Browse By

Урок 17

Степени сравнения прилагательных. Образование страдательных причастий. Страдательный залог. Формы пассива.

PRAHA

Praha je hlavním městem Československa. Pro svou starobylost a krásu je přitažlivým cílem mnoha turistů ze zahraničí a také ze Sovětského svazu.
Praha se téměř všem cizincům velmi líbí. Alexander Humboldt pokládal Prahu za1 nejkrásnější město v Evropě. Praha má totiž velmi hezkou polohu, je rozložena na pahorcích kolem vltavského údolí. Už tím je zajímavější než města ležící v rovině. Ke kráse Prahy přispívá2 pak zvláště její stará architektura. Praha byla budována po dlouhá staletí v různých stavitelských slozích. Svůj historický charakter si zachovala lépe než jiná stará města a stala se tak vlastně velkým přirozeným muzeem architektury. Když procházíte těsnými uličkami Starého Města, pochopíte snadno, proč je Praha tak odlišná od jiných měst a proč Humboldt, Goethe a jiní ji tak obdivovali3.
Historickým jádrem Prahy je Staré Město. Ve 14. století bylo založeno Nové Město a později další části. Dnes je Praha rozdělena na deset obvodů. Přes Vltavu vede 13 mostů, z nichž nejstarší je gotický Karlův most. Byl postaven ve 14. století českým králem Karlem IV. Na levém břehu Vltavy na výšině nad Prahou dominuje městu4 Pražský hrad, kdysi sídlo českých králů, dnes sídlo prezidenta republiky. Na Hradčanech se tyčí katedrála svatého Víta, jeden z nejkrásnějších a největších gotických chrámů v Československu. Ještě mnohem starší je kostel svatého Jiří na Hradě, který byl postaven v 10. století. Takových starobylých památek, zvláště ve slohu gotickém a barokním, má Praha velké množství.
Perlou české barokní architektury je chrám svatého Mikuláše, který působí5 zejména svou monumentalitou. V barokním slohu je postaveno nejen mnoho dalších kostelů, ale i mnoho šlechtických paláců a měšťanských domů.
Jedním z nejpamátnějších míst Prahy je Vyšehrad. Na vyšehradské skále zdvíhající se nad Vltavou byl bájný hrad Libušin. Libuše byla podle starých českých pověstí zakladatelkou české panovnické dynastie. Dnes je na Vyšehradě hřbitov, kde je pochováno mnoho slavných českých lidí.
Praha je také sídlem nejstarší středoevropské univerzity. Byla založena roku 1348. Mohli bychom vypočítávat dlouho další zajímavosti a památky Prahy, ale bude lepší, když si do Prahy zajedete a poznáte sami krásu tohoto města.

Slovníček

bájný сказочный
barokní в стиле барокко
cíl, -e m цель; být přitažlivým cílem быть притягательной целью
cizinec, -nсе m иностранец
četný многочисленный
další следующий
hrad, -u m кремль
hřbitov, -a m кладбище
jádro, -а n зд. центр
katedrála, -у f кафедральный собор
měšťanský городской
muzeum, muzea n музей
obvod, -u m район
odlišný отличный, иной; být o. (od něčeho) отличаться (от чего-либо)
pahorek, -rku m холм
palác, -e m дворец
památný памятный, достопримечательный
panovnický правящий
perla, -у f перл, жемчужина
pochopit понять
pochovat похоронить
poloha, -у f положение, местоположение
postavit построить
přirozený естественный
rovina, -у f равнина
rozkládat se располагаться
slavný известный
sloh, -u m стиль; stavitelský s. архитектурный стиль
snadno легко
století: po dlouhá staleti в течение столетий
starobylost, -i f древность
starobylý древний
šlechtický дворянский
téměř почти
totiž собственно говоря
tyčit se возвышаться, выситься
údolí, -í n долина
vést: přes Vltavu vede 13 mostů через Влтаву переброшено 13 мостов
vlastně собственно, собственно говоря
vypočítávat перечислять
výšina, -у f возвышенность
zachovat сохранить
zajímavost, -i f что-то интересное, представляющее интерес
zakladatelka, -у f основательница
založit основать
zdvíhat se возвышаться, выситься
zejména прежде всего, главным образом

Лексические замечания

1. pokládat (někoho, něco za někoho, něco) — считать (кого-либо, что-либо кем-либо, чём-либо, каким-либо)
Pokládáme Prahu za nejkrásnější město v Evropě. — Мы считаем Прагу красивейшим городом Европы.
Подобное же управление имеют и другие глаголы с этим значением: považovat, počítat (někoho, něco za někoho, něco):
Považuji ho za svého nejlepšího přítele. — Я считаю его своим самым лучшим другом.
Počítám ho za dobrého žáka. — Я считаю его хорошим учеником.

2. přispívat (k něčemu) — способствовать, содействовать (чему-л.)
přispět (k něčemu) — вносить вклад
Ke kráse Prahy přispívá její architektura. — Прага красива своей архитектурой.
Ср. также:
Společná práce přispívá k rozvíjení našich vzájemných vztahů. — Совместная работа способствует развитию наших взаимоотношений.
Předseda poděkoval všem delegatům, že významně přispěli k jednání sjezdu. — Председатель поблагодарил всех делегатов за тот большой вклад, который они внесли в работу съезда.

3. obdivovat (někoho, něco) — восхищаться, восторгаться (кем-л., чем-л.)
Obdivuji Prahu. — Я восхищаюсь Прагой.
Obdivujeme vaše úspěchy. — Мы восхищаемся вашими успехами.

4. dominovat (něčemu) — доминировать (над чем-л.)
Městu dominuje Pražský hrad. — Над городом возвышается (доминирует) Пражский град.

5. působit — многозначный глагол. Он может означать:
а) влиять, (воз)действовать, производить впечатление:
Chrám sv. Mikuláše působí svou monumentalitou. — Храм святого Микулаша впечатляет своей монументальностью.
б) působit (změny) вызывать изменения:
Všechno to způsobilo velké změny ve společnosti. — Все это привело к большим изменениям в обществе.
в) работать:
Kde působí váš tatínek? — Где работает ваш отец?

Грамматические объяснения

Степени сравнения прилагательных

В чешском языке, так же как и в русском, большая часть качественных прилагательных, а также относительные прилагательные с качественными значениями имеют три степени сравнения:
1) положительную (první stupeň — pozitiv)
2) сравнительную (druhý stupeň — komparativ)
3) превосходную (třetí stupeň — superlativ).

Сравнительная степень образуется при помощи суффиксов -ejší (-ější), -ší, : krásný — krásnější, mladý — mladší, hezký — hezčí.

Превосходная степень образуется присоединением префикса nej- к формам сравнительной степени: nejkrásnější, nejmladší, nejhezčí.

Формы сравнительной степени при помощи суффикса -ejší (после губных и n, t, dější) образуются от большей части прилагательных на -vý, -lý, -rý, -ský, -cký, -ný и др.: nový — novější, rychlý — rychlejší, bílý — bělejší, moudrý — moudřejší, přátelský — přátelštější, praktický — praktičtější, šťastný — šťastnější, svatý — světější.

Примечание. Перед суффиксом -ejší (-ější) возникает чередование согласных k/č, h/ž, ch/š, r/ř и групп sk/šť, ck/čť: horký — horčejší, ubohý — ubožejší, lidský — lidštější, filozofický — filozofičtější.

При помощи суффикса -ší сравнительная степень образуется от прилагательных на -oký, -eký, -ký, -bý, -dý, -hý, -cký и др., причем у прилагательных на -oký, -eký, -ký суффикс -ší присоединяется прямо к корню, а у прилагательных с основой на прочие согласные наступает изменение: chššš, žš, žš, šš. Ср. примеры:

vys-oký — vyšší hluchý — hlušší slabý — slabší
šir-oký — širší krátký — kratší tichý — tišší
dal-eký — další úzký — užší tvrdý — tvrdší
níz-ký — nižší mladý — mladší blízký — bližší
starý — starší drahý — dražší řídký — řidší
zadní — zazší

Примечания: 1. При образовании сравнительной степени с суффиксом -ší долгий корневой гласный сокращается (см. примеры выше).
2. Сравнительная степень další (daleký) имеет также значение следующий, последующий.

При помощи суффикса -i сравнительная степень образуется от некоторых прилагательных на -ký, причем согласный основы -k чередуется с :

hezký — hezčí měkký — měkčí
lehký — lehčí trpký — trpčí / trpčejší
tenký — tenčí hebký — hebčí / hebčejší
vlhký — vlhčí mělký — mělčí / mělčejší

Примечание. У некоторых прилагательных имеются две формы сравнительной степени: hustý — hustější/hustší, krotký — krotčejší/krotši, snadný — snadnější/snazší.

У отдельных прилагательных формы сравнительной степени образуются от другой основы (неправильные формы):

velký — větší zlý — horší
malý — menší špatný — horší (špatnější)
dobrý — lepší dlouhý — delší

По сравнению с русским языком в чешском языке простые степени сравнения распространены гораздо шире, чем описательные. Ср.: более красивый — krásnější, хотя и в чешском языке употребляются описательные формы, состоящие из наречий и прилагательных:

více rozšířený / rozšířenější — более распространенный
více přizpůsobený/přizpůsobenější — более приспособленный

Примечание. При выборе суффикса сравнительной степени прилагательных в некоторых случаях может помочь сравнение с русским языком. Суффиксу -ejší (-ější) в русском языке соответствует, как правило, суффикс сравнительной степени -ее или -ей или же описательные формы с более: milejší милее, более милый, rychlejší быстрее, более быстрый. Суффиксам -ší и в русском языке соответствует суффикс () или описательные формы: mladší моложе, starší старше, более старый, lehčí легче, более легкий.

При употреблении сравнительной степени сопоставляемое слово присоединяется союзом než:
mladší než já o dva roky — моложе меня на два года
Je hezčí než ty. — Она красивее тебя.
Letadlo je rychlejší než vlak. — Самолет быстрее поезда.

При превосходной степени сопоставляемое слово употребляется в род. падеже с предлогом z (ze), реже — в твор. падеже (устар.) с предлогом mezí, например:
Byla nejmladší a nejhezčí ze všech. — Она была самой молодой и самой красивой из всех.
nejpříjemnější z celé společnosti — самый приятный из всего общества
nejzkušenější mezi všemi — самый опытный из всех

Примечание. Чешские формы сравнительной и превосходной степени на -ejší (krásnější) не следует смешивать с русскими прилагательными типа величайший, интереснейший, не всегда выражающими сравнение. Последние переводятся обычно на чешский язык сочетаниями с усилиительными наречиями velice, velmi. Ср.: Это интереснейшая книга То je velmi zajímavá kniha. Если в предложении есть элемент сравнения, то в чешском языке употребляется превосходная степень.
Praha je nejkrásnější ze všech měst. — Прага — красивейший из городов.

Образование страдательных причастий

Страдательные причастия прошедшего времени образуются от основы прошедшего времени переходных глаголов совершенного и несовершенного вида посредством суффиксов: -en, -n, -t.

а) -en. При помощи этого суффикса страдательные причастия образуются от глаголов с основой на согласный и на -i (обычно с чередованием согласных и групп согласных): k/c, d/z, t/č, sl/šl, st/šť, zd/žď. Ср.: nést (nesl) — nes-en, vést (vedl) — ved-en, péci (pekl) — pečen, říci (řekl) — řečen, ukrást (ukradl) — ukraden, osvobodit — osvobozen, vymlátit — vymlácen, vymyslit — vymyšlen, pustit — puštěn, zpozdit — zpožděn.

У некоторых страдательных причастий чередование не наступает. Ср.: zdědit — zděděn, soustředit — soustředěn, pokosit — pokosen, koupit — koupen, zlomit — zlomen, upravit — upraven, nakreslit — nakreslen. Этот же суффикс употребляется также при образовании страдательных причастий от некоторых глаголов на -out: natisknout — natištěn, dosáhnout — dosažen.

б) -n. При помощи этого суффикса страдательные причастия образуются от глаголов, основа прошедшего времени которых оканчивается на прочие гласные (а-, е-): vybrat — vybrán, smazat — smazán, vypracovat — vypracován, zavolat — zavolán, sázet — sázen, psát — psán, vidět — viděn.

в) -t. Суффикс -t участвует в образовании страдательных причастий от глаголов на -nout (1) и некоторых двусложных глаголов, основа прошедшего времени которых равна корню на гласный (2):
1) rozhodnout — rozhodnut, nabídnout — nabídnut, odříznout — odříznut, но: tisknout — tištěn,
vytáhnout — vytažen, zatknout — zatčen, zamknout — zamčen, dosáhnout — dosažen, napadnout
— napaden;
2) krýt — (po)kryt, (u)mýt — umyt, (vy)pít — vypit, zabít — (za)bit, (při-, za-)jmout — (při-, za-)jat.

Примечания: 1. У глаголов на -а- (типа dělat) перед суффиксом причастия -n гласный основы становится долгим: udělán, pozván, vykonáno, zpracována.
2. У глаголов типа mýt, šít, bít в формах страдательных причастий корневой гласный сокращается: (u)myt, (u)šit, (za)bit.

Страдательный залог. Формы пассива (Trpný rod. Pasivum)

В активных конструкциях (действительный залог) глагольное действие исходит от производителя действия, который выражается им. падежом существительного (или заменяющих его слов) и выступает в функции грамматического субъекта предложения: Profesor chválí studenta. В формах пассива (страдательный залог) в функции носителя глагольного действия выступает семантический объект, который подвергается какому-либо действию. В пассивных конструкциях производитель действия не находится в центре внимания, не является грамматическим субъектом, часто вообще не бывает выражен: Student je chválen.

Страдательный залог в чешском языке может быть выражен:
1. Описательными формами, состоящими из краткого страдательного причастия смыслового глагола и соответствующих форм глагола být: dům je postaven, plán byl připraven, lístky budou vyprodány.
2. Конструкцией с возвратной формой глаголов: domy se stavějí, plán se připravuje, lístky se prodávají; lístky se prodávaly včera, lístky se budou prodávat zítra.

Формы описательного пассива

Číslo jednotné Číslo množné
Čas
přítomný
1. jsem chválen, -a
2. jsi chválen, -a
3. je chválen, -a, -o
jsme chváleni, -y
jste chváleni, -y
jsou chváleni, -y, -a
Čas
minulý
1. byl, -a jsem (po)chválen, -a
2. byl, -a jsi (po)chválen, -a
3. byl, -a, -o (po)chválen,-a, -o
byli, -y jsme (po)chváleni, -y
byli, -y jste (po)chváleni, -y
byli, -y, -a (po)chváleni, -y, -a
Čas
budoucí
1. budu (po)chválen, -a
2. budeš (po)chválen, -a
3. bude (po)chválen, -a
budeme (po)chváleni, -y
budete (po)chváleni, -y
budou (po)chváleni, -y, -a
Způsob
rozkazovací
buď (po)chválen, -a, -o;
buďme (po)chváleni, -y;
buďte (po)-chváleni, -y, -a
Kondicionál
přítomný
1. byl, -a bych (po)chválen, -a
2. byl, -a bys (po)chválen, -a
3. byl, -a by (po)chválen, -a
1. byli, -y bychom (po)chváleni, -y
Kondicionál
minulý
1. byl, -a bych býval, -a (po)-chválen, -a
2. byl, -a bys býval, -a (po)-chválen, -a
3. byl, -a by býval, -a (po)-chválen, -a
1. byli, -y bychom bývali, -y (po)chváleni, -y

Формы описательного пассива чаще употребляются в современном чешском языке от глаголов совершенного вида, в то время как возвратно-страдательные конструкции обычны у глаголов несовершенного вида:
obilí bylo vymláceno — obilí se mlátí
stroje byly vyrobeny — stroje se vyrábějí

Однако, в отличие от русского языка, описательный пассив возможен и у несовершенного вида, а возвратная форма — у совершенного:
a) Student je chválen. — Студента хвалят. (букв. Студент хвалим).
Zboží je vyráběno na export. — Товары производятся на экспорт.
Slovník bude vydáván v sešitech. — Словарь будет выходить отдельными тетрадями.
б) V minulém roce se vyrobilo 20 000 automobilů. — В прошлом году было выпущено 20 000 автомобилей.
Věc se rozhodne v nejbližších dnech. — Вопрос будет решен в ближайшие дни.
Koupí se maso a udělají se řízky. — Покупается мясо и делаются отбивные.

Примечание. Формы возвратно-страдательного пассива употребляются, как правило, при обозначении действий повторяющихся и обычных. Ср.:
Knihy se vydávají ve velkých nákladech. — Книги издаются большими тиражами.
Obchody se otvírají v osm hodin. — Магазины открываются в восемь часов.

Хотя, как правило, образование форм пассива возможно от глаголов переходных (mýt okna — okna se myjí), особенностью чешского языка, в отличие от русского, является широкое распространение в нем форм так называемого безличного пассива (neosobní pasívum), образованного от косвенно-переходных (mluvit o někom, dosáhnout něčeho) и непереходных глаголов (pracovat, tančit, spát, jít, chodit). Ср.:
Bylo dosaženo velkých úspěchů. — Были достигнуты большие успехи.
О tom se hodně mluvilo. — Об этом много говорили.
Dnes se nepracuje. — Сегодня не работают.
Со se dnes vaří? — Что сегодня готовят?
Šlo se cestou necestou. — (Мы, они) шли куда глаза глядят.

Примечание. В русском языке таким безлично-страдательным конструкциям соответствуют, как правило, активные неопределенно-личные конструкции со сказуемым в 3-м лице мн. числа (работают, говорят). Например:
Dlouho se odpočívalo. — Мы (они) долго отдыхали.
Dlouho se čekalo. — Мы (они) долго ждали.

Упражнения

1. Переведите текст и определите, от каких прилагательных образована превосходная степень:
„A ještě musím pochválit tebe, tebe, česká řeči, jazyku nejtěžší mezi všemi, jazyku z nejbohatších všemi významy a odstíny, řeči nejdokonalejší, nejcitlivější, nejkadencovanější ze všech řečí, které znám nebo které jsem slyšel mluvit. Chtěl bych umět napsat vše, co dovedeš vyjádřit, chtěl bych užít aspoň jedinkrát všech krásných, určitých, živoucích slov, která jsou v tobě…“ (Karel Čapek, Chvála řeči české).

2. Имена прилагательные в скобках напишите в сравнительной и превосходной степени:
Moskva je jedním z (velké) měst celého světa, Praha je jedno z (krásných) měst v Evropě. — Praha je mi (drahé — 3. st.) městem světa. — Karlův most je (starý) ze všech mostů přes Vltavu. — Chrám sv. Víta je (veliká) stavba na Hradčanech. — Praha leží na křižovatce (živých) evropských cest. — Za (velká — 3. st.) povinnost občana považujeme dát vlasti každý den svého života. — To je cesta k (šťastný — 2. st.) zítřku. — Tento rok se stal rokem řešení (palčivých — 3. st.) otázek našeho života. — Pavel je můj (dobrý) přítel. — Ta zdánlivě (krátká a přímá — 3. st.) cesta je cestou do propasti. — Čím (přirozená — 2. st.) je řeč, tím je lepší. — Čím (tichá) je voda, tím je (hluboká). — Čím (hebká) vlna, tím je (drahá). — Referát musíte udělat trochu (krátký). — Stává se pořád (hloupý). — Letošní zima je (krutá) než loňská. — V zimě jsou noci (dlouhé) než v létě. — Která z těch písní je (pěkná)? — Černé moře je (hluboké — 2. st.) než Azovské. — Sovětský balet je (oblíbený) v celém světě. — Leninova třída je (široká) než Gorkého třída. — Letadlo je (rychlý) dopravní prostředek. — Tmavá látka je (praktická) než světlá. — Přímá cesta je vždy (krátká). — Otec je (starý) než matka o pět let. — Bratr je (mladý) než sestra o tři roky. — Před pěti lety byla daleko (hezká). — První krok je vždy (těžký — 3. st).

3. Образуйте страдательные причастия от следующих глаголов:
hrát, vyčistit, posoudit, vrátit, hodit, zamilovat, přesvědčit, tvořit, otevřít, pozvat, očekávat, založit, napsat, vychovat, vychovávat, snížit, snižovat, šířit, rozšiřovat, uvařit, přečíst, přinést, spojit, využívat, budovat, zachovat, stavět, dosáhnout, vytisknout, ocenit

4. Образуйте страдательный залог при помощи описательного пассива:
Pražskou univerzitu založil Karel IV. r. 1348. — Prahu často pokládají za nejkrásnější město v Evropě. — Praha se budovala po dlouhá staletí. — Sovětská armáda osvobodila Československo od fašistických okupantů. — Naše státy podepsaly smlouvu o přátelství a poválečné spolupráci. — Tyto knihy ilustrovali známí malíři. — Překvapilo mě to. — Naši dělníci dosáhli velkých úspěchů. — Dopis jsem napsal a odeslal před týdnem. — Závodní výbor zhodnotil naše výkony. — Účet jsem zaplatil včas. — Počasí ohrožuje úrodu. — Přinutili nás k tomu. — Raněné odvezli do nemocnice. — Všechny moje věci mi vrátili před týdnem. — Nový československý film promítali skoro ve všech kinech. — Delegaci uvítali představitelé závodu.

5. Образуйте действительный залог:
Образец: Byli jsme tím velice překvapeni. — To nás velice překvapilo.
Byl připraven plán. — Připravili (jsme) plán.
Všechny závazky jsou plněny. — Jednotlivé výkony byly hodnoceny zvlášť. — V našem hospodářství bylo dosaženo značných úspěchů. — Moskevská univerzita byla založena r. 1755. — Zprávy byly veřejně šířeny některými lidmi. — Kým jsi byla pozvána na koncert? — V naší zemi jsou budovány nové školy, instituty, jsou zakládány nové podniky. — Naše přátelství je zpečetěno společně prolitou krví. — Praha byla mnohokrát opěvována českými básníky. — J. Fučík byl zatčen gestapem v r. 1942, později odvezen do Německa a v roce 1943 popraven. Jeho kniha „Reportáž psaná na oprátce“ byla
přeložena do mnoha jazyků. — Národní divadlo v Praze bylo postaveno za peníze lidu. — Praha je obdivována všemi cizinci. — Praha byla budována po dlouhá staletí v různých slozích. — Praha je dnes rozdělena na deset obvodů. — Vltava je překlenuta třinácti mosty.

6. Образуйте безличную возвратную форму пассива:
Образец: Musíme o tom rychle rozhodnout. — Musí se o tom rychle rozhodnout.
Nesmíme na to zapomenout. — Co budeme dělat zítra? — Pojedeme v neděli na výlet? — Ráno vstáváme v sedm hodin. — Co dělali o svátcích? — Chodili jste do lesa na houby? — Zítra budou tančit všude. — Musíme na to dávat pozor. — Jezdili včera na lodičkách. — Jak přeložíte ta slovíčka do ruštiny? — To nesmíte dělat. — Jak to řeknete? — O tom budou dlouho vypravovat. — Pořád na ně vzpomínáme. — Nevěděli jsme to. — Od zítřka budeme muset jezdit trolejbusem.

7. Напишите краткий рассказ, употребляя следующие слова:
о dovolené, rekreace, hotel, tábor, léto, mít rád, slunce, cestovat, výlet za město, po obědě, cestovat vlakem (autobusem, osobním autem), pošta, telegrafovat, čekat na …, peníze, mít chuť na …, promítat v kině, lístky, objednat, rezervovat, dívat se, být nadšen (čím), obdivovat (co)

8. Образуйте безличную форму пассива:
V posledních letech lidé hodně cestují. Jezdí vlakem nebo autem, stále více také létají letadlem. Z Moskvy do Prahy jezdí buď přes Kyjev a Čop, nebo přes Brest a Varšavu. Letadlem TU 154 letíme z Moskvy do Prahy jen 2¼ hodiny. Tím ušetříme spoustu času. V Praze lidé nejčastěji jezdí tramvají. Avšak nejvíc uvidíme, když chodíme pěšky.

9. Из словосочетаний образуйте предложения при помощи описательной, возвратной или безличной формы пассива:
Образец:
vystavět nový hotel. — V Praze byl nedávno vystavěn nový hotel.
hodně stavět. — V Moskvě se nyní hodně staví.
pokládat za krásné město; postavit několik nových hotelů; jezdit metrem (autobusem, trolejbusem, taxíkem); budovat podzemní dráhu; chodit do kaváren a vináren; vyrábět různé druhy zboží; pít smíchovské a plzeňské pivo; vypustit kosmickou loď; vydávat knihy v různých jazycích; přestupovat na Václavském náměstí

10. Переведите на чешский язык:
а) Мне еще трудно ходить. — О нем много говорили. — Его ждут довольно продолжительное время. — По этой дороге ходили в школу. — Здесь не курят. — Об этом уже вообще не помнят. — Мы должны будем ездить на метро. — В Праге целых два столетия строили в стиле барокко. — Завтра мы поедем в Плзень. — Хорошо, идем на концерт. — Сегодня мы хорошо спали (нам сегодня хорошо спалось). — Вчера мы много танцевали. — Будут сегодня танцы? — После обеда мы отдыхали. — Об этом много и страстно спорили. — На этих заводах образцово работают. — У нас сегодня стирка (стирают). — Шли быстро. — Были достигнуты хорошие результаты. — Были использованы все средства. — Работу будем продолжать. — Эту книгу можно читать.
б) Прага, один из старейших и красивейших городов Европы, была основана в IX веке. Прага, столица Чехословацкой Социалистической республики, представляет собой памятник истории чешского народа, его культуры, искусства и архитектуры. Прага расположена по обеим берегам реки Влтавы, самой большой реки в Чехии. Через Влтаву переброшено 13 мостов. Самым старым из них является Карлов мост. На левом берегу Влтавы возвышается Пражский град — Градчаны. Когда-то это была резиденция чешских королей, сейчас это резиденция президента республики.

Наиболее интересным местом в Праге является Староместская площадь, где находятся знаменитый орлой и памятник Яну Гусу. В Праге находится один из старейших университетов Европы, основанный Карлом IV в 1348 году. Известный пражский Национальный театр был построен на деньги народа. Над сценой сделана надпись «Народ себе». В настоящее время Прага является крупнейшим политическим, культурным и экономическим центром Чехословакии. Прага имеет много крупнейших промышленных предприятий с самой современной техникой.

в) Москвичи считают Москву одним из красивейших городов Советского Союза. — Все преподаватели считают моего друга самым талантливым студентом. — Своим трудом мы способствуем развитию нашей страны. — Расцвету его таланта помогла любовь к искусству. — Все восхищались ее игрой. — Мы долго рассматривали это произведение искусства и восхищались мастерством художника. — Это событие произвело на меня большое впечатление. — Вторая мировая война нанесла большой урон нашему народному хозяйству.

11. Ответьте на вопросы:
1. Kde leží Praha? 2. Kolik obyvatel má Praha? 3. S kterými městy světa má Praha přímé letecké spojení? 4. Jak dlouho byla Praha budována? 5. Proč je Praha přirozeným muzeem architektury? 6. Která část Prahy je jejím historickým jádrem? 7. Na kolik obvodů je Praha rozdělena? 8. Kolik mostů vede přes Vltavu? 9. Který pražský most je nejstarší? 10. Kde se rozkládá Pražský hrad? 11. Které nejznámější historické a architektonické památky jsou na Hradčanech? 12. Kdy byla založena Karlova univerzita? 13. Kolik je v Praze muzeí a divadel?

Slovníček

целых два столетия celá dvě staletí
мастерство mistrovství
талант talent
урон škoda

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: