Browse By

Урок 19

Склонение существительных мужского рода на -en (тип kámen). Склонение существительных kůň, přítel, obyvatel. Родительный падеж множественного числа существительных женского рода мягкой разновидности. Сокращение долгих корневых гласных у существительных женского, мужского и среднего рода. Беглое -е у существительных мужского, женского и среднего рода. Предлог před.

NURINISA GULAMOVÁ JEDE NA OSLU

(Podle Julia Fučíka)

Nurinisa Gulamová a její muž se vypravili na bazar. On na oslu, ona vedle něho pěšky. On na oslu, ona vedle něho pěšky. Tak to bylo vždy. Mnoho se změnilo v osudech žen sovětského východu — padla přehrada mezi mužskou a ženskou polovinou domů, tváře žen svobodně vyhlédly ze žalářů čader, ženy se objevily v tramvajích jako průvodčí, v továrnách, v úřadech, staly se svobodnými, samostatnými, rovnoprávnými a jejich práce jim dala úctu, kterou jim bral1 islám. Ale ten starý zvyk se udržel jako nepozorovaná pověra: na bazar jezdí muž na oslu, na koni, na velbloudu a žena kráčí vedle něho pěšky.
Muž měl rád svou Nurinisu a vážil si jí2. Byla to nejlepší pracovnice v kolchozu, mluvili o ní na schůzích a psali o ní v časopisu. Ale ustoupit jí své místo na oslu — taková myšlenka jej nikdy nenapadla3.
Kolchoz zakončil práce na bavlníkových polích. Plán byl daleko překročen. Celá země takto pracovala v minulém roce a její úspěchy musely být hodnoceny, zkušenosti4 nejlepších se měly stát zkušenostmi všech. Na poradu do Kremlu poslal kolchoz Nurinisu.
Vracela se po měsíci, ale dříve než ona, přišla do kolchozu zpráva, že Nurinisa byla vyznamenána řádem.
Od časného rána obcházel kolem železniční stanice muž ve svátečním chalátu. Když zaprášený vlak zastavil a Nurinisa vystoupila, vzal ji muž za ruku, mlčky a slavnostně ji vyvedl před stanici a posadil na vyzdobeného osla. Pak šel vedle ní vážný a hrdý, vybíral nejživější místa, prošel celý kišlak, došel až na bazar. Alej překvapených tváří vroubila jejich cestu. Bylo to neuvěřitelně podivné: jedoucí žena a jdoucí muž. Ale když Nurinisa seskočila s osla a zavěsila se do svého muže, což je neméně podivné, neboť jen mladí zamilovaní tu chodí zavěšeni, když je nikdo nevidí — najednou všichni pochopili, že to nebyla jen slavnostní výjimka, že Gulam tu prorazil poslední předsudek, poslední starý zvyk, který připomínal dávnou minulost východní ženyotrokyně.
A pravda je, že ten den byl v kolchozu sváteční nejen proto, že se Nurinisa vrátila, ale také proto, že Gulam dal svůj příklad.
Veselá tvář Nurinisy Gulamovy vyhlíží ze zápisníku středoasijské cesty. Je plná, kulatá, temně opálená, široké černé obočí je u kořene nosu spojeno silnou linií sazí. To je kousek místní koketérie…

„Rudé právo“ (20. III. 1963)

Slovníček

alej, -e f аллея
bavlníkové pole хлопковое поле
hodnotit оценивать
hrdý гордый
chodit zavěšený ходить под руку
koketérie, -e f кокетство
kořen nosu переносица
kráčet шагать
mlčky молча
neboť ибо
nepozorovaný незаметный
neuvěřitelný невероятный
obcházet kolem ходить вокруг
obočí, -í n брови
osud, -u m судьба
otrokyně, -ě f рабыня
padnout упасть
pěšky пешком
podivný странный
porada, -у f совещание
pověra, -у f поверие
pracovnice, -e f работница
průvodčí, -ího m зд. проводник
předsudek, -dku m предрассудок; prorazit р. преодолеть предрассудок
přehrada, -у f перегородка
překročit plán перевыполнить план
překvapený удивленный
příklad, -u m пример: dát р. показать пример
ráno: od časného rána с раннего утра
řád, -u m орден; vyznamenat řádem наградить орденом
samostatný самостоятельный
saze, -e f сажа
schůze, -e f собрание
slavnostně торжественно
sváteční праздничный
temně opalený с темным загаром
úcta, -у f почет, уважение
udržet se удержаться
ustoupit уступить, отступить
velbloud, -a m верблюд
vroubit окаймить, окаймлять
vyhlédnout выглянуть
vyhlížet выглядывать
východní восточный
výjimka, -у f исключение
vypravit se отправиться
vyzdobený украшенный
zamilovaný влюбленный
zápisník, -u m блокнот, записная книжка
zaprášený запыленный
zavěsit se (do někoho) взять под руку (кого-либо)
zvyk, -u m обычай, привычка
žalář, -e m тюрьма, темница
železniční stanice железнодорожная станция

Lexikálně-gramatické poznámky

1. brát (něco někomu) — брать, отбирать, отнимать (у кого-л. что-л.), лишать (кого-л. чего-л.)
Práce dala ženám úctu, kterou jim bral islám. — Труд принес женщинам уважение, которого их лишал ислам.

В соответствии с конструкцией род. падежа с предлогом в русском языке в чешском
при глаголах, выражающих отчуждение, отдаление, потерю кого-либо или чего-либо,
употребляется конструкция дат. падежа без предлога.
Zemřela nám teta. — У нас умерла тетя.
Ukradli mu kufr. — У него украли чемодан.
Mému příteli se ztratil pes. — У моего друга пропала собака.

2. vážit si (někoho — G.) — уважать (кого-л.), ценить (что-л.)
Gulam si vážil své Nurinisy. — Гулям уважал свою Нуринису.
Všichni si vážili té ženy. — Все уважали эту женщину.

3. napadnout / napadat někoho něco, někomu něco — прийти / приходить в голову (кому-л.)
Taková myšlenka jej (mu) nikdy nenapadla. — Такая мысль ему никогда не приходила в голову.
Со vás napadá? — Что вам приходит в голову?

4. zkušenosti / zkušenost — В русском языке только опыт.
Zkušenosti nejlepších se měly stát zkušenostmi všech. — Опыт самых лучших должен был стать опытом всех.
založený na zkušeností / vyplývající ze zkušenosti — основанный на опыте
trpká zkušenost / trpké zkušenosti — горький опыт
životní zkušenosti — житейский опыт
vyměňovat si zkušenosti — обмениваться опытом

Gramatické výklady

Склонение существительных мужского рода на -en (тип kámen)

Небольшая группа существительных мужского рода типа kámen (hřeben, ječmen, kmen, křemen, plamen, řemen, týden) имеет особенности в своем склонении: во множественном числе они склоняются по образцу существительных мужского рода твердой разновидности (тип hrad), а в единственном числе по образцу существительных мягкой и твердой разновидности (непоследовательно).

Pád Číslo jednotné Číslo množné
N. kámen kameny
G. kamene kamenů
D. kamenu, -i kamenům
A. kámen kameny
L. kamenu, na kameni kamenech
I. kamenem kameny

Таким образом, некоторые из указанных существительных в род. падеже ед. числа имеют формы существительных мягкой разновидности: kamene, křemene, kořene, plamene, týdne, а в дат. и предл. падежах — параллельные формы мягкой и твердой разновидности: kamenu / kameni, týdnu / týdni, kmenu / kmeni.
Некоторые существительные имеют параллельные формы и в род. падеже ед. числа: hřebene / hřebenu, kmene / kmenu, pramene / pramenu.

Склонение существительных kůň, přítel, obyvatel

Некоторые существительные имеют особенности в своем склонении. К ним относятся: kůň, přítel, obyvatel.

Pád Číslo jednotné Číslo množné
N. kúň přítel koně přátelé
G. koně přítele koní/koňů přátel
D. koni příteli koním/koňům přátelům
A. koně přítele koně přátele
V. koni! příteli! koně! přátelé!
L. (o) koni příteli koních přátelích
I. koněm přítelem koňmi/koni přáteli

Существительное obyvatel склоняется по типу přítel, но в род. падеже мн. числа имеет параллельные формы: obyvatel / obyvatelů.

Родительный падеж множественного числа существительных женского рода мягкой разновидности

Род. падеж мн. числа существительных женского рода мягкой разновидности на -ice, -се, а также некоторых существительных на -le имеет форму без окончания: pracovnice — pracovnic, kolchoznice — kolchoznic, silnice — silnic, stanice — stanic, chvíle — chvil, košile — košil, neděle — neděl в значении неделя, но nedělí в значении воскресенья.

У существительных на -yně, -kyně: otrokyně, ministryně, hospodyně, předsedkyně и др. возможны обе формы — без окончания и с окончанием: otrokyní / otrokyň, hospodyní / hospodyň, předsedkyní / předsedkyň.

У иностранных существительных на -ice (milice, pozice) также возможны обе формы: milicí / milic, pozicí / pozic. Заимствованные существительные на -асе, -uce, -ence, как правило, имеют форму род. падежа мн. числа на : revoluce — revolucí, rezoluce — rezolucí, exi-
stence — existencí, urgence — urgencí.

Сокращение долгих корневых гласных у существительных женского рода, а также у некоторых существительных мужского и среднего рода

1. У некоторых двусложных существительных женского рода типа žena, růže с долгим корневым гласным á, í, ů, ou в отдельных падежах появляется сокращение, в результате чего возникает чередование á / a, í / ě, í / i, ů / о, ou / u. Сокращение появляется не у всех существительных, а у некоторых, причем не во всех падежных формах и не всегда последовательно.

а) Наиболее распространенным и последовательным является сокращение в форме род. падежа мн. числа. У некоторых существительных (особенно с ou, í в корне) чередование происходит только в этом падеже: bouda — bud, trouba — trub, moucha — much, smlouva — smluv, chvíle — chvil, míle — mil.

б) Некоторые существительные сокращают долгий гласный не только в род. падеже, но также в дат., предл. и твор. падежах мн. числа: skála — skal, skálám / skalám, skalách / skálách, skalami / skálami. Ср. также: tráva — trav, trávám / travám, vrána — vran, vránám / vranám, žába — žab, žábám / žabám.

в) У некоторых существительных колебание в долготе и краткости звука представлено также и в твор. падеже ед. числа: dráha — dráhou / drahou, drah, dráhách / drahách, dráhami / drahami.

Также: brána, pára, váha, lípa, míra — mírou / měrou. Существительные rána, práce, síla, kráva сокращают долготу в указанных падежах последовательно, без колебаний: rána, ranou, ran, ranám, ranami; práce, prací, pracím, pracích, pracemi; síla, silou, sil, silám, silách, silami; kráva, krav, kravám, kravách, kravami (но krávou). Существительное kůže имеет колебания в долготе и краткости звука во всех падежах мн. числа, кроме им. и вин. падежей: kůže — kůží / koží, kůžím / kožím, kůžích / kožích, kůžemi / kožemi.

2. У существительных женского рода в основе на согласный сокращение долгой гласной основы происходит у существительных hůl и sůl во всех формах кроме им. и вин. падежей ед. числа: hole, soli. Существительное láhev сокращает á в твор. падеже ед. числа и в род., дат., предл. и твор. падежах мн. числа: lahví, lahvím, lahvích, lahvemi.

3. В среднем роде долгий корневой гласный сокращается только в род. падеже мн. числа у существительных léto — let, jméno — jmen, dílo — děl, péro — per, játra — jater, záda — zad.

Примечание. Léto в значении лето употребляется только с долготой: létům / letům, létech / letech.

Некоторые односложные и двусложные существительные мужского рода сокращают долготу корневого гласного во всех косвенных падежах ед. числа и во всех падежах мн. числа. Например: kůň — koně; vůz — vozu, vozy; dům — v domě, domy; stůl — na stole, stoly; dvůr — na dvoře, dvory; sníh — na sněhu; vítr — větru; líh — lihu; chléb — chleba; kámen — kamene, kameny; peníze — peněz.

Беглое -e у существительных мужского, женского и среднего рода

Беглое -e бывает:

а) У существительных мужского рода в им. и вин. падежах ед. числа: sen — snu, den — dne, orel — orla, pytel — pytle, úhel — úhlu, stolek — stolku, domek — domku, chlapec — chlapce, Čapek — Čapka, Aleš — Alše / Aleše. Ho: led — ledu, mech — mechu.
Обратите особое внимание: švec — ševce, tkadlec — tkalce.

б) У существительных женского рода в род. падеже мн. числа (в форме без окончания): hra — her, hudba — hudeb, maska — masek, karta — karet, studna — studen, barva — barev, knihovna — knihoven, deska — desek, šachta — šachet, но cesta — cest, parta — part, vražda — vražd, jízda — jízd.

в) У существительных среднего рода в род. падеже мн. числа: číslo — čísel, divadlo — divadel, sklo — skel, družstvo — družstev, ministerstvo — ministerstev, středisko — středisek.

Předložka před

Предлог před употребляется с вин. и твор. падежами.

1. С вин. падежом предлог před употребляется для указания места. Он указывает на направление: перед кем-л., перед чем-л., к кому-л., к чему-л. (отвечая на вопрос kam?).
Gulám přivedl Nurinisu před stanici. — Гулям привел Нуринису к станции.
Auto přijelo před divadlo. — Машина подъехала к театру.
Postavil zavazadla přede dveře. — Багаж он оставил перед дверью.

2. С твор. падежом před имеет следующие значения:

а) места (отвечая на вопрос kde?) — у:
Auto stojí před stanicí. — Машина стоит у станции.
Přede dveřmi leží pes. — Собака лежит у двери.
Uviděl jsem ji před divadlem. — Я увидел ее у театра.

б) места — перед кем-л., чем-л., впереди кого-л.:
Seděl přede mnou. — Он сидел передо мной.
Zastavila jsem se před výlohou obchodu. — Я остановилась перед витриной магазина.

в) Указывает на время действия: перед чем-л., до чего-л., какое-то время тому назад:
před časem — некоторое время тому назад
Přisel před devátou. — Он пришел до (около) девяти часов.
Vrátila se před chvílí. — Она вернулась минуту тому назад.

г) Предлог před употребляется с некоторыми глаголами. Переводится либо беспредложной конструкцией, либо предлогом от с род. падежом:
utíkat (před někým, před něčím) — убегать (от кого-л., от чего-л.)
skrývat (něco před někým) — скрывать (что-л. от кого-л.)
stydět se (před někým) — стыдиться (кого-л.)
mít strach (před někým, před něčím) — бояться (кого-л., чего-л.)
schovávat se (před někým) — прятаться (от кого-л.)
prchat (před někým, před něčím) — убегать (убежать) от кого-л., от чего-л.

Cvičení

1. Vypravujte, jak se změnilo postavení ženy na sovětském Východě.

2. Vysvětlete česky význam slov „bazar“, „čadra“, „chalát“, „kišlak“.

3. K substantivu „jízda“ vyberte vhodné adjektivum a charakterizujte jím příslušný dopravní prostředek podle vzoru:
Kolébavá jízda na velbloudu.
rychlý, pohodlný, bezpečný, kolébavý, zdlouhavý, nebezpečný, pomalý, auto, velbloud, metro, kůň, tramvaj, osel, kolo

4. Utvořte podstatná jména ženského rodu pomocí sufixů -yně, -kyně od těchto substantiv:
otrok, vministr, soudce, poslanec, průvodce, sportovec, svědek, lovec, umělec, Řek, Turek, mistr (sportu), předseda, pěvec

5. Uvedená slova doplňujte do vět v příslušných pádech:
Práce: Mám mnoho … . — Se svou … budu hotov za hodinu. — K … člověk potřebuje klid. — Přečetl jsem několik zajímavých … o tomto problému. — V některých … byly velmi důležité myšlenky.
Týden: Před … jsem se vrátil domu. — V tomto … budeme mít hodně práce. — Od příštího … bude u nás pracovat soudruh Vrána. — Od té události již uplynulo několik … . — Myslím, že se to stalo před třemi … . — Přichází k nám obvykle během …. — Uvidíme se až za dva … . — Byli jsme s tím hotovi již před dvěma… .
Chlapec: Znáš toho … ? Ne, s tím … jsem se ještě neseznámila. — Prosím tě, … , podej mi tu knihu. — Jirko, jdi si hrát ven s těmi … . — O těch hrdinných … se psalo v časopise. — Musíme počkat na naše … . — Nebyl jsem spokojen s vašimi … .

6. Jména podstatná v závorkách dejte do příslušných pádů:
Věnujeme velkou pozornost správné zástavbě (vesnice — pl). — Mám těch (reprodukce) několik. — Posaďte se prosím do těch (křeslo). — Chléb se (sůl) je znamením pohostinství. — Nemůžeme byt spokojeni s (naše znalosti). — Vaše slova nepovažuji za (prázdné fráze). — Za pobytu (zahraniční delegace) bylo provedeno několik zajímavých opatření. — Vyprávěli jsme jim o (naše zkušenosti). — Zprávy přicházely ze všech (ministerstvo). — Předevčírem jsem byl na výstavě (dětské kresby). — Přicházeli k nám lidé z různých (kulturní střediska). — Večer jdou lidé do (kavárny, restaurace, divadla). — Lyžaři si při výstupu pomáhají dvěma (hůl). — Komise projednala požadavky četných (rezoluce). — Z východních žen (otrokyně) se staly samostatné a rovnoprávné členky sovětské společnosti. — Na holých (skála) rostly tu a tam jednotlivé stromečky. — Letos byla velká úroda (houby). — Tento domek nebylo z dálky vidět, byl celý zarostlý (tráva). — Opravdu se může chlubit svou (síla). — Olše rostou na (břehy) řek. — V tamějších (potoky) a (rybníky) je plno ryb.

7. Slova v závorkách dejte do správných pádů:
Když jsme Šli po (hřeben) Elbrusu, pozorovali jsme východ slunce. — Které zvíře snadno vyšplhá po (kmen) stromu? — Po dlouhé cestě jsme se dostali k (horký léčivý pramen). — Ryba v rosolu bez (křen) není chutná. — Pušku měl zavěšenou na (řemen). — Socha byla udělána z (růžový kámen). — Bude-lí každý z nás z (křemen), je celý národ z kvádru (Neruda). — Z toho (plamen) vzešlo světlo osvobozeného myšlení.

8. Doplňujte „den“ do vět v příslušných pádech:
To se stalo v Praze … pátého června. — O tom jsem se dověděla až druhého … . — Vrátím se do 14 — Tak míjel den po … . — Strávili jsme v horách asi deset … . — Vrátíme se za dva nebo tři … . — Viděli jsme je před pěti … . — Rád se vracím ke … svého mládí. — Po několika … jsme se setkali znovu.

9. Přeformulujte věty podle vzoru:
a) Je tomu týden, co se Máša vrátila. — Máša se vrátila před týdnem.
Je tomu dva dny, co Vláďa přijel. — Je to asi pět minut, co přiběhla Věra. — Je tomu tři roky, co se Květa odstěhovala do Moskvy. — Je tomu asi dvě neděle, co o tom Standa začal mluvit. — Je to asi pět měsíců, co si Mirek zlomil ruku. — Je to přibližně týden, co jsme si domluvili společný výlet. — Je tomu pět dnů, co se Nurinisa vrátila domů. — Je tomu mnoho let, co ženy Východu nosily čadry.
b) Před domem stojí auto. Přijelo tam před chvílí. — Před chvílí přijelo před dům auto.
Přede dveřmi stojí kufry. Postavil je tam Pavel. — Před divadlem stojí autobus. Přijel tam před pěti minutami. — Nurinisa stojí před stanicí. Přivedl ji tam Gulam. — Dědeček sedí před domem. Posadil se tam, aby si vykouřil dýmku. — Jana stojí přede mnou. Stoupla si tam, aby lépe viděla.

10. Z tvarů v závorce vyberte správný:
Před (stanicí, stanici) se zastavil vůz. -Věra si sedla před (námi, nás). — Chlapec vyběhl před (domem, dům). — Před (jejíma očima, její oči) se náhle objevila pěkná krajina. — Sejdeme se v sedm hodin před (divadlo, divadlem). — Přijdu ti naproti před (vaším úřadem, váš úřad). — Vrátili jsme se domů před (chvíli, chvílí). — Jirka se skryl před (kamaráda, kamarádem).

11. Místo teček napište příslušné předložky:
a) Když jdeš po ulici, dívej se … sebe. — Viděla jsem ji v divadle, seděla právě … mnou. — Rád se chlubil … svými kamarády. — Varovali jsme ji … nebezpečím. — Tramvaj nám ujela … nosem. — Vždy dávám přednost starým přátelům … novými. — … deštěm jsme se schovali pod stromy.
b) Naši otcové obětovali svůj život … vítězství revoluce. — Mám … vás zajímavou zprávu. — Nespal jsem celou noc … bolesti v žaludku. — Do Prahy pojedeme … Čop. — Na červenou je přechod … ulici zakázán. — Lékař ho zachránil … smrtí. — Máte strach … operace? — Je to … mým zásadám. — Často si vzpomínám … zájezd … Tater. — Nemyslete … to! — Obraťte se … svého přítele. — Čekali jsme … tebe asi hodinu. — Hrajete výborně … klavír.
c) Všechny knihy a papíry byly rozházeny … stolech. — … prázdninách budeme cestovat … Čechách. — Objevil se u nás až … dvou měsících. — … přednášce jsme dlouho diskutovali. — … svátcích začneme pilně pracovat. — Vlak odjíždí … čtvrt … osm. — Mám volno … úterka … pátku. — … pět minut budeme … místě.

12. Přeložte z ruštiny:
а) У него украли деньги. — Эта работа отнимает у меня много времени. — Дети плакали, когда у них взяли их игрушки. — Успехи, которых мы достигли, являются результатами нашего многолетнего опыта. — Все жители деревни уважали Нуринису. — Никому и в голову не приходило, что Нуриниса поедет в Москву. — Нуриниса шла со своим мужем, который держал ее под руку.
б) За камнем была глубокая яма. — Люди собираются у горячих источников, чтобы пить целебную воду. Мы тоже подошли к источнику и напились. — Языки пламени распространялись вокруг. — На ремне у него висело много разных предметов. — Проходили недели, а он не возвращался. — К следующей неделе прошу вас выполнить это задание. — Последние несколько недель он чувствует себя хорошо.
в) К 8 марта на заводе было премировано много работниц. — В магазине имеется большой выбор мужских рубашек. — На этой линии метро 12 станций. — В этом месяце пять воскресений. — С этого времени прошло 5 недель. — В Верховном Совете СССР много
женщин-депутатов. — На конкурсе молодых певцов и певиц первую премию получила студентка Московской консерватории. — Я очень довольна работой наших студентов.
г) В мешке было много дыр. — Осенью шли дожди и в лесах было много грибов. — В старой Москве было несколько ворот, сейчас от них остались одни названия. — По обеим сторонам дороги росли фруктовые деревья. — В бутылки мать налила сладкий сок. — Я получил в подарок много разных красивых ручек. — К женскому дню дети готовят своим матерям подарки. — Сын дружит с ребятами из своего класса. — Я очень люблю слушать чешские и словацкие народные песни. — В постановке этих пьес принимали участие все члены коллектива.

Poslechová cvičení

OBĚT TECHNIKY
Když jsme se vzali, předsevzal jsem si, že budu pozorným manželem. Zatímco manželka bude vařit a uklízet, budu jí číst nahlas. Abych ženě ulehčil práci, koupil jsem jí chladničku. Chladničku teď pravidelně čistím. Později do naší domácnosti přibyla pračka… a já jsem se naučil prát. Pak jsem se naučil pracovat s vysavačem. Brzy přišly do prodeje leštiče parket. Chtěl jsem nechat ženě aspoň vaření. Naši domácnost však doplnil kuchyňský robot a já ho uvádím do provozu: škrábu brambory, šlehám krém, melu kávu. Dělám to pravidelně každý den bez nároku na svátky a pracovní volno. Kromě toho ještě opravuji televizor a rádio, štupuji na stroji punčochy a ponožky. Vozím také v kočarku naše mrně, poněvadž manželka zastává názor, že je to dopravní prostředek a to prý je mužská záležitost. Manželka je taková dobrá duše, že mi v tu dobu čte noviny.

Slovníček

vzít se вступить в брак
předsevzít si решить
zatímco в то время, как
uklízet убирать
chladnička, -у f холодильник
pračka, -у f стиральная машина
vysavač, -e m пылесос
leštič, -e m полотер
uvádět do provozu зд. управлять
škrábat brambory чистить картошку
nárok, -u m требование
opravovat ремонтировать
štupovat штопать
kočárek, -rku m коляска
mrně, -te n малыш
zastávat názor придерживаться мнения, взгляда
záležitost, -i f дело
šlehat взбивать сливки

NĚKOLIK ANEKDOT
1. Manžel se vrací domů. „Prosím tě, člověče, co jdeš tak pozdě z práce?“ — „Nezlob se, Růženko, já jsem zaspal.“
2. Přišel pozdě do kanceláře a omlouval se: „Zaspal jsem…“ — „Co že? Vy spíte i doma?“
3. Seděl u snídaně nezvykle dlouho a četl noviny. Manželka se ho konečně zeptala, jestli míní jít vůbec do kanceláře. „Hrome, já myslel že už tam jsem…“
4. „Kamaráde, teď jsem něco vynalezl, co zastane kancelářskou práci padesáti mužů.“ — „Prosím tě, co to je?“ — „Čtyřicet ženskejch!“

HOVOROVÁ A LIDOVÁ RČENÍ, POŘEKADLA A PŘÍSLOVÍ O PRÁCI
Dovede proflákat celý den (=nic nedělat).
Nechal práci plavat (=nedokončil práci).
Ten by se jen flákal (=nic nedělal).
Hledá včerejší den (=nic pořádného nedělá).
Práce mu jde pěkně od ruky (=práce se mu daří).
Dře jako kůň (=pracuje těžce nebo mnoho).
Bez práce nejsou koláče. — Хочешь есть калачи, не лежи на печи.
Pečení holubi sami nelítají do huby. — Без труда не выудишь и рыбку из пруда.
Komu se nelení, tomu se zelení. — Кто рано встает, тому бог подает.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: