Browse By

Урок 18

Творительный беспредложный падеж. Сослагательное наклонение прошедшего времени. Спряжение форм сослагательного наклонения прошедшего времени. Родительный и предложный падежи единственного числа и предложный падеж множественного числа неодушевленных существительных мужского рода. Союзы když, i když, až. Предлог od.

HRNEČKU, VAŘ!

(Podle Karla Jaromíra Erbena)

V jedné vsi byla jedna chudá vdova a měla jednu dceru. Žily v staré chaloupce s doškovou, roztrhanou střechou a měly na půdě několik slepic. Stará chodila v zimě do lesa na dříví,1 v létě na jahody a na podzim na pole sbírat2, a mladá nosila do města vejce na prodej, co jim slepice snesly. Tak se spolu živily.

Jednou v létě stará se trochu roznemohla a mladá musela sama do lesa na jahody, aby měly co jíst. Vzala hrnec a kus černého chleba a šla. Když měla hrnec plný jahod, přišla v lese k jedné studánce; tu si k té studánce sedla, vyndala si ze zástěry chléb a začala obědvat. Bylo právě poledne.

Najednou se tu odněkud vzala nějaká stará žena3, vypadala jako žebráčká a v ruce držela hrneček.

„Ach, má zlatá panenko“, povídá žebráčká, „to bych jedla! Od včerejška od rána neměla jsem ani kousek chleba v ústech. Nedala bys mi kousek toho chleba?“

„I proč ne,“ řekla ta dívka, „chcete-li, třeba celý; však já domů dojdu.“

„Zaplať pánbůh, má zlatá panenko4, ale když jsi, panenko, tak hodná, musím ti také něco dát. Tuhle ti dám hrneček. Když ho doma postavíš na stůl a řekneš: „Hrnečku, vař!“ navaří ti tolik kaše, co budeš chtít. A když budeš myslit, že už máš kaše dost, řekni: „Hrnečku, dost!“ a hned přestane vařit. Jen nezapomeň, co máš říct.“

Tu jí ten hrneček podala a ztratila se.

Když přišla dívka domů, povídá matce, co se jí v lese přihodilo5, a hned postavila hrneček na stůl a řekla: „Hrnečku, vař!“ Chtěla vědět, jestli ji ta žebrácká neobelhala. Ale hned se začala v hrnečku kaše vařit a pořád jí bylo víc a víc, a co by deset napočítal6, byl už hrneček plný. „Hrnečku, dost!“ a hrneček přestal vařit.

Hned si obě sedly a s chutí jedly. Kaše jako mandle7. Když se najedly, vzala mladá do košíčku několik vajec a nesla je do města. Ale musila tam s nimi dlouho na trhu sedět, dávali jí za ně málo, až teprve v samý večer je prodala.

Stará se jí nemohla doma dočkat, už se jí taky chtělo jíst a měla zas chuť na kaši. Vzala tedy hrneček, postavila ho na stůl a sama řekla: „Hrnečku, vař!“ Tu se v hrnečku začala hned kaše vařit, a sotva se stará otočila, byl už plný.

„Musím si taky dojít pro misku a pro lžíci8“, povídá si stará a jde pro to do komory. Ale když se vrátila, zůstala leknutím jako omráčená9: kaše se valila plným hrdlem10 z hrnečku na stůl, se stolu na lavici a s lavice na zem. Stará zapomněla, co má říct, aby hrneček přestal vařit. Přiskočila a přikryla hrneček miskou; myslila si, že tím kaši zastaví. Ale miska spadla na zem a roztloukla se, a kaše se hrnula neustále dolů jako povodeň. Už jí bylo v sednici tolik, že stará odtud musela utéct do síně; tu lomila rukama11 a bědovala: „Ach, ta nešťastná holka! Co to přinesla? Já jsem si hned pomyslila, že to nebude nic dobrého.“

Za chvilku už tekla kaše ze sedničky přes práh do síně. Stará už nevěděla kudy kam12 a vylezla na půdu. Zatím ale bylo kaše pořád víc a víc a netrvalo dlouho, valila se už jako mračna dveřmi i oknem na náves, na silnici, a kdo ví, jaký by to bylo vzalo konec, kdyby se právě naštěstí mladá nevrátila a neřekla: „Hrnečku, dost!“

Slovníček

bědovat жаловаться, сетовать
dočkat se дождаться
dolů внизу
doškový: došková střecha, -у f соломенная крыша
dříví, -í n (собир.) дрова
hodný добрый, хороший
holka, -у f девушка
hrnec, -nсе m горшок
hrnout se валом валить
chudý бедный
jahoda, -у f клубника
jednou однажды
komora, -у f зд. кладовая
košíček, -čku m корзина
kus, -u m кусок; k. chleba ломоть хлеба
lavice, -e f скамейка, лавка
mračno, -a n туча
najednou вдруг
náves, návsi f деревенская площадь
neustále постоянно, все время
obelhat обмануть
otočit se обернуться, повернуться
panenka, -у f девушка
pomyslit si подумать
pořád все время, постоянно
povodeň, -dně f наводнение
právě как раз
přiskočit подбежать
půda, -у f чердак
roznemoci se заболеть, разболеться
roztlouci se разбиться
roztrhaný разорванный, изодранный
sednice, -e f горница, светлица
silnice, -e f шоссе
slepice, -e f курица
sotva едва
stará, -é f старая женщина
studánka, -у f колодец
trh, -u m рынок
třeba даже, хоть
tuhle вот тут
tuze слишком, очень
ústa, úst pl рот; neměla nic v ústech у нее не было ни крошки во рту
vařit варить
včerejšek: od včerejška со вчерашнего дня
ves, vsi f деревня
vylézt na půdu полезть на чердак
vyndat вынуть, достать
vypadat выглядеть
zastavit остановить
zástěra, -у f фартук
ztratit se исчезнуть
žebráčká, -у f нищенка
živit (rodinu) содержать (семью)
živit se питаться, кормиться; жить; tak se spolu živily так они и жили вместе

Lexikálně-gramatické poznámky

1. chodit na dříví — ходить за дровами
chodit na jahody, na houby — ходить за ягодами / по ягоды, за грибами / по грибы

2. chodit na pole sbírat — ходить в поле собирать (остатки урожая)

3. Najednou se tu odněkud vzala stará žena. — Вдруг откуда не возьмись стаpyxa.

4. Zaplať pánbůh, má zlatá panenko. — Помоги тебе бог, моя дорогая девушка.

5. přihodit se (někomu něco) — случиться (с кем-л.)
Pověděla matce, co se jí v lese přihodilo. — Она рассказала матери, что с ней случилось в лесу.

6. А со by deset napočítal. — Не успел оглянуться.

7. Kaše jako mandle. — Каша просто объеденье.

8. dojít pro něco — сходить за чем-л.
После глаголов движения предлог pro указывает на цель движения:
Musím si taky dojít pro misku a pro lžíci. — Я должна сходить за ложкой и миской.
Musím jít pro mléko (noviny, cigarety). — Я должна пойти за молоком (за газетой, за сигаретами).

9. Zůstala leknutím jako omráčená. — От испуга остановилась (как) ошеломлен-
ная. (См. граммат. объяснения.)

10. Kaše se valila plným hrdlem. — Каша текла рекой.

11. lomit rukama — заламывать руки

12. Nevěděla kudy kam. — Она не знала, что ей делать.

Gramatické výklady

Творительный беспредложный падеж в чешском языке

В чешском языке при определении причины, места и в некоторых других случаях употребляется беспредложный творительный падеж, которому в русском языке соответствуют предложные конструкции других падежей. Так, при определении причины творительный беспредложный падеж соответствует родительному падежу с предлогом от:

Leknutím zůstala stát. — От испуга она остановилась.
Třásl se strachem. — Он дрожал от страха.
Chvěli se zimou. — Они дрожали от холода.
Dítě skákalo radostí. — Ребенок прыгал от радости.
Babička plakala štěstím. — Бабушка плакала от счастья.

При обозначении места творительному беспредложному падежу в чешском языке в русском соответствует винительный падеж с предлогом через, сквозь, в:

Kaše se valila dveřmi i oknem. — Каша текла через двери и окно.
Šli jsme hustým lesem. — Мы шли через густой лес / густым лесом.
Prošla ohněm. — Она прошла сквозь огонь.
Díval se oknem. — Он смотрел через окно (в окно).

Примечание. После глаголов движения идти, ехать в чешском языке употребляется как конструкция творительного беспредложного падежа, так и предложный падеж с предлогом ро. Конструкция с предлогом ро употребляется чаще после неопределенных глаголов движения jezdit, chodit.

Ср.: jít chodbou — chodit po chodbě
jít parkem — chodit po parku
jet městem — jezdit po městě
jet ulicí — jezdit po ulici

Сослагательное наклонение прошедшего времени (Kondicionál minulý)

В чешском языке кроме сослагательного наклонения настоящего времени имеется сослагательное наклонение прошедшего времени, состоящее из форм сослагательного наклонения настоящего времени глагола být и причастия прошедшего времени на -l смыслового глагола. Например: byl bych přišel, byla by vzala, byli bychom pověděli. A kdo ví, jaký by to bylo vzalo konec, kdyby se byla právě naštěstí mladá nevrátila.

Спряжение форм сослагательного наклонения прошедшего времени
Osoba Číslo jednotné Číslo množné
1. byl, -a bych psal, -a byli, -y bychom psali, -y
2. byl, -a bys psal, -a byli, -y byste psali, -y
3. byl, -a, -o by psal, -a, -o byli, -y, -a by psali, -y, -a

Сослагательное наклонение прошедшего времени выражает обусловленное и неосуществленное действие, относящееся к прошедшему времени:

Kdybych byl dříve věděl, že potřebuješ mou pomoc, byl bych ti pomohl (pomohl bych ti). — Если бы я знал раньше, что ты нуждаешься в моей помощи, я бы помог тебе.

Сослагательное наклонение прошедшего времени от глагола být образуется следующим образом: byl bych býval. Иногда в сослагательном наклонении прошедшего времени других глаголов также употребляется форма býval: byl bych chtěl vědět / byl bych býval chtěl vědět.

Примечания: 1. Порядок слов при употреблении сослагательного наклонения прошедшего времени следующий:
а) Если предложение начинается с byl, то после него располагаются все безударные формы (вспомогательные формы глагола být (bych, bys), возвратные компоненты, энклитические местоимения в дательном и винительном падежах. Ср.:
Byl bych psal.
Byl bych si koupil.
Byl bych si to představil.

б) Если в начале предложения употребляются формы kdybych, kdybys, byl следует после безударных форм, но предшествует второму причастию на -l (psal, koupil si), которое никогда не может находиться в начале предложения:
Kdybych byl včera psal.
Kdybych si ji byl vzal.
Kdybych si to byl představil.

в) Если в начале предложения стоит подлежащее или обстоятельство, то byl предшествует второму причастию на -l:
Petr by byl psal.
Petr by si to byl koupil.
Petr by ti ho byl představil.
Včera bych byl psal.
Včera bych si to byl koupil.

2. В отрицательных предложениях частица ne может находиться как при причастии на -l смыслового глагола (kdyby se byla nevrátila), так и при вспомогательном причастии byl: Víte, že bez vaší pomoci bychom se nebyli udrželi.

3. В разговорном языке формы сослагательного наклонения прошедшего времени часто заменяются формами сослагательного наклонения настоящего времени, особенно там, где не может возникнуть двузначности. Например: Kdybych tam nešel, nemuselo se to stát Если бы я туда не пошел,
этого бы не было. Однако в таких случаях, как Kdybys raději zůstal doma! Kdybys byl raději zůstal doma! Лучше бы ты остался дома!, употребление сослагательного наклонения прошедшего времени является обязательным в том случае, когда обусловленное или желаемое действие относится к прошлому.

Родительный и предложный падежи единственного числа и предложный падеж множественного числа неодушевленных существительных мужского рода

1. Некоторые неодушевленные существительные мужского рода твердой разновидности в род. падеже оканчиваются на (см. урок 2). К ним относятся:
а) нарицательные существительные: chléb — bez chleba, sýr — sýra, svět — do světa, les — z lesa, rybník — do rybníka, mlýn — ze mlýna, komín — z komína, kout — do kouta, sklep — ze sklepa, ostrov — z ostrova, domov — z domova, oběd — od oběda, večer — do večera, zákon — ze zákona, tábor — z tábora, jazyk — z jazyka, dvůr — ze dvora, kostel — do kostela, klášter — do kláštera и др.;
б) названия месяцев: leden — od ledna, únor — od února, březen — do března, duben — od dubna, květen — do května, červen — do června;
в) названия дней на -ek: pondělek — pondělka, úterek — úterka, čtvrtek — čtvrtka, но: pátek — pátku.
Ср. также:
dnešek сегодняшний день — ode dneška
zítřek завтрашний день — od zítřka
včerejšek вчерашний день — od včerejška

г) собственные географические названия: Mělník — z Mělníka, Beroun — do Berouna, Kyjev — z Kyjeva, Řím — do Říma, Gottwaldov — z Gottwaldova, Jičín — z Jičína, Vsetín — zé Vsetína и др.

Некоторые имена существительные в род. падеже ед. числа имеют оба окончания / -u: bochník — bochníka / bochníku, popel — popela / popelu, budík — budíka / budíku, javor — javora / javoru, týl — týla / týlu, Minsk — Minská / Minsku.

Иногда употребление разных окончаний обусловлено смысловым различием или характером синтаксического сочетания. Например: toho roku (окончание -u), но в установившемся словосочетании — do roka до истечения года; sen — snu, но mluvit ze sna говорить во сне; kus — kusu, но nemá kusá rozumu у него нет ни капли разума.

2. В предложном падеже единственного числа у неодушевленных существительных мужского рода твердой разновидности основным окончанием является -u (na jihu, o míru, v prachu).
а) Существительные, имеющие в род. падеже ед. числа окончание , в предложном падеже имеют, как правило, окончание (): les — v lese, oběd — po obědě, svět — ve světě, dvůr — na dvoře, komín — v komíně, kout — v koutě, sklep — ve sklepě, ostrov — na ostrově, klášter — v klášteře, Beroun — v Berouně.
б) Названия месяцев всегда имеют окончание -u: v lednu, v únoru и др.

Некоторые имена существительные имеют параллельные окончания: -u / -e(): o jazyku / o jazyce, v potoku / v potoce, v roku / v roce, v rybníku / v rybníce, v kožichu / v kožiše, na balkónu / na balkóně, v oceánu / v oceáně, na Uralu / na Urale, v autobosu / v autobuse, na rektorátu / na rektorátě, na sekretariátu / na sekretariáte, na sjezdu na sjezde, v časopisu / v časopise, v předpisu / v předpise, v infinitivu / v infinitive, na papíru / na papíře, v sešitu / v sešitě, v okresu / v okrese, na kongresu / na kongrese.

Иногда употребление разных окончаний связано со смысловыми различиями. Например: na východě на востоке, но po východu slunce после восхода солнца; ve výkladě obchodu в витрине магазина, но v odborném výkladu в специальном изложении.

3. В предложном падеже множественного числа у неодушевленных существительных мужского рода твердой разновидности основным окончанием является -ech: v domech, v koutech, o zákonech, na stolech.

Окончание -ích сохранилось у существительных на -k, -h, -ch, -g: chodník — na chodnících, břeh — po březích, vrch — na vrších, dialog — v dialozích. Окончание -ích употребляется также у отдельных существительных на -s, -z, -l: les — v lesích, peníz — o penězích, okres — v okresech / v okresích, ples — na plesech / plesích, hotel — v hotelech / v hotelích, kostel — v kostelech / v kostelích и у некоторых географических названий типа Kosmonosy — v Kosmonosech / v Kosmonosích.

Наряду с окончанием -ích в предложном падеже множественного числа встречается окончание -ách. Это окончание широко представлено:
а) у уменьшительных существительных на -ček: balíček — v balíčkách / v balíčcích, obláček — v obláčkách / v obláčcích;
б) у отдельных существительных на -ek: kousek — po kouscích / po kouskách, hrnek — v hrncích / v hrnkách, schůdek — na schůdcích / na schůdkách;
в) у отдельных существительных на -k (слова разговорного языка): tepláky — v teplákách, dřeváky — v dřevákách;
г) в установившихся словосочетаниях типа ve snách во сне.

Союзы (Spojky) když, i když, až

1. Союз když употребляется как временной союз в придаточных предложениях. Он обозначает либо одновременное действие с другим действием, либо действие, предшествующее другому действию. Например: Když přišla domů, pověděla matce, co se jí v lese přihodilo. Když
jsem šel z práce, potkal jsem svého přítele.

При употреблении с будущим временем и модальными глаголами союз když имеет значение условного союза jestliže, -li если; в том случае, если. Ср.:
Když ho doma postavíš na stůl… — Если ты его дома поставишь на стол…
Když tam nechceš jít sám, půjdu s tebou. — Если ты не хочешь идти туда сам, я пойду с тобой.
Když to musí být, udělám to. — Если это необходимо, я это сделаю.

Союз když в разговорном языке может также употребляться как причинный союз protože так как, потому что:
Když je to tak daleko, nemohu tam často chodit. — Так как это очень далеко, я не могу туда часто ходить.

2. Союз i když употребляется как уступительные союзы ačkoli, třebaže, přestože хотя, хотя бы, даже если:
Přijdu, i když bude pršet. — Я приду, даже если будет дождь.
Musíš to udělat, i když se ti nechce. — Ты должен это сделать, даже если тебе и не хочется.

3. Союз когда, как только является временным союзом. Он употребляется с будущим временем и обозначает действие, которое является одновременным с другим будущим действием или которое произойдет раньше другого действия.
Až půjdeš do obchodního domu, kup mi papír. — Когда ты пойдешь в универмаг, купи мне бумагу.
Půjdu domů, až budu hotov s prací. — Я пойду домой, как только закончу работу.
Čekal, až zapadne slunce. — Он ждал, когда зайдет солнце.

употребляется также в значении союза так, что. В этом значении после союза až употребляются все времена.
Hřmělo, až se okna třásla. — Гром гремел так, что окна дрожали.
Smál se, až se za břicho popadal. — Он смеялся до коликов в животе.

в соединении с предлогами употребляется так же, как наречие времени или места и как усилительная частица.
Od jara až do zimy. — С весны до самой зимы.
Vystoupili až na samý vrchol. — Они поднялись на самую вершину.
Šli dlouho, až přišli k samému lesu. — Шли долго, пока не дошли до самого леса.

Предлог (Předložka) od

Предлог od употребляется с род. падежом. Кроме пространственного значения (указывает на исходный пункт движения), он имеет также временное значение: указывает на начальный момент времени (с, от):
od včerejška — со вчерашнего дня
od rána — с утра
od té doby, od těch dob — с этого времени, с тех пор

Сочетание предлогов od … do означает с … до, с … по:
od ledna do června — с января по июнь

Предлог od указывает также на источник, на происхождение чего-либо:
dopis od přítele — письмо от друга
dar od rodičů — подарок от родителей
klíče od bytu — ключи от квартиры

Примечание. Обратите внимание: при указании автора или создателя чего-либо в чешском языке употребляется предлог od:
povídky od Karla Čapka — рассказы Карла Чапека
socha od Myslbeka — скульптура Мысльбека
pohádka od Boženy Němcové — сказка Божены Немцовой
opera od В. Smetany — опера Б. Сметаны
pohádka od К. J. Erbena — сказка К- Я. Эрбена
Ср. также:
То je od vás milé. — С вашей стороны это очень мило.
Není to od vás hezké. — Это с вашей стороны некрасиво.

Cvičení

1. a) Vypište z textu tvary slova „jeden“ a určete, jaký mají význam. Nahraďte je, pokud je to možné, synonymy.
b) Přeložte do ruštiny s pomoci slovníku následující vety a určete význam číslovky „jeden“:
Je to jeden z nejlepších českých spisovatelů. — Nemají jeden druhého rádi. — Strom je jeden květ. — Bydleli v jednom městě. — Chodili do jedné třídy. — Dělali na jednom pracovišti. — Být jedné mysli. — Mluvili jeden přes druhého. — V jednom kuse se hádali.

2. Místo uvedených výrazů v textu řekněte jinak:
v jedné vsi; nosila vejce na prodej; stará se trochu roznemohla; od rána jsem neměla ani kousek chleba v ústech; žebrácká se ztratila; miska se roztloukla; nevěděla kudy kam; kdo ví, jaký by to vzalo konec

3. Doplňte bezpředložkový ínstrumentál:
Třásl se (hrůza). — Nemohl usnout (bolest). — Trpím (nedostatek) kyslíku. — Projížděli jsme (krásná krajina). — Díval jsem se (otevřené dveře). — Proč jste odešli (zadní vchod)? — Procházka (město) se nám velmi líbila. — Most přes řeku byl zničen (výbuch). — (Zemětřesení) byla zničena velká část města. — Cesta (les) trvala dvě a půl hodiny. — Všichni se přímo rozplývali (štěstí). — Posluchači zívali (nuda). — Děti (radost) skákaly. — Nohy mu (slabost) klesaly. — Jízda (vlak) mě velice unavila. Záclony se hýbaly (průvan). — Zamířil jsem (nešťastná náhoda) na opačnou stranu. — Turisté se procházeli (město). — (Nějaký zázrak) tady zůstal strom. — (Cesta) uvidíte naše novostavby. — (Která ulice) to jdeme? — Jak dlouho trvá cesta (vlak) a jak dlouho (letadlo).

4. Napište číslice slovy. Slova v závorkách dejte do správných pádů:
1. (leden) oslavujeme Nový rok.
23. (únor) se slaví Den Sovětské armády.
8. (březen) oslavujeme Mezinárodní den žen.
22. (duben) vzpomíname výročí Leninova narození.
1. (květen) oslavujeme Mezinárodní svátek solidarity všech pracujících.
1. (červen) slavíme Mezinárodní den dětí.
30. (červenec) je Den Sovětského námořnictva.
29. (srpen) oslavujeme Slovenské národní povstání.
1. (září) je začátek školního roku.
28. (říjen) si připomínáme vyhlášení samostatnosti ČSR a schválení zákona o československé federaci.
7. (listopad) je výročí Velké říjnové socialistické revoluce.
25. (prosinec) r. 1938 zemřel známý český spisovatel K. Čapek

5. Následující věty převeďte do kondicionálu minulého:
Kdyby matka věděla, že se dcera zdrží ve městě, nevařila by kaši. — Kdybychom vyjeli z domu včas, nezmeškali bychom vlak. — Kdyby se matka neroznemohla, nemusela by mladá sama chodit do lesa. — Nikdy bych nemyslil, že je to možné. — Kdybys raději zůstal doma. — Kdybych věděl, že bys rád jel s námi, jistě bych tě pozval. — Kdybys měl lepší návrh, rád bych ho přijal. — Kdybyste nám nepomohli, sami bychom to neudělali. — Kdybych měl čas, rád bych šel s vámi do kina. — Kdybych měl peníze, půjčil bych vám je.

6. Převeďte věty z kondicionálu minulého do kondicionálu přítomného. Pozor na slovosled:
Kdybych byl věděl, že se vrátíš, byl bych na tebe počkal. — Kdybyste to byli raději nechali! — Nikdy bych byl nemyslil, že je to možné. — Kdo by to byl řekl! — Byl bych ještě zaskočil k rodičům, kdyby nebyl býval vlak o tolik zpožděn. — Kdybys byl potřeboval mé pomoci, byl bych ti ji rád poskytl. — Kdybychom to byli bývali věděli, nebyli bychom tam šli. — Kdyby nebyla přišla, nebyli byste se to dověděli. — Ráda bych byla toho člověka viděla. — Kdybych byl měl čas, byl bych vás už dříve navštívil. — Kdybychom byli věděli, že nebudeš večer doma, nebyli bychom k tobě šli.

7. Doplňte věty, použijte kondicionálu minulého:
Kdybych to byl věděl dříve, … — Byli bychom ti mohli poskytnout pomoc, … — Kdybys byl přišel včas, … — Kdyby nebylo v neděli pršelo, … — Kdybychom byli měli tu přednášku ráno, … — Kdybys byla chtěla navštívit muzeum, …

8. Slova v závorkách dejte do správných pádů:
Stařenka neměla od včerejška ani kousek (chléb) v ústech. — Chodíte rádi do (les)? — Proč jste postavil tu skříň do (kout)? — Mládež se bavila do pozdního (večer). — Z (tábor) jsme vyšli za úsvitu. — V ostravských (důl — pl) je práce zmechanizována. — Každá země vystavuje na (veletrh — pl) své
nejlepší výrobky. — Na (ostrov) zůstaneme do (zítřek). — V (naše lesy) žije mnoho dravců. — Z (Beroun) do (Gottwaldov) jsme se přestěhovali před (dva roky). — Proč si nevezmete kousek (sýr)? — Cesta z (Osek) do (Kolín) trvá dvacet minut. — Nepřišel včas a zůstal bez (oběd). — Vrátíme se do (čtvrtek). — Děti stály na (balkón) a mávaly nám (ruka). — Slunce vychází na (východ) a zapadá na (západ). — Po (východ) slunce jsme se vydali na cestu. -Vrátili jsme se až po (západ). — Byl jste už na (děkanát, rektorát, sekretariát)? — Byl jste už v pražských (kostely)? — Ve kterých (hotely) jsou ubytováni sovětští turisté? — Co je v těchto (balíčky)? — Té práci jsme věnovali větší část (rok). — Do (rok) s tím budeme hotovi. — Teta ráda vypravovala obsah svého (sen). — Dítě často mluvilo ze (sen). — Brigádníci pomohli dobrovolnou prací dokončit včas sklizeň ve všech (okres). — Našel jste mnoho neznámych slov v těch (články)?

9. Doplňte spojky „když“, „i když“, „“:
Zastav se u mne, … se vrátíš. — … se rozhodneš jinak, jsem ochoten ti pomoci. — … se setkáš se Zdeňkem, vyřiď mu, že mám pro něj lístky do divadla. — … budu mít auto, budeme jezdit na výlety. — … jsem šel z univerzity domů, potkal jsem své kamarády. — … se uzdravím, pojedu na dovolenou do Tater. — Povím ti to, … se vrátíš domů. — … začaly prázdniny, odjel jsem k příbuzným na venkov. — Z jeho slov to bylo jasné, … to přímo neřekl. — … dovolíte, povím vám všechno podrobně. — Tak promrzl, … celý zmodral. — Tak dlouho se chodí se džbánem pro vodu, … se ucho utrhne (přísloví). — … spadla opona, zazněl potlesk. — Počkej zde na mne, … se vrátím. — Přijdu, … bude pozdě. — … nechce jít s námi, ať jde, kam chce. — Přijedu, … budu mít čas.

10. Doplňte vhodné předložky:
Je to přímý vlak … Brna … Bratislavy. — … té doby uplynulo několik let. — Budeme u moře … začátku července … konce srpna. — … založení Karlovy univerzity uplynulo téměř 600 let. — Není mi dobře … toho horka. Tyto dárky jsem dostala … své přítelkyně.

11. Z otázky a doplňující věty tvořte podmínkové souvětí se spojkou „když“ podle vzoru:
Vrátíš se včas? Půjdeme do kina. — Když se vrátíš včas, půjdeme do kina. (Pozor na slovosled!)
Budeš s ním mluvit? Pozdravuj ho ode mne. — Nechce se ti tam jít? Půjdu tam sám. — Dokončíte tu práci do zítřka? Budu strašně rád. — Vrátíte mi tu knihu? Dám vám další díl. — Vrátíš se v sobotu? Pojedeme v neděli na výlet.

12. Ze souvětí důsledkových tvořte podmínková (s kondicionálem minulým) podle vzoru:
Vlasta se dobře neoblékla, a proto se nachladila. — Kdyby se byla Vlasta dobře oblékla, nebyla by se nachladila.
Nerekl jsi mi to, a proto jsem tam nešel. — Jirka si nevzal teplý kabát, a proto mu byla zima. — Matka zapomněla, co má říct, a proto kaše zaplnila celou světnici. — Dcera dala babičce svůj oběd, a proto jí babička dala kouzelný hrneček. — Nepomohli jste nám, a proto jsme nemohli práci dokončit do soboty. — Byl jsi tvrdohlavý, a proto to tak dopadlo.

13. Přeložte do češtiny:
а) Когда мы летом жили в деревне, мы каждое утро ходили за грибами и за ягодами. — Подожди меня здесь, я схожу за хлебом. — Не успеешь сосчитать до десяти, как я уже буду готова.
б) У старухи с утра не было ни крошки во рту, она просто умирала с голоду. — Она видела, как каша валила через порог в сени. — В комнате не топили, и мы дрожали от холода. — Мать заплакала от радости. — В Прагу мы ехали поездом, а обратно возвращались самолетом. — К лагерю нужно идти через густой лес. — Туда можно попасть только по реке. — Сквозь крышу дома протекала вода.
в) Если бы мать вспомнила, какое слово она должна сказать горшочку, не залила бы каша весь дом. — Если бы дочь вернулась вовремя, они бы ужинали вместе. — Если бы я достал билет, я бы уехал сегодня со своими друзьями. — Если бы вы знали, что случилось, вы бы обязательно приехали. — Если бы девушка не дала нищенке кусок хлеба, она бы не получила волшебный горшочек.
г) Когда им нечего было есть, они собирали ягоды и грибы. — Когда девушка продала все яйца, она пошла домой. — Когда я пришел к ним, их не было дома. — Когда каша заполнила всю комнату, старуха в страхе полезла на чердак. — Если вы не хотите с нами согласиться, мы будем работать сами. — Так как самолет улетает очень рано, я поеду прямо на аэродром. — Хотя мне не хочется, но я должна туда пойти. — Он не оставил своего товарища, хотя сам едва стоял на ногах. — Я напишу вам, как только приеду на место. — Мать ждала, когда вернется дочь. — Я позвоню ему, когда он вернется с работы.

14. Vypravujte svými slovy obsah přečtené povídky.

Poslechová cvičení

ANEKDOTY
Skot se vystěhoval do Ameriky a velmi zbohatl. Svému skotskému otci objednal u nejlepšího krejčího oblek z nejlepší vlny za padesát liber. Znal tatínka Skota, a proto napsal, že oblek stál pět liber. Dostal dopis: „Pošli co možná největší množství obleků. Prodal jsem ho za patnáct liber!“

V RECEPCI HOTELU
„Prosím vás, co stojí u vás pokoje?“
„V prvním patře šedesát šilinků, v druhém padesát, ve třetím čtyřicet, a ve čtvrtém třicet.“
„Děkuji, ale váš hotel není pro mne dost vysoký.“

Zapamatujte si

Nemá co do úst. — Нечего есть.
Nemá ani na suchou kůrku. — Нет денег даже на кусок хлеба.
Mám hlad jako vlk. — Я голодный как волк.
Chudoba cti netratí. — Бедность не порок.
Je chudý jak kostelní myš. — Беден как церковная мышь.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: