Browse By

Урок 20

Относительные местоимения. Склонение относительных местоимений jenž, jež. Употребление относительных местоиме-
ний co(ž), kdo(ž). Образование и употребление отглагольных существительных на -tí, -ní, -ení и прилагательных на -ený, -ný, -tý.
Некоторые соответствия чешским формам сослагательного наклонения в русском языке. Предлог kvůli.

HVĚZDY A LIDÉ

Jiří Marek

Na kuchyňském stole ležely noviny s fotografií Měsíce. Když postavil na ně pro sebe a svého návštěvníka láhev piva, obtisklo se její kolečko hned vedle Měsíce. Ale nevšímali si toho. Usedli blízko sebe1 a ještě se k sobě důvěrně naklonili. Jako by spolu smlouvali2 nějakou velkou věc. Ale kdo říká, že to byla maličkost, vždyť hovořili o svém rybářském spolku!
— Já ti říkám, kamaráde, ty budeš muset na schůzi vystoupit!
Bránil se skromně a naléval pivo: — Copak já, jsou tu přece jiní…
— Ale ty jsi hlava! Ty to umíš podat!
Bylo mu příjemné slyšet o sobě taková slova, ale pro jistotu pokrčil ustaraně čelo3: — Předseda se na to bude divně koukat. On mne nemá moc rád, kvůli tomu dříví.
— Prosím tě, o trochu prkýnek4! Každý si přece vzal… On jako předseda se měl právě starat, aby se to nebralo. Zasmáli se.
Na pohovce seděl netrpělivě chlapec a díval se na hodiny. Za chvíli budou vysílat nejnovější zprávu o vzdušném korábu. Hlasy dospělých ho nezajímaly, zněly mu jako vzdálené bzučení much. Myslil na daleké světy.
— Stačí, když na té schůzi řekneš pár slov. Stačí se zmínit, že bych měl být ve výboru. Vzal
bych to, rozumíš, samozřejmě, že ne kvůli sobě. No, a tobě bych se, jak se říká, revanšíroval5 .
Oba se napili.
— Já ti ručím za to6, že jak začneš mluvit, budou lidi7 tleskat! V té chvíli sklouzl hoch s pohovky a otevřel rádio. Ženský hlas oznamoval, že za okamžik uslyší posluchači signály vysílané kosmickým korábem. Dnes v noci bude koráb viditelný na severozápadním nebi mezi třetí a …
— Zavři to! řekl otec.
Ale chlapec nemohl uposlechnout. Musel zachytit signály z dálek, o nichž neměl vůbec představu, ale jež ho vzrušovaly.
A teď to uslyšel: slabé zahvízdnutí, několikrát opakované. Jeho oči hořely nadšením. Hovoří hvězdy, říkal si.
Pak ženský hlas oznámil, že promluví člen Akademie věd o novém úspěchu člověka v dobývání vesmíru.
— Tak zavřeš to, sakra!
Ale chlapec už byl pryč8, musel sdělit kamarádům, že zachytil signály dalekých světů.
Čísi hlas hovořil o tom, že lidé vstupují na práh nové doby.
— Zatracený kluk, my tu řešíme vážné věci a on by si pouštěl hlou posti — řekl otec a vypjal rádio.
Pak se napil piva: — Říkáš, že by lidi tleskali, jo?
Kdesi vysoko mezi hvězdami kroužila kosmická loď.

Slovníček

Akademie véd, -e f Академия наук
bránit se сопротивляться
bručení, -í n жужжание
čísi чей-то
dálka, -у f даль
dobývání vesmíru завоевание космоса
dospělý взрослый
důvěrně доверительно, секретно
hořet nadšením гореть энтузиазмом
hvězda, -у f звезда
jistota, -у f уверенность
kosmický koráb, -u m / kosmická loď космический корабль
koukat se смотреть, посматривать
kvůli (něčemu) из-за (чего-л.)
Měsíc, -e m Луна
maličkost, -i f мелочь, ерунда
obtisknout se отпечататься
okamžik, -u m миг, мгновение, момент
otevřít rádio включить радио
pouštět: р. si hlouposti слушать разные глупости
práh, prahu m порог
prkýnko, -а n бревнышко, дощечка
promluvit выступить (с речью, докладом)
představa, -у f понятие, представление
sakra! (междомет.) к черту!
sdělit/oznámit сообщить
sklouznout: s. s pohovky соскочить с дивана
smlouvat договариваться
spolek, spolku m общество, союз; rybářsky s. общество рыбаков
uposlechnout послушаться
viditelný видимый
vstupovat вступать
vypnout rádio выключить радио
vysílat nejnovější zprávy передавать последние известия
vzdálený отдаленный
vzdušný воздушный
zahvízdnutí, -í n свист
zachytit signály поймать сигналы
zatracený kluk, -u m проклятый мальчишка
zmínit se упомянуть
znít звучать, слышаться

Lexikálně-gramaticke poznámky

1. usednout blízko sebe — сесть близко друг от друга
naklonit se k sobě — наклониться друг к другу
В приведенных и подобных конструкциях возвратно-личные местоимения sebe, k sobě выражают взаимные действия и на русский язык переводятся друг от друга, друг к другу. В этом же значении взаимного действия могут употребляться и возвратные компоненты se и si (см. уроки 27, 28). Например:
Romeo a Julie se milovali, jejich rodiče se nenáviděli. — Ромео и Джульетта любили друг друга, их родители ненавидели друг друга.
Povídali si. — Они рассказывали друг другу.

2. smlouvat (něco) — договариваться, сговариваться (о чем-л.)
Jako by spolu smlouvali nějakou velkou věc. — Как будто они вместе договаривались о каком-то большом деле.

3. pokrčit čelo — сморщить лоб
Pokrčil ustaraně čelo. — Он озабоченно сморщил лоб.
Ср.: pokrčit nohu — согнуть ногу
pokrčit rameny — пожать плечами

4. о trochu prkýnek — из-за нескольких дощечек

5. revanšírovat se отплачивать. Слово разговорное, в литературном языке ему соответствует глагол revanšovat se.

6. ručit (za něco) (невозвратн.) — ручаться (за что-л.)
Já ti ručím za to. — Я тебе ручаюсь за это.

7. lidi — разговорная форма; в литературном языке — lidé.

8. být pryč — отсутствовать, не быть
Chlapec už byl pryč. — Парня уже не было.
Чешскому наречию pryč только в некоторых случаях соответствуют в русском языке сочетания с прочь, например:
Jdi pryč! — Пойди прочь!
Ruce pryč! — Руки прочь!

В большинстве же случаев в русском языке, в соответствии с чешской конструкцией «глагол плюс pryč», имеются соответствующие приставочные глаголы, например:
poslat pryč (někoho) — отослать (кого-л); предложить уйти (кому-л)
dát pryč (něco) — избавиться (от чего-л.): убрать (что-л.)
jít pryč: Najednou byl pryč. — уйти: Вдруг он исчез.
Ср. также:
Та doba je už pryč. — Это время уже прошло.
Peníze jsou pryč. — Деньги все (деньги кончились).
Je z toho celá pryč. — Она от этого сама не своя.
Za týden jsem pryč. — Через неделю меня не будет (я уеду).
Pryč s válkou! — Долой войну!

Gramatické výklady

Относительные местоимения (Vztažná zájmena)

Относительными местоимениями в чешском языке являются: který, jaký, čí, kdo(ž), co(ž), jenž(jež).

Все относительные местоимения, кроме jenž, jež, могут одновременно быть и вопросительными местоимениями, поэтому местоимения který, jaký, čí, kdo(ž), co(ž), которые выступают в предложении как относительные местоимения, склоняются так же, как соответствующие вопросительные.

Местоимение jenž (мужск. род), jež (женск. и ср. род) имеет то же самое значение, что и местоимение který, но является достоянием литературного языка.

Склонение относительных местоимений jenž, jež

Pád Číslo jednotné Číslo množné
Mužský rod Ženský rod Střední rod Mužský rod Ženský rod Střední rod
N. jenž jež jež již (одуш).
jež (неодуш.)
jež jež
G. jehož jíž jehož jichž jichž jichž
D. jemuž jíž jemuž jimž jimž jimž
A. jehož, jejž již jež jež jež jež
L. (o) němž (o) níž (o) němž (o) nichž (o) nichž (o) nichž
I. (s) nímž (s) níž (s) nímž (s) nimiž (s) nimiž (s) nimiž

Как видно из таблицы, относительные местоимения jenž, jež склоняются как местоимения 3-го лица on, ona, ono. Они часто употребляются в литературном языке после предлогов: v němž, s nímž, o níž, v nichž, s nimiž и т д. Во всех случаях могут быть заменены местоимением který, , . Относительные местоимения který, jenž стоят в начале придаточного определительного предложения или после предлога, начинающего придаточное предложение:
Zachytil signály, jež (které) ho vzrušovaly.
Zachytil signály, o nichž (o kterých) vůbec neměl představu.
To je člověk, jehož (kterého) si velice vážím.

Употребление относительных местоимений co(ž), kdo(ž)

Употребление относительного местоимения со характерно для народного и разговорного языка. В им. падеже со употребляется часто в значении союза: Mladá nosila do města vejce, co jim slepice snesly / které jim slepice snesly. To je kniha, co přinesla Věra. Byl tu ten chlapec, co s ním kamarádíš.

Напротив, местоимение což является скорее достоянием книжного языка. Оно склоняется и употребляется в совершенно других случаях: Nevěnovali jsme tomu pozornost, což byla velká chyba …, что было большой ошибкой. Vynalezl novou metodu práce, čímž se proslavil …, чем и прославился.

Употребление относительного местоимения kdož (книжн.) в отличие от русского языка требует после себя глагола в форме мн. числа:
Jsou tady všichni, kdož mí blahopřáli k vyznamenání. — Тут все, кто поздравлял меня с награждением.
Slyšeli ho všichni, kdož byli v té chvíli v sále. — Его слышали все, кто был в это время в зале.

Возможно, однако, и употребление глагола в ед. числе: Podivil se každý, kdož to spatřil.

Примечания: 1. Во всех этих случаях можно употребить местоимение kteří:
Jsou tu všichni, kteří měli přijít. — Тут все, кто должен был прийти.
2. Местоимение jaký в относительной функции употребляется сравнительно редко. Обычно оно встречается при подчеркивании качественного значения:
То je ptán, na jaký jsme dlouho čekali. — Это план, который мы давно ждали.

Образование и употребление отглагольных существительных на -ní, -ení, -tí и прилагательных на -ený, -ný, -tý

В чешском языке очень широко представлено образование и употребление отглагольных существительных на -ní, -ení, -tí (budování, dobývání, uskutečnění, umění, bzučení, zahvízdnutí и пр.), которым в русском языке соответствуют существительные, образованные с помощью суффиксов -ение, -тие, -ние, -ьё (кипение, осуществление, открытие, битье).

Отглагольные существительные образуются от основы прошедшего времени глаголов при помощи суффиксов -ní, -ení, -tí.

Примечание. Большая часть отглагольных существительных образована от переходных глаголов и соотносительна со страдательными причастиями на -n, -t (dělán — dělání, budován — budování, bít — bití), однако в ряде случаев отглагольные существительные образуются по существующим моделям от непереходных глаголов, не имеющих форм страдательных причастий: kleknout — kleknutí, spát — spaní, šumět — šumění, umět — umění.

При помощи суффикса -ení отглагольные существительные образуются от глаголов, основа прошедшего времени которых оканчивается на согласный или -i. Соответствующее отглагольное прилагательное имеет суффикс -ený:
číst — čtení — čtený
osvobodit — osvobození — osvobozený
péci — pečení — pečený
plést — pletení — pletený
hlásit — hlášení — hlášený
řešit — řešení — řešený
platit — placení — placený
kreslit — kreslení — kreslený
nést — nesení — nesený
myslit — myšlení — myšlený
nařídit — nařízení — nařízený
odpustit — odpuštění — odpuštěný
zpozdit — zpoždění — zpožděný
ohrozit — ohrožení — ohrožený

Примечание. В современном чешском языке при образовании отглагольных существительных и прилагательных на -ený наблюдается чередование согласных и групп согласных: k / č, s / š, sl / šl, t / c, d / z, z / ž, st / šť, zd / žď.

С помощью суффикса -ní отглагольные существительные образуются от глаголов, основа прошедшего времени которых оканчивается на -e (), , и от некоторых глаголов на -nu (-nout). Соответствующие прилагательные оканчиваются на -ný, если они употребляются в языке. Ср.:

umět — umění zlepšovat — zlepšování — zlepšovaný
mlčet — mlčení budovat — budování — budovaný
vidět — vidění — viděný obléci — oblečení — oblečený
šlapat — šlapání dosáhnout — dosažení — dosažený
vědět — vědění zatknout — zatčení — zatčený
dýchat — dýchání — dýchaný nadchnout se — nadšení — nadšený
vítat — vítání — vítaný napadnout — napadení — napadený
sbližovat — sbližování

 

С этим же суффиксом отглагольные существительные образуются от глаголов hrát — hraní, stát — stání, spát — spaní.

Примечания: 1. Правописание. Краткий гласный глагольной основы -а- у отглагольных существительных становится долгим, а у соотносительных с ними прилагательных — кратким: volat — volání — (za)volaný, budovat — budování — budovaný, pozvat — pozvání — pozvaný, но brát — braní, spát — spaní.
2. При образовании существительного от возвратного глагола se и si, как правило, утрачиваются: zpozdit se — zpoždění (vlaku).

С помощью суффикса -tí отглагольные существительные образуются от глаголов, основа прошедшего времени которых равна корню на гласный (тип pít), и от ряда глаголов на -nout. Соотносительные с ними прилагательные оканчиваются на -tý:

pít — pití — (vy)pitý leknout se — leknutí
bít — bití — bitý zahvízdnout — zahvízdnutí
mýt — mytí — (u)mytý stisknout — stisknutí — stisknutý
šít — šití — (u)šitý vytknout — vytčení / vytknutí — vytčený / vytknutý
být — bytí vymknout — vymknutí — vymknutý
stárnout — stárnutí

 

Отглагольные существительные в чешском языке выражают действие как процесс (budování, zlepšování), но могут обозначать также явления, понятия и даже конкретные предметы. Иногда одно и то же существительное может выражать несколько значений, например значение процесса и предмета. Ср.: pít — pití: а) питье (процесс), б) напиток; psát — psaní: а) процесс письма, б) письмо.

Особенностью чешского языка, в отличие от русского, является возможность образования отглагольных существительных от глаголов как несовершенного, так и совершенного вида, которым в русском языке соответствует одно отглагольное существительное. Ср.:

zlepšit — zlepšení улучшение
zlepšovat — zlepšování улучшение
rozšířit — rozšíření расширение, распространение
rozšiřovat — rozšiřování расширение, распространение
zvýšit — zvýšení повышение
zvyšovat -zvyšování повышение
uskutečnit — uskutečnění осуществление
uskutečňovat -uskutečňování осуществление

 

Существительные, образованные в чешском языке от глаголов разных видов, различаются по значению и употреблению. Отглагольные существительные, образованные от глаголов несовершенного вида, обозначают развитие действия, процесса, состояния, в то время как отглагольные существительные, образованные от глаголов совершенного вида, обычно называют само понятие, явление, без указания на процесс. Ср.:
Lepší využití vnitřních zdrojů umožní lépe uspokojit potřeby národního hospodářství. — Nesmí být oslabována pozornost k intenzívnějšímu využívání vnitřních zdrojů.
Musíme přistoupit k sestavení planu do roku 1990. — Je nutno vytvářet příslušné podmínky při sestavování národohospodářských plánů
Uskutečnění plánu záleží především na lidech. — Při uskutečňování svého programu ekonomického rozvoje se opírá vláda o činnost Národní rady.

Однако во многих случаях видовая соотносительность отглагольных существительных нарушается, так как происходит так называемое «опредмечивание» отглагольных существительных (образованных главным образом от глаголов совершенного вида), т.е. переход в разряд существительных, обозначающих отвлеченные явления, понятия, названия орудий, механизмов, систем и пр. Ср.: přání желание, spiknutí заговор, povolání профессия, poslání миссия, spojení связь, přesvědčení убеждение, umění искусство, velení командование,
topení отопление, větrání вентиляция, vedení руководство и др.

Некоторые соответствия чешским формам сослагательного наклонения в русском языке

В чешском языке формы сослагательного наклонения (kondicionál) употребляются шире, чем в русском языке. Нередко им в русском языке соответствуют другие типовые конструкции. Сравните важнейшие из них:

В простых предложениях kondicionál употребляется:

1. При выражении различных желаний, пожеланий, совета.

а) kondicionál:  инфинитив + «бы»; иногда осложняется наречием и местоимением в дат. падеже
Já bych jedla.  — Поесть бы! / Я бы поела!
Já bych pila. — Попить бы! / Я бы попила!
Jen abych ho viděla! — Только бы мне увидеть его!
Jen abys nenastydl! — Лишь бы тебе не простудиться!
Kdybych si s ní mohl promluvit! — Поговорить бы мне с ней! / Если бы я мог с ней поговорить!

б) kondicionál модального глагола: инфинитив + «бы» + дат. лица, иногда — модальное наречие
Měl byste se léčit. — Вам бы надо лечиться.
Měl bys zůstat doma. — Тебе бы следовало остаться дома.
Měli bychom napsat domů. — Нам бы следовало написать домой.

2. При выражении значения нецелесообразного действия.
kondicionál: инфинитив + «бы» + дат. падеж личного местоимения
Ту bys jen tancovala. — Тебе бы только танцевать.
On by si jen pouštěl hlouposti. — Ему бы только слушать глупости.
Vy byste jenom odpočívali! — Вам бы только отдыхать.

3. При выражении вопроса, нередко с оттенком неуверенности, колебания, просьбы.

а) kondicionál: индикатив, возможно сослагательное наклонение
Nemohl byste mi říci, jak… — Вы не скажете, как… / Скажите, пожалуйста, как… / Вы бы не сказали, как… / Не могли бы вы мне сказать…

б) Nemělo by…: инфинитив + «ли»
Nemělo by se mu zavolat? — Не позвонить ли ему?
Nemělo by se otevřít okno? — Не открыть ли окно?
Neměli bychom se vrátit domů? — Не вернуться ли нам домок;

в) proč + kondicionál: «А зачем», «А почему» + инфинитив + дат. лица
Proč bych tam chodil? — A зачем мне ходить туда?
Proč bys tu knihu nevrátil? — А почему бы тебе не вернуть эту книгу?

г) Со kdyby: «Не» + инфинитив + «ли»
Со kdybychom to udělali spolu? — A не сделать ли нам это вместе?

д) Že by to byl…: «Неужели» + форма изъявительного наклонения
Že by to byl někdo jiný? — Неужели появился кто-нибудь другой? / Разве это был кто-то другой?

4. При выражении значения побуждения.

kondicionál — обычно формы повелительного или сослагательного наклонения
Abyste se nemýlil! — Смотрите не ошибитесь!
Kdybys raději jedl! — Ел бы ты лучше!
Kdybyste byl tak laskav! Будьте так любезны! / Не были бы вы так любезны.

В придаточных предложениях kondicionál употребляется:

1. В придаточных условных предложениях (podmínkové věty). (см. урок 10)
kdyby, jen; kdyby, by + l-причастие: «если» + сослагательное наклонение
Kdyby nepršelo, šel bych tam. Если бы не было дождя, я бы пошел туда.

2. В придаточных предложениях цели (účelové vety).

aby + l-причастие: «чтобы» + инфинитив
а) при одинаковых подлежащих
Vstal tiše, aby neprobudil dceru. — Он встал тихо, чтобы не разбудить дочь.
Chval tak, abys nepřechválil. — Хвали так, чтобы не перехвалить.
б) при разных подлежащих «чтобы» + личная форма глагола
Chtěl jsem, aby se vrátil před pátou. — Я хотел бы, чтобы он вернулся около 5 часов

3. После глаголов с отрицанием (а), а также после глаголов речи и глаголов, выражающих сомнение, неуверенность и пр. (б), kondicionál в чешском языке употребляется в придаточных предложениях с союзом že. В русском языке, как правило, употребляются формы изъявительного наклонения, возможно также употребление сослагательного наклонения.

а) Nevěřím, že by to řekl. — Я не верю, что он это сказал.
Nemyslím, že by byl nemocen. — Я не думаю, что он болен / чтобы он был болен.
б) Povídal, že bych se měl u něho zastavit. — Он говорил, что мне бы нужно было к нему зайти.
Stačí se zmínit, že bych měl být ve výboru. — Достаточно сказать, что я должен быть в  комитете.
Pochybuji, že by ses vrátil včas. — Я сомневаюсь, что ты вернешься вовремя.

Předložka kvůli

Предлог kvůli употребляется с дат. падежом. Он имеет следующие значения:

1) ради, для (чего-л.)
Udělal jsem to kvůli vám. — Я сделал это ради вас.
Vzal bych to, rozumíš, ale ne kvůli sobě. — Я принял бы это, понимаешь, но не ради себя.
Uděláme to kvůli dětem. — Мы сделаем это ради детей.
б) по поводу (чего-л.), относительно (чего-л.)
Chtěl jsem s vámi mluvit kvůli těm penězům. — Я хотел с вами говорить по поводу этих денег.
Píšeme vám kvůli té smlouvě. — Мы пишем вам относительно этого договора.
в) из-за кого-л., чего-л.
Kvůli němu jsme přišli pozdě. — Из-за него мы опоздали.
Kvůli jeho nedbalosti trpěli všichni. — Из-за его небрежности страдали все.

Cvičení

1. a) Zaměňte věty výrazy s „pryč“ podle vzoru:
Ukradli mi auto. — Mé auto je pryč.
Utratili již všechny peníze. — Jejich peníze jsou již všechny pryč.

Zatoulal se jim pes. — Moje dovolená již uplynula. — Už nemáme dobrou náladu. — Vlak nám odjel. — Sestra už odešla. — Plán mu ztroskotal. — Autobus jim odjel. — Lhůta jim uplynula. — Ztratili jsme veš- keré naděje. — Kamarád mu odcestoval. — Za měsíc odjedu. — Ty časy už dávno uplynuly.
b) Nahraďte věty z cvičení (a) konstrukcemi s „mít + po“ (kde je to možné) podle vzoru:
Ukradli mi auto. — Mám po autu.

2. Řekněte jinak:
Hodina je už pryč a on nejde. — Toho psa dali raději pryč. — Chlapec byl najednou pryč. — Jdi mi pryč z očí. — Jdi pryč, nechci tě ani vidět. — Když jsme přišli na nádraží, vlak byl už pryč. — Karel byl už dávno pryč. — Naše peníze jsou pryč. — Za měsíc jsme pryč.

3. Místo teček dejte příslušná vztažná zájmena „jenž“, „jež“:
To je zahrada, v … rostou pěkné růže. — Obraz, na … jsi mne upozornil, se mi velice líbil. — To je můj přítel, o … jsem vám tolik vypravoval. — Kamarád, … jsme neviděli dva roky, se vrátil z Moskvy. — Byl to člověk, … jsme si velice vážili. — Spolek, z … jsem vystoupil, se mi nelíbil. — V lese, do … stínu jsme vstoupili, byly překrásné staré stromy. — Byl to starý opuštěný dům, o … existovalo mnoho různých pověstí. — Dole v údolí hučí řeka, v … je plno ryb. — O krajině, do … jedeme, jsme slyšeli mnoho zajímavého. — Závod zaměstnává tisíce dělníků, z … mnozí zde pracují z celými rodinami. — O životě československého lidu si přečtete v románu Život proti smrti, … autorkou je známá česká spisovatelka Marie Pujmanová.

4. Doplňte různá vztažná zájmena „jenž“, „který“, „což“, „co“, „kdož“, „kdo“, „jaký“, „čí“:
Ti, … se přihlásili na zájezd, sejdou se v 7 hodin ráno před fakultou. — Musel jsem si připravit referát, … mi zabralo spoustu času. — Ukážu ti takovou věc, … jsi ještě neviděl. — Ten, … tu knihu vzal, ať ji vrátí zpátky. — Nevíš, prosím tě. … to byla aktovka? — To je ta dívka, … se Mirkovi tak líbí. — Bohužel nastaly komplikace, s … jsme nepočítali. — Rád bych našel někoho, … by mi mohl pomoci.

5. Tvořte podstatná jména slovesná od uvedených slovních spojení podle vzoru:
řeka hučí — hučení řeky; plnit plán — plnění plánu
troubit na lesní roh, péci chleba, oznámit v novinách, stvořit svět, ohrozit plán, zjistit příčiny, vlak se zpozdil, roztřídit materiál, cestovat letadlem, přesvědčit se o správnosti, celá třída se chová dobře, učitel napomíná, dopravovat zboží, vítat delegaci, snižovat ceny, prát prádlo, mávnout rukou, zamítnout žádost, vytisknout básně, říznout nožem, závodní rada rozhodla, nabídnout ruku, vytýkat nedostatky, kreslit tuší, omezit dopravu

6. Tvořte přídavná jména slovesná od následujících jmen podstatných podle vzoru:
koupení domu — koupený dům, stisknutí knoflíku — stisknutý knoflík
pochopení příkladu, oslabení zdraví, oslavení svátku, omezení práv, kreslení obrázku, třídění materiálu, ocenění zásluh, tvoření hodnot, placení dluhů, hlášení výsledků, odtržení koncovky, zamčení dveří, zatčení zločince, otištění článku, napadení státu, přepadení člověka, kupování dárků, vrácení peněz, zasetí obilí, čtení časopisu, pletení svetrů, vypití pohárů, opravení úlohy, zlomení nohy, zabití jelena, rozzlobení člověka, ztlumení hlasu

7. Ze substantiv v závorce vyberte správná (jsou-li i možná obě, přečtěte věta dvakrát):
Situace v (plnění, splnění) plánu byla špatná, ale v poslední době, došlo к určitému (zlepšování, zlepšení). — Mají-li se zvyšovat plány, je nezbytné i (zvýšení, zvyšování) produktivity práce. — Po (splnění, plnění) stanoveného úkolu jsme přistoupili k (vypracování, vypracovávání) plánu další činnosti. — Chceme-li dosáhnout (uskutečňování, uskutečnění) našich přání, musíme napnout všechny síly. — Navrhl jsem několik možných (vyřešení, řešení) daného úkolu. — Na (řešení, vyřešení) tohoto problému budeme muset ještě nějakou dobu počkat.

8. Do vět doplňujte vhodnou předložku s příčinným významem (po, z, za, kvůli, díky, vzhledem k, v důsledku). Slova v závorce dejte do správného pádu:
Václav se … (nemoc) nemohl zúčastnit brigády. — Rádi bychom vám poděkovali … (vaše pomoc). — … (tato vaše pomoc) jsme mohli práci dokončit ve stanovené lhůtě. — Nezlobte se na Věru, udělala to … (pouhá nerozvážnost). — … (ten referát) jsem se včera dostal domů pozdě večer. — … (tyto okolnosti) jsme museli schůzi odložit. — Marcela za mnou přišla … (ta domácí úloha) z matematiky. — … (oni) nemohl poslouchat rádio.

9. Reagujte větami s kondicionálem podle vzoru:
a) Chci to udělat. — Není divu, já bych to také udělal.
Chci se napít. — Chci se jít koupat. — Chci něco sníst. — Chci si zakouřit. — Chci si trochu odpočinout. — Chci si jít zatancovat.
b) Vlasta čte. — Copak Vlasta, ta by pořád četla.
Zuzana tancuje. — Mirek spravuje motorku. — Věra si zpívá. — Slávek leží na gauči. — Olga si pouští desky. — Vláda všechny kritizuje. — Květa vypravuje.
c) Půjdeš domů? — A proč bych tam měl chodit! (Pozor na vid!)
Pomůžeš mu? — Koupíš si to? — Uděláš to? — Napíšeš jí to? — Řekneš mu to? — Půjdeš do města? — Pojedeš na výlet? — Ukážeš jim to?
d) Mirek se snaží toho dosáhnout. — Jen aby toho skutečně dosáhl!
Zdeněk se to snaží vyřešit. — Snažíme se ho o tom přesvědčit. — Jana se ho snaží pochopit. — Náš kolektiv se snaží toho dosáhnout. — Milan se snaží na to přijít. — Snažím se to zlepšit.
e) Mirek toho asi nedosáhne. — Já také nevěřím, že by toho dosáhl.
Zdeněk to asi nevyřeší. — Vlasta tam asi nepůjde. — Asi ho o tom nepřesvědčíš. — Jana to asi nepochopí. — Jejich kolektiv toho asi nedosáhne. — Lepší metodu asi nenajdeme.

10. Souvětí s větami příčinnými přeměňujte na souvětí s větami účelovými:
Vzor: Přijel sem, protože si chtěl odpočinout. — Přijel sem, aby si odpočinul.
Matka mluvila tiše, protože nechtěla probudit děti. — Musíme jít rychleji, protože nesmíme zmeškat vlak. — Otec odjel na několik dní na chatu, protože si potřeboval odpočinout. — O prázdninách budu někde pracovat, protože si chci vydělat nějaké peníze. — Petr k nám přijede, protože s námi musí projednat tu věc. — Vezmeme si taxíka, protože musíme přijet včas. — Studovala velmi pilně, protože si chtěla zlepšit známky. — Chlapec pozorně poslouchal rádio, protože toužil zachytit signály dalekých světů.

11. Přeložte z ruštiny do češtiny:
а) Я за это не ручаюсь. — Они сели рядом (друг возле друга) и начали разговаривать. — Друзья стояли друг против друга и не могли сказать ни слова. — Девочки наклонились друг к другу. — Товарищи пожали друг другу руки. — Он невольно сморщил лоб. — Она пожала плечами и ничего не ответила.
б) Володя уже ушел. — Выйди на минуточку. — Я сейчас же вернусь. — Убери эти вещи. — Когда мы пришли на вокзал, поезда уже не было. — Вынь руки из карманов. — Уходи, я не хочу тебя видеть. — Отдай ему его книги. — Когда я вошел в зал, там уже никого не было.
в) Вот этот дом, в котором мы жили еще до войны. — Его видели все, кто находился в это время в зале. — Мы не уделяли молодежи достаточного внимания, что было большой нашей ошибкой. — Ты не знаешь случайно, чьи это журналы? Это журналы Ярослава, он их только что принес. — Это люди, работу которых я хорошо знаю. — Парк, в который мы вошли, был большой и тенистый.
г) Поспать бы! — Только бы нам увидеть их! — Лишь бы тебе не провалиться на экзаменах. — Вам бы посоветоваться с врачом. — Тебе бы следовало уехать как можно раньше. — Тебе бы только развлекаться. — Не пригласить ли нам Веру? — Не закрыть ли нам окно, сильный ветер. — А почему бы тебе не вернуться немного раньше? — А не поехать ли нам вместе? — Я сомневаюсь, что он это сделает. — Он не верит, что я вернусь вовремя. — Ты не думал, что он уйдет так рано?

Slovníček

невольно bezděčně
тенистый stinný
как можно раньше со nejdříve

Poslechové cvičení

PŘÍHODA VE VLAKU

Vlak se řítil plnou rychlostí temnou nocí a za okny ubíhaly spící vesničky i setmělá města. V rohu oddělení první třídy seděl osamělý pasažér a dřímal. Pojednou se probral a jeho oči se hrůzou rozšířily: kdosi tiše a opatrně otevíral dveře. Tvář rozespalého cestujícího změnila barvu a zřetelně ožila.
Do kupé vklouzl muž s černou maskou na tváři; v ruce se mu zaleskla ocel revolveru a zasyčel: „Ruce vzhůru!“ Přepadený se však zřejmě již probral z prvního leknutí, neboť se dal do hlasitého smíchu a s uspokojením se začal pleskat do kolen. Konečně se mu podařilo potlačit nával smíchu a s námahou ze sebe vypravil: „Ale že jste mě vystrašil!“
Překvapený lupič strohým hlasem nařizoval: „Žádné hloupé řeči! Náprsní tašku sem a rychle!“
Osamělý cestující se smál dál, až se rozkašlal, pak vytáhl z kapsy náprsní tašku a podal mu ji.
„Není v ní ani halíř“, upozornil ho přátelsky, „měl jste smůlu.“
Muž s revolverem prohlédl tašku.
„Hrom do toho!“ zaklel a odhodil ji na zem.
„Vždyť jsem vám to hned říkal, že nemám ani haléř,“ opakoval jeho protějšek s úsměvem.
„Tak proč jste se tak polekal, když jsem vešel?“
„Myslel jsem, že to jde průvodčí. A já nemám jízdenku.“

Slovníček

řítit se мчаться
probrat se очнуться
zřetelně заметно
vklouznout проскользнуть
zasyčet зашипеть
dal se do hlasitého smíchu он стал громко смеяться
pleskat se do kolen хлопать по коленям
potlačit nával smíchu побороть приступ смеха
lupič, -e m грабитель
náprsní taška бумажник
měl jste smůlu вам не повезло
osamělý одинокий
protějšek визави

Zapamatujte si:
Krev mu tuhla v žilách. — Кровь у него стыла в жилах.
Byla v něm malá dušička. — Ему было страшновато.
Vlasy jí vstávaly hrůzou na hlavě. — У нее волосы вставали дыбом от ужаса.
Kdo se bojí, nesmí do lesa. — Волков бояться — в лес не ходить.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: