также:
  Byli odvráceni od sebe. — Они сидели, отвернувшись друг от друга.
  Nepromluvili na sebe ani slovo. — Они не говорили друг другу ни слова.
  Чешскому лично-возвратному местоимению sebe с предлогами od, na и др. в русском языке в зависимости от падежной формы соответствуют выражения: друг друга, друг от друга, друг на друга и т. д.
 3. Musela tím být vinna asi nějaká zlá náhoda. — В этом, вероятно, был виноват злой случай.
  být vinen (vinna, vinni) něčím — быть виноватым (в чем-л.)
  Ср.: Kdo je tím vinen? / Kdo to zavinil? — Кто виноват в этом?
  být vinen tím, že… — быть виноватым в том, что…
 4. Byla známa krutá zášť, v jaké měl jeden druhého. — Всем была известна страшная ненависть, которую они питали друг к другу.
  mít někoho v zášti (mít někoho v nenávisti, pociťovat zášt’ k někomu) — ненавидеть, питать ненависть (к кому-л.)
  Ср. также:
  mít někoho v oblibě, mít někoho v lasce, mít někoho v úctě — проявлять симпатию (к кому-л.), любить (кого-л.), уважать, питать уважение (к кому-л.)
 5. Pak spočinula nečekaně v objetí pana Schlegla. — Потом она оказалась неожиданно в объятиях пана Шлегла.
 6. Sklepník jim odebral v létě klobouk a hůl. — Официант брал у них летом шляпу и трость.
  В чешском языке при глаголах, выражающих понятия отнять, отобрать, взять, украсть у кого-л. что-л. и др., употребляется конструкция дат. падежа без предлога; в русском языке этому соответствует род. падеж с предлогом у:
  Sebrali mu všechny věci. — У него отобрали все вещи.
  Ukradli nám peníze. — У нас украли деньги.
  Kdo mi vzal ten časopis? — Кто у меня взял этот журнал?
 7. Staří lidé mívají to kývání v obyčeji. — Старые люди имеют привычку покачиваться
  mít něco v obyčeji (чаще mít něco ve zvyku) — иметь привычку (к чему-л.)
  Ср.: Má ve zvyku se s každým hádat. — У него привычка ссориться со всеми.
 8. Nikdy si nevšiml ani za mák jeden druhého. — Они вообще никогда не обращали внимания друг на друга.
  ani za mák — ни капли, ни капельки, ничуть, совсем нет
  Ср.: Ani za mák se v tom nevyzná. — Он совсем в этом не разбирается.
  Ani za mák tomu nerozumí. — Он в этом ровно ничего не понимает.
 9. Ryšánek se z nemoci zotavil. — Рышанек поправился / выздоровел.
  zotavit se (z něčeho) / uzdravit se — поправиться / восстановить силы (после болезни)
 10. Vše znovu půjde po starém. — Все снова пойдет по-старому.
  Ср.: Všechno je při starém. — Все по-старому.

Gramaticke výklady

Различия в употреблении глагольных видов в русском и чешском языках

В чешском и русском языках имеется много общего в значении, образовании и употреблении видов. (см. урок 13 и урок 14).

Однако есть области, в которых употребление видов значительно различается.

1. При выражении повторяющегося и обычного действия в чешском языке, в отличие от русского, возможно употребление глаголов не только несовершенного, но и совершенного вида. Обычно глаголы совершенного вида в указанном значении употребляются при наличии лексических показателей кратности: často, obyčejně, pravidelně, občas, někdy, zřídka, každý den, každý rok (а) или в парно-соотносительной конструкции с союзами když, kdykoli, jakmile, pokaždé, tu — tu, jednak — jednak (б).

Особенно существенные различия между русским и чешским языками обнаруживаются в формах прошедшего времени, где в русском языке в указанных значениях возможен только несовершенный вид. Ср. примеры на употребление глаголов совершенного вида с лексическими показателями кратности:

a) Můj otec se usmál málokdy. — Мой отец редко когда улыбался.
Občas se ozval výstřel. — Порой слышался выстрел.
Přišel k nám obyčejně v pátek. — Он обычно приходил к нам в пятницу.
Každý večer si zašel na pivo. — Каждый вечер он заходил выпить пива.
Oba pánové přišli vždy k šesté hodině. — Оба (пана) приходили всегда к шести часам
Vždy se vrátil pozdě. — Он всегда возвращался поздно.
Každoročně si vyjel do ciziny. — Каждый год он выезжал за границу.
Často se opřel o hůl. — Он часто опирался на палку.
Oba si sedli vždy tak, že byli napolo odvráceni od sebe. — Зд. Оба всегда садились, наполовину отвернувшись друг от друга.

В этих же случаях могут употребляться и глаголы несовершенного вида: Můj otec se málokdy smál. Přicházel k nám obyčejně v pátek. Vždy přišel pozdě. / Vždy přicházel pozdě. Každý večer jsem si koupil salám. / Každý večer jsem si kupoval salám. Každoročně si vyjel do ciziny. / Každoročně jezdil do ciziny.
Однако употребление глаголов несовершенного вида в указанном выше значении в чешском языке возможно тогда, когда как бы подчеркивается, выделяется продолжительность или повторяемость обозначаемых действий в прошлом (нередко в давнем прошлом). В русском языке во всех этих и подобных случаях возможен только несовершенный вид.

Глаголы совершенного вида в чешском языке употребляются также в составе сложных предложений (в парно-соотносительных конструкциях) часто при употреблении союзов když, kdykoli, jakmile, pokaždé, tu — tu, jednak — jednak. Ср.:

б) Kdykoli přišla matka domů, vždy se dívala na obrázek syna. — Каждый раз, когда мать приходила домой, она (всегда) смотрела на портрет сына.
Pokaždé, když se zeptal, odpověděla jsem mu. — Каждый раз, когда он спрашивал, я отвечала ему.
Jakmile se objevil, všichni se k němu hned sběhli. — Как только он появлялся, все сразу же сбегались к нему.
Vždycky, když se na dceru podívala, usmála se. — Она всегда улыбалась, когда смотрела на дочь.

2. Глаголы совершенного вида в чешском языке употребляются шире, чем в русском, и при выражении кратного, повторяющегося или обычного действия как в простых предложениях (а), так и в кратко-соотносительных конструкциях (б), в формах настоящего и будущего времени:

а) Zřídka přijde s prázdnou. — Он редко приходит (придет) с пустыми руками.
Občas se tu zastaví. — Иногда он тут останавливается.
Trochu se mu vždycky zasmě-jeme. — Мы всегда немного посмеиваемся над ним.

б) Jakmile si obléknu teplý kabát, ihned se oteplí. — Как только я надеваю (надену) теплое пальто, сразу же наступает потепление.
On se vždycky podiví, když z ničěho nic potká starého známého. — Он всегда удивляется, когда вдруг встречает старого знакомого.

3. В русском и чешском языках имеются также существенные различия в употреблении глагольных видов с отрицанием. В обоих языках при отрицании употребляются глаголы совершенного и несовершенного вида, но с тем различием, что глаголу совершенного вида в чешском языке могут в русском соответствовать глаголы обоих видов. Ср. примеры:
Bratr nepřišel domů. — Брат не приходил домой. / Брат не пришел домой.
Bratr nepřicházel domů. — Брат не приходил домой.

Употребление глаголов совершенного вида в чешском языке возможно также при наличии усиленного отрицания, выраженного отрицательным наречием nikdy, а также отрицательным местоимением nikdo, прилагательным žádný, частицами ani и др. В русском языке в этих случаях употребляется, как правило, глагол несовершенного вида. Ср. примеры:
Náš dědeček nikdy nejel vlakem. / Náš dědeček nikdy nejezdil vlakem. — Наш дедушка никогда не ездил на поезде.
Nikdo nikdy s námi o tom nemluvil. / Nikdo nikdy s námí o tom nepromluvil. — Никто никогда с нами об этом не говорил.
Po jedenáct let si jeden druhého nikdy nevšiml. — На протяжении 11 лет они никогда не обращали внимания друг на друга / ни
разу не обратили внимания друг на друга.

В ряде случаев употребление глаголов несовершенного вида в русском языке при усиленном отрицании вообще невозможно. Ср.:
Odtud se nikdo nikdy nedostal do města. — Оттуда никто никогда не попадал в город.
Nikdy nesnesl žádnou urážku. — Он (никогда) не переносил никаких оскорблений.
Nikdy neuznal, že udělal chybu. — Он никогда не признавался в том, что сделал ошибку.

Наглядно употребление глаголов разных видов с показателями повторяемости действия и при усиленном отрицании в русском и чешском языках можно представить в виде таблицы.

Чешский язык Русский язык
Прошедшее время
Как часто? Сов. вид Несов. вид Как часто? Сов. вид Несов. вид
vždy
často
občas
někdy
mnohokrát
každý den
zřídka
přišel
přinesl
koupil si
přicházel
přinášel
kupoval
всегда
часто
иногда
временами
много раз
каждый день
изредка
приходил
приносил
покупал
отрицание
nikdy + ne
nikdo nikdy
žádný + ne
nepřišel
neřekl
nekoupil
nepřicházel
neřekl
nekupoval
никогда + не
никто никогда
никто + не
не приходил
не говорил
не покупал
Настоящее время
vždy
často
občas
někdy
mnohokrát
každý den
zřídka
přijde
přinese
řekne
zastaví se
přijedeozve se
přichází
přináší
říká
zastavuje se
přijíždíozývá se
всегда
часто
иногда
временами
много раз
каждый день
изредка
придет
принесет
скажет

-отзовется
приходит
приносит
говорит
останавливается
приезжаетотзывается
отрицание
nikdy + ne
nikdo nikdy
žádný + ne
nepřijde
neřekne
nepřinese
nepřichází
neříká
nepřináší
никогда + не
никто никогда
не
не придет
не скажет
не принесет
не приходит
не говорит
не приносит

Примечание. Употребление глаголов совершенного вида с лексическими показателями кратности в формах настоящего времени возможно и в русском языке в живой разговорной и эмоциионально-окрашенной речи. Например: Он всегда нам поможет. Он никогда правду не скажет, а также при усиленном отрицании и неопределенных числительных: Они ни разу не проговорились.

Употребление вида в повелительном наклонении

По сравнению с русским языком в чешском языке чаще употребляются формы повелительного наклонения от глаголов совершенного вида. Ср. некоторые соответствия:
Zůstaň zde! — Оставайся здесь! (останься здесь)
Pospěšte si! — Поторапливайтесь! (поторопитесь)
Proveďte rozkaz! — Выполняйте приказание!
Lehněte si! — Ложитесь!
Sedněte si! — Садитесь!
Poslechni, Mášo! — Слушай, Маша!
Zaplaťte pokutu! — Платите штраф!
Zachraň se, kdo můžeš! — Спасайся, кто может!

Примечания: 1. Приказание, выраженное глаголом совершенного вида, в чешском языке по сравнению с русским является более вежливой и менее требовательной формой. Императив глаголов несовершенного вида в чешском языке более конкретен, нередко воспринимается как безотлагательный приказ. Ср. примеры:
Pomoz mi to, prosím, udělat. — Помоги мне, пожалуйста, это сделать.
Pomáhej svému mladšímu bratrovi. — Помогай своему младшему брату.
Říkejte, prosím, oč jde. — Говорите, пожалуйста, в чем дело.
Zavřete ty dveře. — Закройте эти двери.
Zavírejte dveře! — Закрывайте двери!

2. Однако во многих случаях императив глаголов совершенного вида в чешском языке, как и в русском, выражает однократное действие — приказание (пожелание), а императив глаголов несовершенного вида — неоднократное, постоянное, повторяющееся. Ср.: Pomoz mu! Помоги ему (сейчас), но Pomáhej mu! Помогай ему (всегда, систематически). Таким образом, и в том и в другом языке
различие прежде всего чисто видовое.

На употребление видов в повелительном наклонении существенное влияние оказывает отрицание. Если при выражении повеления, приказания или побуждения употребляется императив совершенного вида, то в соответствующих отрицательных конструкциях, как правило, употребляется несовершенный вид. Ср. примеры:
Dej mi ten papír. — Nedávej mu to.
Jdi domů! — Nechoď domů!
Řekni mu to! — Neříkej mu to!
Udělej to! — Nedělej to!
Zavři dveře! — Nezavírej dveře!
Rozsviť! — Nerozsvěcuj!

Примечание. Формы императива от отрицательных глаголов совершенного вида в чешском языке выражают не запрещение, а скорее предупреждение или предостережение. Ср. примеры:
Neupadni! — (Смотри) не упади!
Nenastydni! — (Смотри) не простудись!
Nezlom si nohu! — (Смотри) не сломай себе ногу!
Nerozbij tu sklenici! — (Осторожно), не разбей этот стакан!
Neprozraď mě! — (Смотри) не выдай меня!

Склонение заимствованных существительных на -um, -eum, -iumy, -uum

Латинские и греческие существительные на -um (album, fórum), -ium (gymnázium), -eum (muzeum, mauzoleum), -uum (individuum) являются в чешском языке существительными среднего рода. Они склоняются по образцу существительных среднего рода твердой разновидности (тип město). Отклонение в пользу мягкого типа склонения представлено у существительных на -ium, -eum, -uum только в формах мн. числа. По нижеприводимым образцам склоняются, как правило, существительные неодушевленные, которым в русском языке в большинстве случаев соответствуют существительные мужского рода, реже — женского или среднего. Ср.: album альбом, muzeum музей, lyceum лицей, fórum форум, studium учение, обучение, но gymnázium гимназия, publikum публика, datum дата. Только отдельные слова обозначают одушевленные существительные: individuum индивидуум.

Číslo jednotné
N. album muzeum gymnázium individuum
G. alba muzea gymnázia individua
D. albu muzeu gymnáziu individuu
A. album muzeum gymnázium individuum
L. albu muzeu gymnáziu individuu
I. albem muzeem gymnáziem individuem
Číslo množné
N. alba myzea gymnázia individua
G. alb muzeí gymnázií individuí
D. albům muzeím gymnáziím individuím
A. alba muzea gymnázia individua
L. albech muzeích gymnáziích individuích
I. alby muzei gymnázii individui

По приведенным выше образцам склоняются также существительные plénum, mauzoleum, sympozium, stadium, jubileum, sanatorium, stipendium, vakuum, adjektivum, substantivum, adverbium и др.
Примечание. Русскому существительному факт в чешском языке в ед. числе соответствует, как правило, существительное мужск. рода fakt наряду с существительным ср. рода faktum, но во мн. числе употребляются только формы ср. рода fakta.

Cvičení

1. Doplňujte věty podle uvedených vzorů. V doplněné větě užijte minulého času dokonavého vidu.
a) VzorVšichni si to kupují. — Také já jsem si to často koupil.
Mnozí ho tam potkávají. Také Jirka ho často… — Lidé se dívají do alba. Také Věra se občas… — Přátelé mi píší dopisy. Někdy i Olga mi… — Lidé si na něho vzpomínají. Také já si občas… — Mnozí si to kupují. Tu a tam i Zdeňka si to… — Mladí lidé sem někdy přicházejí. Ba i Milada sem někdy… — Chlapci ho urážejí. I já ho několikrát…
b) VzorVšichni si to občas kupovali. — Jen Jirka si to nikdy nekoupil.
Všichni mu občas něco povídali. Jen Mirek mu nikdy… — Známí nám často psali. Jen vy námnikdy… — Přátelé k nám tu a tam přicházejí. Jen Vlasta k nám nikdy… — Kamarádi si na něho dlouho vzpomínali. Jen ty sis nikdy… — Mnozí se na to často ptali. Jen Olga se nikdy… — Lidé se tu a tam dívají do alba. Jen my se nikdy… — Všichni se někdy usmívají. Jen Jarmila se nikdy…

2. Obměňujte věty podle vzoru: (Pozor na slovosledl)
Matka přicházela domů a dívala se na obrázek svého syna. — Kdykoli přišla matka domů, vždy se podívala na obrázek svého syna.
Dívali jsme se do alba a vzpomínali jsme si na tu krásnou dovolenou. — Pokoušeli jsme se o to a dařilo se nám to. — Žádal nás o pomoc a my jsme mu pomáhali. — Tetička k nám přicházela a přinášela nám dárky. — Dělal jsem zkoušky a strýček kupoval lístky do divadla. — Říkal jsem mu to a on se rozčiloval.

3. Na otázky odpovídejte kladně nebo záporně. Ve své odpovědi užijte výrazu „ano, vždycky“, „ano, občas“, „ano, někdy“, „ne, nikdy“.
Vzor: Chodí sem Vlasta? — Ano, občas sem přijde. Ne, nikdy sem nepřijde.
Jezdí k vám Milena? — Pomáhá vám Zdeněk? — Potkáváš se s Mirkem? — Píše ti Olga? — Vzpomínáte si na něho? — Daří se vám to? — Chodí sem Květa? — Přichází k nim Petr? — Přijíždějí sem autobusy?

4. Ze dvou tvarů v závorkách vyberte správný (někdy jsou oba správné):
Často ho (přepadly, přepadaly) obavy, že se s ní něco zlého stalo. — Ruce její (klesly, klesaly) často v klín, a oči její pohlížely dovnitř pokoje. — Vždycky jsem pro tebe (dělala, udělala) všechno. — (Vrátil se, vracel se) domů ve čtyři hodiny odpoledne. — Jindy se (zavřel, zavíral) ve svém pokoji, a to jsme ho za nic na světě nesměli rušit. — Každoročně si (vyjíždíme, vyjedeme) k moři a na hory. — Vždycky se (zeptá, ptá), jak se mi daří, nikdy na to (nezapomene, nezapomíná). — O tom jsem se mnohokrát (přesvědčila, přesvědčovala). — Obyčejně (přijede, přijíždí) ten rychlík na druhé nástupiště. — Každé ráno (zaběhne, zabíhá) pro mléko a pro housky. — (Řekl, říkal) mi to tolikrát, že jsem si toho přestal všímat. — Někdy jsem si (zajel, jel) do Karpat. — Když pršelo, vždycky (navrhla, navrhovala), něco zajímavého. — Občas se tu (zastaví, zastavuje) a poví nám, co je nového. — Zdálo se, že nikdy (nevyjde, nevychází) ze své dobré nálady.

5. Slova v závorkách dejte do příslušných pádů:
Výstava byla otevřena v (Národní muzeum). — V Moskvě je mnoho (muzeum). — Byli jste v (Leninovo muzeum)? — V moskevských (muzeum — pl) bývá vždycky mnoho lidí. — Naše mládež má velký zájem o (studium). — Hledejte v textu (tvrdé substantivum — pl) a příslušná (adjektivum). — O prázdninách bych se chtěla podívat do všech (muzeum). — Na mezinárodním (fórum) se debatovalo o problémech mírového urovnání sporných otázek. — V (Puškinovo muzeum) byla zahájena výstava grafických cyklů a kreseb známého českého grafika. — Práce ještě není v tom (stadium), v jakém má být. — Před týdnem zahájila své jednání stranická skupina (plénum) Ústřední rady odborů. — Později jsme se seznámili s jeho vystoupením na (plénum). — O tom se hodně diskutovalo před (plénum). — Jaká jsou (kritérium) pro určení romantismu? — Výkony orchestru, dirigenta a sólisty se setkaly s nadšenou reakcí u (publikum). — V (akvárium) bylo plno ryb. — Znovu vám připomínám tato (fakt). — V rodinném (album) jsou fotografie mého bratrance. — Ještě za svého (studium) v (lycuem) napsal Puškin své známé básně. — Proti (ta fakta) neměl co říct. — Před několika lety jsem se zabýval (studium) antického života a literatury. — Toho (individuum) si vůbec nevšímal.

6. Přeložte do ruštiny:
To nic není. — Moc jsem mu domlouval, ale nic to nepomohlo. — Nic mi o té záležitosti neřekl. — Ten film nestojí za nic. — Nic ve zlém. — Dělal jakoby nic. — Pro nic za nic na něj začal křičet. — Možná, že to vůbec nic nepomůže. — To všechno je nanic. — Z ničeho nic se rozplakala. — Vůbec nic se mi tady nelíbí, nic si nekoupím.

7. Místo slovesa „prominout“ užijte „nezlobit se“, nebo „nezlobit se, že…“ podle vzoru:
Promiňte mi tu hrubost. — Nezlobte se na mne za tu hrubost. – Nezlobte se na mne, že jsem byl tak hrubý.
Promiňte mi tu nepřesnost. — Promiňte mi tu nerozvážnost. — Promiňte nám tu drzost. — Promiňte nám tu nerozumnost. — Promiňte jí tu zvědavost. — Promiňte mu tu nedočkavost. — Promiňte jim tu nepozornost. — Promiňte nám tu nevděčnost. — Promiňte mamince tu strohost.

8. Nahraďte tučně tištěné výrazy antonymy (slovy s opačným významem):
Mladý člověk. — Je to veselý člověk. — Stala se zlá náhoda. — Tlustý hostinský jim vždy podal hůl a čepici. — Dříve se nosily dlouhé sukně. — Byl to nějaký větší hostinec. — Ten měl trpký život. — Všichni o nich říkali, že jsou pyšní. — Pověděl nám veselou historii. — Ta povídka je malá a zajímavá.

9. a) Vyprávějte o panu Ryšánkovi a panu Schleglovi.
b) Proč si pan Ryšánek a pan Schlegl nevšímali jeden druhého?
c) Jak se to stalo, že pan Ryšánek a pan Schlegl začali spolu mluvit?

10. Vyjádřete záporem, upravte vid a větu podle vzoru:
Přines mi to rodinné album. — Nenos mi to rodinné album.
Pojďme zítra do biografu. — Zavři to okno. — Křikni na něj, ať se vrátí. — Sedněte si vedle nás. — Pošlete mu ty knihy doporučeně. — Vyřiďte tu záležitost sám. — Zazpívejte tu písničku. — Řekni mu, kdo je na té fotografii. — Udělej to za něj. — Podívej se tam raději. — Napište mu tu žádost. — Odpovězte jim na jejich dotazy. — Vezmi si raději tu šálu. — Teple se oblekni! — Počkejte na nás u divadla.

11. Obměňujte věty podle vzoru:
Měl byste tam jít. — Nechoďte tam.
Měl bys to udělat. — Měli bychom ho poprosit. — Měli byste to napsat. -Měl bys tam zavolat. — Měla by sis tu šálu koupit. — Měl by ses s ním poradit.

12. Přeložte do češtiny:
а) Каждый день (изо дня в день) они приходили в ресторан и садились каждый на свое место. — Ежегодно летом мы ездим отдыхать на Черное море. — Они сидели близко друг к другу, но всегда отвернувшись друг от друга. — Никто не знал, почему они питали друг к другу ненависть. — Мы хотим выяснить, кто был в этом виноват. — Он очень любил и уважал своего друга. — Неожиданно мы оказались в объятиях наших друзей. — У него была привычка всегда перед сном читать. — В этой семье вообще никогда не любили об этом вспоминать. – Зачем ты берешься за эту работу, если ровно ничего в ней не понимаешь. — Когда он поправился после тяжелой болезни, наступила уже зима. — Когда мы вернулись домой, дома никого не было. — «Что нового?» — «Спасибо, все по-старому».
б) На работу он обычно приходил за десять минут до начала. — Сосед всегда приходил к нам смотреть хоккей по телевизору. — Каждое лето мы выезжаем за город. — Ежедневно врач навещал больного. — Каждый раз, когда отец получал от сына письмо, он читал его всем знакомым. — Как только отец приходил на завод, он проверял работу своей бригады. — Всегда, когда мы к ней приходили, она угощала нас фруктами из своего сада. — Иногда я навещаю свою подругу, иногда она приходит ко мне. — Сын еще не возвратился из школы. — Дедушка никогда не расставался со своей собакой. — После своего отъезда она никогда не писала своим родителям. — Никто никогда не говорил со мной об этом.
в) Чехословацкие учащиеся после восьмилетней школы учатся еще в гимназии. После окончания гимназии они могут поступить в высшее учебное заведение. — В этих старых альбомах мы находим фотографии знакомых и родственников. — В Ленинграде я посетила несколько музеев. — К этой дате все всегда собирались за семейным столом. — Мы никогда не забываем этой даты. — Мы просмотрели все альбомы, но не нашли фотографии брата. — В музеях часто устраиваются лекции. — Делегация возложила венок у Мавзолея В. И. Ленина. — Певец поблагодарил публику за внимание.

Poslechová cvičení

ANEKDOTY

Učitel nabádá žáky k pracovitosti a pomáhá si příslovími, například: „Bez práce nejsou koláče“.
Jarda Eliáš si broukl: „Nevadí, jen když bude maso, já stejně nerad koláče“.

* * *

„Chtěl bys bydlet na Měsíci?“
„Nechtěl.“
„A proč?“
„Na Měsíci není možno poslouchat rádio, protože tam nejde udělat uzemnění.“

* * *

Malý Patrick se chlubil tátovi: „Dneska mne určitě pochválíš. Nejel jsem elektrikou, ale celou cestu jsem utíkal za ní! Ušetřil jsem 6 pencí!“
Starý Skot se rozzuřil: „Za to tě mám chválit? Kdybys utíkal, troubo, za taxíkem, ušetřil bys nejmíň libru!“

CHYTRÁK

V pětačtyřicátém roce, když ještě v pohraničí jezdily vlaky našlapané lidmi až po střechu, našel se filuta, který v tlačenici u vlaku z Plzně směrem na Cheb vykřikl:
„Občané, do posledního vagónu nenastupujte! Má poruchu, bude odstaveni Občané, nenastupujte do posledního vagónu…“
Když se dav přesunul k jiným vagónům, klidně otevřel dvířka, vlezl si dovnitř, pohodlně se usadil, zapálil si cigárku a čekal.
Trvalo to však nějak podezřele dlouho.
Dokonce šum nástupiště utichl a bylo najednou nehlučno jako v kostele. Zvědavě vzal za kožený pásek a rychle spustil okno.
„Proboha!“
Vlak je pryč a on opravdu sedí na nádraží sám v prázdném vagónu. Kolem šel zrovna železničář.
„Prosím vás,“ zeptal se ho šprýmař, „jak to, že byl vagón odpojen?“
„Ale přiběhl nějaký trouba,“ zlobil se železničář, „začal vykřikovat, že poslední vagón nepojede, poněvadž má poruchu — no tak jsem ho odpojil. A teď mi za to výpravčí strašně vynadal.“

Slovníček

chytrák, -a m хитрец
našlápaný переполненный, набитый до отказа
filuta, -у f (разг.) пройдоха; шутник
tlačenice, -e f толкотня, давка
porucha, -у f авария, неисправность
odstavit отцепить
dav, -u m толпа
přesunout переместиться
železničář, -e m железнодорожник
šprýmař, -e m шутник
odpojit отсоединить, отцепить
trouba, -у f дурак, болван
vynadat выругать

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: