Browse By

Урок 14

Глаголы движения. Многократные глаголы. Видовые цепи глаголов. Склонение существительных мужского рода на -í (тип průvodčí). Склонение географических названий, не имеющих форм единственного числа. Частица zda. Глагольные префиксы и их важнейшие значения.

CESTOVANÍ

NA NÁDRAŽÍ

Včera odjížděl bratr Jiří do Karlových Var. Doprovázel jsem ho na nádraží. Na nádraží jsme přišli těsně před odjezdem vlaku1. Bylo nutno spěchat, abychom nezmeškali vlak. Jiří si šel koupit k pokladně jízdenku, já jsem mu zatím poslal kufr jako spoluzavazadlo2, aby nemusel nést mnoho zavazadel. Pak jsme spěchali na druhé nástupiště, kde byl rychlík do Karlových Var již připraven k odjezdu. Lidé rychle nastupovali. Na druhém nástupišti však stály proti sobě3 dva vlaky. Museli jsme se zeptat průvodčího, který z nich je rychlík do Karlových Var.
Vedle rychlíku byl připraven k odjezdu také osobní vlak do Pardubic. Nasel jsem bratrovi místo ve vagóně (ve voze) pro nekuřáky. Byl to vagón druhé třídy. V jednom kupé bylo ještě volné místo u okna. Jiří si to místo obsadil a šel se podívat na jízdní řád, jaké má vlak spojení4. Chtěl zjistit, zda musí přestupovat (přesedat) nebo zda jede přímo. Podle jízdního řádu měl vlak už jet, proto jsem vystoupil z vagónu na perón. Vlak měl však zřejmě trochu zpoždění5. Všiml jsem si, že k rychlíku jsou připojeny i spací vagóny a jídelní vůz. Jiří stále ještě hledal v jízdním řádu. Vtom přišel výpravčí, dal znamení к odjezdu a Jiří měl co dělat, aby mu vlak neujel.

NÁPISY NA NÁDRAŽÍ

Hlavní nádraží — Центральный вокзал
Výdej jízdenek — Билетная касса
Pokladna — Касса
Vchod — Вход
Východ — Выход
Restaurace — Ресторан
K nástupištím — К платформам
Úschovna zavazadel — Камера хранения
Dopravní kancelář — Транспортное агентство
Příjezd — Прибытие
Odjezd — Отправление
Čekárna — Зал ожидания
Tabák — Noviny — Табак — Газеты
Průchod zakázán — Прохода нет
Informační kancelář — Справочное бюро

CESTA LETADLEM

Jel jsem navštívit bratra do Košic. Nechtělo se mi jet vlakem, protože cesta trvá dlouho, a proto jsem se rozhodl, že poletím letadlem. Koupil jsem si letenku a odjel taxíkem na letiště. Měl jsem z letu trochu strach6, poněvadž bylo špatné počasí. Letadlem jsem dosud nikdy necestoval. Vzlétli jsme a pod námi se prostírala Praha jako na dlani. Viděl jsem Hradčany, přeletěli jsme Vinohrady, a již město zmizelo. Než jsem se nadál, už jsme přelétávali střední Čechy7. Let byl klidný. Neuplynulo ani půl druhé hodiny a už jsme přistávali na přistávací ploše letiště v Košicích. Odtamtud jsme pokračovali v cestě autobusem do středu města. Cestoval jsem již různými způsoby, vlakem, lodí (parníkem), autobusem. Nyní nejraději cestuji letadlem.

Slovníček

cesta: с. letadlem путешествие на caмолете
cestování, -í n путешествие
cestovat путешествовать; с. různými způsoby пользоваться (путешествовать) разными видами транспорта
dlaň, -ě f ладонь; jako na dlani как на ладони
doprovázet провожать
jízdenka, -у f билет
jízdní řád, -u m расписание поездов
klidný спокойный
let, -u m полет
letadlo, -а n самолет
letenka, -у f авиабилет
letiště, -ě n аэропорт
loď, -i f судно, корабль
nádraží, -í n вокзал
najít найти
nástupiště, -ě n платформа
nastupovat (do vlaku) садиться (в поезд)
nejraději охотнее всего
nekuřák, -a m некурящий
odjezd: dát znamení k odjezdu дать сигнал к отправлению; vlak je připraven k odjezdu поезд готов к отправлению
odjíždět (о vlaku) отправляться (о поезде)
odtamtud оттуда
pan vrchní, -ího m старший официант
parník, -u m пароход
pokračovat (о cestě) продолжать (путь)
poněvadž потому что, так как
prostírat se простираться
průvodčí, -ího m проводник
přestupovat/přesedat пересаживаться/делать пересадку
přistávací plocha, -у f посадочная площадка
přistávat (о letadle) садиться, совершать посадку (о самолете)
rozhodnout se (k něčemu) решиться (на что-л.)
rychle быстро
rychlík, -u m скорый поезд
spojení, -í n связь
taxík, -u m такси
uplynout истечь, пройти; neuplynulo ani půl druhé hodiny не прошло и полутора часов
vagón, -u m вагон; jídelní v. вагон-ресторан; v. 1. třídy/2. třídy вагон 1-го/2-го класса
vlak, -u m поезд; osobní v. пассажирский поезд
vtom вдруг
vůz, -vozů m вагон; spací v. спальный вагон; lůžkový v. плацкартный вагон
výpravčí, -ího m дежурный по станции
vystoupit (z vagónu) выйти (из вагона)
vzlétnout взлететь
zavazadlo, -a n багаж
zda ли; z. musí přestupovat? нужно ли делать пересадку?
zjistit выяснить, установить
zmeškat (něco) опоздать (на что-л.)
zmizet исчезнуть
zřejmě очевидно, по-видимому

Лексико-грамматические пояснения

1. těsně před odjezdem vlaku — перед самым отходом поезда
těsně před koncem — перед самым концом
těsně před sedmou — почти в семь часов
těsně u zdi  — близко у стены, вплотную к стене

2. poslat kuír jako spoluzavazadlo послать чемодан багажом (который прибывает вместе с пассажиром)

3. stát proti sobě — стоять напротив, друг против друга
Stáli jsme proti sobě.  — Мы стояли друг против друга.

4. Jaké spojení má vlak? — Как следует поезд?

5. Vlak měl trochu zpoždění. — Поезд немного опаздывал.

6. mít strach (z někoho, z něčeho) — бояться (кого-л., чего-л.)
Měl jsem z letu trochu strach. — Я немного боялся лететь.
Mám z něho strach. — Я боюсь его.
Ср. также:
mít radost (z něčeho) — радоваться (чему-л.)
Mám z toho radost. — Я радуюсь этому.

7. Než jsem se nadál, už jsme přelétávali střední Cechy. — Не успел я оглянуться, как мы уже летели над Центральной Чехией.

Грамматические объяснения

Глаголы движения

Глаголы движения, обозначающие разные способы перемещения в пространстве, составляют в чешском языке (как и в других славянских языках) хотя и небольшую, но очень важную группу парных глаголов.

Глаголы эти следующие:

jít — chodit идти — ходить
jet — jezdit ехать — ездить
nést — nosit нести — носить
vést — vodit вести — водить
vézt — vozit везти — возить
běžet — běhat бежать — бегать
letět — létat лететь — летать
hnát — honit гнать — гонять

Характерной особенностью глаголов движения является семантическая и морфологическая соотнесенность, принадлежность к одному только несовершенному виду.

Употребление глаголов движения в русском языке и в чешском языке, как видно из нижеприводимых примеров, имеет много общего:

Hoši běží k domu. — Мальчики бегут к дому.
Chlapci běhají kolem stromu. — Ребята бегают вокруг дерева.
Bratr jde do divadla. — Брат идет в театр.
Bratr chodí vždy rychlým krokem. — Брат всегда ходит быстрым шагом.
Jel na kole do lesa. — Он ехал на велосипеде в лес.
Sestra už jezdí na kole. — Сестра уже ездит на велосипеде.
Vezla jim ovoce. — Она везла им фрукты.
Každé ráno ji vozil do školy. — Каждое утро он возил ее в школу.

Однако в употреблении глаголов движения в русском и чешском языках имеются и различия.
1. Имеются различия в употреблении глаголов движения при обозначении движения различных средств транспорта. Ср.:
Vlak z Moskvy do Prahy jede asi 40 hodin. — Поезд из Москвы до Праги идет примерно 40 часов.
Auto jelo rychle. — Машина шла быстро.
Jede tam tramvaj? — Туда идет трамвай?
Autobus tam nejede. — Автобус туда не идет.
Parník pluje po řece. — Пароход идет (плывет) по реке

В чешском языке применительно к движущемуся транспорту употребляется глагол jezdit (plout), в русском языке — идти.

2. Для передачи значений, выражаемых в русском языке формами прошедшего времени (ходил, ездил, летал — в значении туда и обратно), в чешском языке употребляются, как правило, соответствующие формы глагола být или других глаголов. Ср. перевод следующих русских выражений:

Вчера я ходил в кино. — Včera jsem byl v kině.
Сегодня мы ходили в театр. — Dnes jsme byli v divadle / Dnes jsme navštívili divadlo.
Неделю тому назад брат ездил в Киев. — Před týdnem byl bratr v Kyjevě / Před týdnem jel bratr do Kyjeva.
Недавно мы летали в Одессу. — Nedávno jsme byli v Oděse.

Русским сочетаниям форм ходил, ездил, летал с инфинитивом в чешском языке соответствуют сочетания глагола být с инфинитивом (несовершенного или совершенного вида):

Вчера мы ходили купаться. — Včera jsme se byli koupat.
В четверг школьники ходили смотреть выставку. — Ve čtvrtek se byli žáci podívat na výstavu.
На прошлой неделе отец ездил ловить рыбу. — Minulý týden byl otec lovit ryby.
Бабушка ездила лечиться в Крым. — Babička se byla léčit na Krymu.

3. В чешском языке однонаправленные (определенные) глаголы движения jít, jet, běžet в форме инфинитива и в форме прошедшего времени не могут употребляться с приставкой ро-, поэтому русские инфинитивы типа пойти, поехать, побежать в чешском языке передаются либо бесприставочными инфинитивами, либо другими глаголами. Ср. примеры:

Я хочу поехать на трамвае. — Chci jet tramvají.
Мы бы хотели поехать в Крым. — Chtěli bychom jet na Krym.
Он хотел побежать за ними. — Chtěl běžet za nimi.
Она может пойти пешком. — Může jít pěšky.
Я бы хотел пойти в театр. — Chtěl bych navštívit divadlo.

Соответственно чешские jel, šel, letěl имеют значение не только несовершенного, но и совершенного вида и переводятся на русский язык как ехал и поехал, шел и пошел, летел и полетел. Ср. следующие примеры:

Potkal jsem ho, když šel na univerzitu. — Я встретил его, когда он шел в университет.
Otec šel napřed. — Отец пошел вперед.
Z Prahy do Moskvy jsme letěli letadlem. — Из Праги в Москву мы полетели самолетом.
Jel s ženou do ciziny. — Он поехал с женой за границу.
Potom se zvedl a šel k řece. — Потом он поднялся и пошел к реке.

Примечание. В чешском языке существует приставочный глагол pojit (pošel), который, однако, имеет значение околеть, сдохнуть. Pes už pošel Собака уже сдохла.

4. В формах будущего времени у однонаправленных глаголов движения употребляются приставочные формы с po: ponesu, povedu, poletím, podám, но в отличие от русского языка, где приставочные формы типа понесу, повезу, пойду употребляются в значении будущего совершенного, в чешском языке они являются двувидовыми, т. е. ponesu буду нести и понесу; povezu буду везти и повезу.

5. Чешская пара глаголов движения ploutplavat не полностью соответствует русским глаголам плытьплавать, так как чешские глаголы ploutplavat семантически до некоторой степени противопоставлены: глагол plout обозначает главным образом перемещение неодушевленных предметов на поверхности воды, глагол plavat — главным образом перемещение в воде одушевленных предметов. Ср. примеры:

Po moři pluje loď. — По морю плывет корабль.
Po řece plulo množství lodiček. — По реке плавало много лодок.
Chlapci plavali směrem k břehu. — Ребята плыли в направлении к берегу.
Delfíni plavali k lodi. — Дельфины плыли к кораблю.

Примечание. Если одушевленные предметы (живые существа) перемещаются на неодушевленных предметах, употребляется глагол plout.

Многократные глаголы

В отличие от русского языка в чешском языке живыми и довольно употребительными являются так называемые многократные глаголы, т. е. глаголы, выражающие неоднократное повторение действия в различных временных планах. Они образуются от глаголов только несовершенного вида при помощи суффикса -va-: dělat — dělávat, říkat — říkávat, chodit — chodívat, hrát — hrávat, mít — mívat, spát — spávat, vracet — vracívat, platit — platívat, přicházet — přicházívat.

От некоторых глаголов многократные глаголы образованы при помощи суффиксов -а- / -va-: vidět — vídat / vídávat, slyšet — slýchat / slýchávat, jíst — jídat / jídávat, číst — čítat / čítávat.

Примечание. При образовании многократных глаголов гласный основы глаголов несовершенного вида удлиняется. Ср.: nosit — nosívat, dělat — dělávat. Долгота сохраняется и в формах прошедшего времени: nosíval, psával, dělával.

Суффикс многократности -va- может быть удвоен и даже утроен. В этом случае многократные глаголы, выражая то же самое значение, что и глаголы 1-й степени, приобретают сильную эмоциональную окраску. Ср.: chodit — chodívat — chodívávat, říkat — říkávat — říkávávat. Ср. пример из народной песни: „Když jsem já k vám chodívával, pejsek na mě štěkávával.»

Примечание. Многократные глаголы чаще всего образуются от глаголов движения, речи, мышления, зрительного и слухового восприятия. Однако они не образуются от глаголов на -nout и от некоторых семантических групп глаголов.

Многократные глаголы чаще всего употребляются в формах прошедшего времени, где они в зависимости от показателей кратности могут выражать обычную, частную или редкую повторяемость, а также неопределенно-длительное состояние (у глаголов состояния) в прошлом. Ср. примеры:

Naše babička nám vždycky říkávala… — Наша бабушка нам всегда говорила (говаривала)…
Tam často chodíval nebožtík dědeček. — Туда часто ходил покойный дедушка.
Za dávných časů tam stával kostel. — В давние времена там стоял костел.
Vzpomínám si, jak jsem jezdívala do Prahy. — Я вспоминаю, как бывало я ездила в Прагу.

В отличие от русского языка многократные глаголы в чешском языке употребляются также в формах настоящего времени, где они выражают либо обычное, постоянное действие (rád chodívám pěšky), либо такую повторяемость, которая определяется контекстом:
Často tam jezdíváme. — Мы часто туда ездим.
Občas mu nosívám knihy. — Я иногда ношу ему книги.

В формах прочих времен и наклонений многократные глаголы употребляются редко. В современном чешском языке их употребление факультативно. Они во всех случаях могут быть заменены соответствующими глаголами несовершенного вида.

Видовые цепи глаголов

Для определения характера видообразования и последовательности употребления суффиксов и префиксов при образовании глаголов совершенного и несовершенного вида представим видообразование в виде схемы, на которой образование глаголов несовершенного вида при помощи суффиксов будет обозначаться стрелкой слева направо горизонтально, а образование глаголов совершенного вида — обычно с измененным лексическим значением — вертикально вниз:

а) Исходный глагол — несовершенного вида

б) Исходный глагол — совершенного вида

Склонение существительных мужского рода на -í (тип průvodčí)

Pád Číslo jednotné Číslo množné
N. průvodčí průvodčí
G. průvodčího průvodčích
D. průvodčímu průvodčím
A. průvodčího průvodčí
V. průvodčí průvodčí
L. (o) průvodčím (o) průvodčích
I. průvodčím průvodčími

По образцу průvodčí склоняются существительные мужского рода на типа krejčí портной, mluvčí представитель, оратор, výpravčí дежурный по станции, субстантивированные прилагательные типа vrchní (pan vrchní) старший официант, а также субстантивированные причастия vedoucí руководитель (vedoucí skupiny), pracující трудящийся. Например: Všichni pracující se zúčastnili manifestace Все трудящиеся приняли участие в демонстрации.

Примечание. Склонение существительных типа průvodčí совпадает со склонением прилагательных мужского рода мягкой разновидности типа letní. Существительное женского рода průvodčí склоняется как прилагательное letní женского рода.

Склонение географических названий, не имеющих форм единственного числа

1. Географические названия, не имеющие форм единственного числа, склоняются различно. Названия на , -any типа Hradčany, Vinohrady, Karpaty, Rokycany, Břežany склоняются по образцу существительных мужского рода твердой разновидности типа byty, но в род. падеже мн. числа они не имеют окончания: do Hradčan, z Rokycan, z Vinohrad.

2. Названия стран, земель, городов, гор типа Čechy Чехия, Uhry Венгрия (устар.), Atény Афины, Benátky Венеция, Tatry склоняются как существительные женского рода твердой разновидности (ženy): Čechy, Čech, Čechám, v Čechách, Čechami.

3. Местные географические названия на типа Budějovice, Košice, Lidice, Pardubice, Teplice склоняются как существительные женского рода мягкой разновидности типа ulice (во мн. числе). В род. падеже они имеют форму без окончания: z Budějovic, z Pardubic, z Litoměřic, do Košic; в дат. падеже наряду с окончанием -ím иногда возможно -ům: Budějovicům, Košicům.

Частица zda

Частица zda (zdali, -li) соответствует в русском языке ли, ль; употребляется в косвенном вопросе.
Nevím, zda(li) přijdu. — Я не знаю, приду ли я.
Chtěl zjistit, zda musí přestupovat nebo (zda) jede přímo. — Он хотел узнать, должен ли он пересаживаться или ехать прямо (без пересадки).

Частица zda может повторяться.

Примечание. В разговорном языке zda заменяется союзом jestli. В литературном языке, кроме zda, употребляется также энклитика -li (пишется через черточку): Nevím, je-li tam ještě. Я не знаю, там ли он еще.

Глагольные префиксы и их важнейшие значения

Předpona Význam předpony Příklady
do- а) направление к чему-либо, к какой-либо цели a) donést, dovést, dojít
б) доведение действия до конца, до предела b) dopsat, dopít, dožít
в) достичь чего-либо c) dočkat se, dopracovat se
 na- а) действие на поверхности чего-либо
б) значение «наполнения»
в) большая или надлежащая мера действия
a) nalepit, napsat, namazat
b) nalit, nacpat, nasypat
c) napéci, navařit, naplakat se
 nad-  поверх чего-либо, над чем-либо  nadepsat, nadzdvihnout
 ob(e)-, o- а) сделать каким-либо
б) значение «кругом, вокруг»
a) obnosit, obnovit, omýt
b) okousat, ochutnat, obejít
 od(e)-  удаление, отделение, устранение  odejít, odnést, odhodit
 po- а) распространение действия на поверхности
б) распространение действия на многие предметы
в) малая мера
a) pomazat, posypat, pocukrovat
b) popadat, pozavírat, postřílet
c) poodejít, popovídat si, postát
 pod(e)- вниз, под предмет podložit, podsít, podkopat
 pro- через что-либо, сквозь что-либо, завершение действия  projet, projít, prolomit
pře- а) на другую сторону, через
б) повторение действия
a) přejít (ulici), převést, přeplavat
b) přepsat, přepracovat, převléknout
před(e)- вперед, впереди чего-либо, кого-либо předejít, předběhnout
při- а) приближение, присоединение
б) прибавление
a) přijít, přijet
b) přinést, připsat
roz(e)- разделение, движение в разные стороны roznést, rozdělit, roztrhat
s(e)- снизу вверх, вместе sjet, spadnout, sletět, seskočit
u- а) в сторону от чего-либо
б) способность к действию
a) uletět, unést, utéct, ujít
b) urazit, urovnat, urychlit
vy- а) направление действия наружу
б) завершение действия
a) vyjít, vyběhnout, vyhodit, vyletět
b) vypít, vypsat, využít, vydržet
v(e)- внутрь чего-либо vejít, vběhnout, vlézt, vepsat
vz(e) снизу вверх vzlétnout, vznést se, vzejít
z(e)- сделать каким-либо, сделаться каким-либо zlepšit, zkrátit, zlomit se
za- а) направление действия за что-либо, внутрь чего-либо
б) покрытие, заполнение
в) удовлетворение действием
г) завершение действия
a) zajít, zahodit, zapadnout
b) zatopit, zasypat, začernit
c) zalyžařit si, zatančit si
d) zadusit, zastřelit, zamačka

 

Упражнение

1. Ответьте на вопросы:
— Kde se chystáte strávit dovolenou?
— Kam pojedete letos?
— Jak obyčejně cestujete?
— Cestovalo se vám pohodlně?
— Jak se dostanu na nádraží?
— V kolik hodin odjíždí vlak?
— Berete kufr s sebou do vozu nebo jej posíláte jako spoluzavazadlo?
— Kde je úschovna zavazadel?
— Z kterého nástupiště odjíždí váš vlak?
— Na které nádraží přijíždí vlak z Prahy?
— Jedete přímým vlakem nebo musíte přesedat?
— Kolik stojí jízdenka do spacího vozu?
— Kde je nádražní restaurace?
— Má tento vlak jídelní vůz?
— Kde se prodávají letenky?
— Který autobus jede na letiště?
— Jak dlouho bude trvat let?
— Jak daleko je letiště od města?
— Kolik zavazadel si mohu vzít s sebou?
— Rád cestujete lodí?

2. Из слов в скобках выберите нужное:
Můj přítel každý rok (jede, jezdí) na dovolenou do Karlových Var. — Je pozdě, musím (jít, chodit) domů. — Prosil mě, abych mu (přinesl, přinášel) každý den noviny. — Matka nemůže (vést, vodit) dcerku do školy, proto ji (vodí, vede) otec. — Družstevníci (vozí, vezou) na trh zeleninu a ovoce. — Děti (běží, běhají) domů pro míč. — Nová letadla (letí, létají) rychlostí zvuku. — Je podzim, ptáci (letí, lítají) na jih. — Ráno (honí, žene) pastýř ovce na pastvu. — (Hnal, honil) zajíc ko houta z chalupy, ale nevyhnal. — Z kterého nástupiště (jede, jezdí) vlak do Varšavy? — Prosím vás, v kolik hodin (odjede, odjíždí) brněnský vlak? — Náš vlak už (přijede, přijíždí) na druhou kolej.

3. Слова в скобках напишите в соответствующей форме:
Z kterého nádraží (odjíždět) vlak? — (Moci) dostat lůžko do Budapešti? — Prosím (dvě, jízdenka) do Bratislavy druhou třídou. — V kolik hodin (odjíždět) moskevský vlak? (Nevědět) přesně, (podívat se) do jízdního řádu. — Máme tedy dost času. (Jít) do čekárny. — Já zatím (jít — bud. čas) podat velký kufr jako zavazadlo. — Kolik minut máme ještě do (odjezd) vlaku? — Náš vlak už (stát) na druhě koleji. — Sotva (najít, my) místo k sezení. — (Dát si) kufr do sítě na zavazadla. — (Moci) otevřít okno, prosím? Je tu strašně dusno. — Kde je oddělení pro (nekuřák)? — Kdy (přijet) do Čopu? — V kolik hodin (startovat) letadlo? — Máme (tři, volné místo) v letadle, které (letět) zítra do Varny. — Kterým letadlem (letět — bud. čas)? — (Nastupovat) do letadla a zaujměte svá místa!

4. Образуйте многократные глаголы при помощи суффикса -va-:
kupoval, stál, bydlel, díval se, vypravoval, mluvil, zdálo se, myslil, psal, navštěvoval, vybíral, platil, spal, ptal se, chodil

5. Составьте предложения, употребив следующие словосочетания:
vždycky hrával, pořád říkávala, obyčejně chodívali, často mívám, mnohokrát psával, občas obcházíval, zřídka kupovali, někdy se ptávám, často bývá, občas tam jezdíval, sedá u okna, vídal jsem ho denně, míval volno, vracíval knihy přesně

6. Закройте книги. Прослушайте вопросы и отвечайте на них по заданному образцу:
Pojedete někdy do Brna? — Ano, jezdím tam teď velmi často.
Půjdete někdy na právnickou fakultu? … — Poletíte někdy do Ostravy? … — Pojedete někdy do Benešova? … — Půjde Věra někdy do univerzitní knihovny? … — Poletí Miloš někdy do Bratislavy? … — Pojede Zdeněk někdy do jižních Čech? … — Pojedou rodiče někdy na chatu? … — Půjdou děti někdy
do muzea? … — Poletí soudruzi někdy do Budapešti? …

7. Измените следующие предложения по образцу. В своей реплике употребите многократный глагол:
Jirka to teď už nedělá. — To mě překvapuje, dříve to dělával velmi často.
Mirek to teď už neříká. … — Vlasta tam teď už nejezdí …. — Studenti o tom teď už nemluví. … — Věra k nám teď už nechodí. … — Jirka si to teď už nekupuje. … — Milena to teď už nenosí. … — Chlapci to teď už nehrají. … — Mirek si to teď už s sebou nebere. … — Zdena se na to teď neptá. … — Vláďa to teď už nedělá. …

8. Отвечайте на вопросы, используя словосочетания в скобках.
Образец: Со jste dělali dnes dopoledne? (hrát fotbal) — Byli jsme hrát fotbal.
Co jste dělali v neděli odpoledne? (koupat se na přehradě). … — Co dělala Vlasta ve městě? (koupit si boty). … — Co jsi dělal na nádraží? (podívat se, kdy jede vlak do Plzně). … — Co jste dělali včera odpoledne? (hrát volejbal). … — Co dělaly děti u Nováků? (podívat se na štěňátka). … — Co jsi dělala večer na fakultě? (poslechnout si jednu přednášku). … — Co dělali tatínek s Mirkem v Praze? (podívat se na výstavu). …

9. Раскройте скобки, имена существительные поставьте в соответствующем падеже:
(Pan vrchní), platím. — Zavolejte, prosím, (pan vrchní). — Kdy přijde (pan vrchní)? — Znáte se s (náš vedoucí)? — Jde o zájmy našich (pracující). — Kde jste se seznámil s (Jiří)? — Zeptej se na to (Jiří). — Vypravuj nám o (Jiří). — Nepoznal jsem našeho (krejčí). — Jaké znamení nám dává (výpravčí)? — Musíte se obrátit na toho (mluvčí). — Tento kabát jsem šil u známého (krejčí). — Dlouho jsme nemohli najít (vedoucí) oddělení.

10. Существительные женского рода типа průvodčí замените существительными мужского рода:
Do kupé vešla mladá průvodčí. — Museli jsme se na cestu zeptat průvodčí. — Mluvili jsme s mladou průvodčí. — Dal jsem jízdenku průvodčí. — Stáli jsme na chodbě a mluvili s průvodčí. — S velkým zájmem jsme poslouchali vyprávění průvodčí. — Rádi bychom mluvili se soudružkou vedoucí. — Musím to oznámit naší paní vedoucí. — Ptal jsi se na to vaši vedoucí? — Na poradu se sjely všechny vedoucí prodejen.

11. Раскройте скобки, имена собственные в скобках поставьте в соответствующем падеже:
Po zkouškách pojedeme do (Vysoké Tatry). — Na území (jižní Čechy) se rozkládá část Šumavy. — Sněhová pokrývka ve (Vysoké Tatry) je 50 centimetrů. — Můj dědeček se narodil v (České Budějovice). — Kdy jste posledně byl v (jižní Čechy)? — Kdy jste se vrátili z (Karlovy Vary)? — Přeji ti, abys jednou strávil dovolenou v (Karpaty). — Z Prahy do (Karlovy Vary) je přes 90 kilometrů. — Vlak Moskva — Praha jede přes (Košice), avšak stojí v (Košice) pouze deset minut. — Z (Hradčany) je pěkný pohled na Prahu. — V (Karlovy Vary) se v létě i v zimě zotavují pracující z celého Československa. — Za tři dny pojedou naši sportovci do (Karpaty), mají tam lyžařské závody. — Budeš-li chtít, zůstaneme v (Benátky) ještě několik dní. — S (Benátky) jsou spojeny naše nejlepší vzpomínky. — (Uhry) nyní říkáme Maďarsko. — Narodil se v (Čechy), ale žije na Slovensku. — Z (České Budějovice) do Krumlova jsme jeli dvěma autobusy. — Tragédii, která se odehrála v (Lidice), zná celý svět.

12. Замените частицу jestli другими синонимическими частицами:
Studenti ještě nevědí, jestli dnes bude přednáška z české literatury. — Zeptal jsem se svého kamaráda, jestli zná našeho profesora. — Řekněte mi, jestli jste čestli české noviny (jestli jste rozuměli českým filmům, jestli jste už přečetli nějakou českou knihu, jestli si dopisujete s česky mluvícím cizincem). — Ještě nevím, jestli budu moci přijít. — Musíme se zeptat, jestli ten vlak jezdí i v neděli. — Zatím není jasné, jestli pojedeme do Brna nebo do Ostravy. — Mohl byste mi říct, jestli ten vlak se zastavuje v Kolíně? — Musíme se informovat, jestli to letadlo létá každý den.

13. Дополните глаголы необходимыми приставками:
Vlak do Prahy -jíždí každý den ve 23.50. — Moji přátelé měli strach, že zmeškáme vlak, a proto -šli na nádraží půl hodiny před odjezdem. — Moje přítelkyně se -cházela před vagónem a byla nervózní, protože vlak už byl -praven k odjezdu. — Nastoupili jsme do vozu a -sedli jsme na svá místa. — Vlak se pomalu -jížděl. — Za chvíli nám průvodčí -nesl čaj s citrónem. — Ráno jsem se -budila dřív, než -šlo sluníčko. — Vlak už -jel několika velkými městy a teď se -bližoval k státní hranici. — Za hodinu se náš vlak -stavil v pohraniční stanici. — -stoupili jsme z vozu a šli do restaurace, kde jsme si -jednali oběd a -pili kávu. — Měli jsme ještě čas, a proto jsme se šli -dívat na město. — Pak jsme jeli dále. Z okna jsme viděli, jak vlak -jel most přes reku. — Druhý den ráno sme -jeli do Prahy, kde nás vítali naši přátelé, kteří nás -vezli do hotelu. — Domluvili jsme se, že se -jdeme po obědě.

14. Переведите на чешский язык:
а) Вчера я целый вечер сидел дома. — Год назад мы ездили в Прагу. — Вечером мы с друзьями ходили в кино. — В Ленинград я ездила несколько раз. — Он приходил ко мне в прошлую субботу.
б) Он живет близко и поэтому пошел на работу пешком, а я, как обычно, поехал на троллейбусе. — Я бы хотел поехать летом на Байкал. — Ты хочешь пойти на концерт в зал им. Чайковского? — Мы пошли по пути, который был указан на карте. — В 6 часов я пойду на вокзал встречать свою подругу. — В этом году мы обязательно поедем в Прагу. — Дети побежали навстречу матери. — Вы хотите пойти с нами на прогулку? — Мы хотели бы поехать в Моравию или Словакию. — Я бы хотел полететь туда на самолете. — Куда пошли ваши друзья? — Я слышал, что твой брат поехал в Париж. — Да, он поехал в Париж, а потом поедет в Лондон. — Моя сестра повезла свою дочь на курорт. — Учительница повела учеников в ботанический сад. — Мы плыли на пароходе по морю две недели. — Я научилась плавать на Черном море. — Ты уже давно плаваешь? — Сколько часов идет поезд из Ленинграда до Москвы? — Как попасть в Манеж? — Туда идет троллейбус No 20, трамвай же туда вообще не ходит. — Автобус No 5 проходит мимо моего дома. — Пароход идет вниз по реке. — До аэродрома регулярно ходят автобусы. — Через час туда пойдет такси. — Поезда в метро ходят через каждые две минуты. — На праздники мы ездили в Киев. — На каникулы наша группа поедет на автобусе в Табор. — Во время отпуска я с удовольствием хожу за грибами. — Ты любишь ходить пешком? — Поезда здесь ходят нерегулярно. — Когда заходит солнце, дети идут домой. — Мы повели гостей в новый район города. — Я вожу свою дочь в детский сад.
в) Ему пришлось немного потрудиться, чтобы открыть эту дверь. — Нам пришлось здорово поработать, чтобы занять первое место. — Об этом мне часто говорила моя мать. — За этим столом когда-то работал известный писатель. — Я боялся, что не успею сделать все до отхода поезда. — Когда я первый раз летела на самолете, я очень боялась. — Мы очень обрадовались приезду наших гостей. — Я не успел оглянуться, как уже был на месте.

Slovníček

был указан byl označen
ботанический сад botanická zahrada
повести zavést
ходить за грибами jít na houby
успеть stačit

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: