Browse By

Урок 13

Виды глаголов. Образование глаголов совершенного и несовершенного вида. Притяжательные местоимения jeho, její, jejich. Существительные, не имеющие форм единственного числа.

NA POSTĚ

О prázdninách ke mně přijel můj přítel Alexej z Moskvy. Hned druhý den chtěl jít na poštu, aby o sobě podal rodičům zprávu1.
— Kde je, prosím tě, hlavní pošta? Musím poslat domů telegram a chci se také zeptat, nemám-li tam již dopis od svých přátel z ČSSR. Prosil jsem je, aby mi napsali „Poste restante“.
Nabídl jsem se, že tam Alexeje doprovodím. Hlavní pošta nebyla daleko. Vešli jsme do velké prostorné haly, osvětlené množstvím neonových svítidel. Po obou stranách velké dvorany jsou přepážky s čísly a nápisy: „Prodej poštovních cenin“, „Poste restante“, „Příjem poštovních cenin“, „Příjem a výdej peněz“, „Spořitelní knížky“ a jiné. U okénka „Poste restante“ už na Alexeje čekal dopis z Brna. Alexej předložil cestovní pas a dostal dopis. Jeho přítel Jarda ho zval, aby zajel také k němu do Brna.
Pak jsme šli к okénku číslo 7 s nápisem „Příjem telegramů“, vzali jsme blanket a Alexej jej vyplnil. Chtěl poslat bleskový nebo alespoň pilný telegram. To jsem mu rozmluvil2. Rozhodl se pro obyčejný3.
— Kolik budu, prosím, platit za obyčejný telegram?, zeptal jsem se úřednice.
— Hned to spočítám. Je to sedmnáct slov… Dělá to dvacet korun padesát.
— Jak se u vás frankuje dopis do Brna?4 Stejně jako do zahraničí?
— Do socialistických zemí jsou stejné tarify, jinak se platí více. Pro leteckou poštu jsou různé tarify podle váhy. Dopis do Brna chceš poslat doporučeně nebo obyčejně?
— Raději doporučeně5.
— To tedy musíš nejdříve vyplnit podací lístek a platit budeš u příslušného okénka.
Pak jsme ještě prošli celou halou a všechno jsem Alexejovi podrobně vysvětlil.
— Tady můžeš odeslat dopis nebo telegram, telegraf má nepřetržitou službu. Zde můžeš odeslat nebo vyzvednout peníze, poslat balíky, předplatit si noviny a časopisy, zaplatit za telefon a jiné.
Alexej nerozuměl nápisu „Prodej poštovních cenin“. Nevěděl jsem také, jak se to přesně přeloží do ruštiny, ale vysvětlil jsem mu, že tady je možno koupit známky, obálky, dopisní papír, pohlednice, různé blankety, například peněžní poukázky a jiné.

* * *

Alexej se podíval na hodiny visící v dvoraně hlavní pošty, a protože bylo teprve půl šesté, šel si koupit noviny. Na šest hodin si objednal meziměstský telefonní hovor. Musí se domluvit se svými přáteli. Jeho přátelé ho zítra očekávají v Pardubicích.
— Pane, máte zde ten hovor s Pardubicemi. Běžte do kabiny číslo jedna6.
— Jaké mám vytočit číslo?
— Zvedněte sluchátko a ihned mluvte.

* * *

— Prosím blanket na telegram.
— Blankety leží na psacím pultu.
— Chci poslat telegram do Moskvy. Mohu v něm použít cizího jazyka7?
— Samozřejmě. Musíte však psát latinkou. Chcete poslat telegram pilně?
— Ne. Jako obyčejný telegram. Trvá doručení zprávy přes hranice déle?
— Ano. Adresu napište čitelně. Jak se jmenuje adresát? Jeho jméno není dobře čitelné.

* * *

— Jaká známka se dává v Československu na dopis?
— Na dopis šedesátihaléřová a na pohlednici třicetihaléřová.
— Prosím dvě šedesátihaléřové známky, jednu poštovní poukázku a průvodku.
— Komu budeš psát, Karle?
— Napíšu sestře Jiřině do Budějovic, má pozítří narozeniny.
— Jaká je její adresa, budu jí blahopřát8 telegraficky.

Slovníček

adresa, -у f адрес
číslo, -а n номер; vytočit č. набрать номер телефона
čitelný разборчивый, читабельный
domluvit se договориться
dopis, -u m письмо; doporučený d. заказное письмо; obyčejný d. простое письмо
dopisní papír, -u m почтовая бумага
doprovodit проводить
doručení, -í n вручение
dvorana, -у f зал
hala, -у f холл, зал, вестибюль
korespondovat переписываться
meziměstský hovor, -u m междугородный разговор
množství, -í n множество
nabídnout (se) предложить (свои услуги)
nápis, -u m надпись
nepřetržitá služba, -у f круглосуточная работа
obálka, -у f конверт
obrat, -u m оборот, выражение (в речи)
odeslat послать
okénko, -a n окошко
oslovení, -í n обращение
oznámit сообщить
peněžní poukázka, -у f денежный пeревод
platit: jinak se platí různé tarify кроме того существуют разные тарифы
podací lístek, -tku m бланк, заполня ющийся при подаче заказного письма
pohlednice, -e f почтовая открытка
poste restante до востребования
pošta, -у f почта; hlavní р. главпочтамт; letecká р. авиапочта
pozdrav, -u m привет
prodej poštovních cenin продажа почтовых знаков
prominout простить, извинить
průvodka, -у f почтовый бланк
předložit cestovní pas предъявить заграничный паспорт
předplatit si noviny подписаться на газеты
přeložit перевести
přepážka, -у / зд. окошко; перегородка
přesto však несмотря на то
příjem (peněz) прием (денежных переводов)
připojit присоединить, прибавить
příslušný соответствующий
psací pult, -u m стол на почте, где можно писать
sluchátko, -у n телефонная трубка; zvednout s. поднять трубку
spočítat сосчитать
spořitelna, -у f сберегательная касса
stejně tak jako точно так же, как
styk, -u m отношение, связь
svítidlo, -a n светильник
telegram, -u m телеграмма; bleskový t. молния; obyčejný t. простая телеграмма; pilný t. срочная телеграмма
určitý определенный
úřednice, -e f служащая
váha, -у f вес; platit podle váhy платить по весу
vážený уважаемый
výdej peněz выдача денег
vyplnit blanket, -u m заполнить бланк
vysvětlit объяснить
vyzvednout (peníze) получить (деньги)
zdravit приветствовать
známka, -у f марка

Лексико-грамматические пояснения

1. dat zprávu — известить (кого-л. о чем-л.)
dostat zprávu — получить сообщение

2. rozmluvit (někomu něco) — отговорить (кого-л. от чего-л.)
То jsem mu rozmluvil.  — Я отговорил его от этого.

3. rozhodnout se (pro něco) — решить (что-л.) / решиться на что-л.
Rozhodl jsem se pro obyčejný dopis. — Я решил послать обычное письмо.

4. Jak se u vás frankuje dopis do … ? — Какая марка нужна на письмо в … ?
Jaká známka se dává na dopis do … ? — Какая марка нужна на письмо в … ?

5. poslat dopis doporučeně (obyčejně, pilně) — послать письмо как заказное (обычное, срочное)

6. kabina číslo jedna — кабина №1
osoba číslo jedna — персона номер один
problém číslo jedna — проблема номер один
В подобных сочетаниях употребляется несогласованное числительное jedna в сочетании с существительными всех родов.

7. použít / používat čeho / со k čemu — употребить / употреблять, применить / применять, пользоваться / воспользоваться (чем-л.)
Mohu v telegramu použít cizího jazyka? — Могу я в телеграмме пользоваться иностранным языком?
Použijeme krásného dne k procházce. — Мы используем хороший день для прогулки.

8. blahopřát (někomu k něčemu) — поздравлять (кого-л. с чем-л.)
blahopřát k narozeninám (к svátku, k vyznamenání) — поздравлять с днем рождения (с праздником, с наградой)

Pamatujte na osloveni při psaní dopisů

Píšeme-li příteli nebo přítelkyni, oslovujeme je v dopise obvykle takto: Milý příteli! Milá přítelkyně! Milý Vašku! Drahá Evo!

Korespondujeme-li s člověkem, kterého blíže neznáme, oslovujeme ho takto: Vážený soudruhu! Vážená soudružko! Vážený pane! Vážená paní! Vážená slečno! Vážený pane Nováku! Vážená paní Nováková! Vážená slečno Nováková!

Píšeme-li určitému kolektivu, začínáme obvykle dopis: Vážení (drazí) přátelé! Vážení (drazí) soudruzi!

Při oficiálním styku s profesory, učiteli, lékaři, inženýry atd. připojujeme k oslovení také titul. Např.:
Vážený soudruhu (pane) profesore! Vážená paní (soudružko) docentko! Vážený pane (soudruhu)
doktore (inženýre, rektore)!

Zakončení dopisů

Blízkým známým nebo přátelům:
Se srdečným pozdravem / Srdečně Tě zdravím / Zdraví Tě

Tvůj Standa

Při oficiálním styku:
Se srdečným pozdravem Váš

Stanislav Marek

Zapamatujte si některé obraty, které často píšeme v dopise:
Děkuji Ti mnohokrát (srdečně) za Tvůj dopis.
Promiň, že jsem Ti nenapsal dříve, ale…
Promiň, že jsem tak dlouho neodpovídal na Tvůj dopis.
Brzy mi napiš. Napiš mi, co je u vás nového.

Při oficiálním styku:
Odpovídám na Váš dopis ze dne 15.3.1988
Oznamte mi laskavě, kdy mohu přijet…

Nezapomeňte napsat v dopise vpravo nahoře místo a datum. Např.:
V Praze 5. května 1987. Praha dne 15. května 1988.

Psaní adresy:
Грамматические объяснения

Виды глаголов

Проходящее во времени действие в чешском языке, так же как и в русском, можно выразить глаголами разных видов: глаголами совершенного и несовершенного вида: dělat — udělat, dát — dávat, přijít — přicházet, vzít — brát. Большая часть глаголов в чешском языке составляет видовые пары: koupit — kupovat, vstát — vstávat, vybrat — vybírat, solit — osolit. Глаголы, входящие в видовое противопоставление, имеют одно и то же лексическое значение, но по-разному характеризуют протекание самого действия. Глаголы совершенного вида обозначают действие целостное, действие как факт; глаголы несовершенного вида этого признака
не выражают. Ср.: Napsal mu dopis / Psal mu dopis; Prodal zboží / Prodával zboží.

Образование глаголов совершенного вида

Глаголы совершенного вида образуются, как правило, от простых глаголов несовершенного вида при помощи различных приставок: do-, od-, na-, po-, za-, z-, s-, při-, pře-, před-, nad-, pod-, roz-, vy-, ve-, o-, pro-, u-, ob-, обычно изменяющих не только вид, но и
лексическое значение глагола. Ср.:

jít — идти najít — найти
přijít — прийти
přejít — перейти
odejít — уйти
ujít — пройти, уйти от чего-либо и др.
vyjít — выйти
vejít — войти
projít — пройти
obejít — обойти

 

psát — писать přepsat — переписать
připsat — приписать
opsat — списать, описать
sepsat — составить опись
popsat — описать
vypsat — выписать
napsat — написать
zapsat — записать
podepsat — подписать
nadepsat — надписать
předepsat — предписать
vepsat — вписать

В большинстве случаев при присоединении приставки возникает новый глагол, не соотносительный по значению с исходным глаголом, однако в отдельных случаях можно говорить и о чисто видовой функции некоторых приставок. Ср. например:

dělat — udělat делать — сделать
šít — ušít шить — сшить
vařit — uvařit варить — сварить
slyšet — uslyšet слышать — услышать
chválit — pochválit хвалить — похвалить
děkovat — poděkovat благодарить — поблагодарить
organizovat — zorganizovat организовать

Глаголы совершенного вида могут быть образованы от глаголов несовершенного вида также при помощи суффикса -nou-:

křičet — křiknout кричать — крикнуть
plivat — plivnout плевать — плюнуть

Иногда такие образования носят разговорный характер:

riskovat — risknout (разг.) рисковать — рискнуть

Образование глаголов несовершенного вида

Глаголы несовершенного вида образуются от простых и приставочных глаголов совершенного вида при помощи суффиксов: -ova-, -va-, -а-, -е- (). При образовании глаголов несовершенного вида наиболее продуктивным суффиксом является суффикс -ova-,
который присоединяется обычно к глаголам совершенного вида с основой инфинитива на -i, -nou-. При этом нередко возникает чередование согласных и групп согласных основы, а также чередование долгих и кратких гласных корня.

Продуктивные суффиксы -ova и -va-

Чередование Примеры Перевод
s / š ohlásit — ohlašovat объявить — объявлять, сообщать
t / c obohatít (se) — obohacovat (se) обогатить (ся) — обогащать (ся)
d / z nahradit — nahrazovat заменить — заменять
st / šť zjistit — zjišťovat выяснить — выяснять
zd / žď zpozdit se — zpožďovat se опоздать — опаздывать
ou / u koupit — kupovat купить — покупать
á / a zkrátit — zkracovat сократить — сокращать
í / i slíbit — slibovat обещать — пообещать
í / e navštívit — navštěvovat посетить — посещать

 

Примечание. У ряда глаголов совершенного вида, имеющих в основе инфинитива группы согласных st и zd, при образовании глаголов несовершенного вида чередование групп согласных не наступает:

rozmístit — rozmísťovat разместить — размещать
seřadit — seřazovat / seřaďovat распределить — распределять
упорядочить — упорядочивать

При помощи суффикса -ova- глаголы несовершенного вида образуются также от некоторых глаголов с основой инфинитива на -nou- и -а-:

navrhnout — navrhovat предложить — предлагать
rozhodnout (se) — rozhodovat (se) решить(ся) — решать(ся)
rozkázat — rozkazovat приказать — приказывать
svázat — svazovat связать — связывать

Суффикс -va-:

-á- -áva vstát — vstávat
dát — dávat
встать — вставать
дать — давать
-a- -áva- poznat — poznávat узнать — узнавать
-ý- -ýva- pokrýt — pokrývat покрыть — покрывать
-í- -íva- vyšít — vyšívat вышить — вышивать
-ova- -ováva- vypracovat — vypracovávat выработать — вырабатывать

Примечание. У производных глаголов несовершенного вида гласный основы перед суффиксом -va- всегда удлиняется, возникает -áva-, -íva- и др.: prodat — prodávat.

Непродуктивные суффиксы -а- и -е- (-ě-)

При помощи непродуктивных суффиксов -а- и -е- (-ě-) (после мягких и бывших мягких согласных с, z, l, ř, šť и др.) несовершенный вид образуется от следующих глаголов:
а) от глаголов на -it, как правило, с чередованием гласных и согласных основы k/č, t/c, d/z, st/šť, sl/šl, o/á, u/ou, e/í, e/é, a/á:

k / č skočit — skákat прыгнуть — прыгать
t / c vrátit (se) — vracet (se)
ztratit — ztrácet
вернуть(ся) — возвращать(ся)
потерять — терять
st / šť pustit — pouštět пустить — пускать
sl / šl vymyslit — vymýšlet выдумать — выдумывать
d / z probudit — probouzet разбудить — будить
e / í střelit — střílet выстрелить — стрелять
o / á vyrobit — vyrábět
vytvořit — vytvářet
hodit — házet
произвести — производить
образовать — образовывать
бросить — бросать
u / ou probudit se — probouzet se проснуться — просыпаться

 

б) от глаголов на -nou-:

všimnout si — všímat si обратить — обращать внимание
padnout — padat упасть — падать
proniknout — pronikat проникнуть — проникать
zvyknout si — zvykat si привыкнуть — привыкать
zvednout — zvedat поднять — поднимать

 

в) от некоторых других глаголов часто с основой, равной корню, на согласный или гласный:

zavřít — zavírat закрыть — закрывать
vybrat — vybírat выбрать — выбирать
utéci — utíkat убежать — убегать
pomoci — pomáhat помочь — помогать
přinést — přinášet принести — приносить
odvést — odvádět отвести — отводить
přivézt — přivážet привезти — привозить
přijet — přijíždět приехать — приезжать
rozbít — rozbíjet разбить — разбивать
zapít — zapíjet запить — запивать
usnout — usínat заснуть — засыпать

 

Примечание. При образовании глаголов несовершенного вида наступает продление гласногокорня.

Глаголы совершенного и несовершенного вида, имеющие одно лексическое значение и образующие видовые пары, могут быть образованы также от разных основ (супплетивный способ образования):

vzít — brát взять — брать
položit — klást положить — класть
vyjít — vycházet выйти — выходить и др.

 

Примечание. В отдельных случаях могут употребляться параллельные образования с разными суффиксами:

vytrhnout — vytrhovat / vytrhávat выдернуть — выдергивать
odhrábnout — odhrabovat / odhrabávat отгрести — отгребать

 

Некоторые глаголы являются двувидовыми, т. е. один и тот же звуковой вид этих глаголов служит для выражения значения совершенности и несовершенности. К двувидовым глаголам относятся obětovat жертвовать и пожертвовать, věnovat посвятить и посвящать; многие из этих глаголов двувидовые только в прошедшем времени: stačit хватить, хватать, быть достаточным и некоторые глаголы иностранного происхождения: absolvovat, informovat, izolovat, konstatovat, reformovat.

Некоторые глаголы являются глаголами только несовершенного вида mít, musit, chtít, smět, umět, zdát se, bydlet, chybět, scházet, náležet, záležet, znamenat, doufat, tušit. Глаголы только совершенного вида: zaslechnout, uhodit, zahlédnout, vydržet, dovést (něco), zatančit si, zalyžovat si и многие другие.

Притяжательные местоимения 3-го лица единственного и множественного числа jeho, její, jejich

В 3-м лице ед. числа принадлежность мужскому и среднему роду выражается формой jeho: jeho bratr, jeho dcera, jeho kolo, jeho dítě, а во мн. числе для всех трех родов формой jejich: jejich přítel, jejich matka, jejich dítě, jejich rodiče, jejich knihy. Формы jeho и jejich не склоняются.

В женском роде принадлежность 3-му лицу выражается формой její, которая согласуется с существительным и склоняется по образцу полных прилагательных мягкой разновидности (тип letní). Ср.:

Pád Muž. a stř. rod Žen. rod Množné číslo
N. její (bratr, pero) její (sestra) její (bratři, sestry, pera)
G. jejího (bratra, pera) její (sestry) jejích (bratrů, sester, per)
D. jejímu (bratru, peru) její (sestře) jejím (bratrům, sestrám, perům)
A. jejího (bratra), její (pero) její (sestru) její (bratry, sestry, pera)
L. (o) jejím (bratrovi, peru) (o) její (sestře) (o) jejích (bratřích, sestrách, perech)
I. jejím (bratrem, perem) její (sestrou) jejími (bratry, sestrami, pery)

 

Примечание. Следует отличать неизменяемую форму jejich, выражающую принадлежность многим лицам, от формы jejích с í долгим, которая во множественном числе выражает принадлежность одному лицу женского рода. Ср.:
jejich děti — их дети
jejích dětí — ее детей
jejich úspěchů — их успехов
jejích úspěchů — ее успехов

Существительные, не имеющие форм единственного числа
Pomnožná podstatná jména (plurália tantum)

Некоторые имена существительные, обозначающие единичные предметы, употребляются только в форме множественного числа. К ним относятся как нарицательные имена существительные, так и названия праздников и собственные географические названия. Ср.: šachy шахматы, ústa рот, nůžky ножницы, dějiny история, kalhoty брюки, vánoce рождество, dveře дверь, záda спина. Tatry, Pardubice, Krkonoše, Lidice, Strakonice и др.

Указанные существительные склоняются по образцу множественного числа мужского, женского и среднего рода твердой или мягкой разновидности. (В отдельных падежах имеются исключения.)
а) По образцу существительных мужского рода твердой разновидности типа hrady склоняются существительные šachy шахматы (предл. v šáchách), tepláky теплый спортивный костюм.
б) По образцу существительных женского рода твердой разновидности типа ženy склоняются: dějiny история, hodiny часы, narozeniny день рождения, prázdniny каникулы, nůžky ножницы, váhy весы, noviny газета, kalhoty брюки и др.
в) По образцу существительных среднего рода твердой разновидности склоняются: ústa рот, kamna печь, nosítka носилки, vrata ворота, játra печень, ňadra грудь, záda спина и др.
г) По образцу существительных женского рода мягкой разновидности (тип růže) склоняются: dveře дверь, jesle ясли, housle скрипка, kleště клещи, sáně сани, vánoce рождество (дат. k vánocům) и др.

Примечание. У отдельных указанных выше существительных употребляется ед. число, но с другим лексическим значением. Ср.: hodina час, hodiny часы; novina новость, но: noviny газета.
О склонении географических названий, не имеющих формы единственного числа, см. урок 14.

Упражнения

1. От глаголов совершенного вида образуйте глаголы несовершенного вида. Обратите внимание на чередования гласных и согласных основы:
а) -ova-: rozdělit, ukázat, rozšířit, zvýšit, zesílit, určit, potvrdit, obvinit, ohlásit, navštívit, udělit, připravit, vyměnit, dovolit, uspokojit, oslavit, vyhodit, vyskočit, odhadnout, rozhodnout (se), vystoupit, účastnit se, oznámit, zjistit;
б) -va-: nechat, dostat, získat, vynechat, vychovat, podat, zakrýt, užít, dobýt, dostat se, překonat, prodat, přidat, vyhrát, vyšít, dozrát, prožít, pobýt, zakrýt, zůstat, uznat, objednat;
в) -а-, -e- (-ě-): nalézt, vytéci, sednout si, lehnout si, leknout se, zvednout, kousnout, vyběhnout, odmítnout, obléknout, poslechnout, vyrůst, padnout, kousnout, klesnout, uklidit, zkusit, hodit, vyrobit, probudit.

2. От глаголов несовершенного вида с помощью приставок образуйте глаголы совершенного вида. Определите их значение:
šít, žít, krýt, mýt, plést, téci, vidět, pít, lézt, volat, konat, chovat, učit se, zvát, brát, hnát, vázat, česat, děkovat, dělit, holit, čistit, vítat, měnit, šířit, tisknout, vařit, rodit se, tvořit, volit, končit, nutit, působit, budit, hrát si, vítězit, zkoumat, fotografovat, číst, jet, pracovat

3. В следующих предложениях измените вид глагола:
Komu šijete šaty? — Proč neotvíráte dveře? — Komu to doporučujete? — Navštěvuji svého otce. — Kdo to potvrzuje? — Vyskytuje se to jen občas. — Co to zvedá? — Připravujeme se na zkoušky. — Vystupují z vlaku. — Vychovává jejího syna. — Nakupujeme spoustu knih. — Odpovídám na jejich dotazy. — Podáváte zprávy rodičům ze zahraničí? — Zapaluje si cigaretu. — Kdo mu podává ruku? — Listí opadává, obilí dozrává. — Jak užíváte volného času? — Koho tam posílají? — V kolik hodin vstáváte? — Přijímáme cizí hosty. — Obléká se velmi vkusně. — Komu posíláte telegram? — Jak odesíláte peníze? — U kterého okénka podáváme telegramy? — Kde se přijímají doporučené dopisy? — Posílám balík do Sofie. — Kolik platím? — V telegramu do zahraničí používám cizího jazyka. — Na poště kupuji obálky a dopisní papír. — Ráno jdu pro pohledy a noviny do PNS. — Na poště nám dávají informace. — Jdeme domů pěšky. — Vlak z Paříže přijíždí časně ráno. — Představení začíná v sedm hodin večer. — Nic neříká, jenom se usmívá. — Zeptáme se na to jejího manžela. — Objednávám meziměstský hovor.

4. Образуйте настоящее время. Измените вид глагола:
Ráno půjdu na nádraží, koupím si u pokladny jízdenku a pojedu na návštěvu к svému příteli. — Cestou se zeptám, kde je hlavní pošta. — Uklidím její pokoje. — Doprovodím přítelkyni ke stanici tramvaje. — Objednám lístky na zítra. — Telegram napíšu na telegrafní blanket. — Podám jej u okénka. — Na obálku nalepím známku. — K večeři si koupím salám. — Navštívím své přátele. — Vrátíme se domů pozdě večer. — Zapomene na všechno. — Vstoupím do místnosti. — Uvařím vám čaj. — Kdy vyjde slunce? — Zatelefonuji do Moskvy. — Ten dopis pošlu doporučeně. — Pošlete ten telegram pilně nebo bleskově? — Napište adresu odesilatele čitelně.

5. Из слов в скобках выберите нужное (иногда возможны оба):
(Vrátil se — vracel se) až pozdě večer. — V knihkupectví jsou nové slovníky, musíme je (koupit — kupovat). — (Dostával jsem — dostal jsem) velice zajímavou zprávu. — Telegram (přinesli — přinášeli) v pět hodin. — V divadle jsem (potkal — potkával) svého přítele. — Lístky jsem (objednal — objednával) na příští týden. — Myslím, že se už (nevrátí — nevrací). — Prosili jsme ho, aby to (nevyhodil — nevyházel — nevyhazoval). — Musíš ho ihned (volat — zavolat). — Musíte tu práci (končit — skončit) včas. — Chtěl bych si (koupit — kupovat) známku na dopis. — Nemohu (najít — nacházet) přepážku. — Na doporučený a spěšný dopis (dostanu — dostávám) stvrzenku. — Chtěl bych (zatelefonovat — telefonovat) do Plzně. — Jaké číslo vám mám (dát — dávat)? — S jakým číslem vás mám (spojit — spojovat)? — Vaše číslo se (neozve — neozývá). — Budete (čekat — počkat)? — Za půl hodiny mohu (volat — zavolat) ještě jednou. — Skoda, že se s jejím bratrem už (nesetkám — nesetkávám). — Řekni jí, aby se s tím dlouho (nezdržela — nezdržovala). — Mám dojem, že se (nemění — nezmění).

6. Измените предложения по образцу, употребляя глаголы совершенного вида:
Právě píšu ten dopis. — Myslel jsem, že jsi ho už napsal dopoledne.
Právě posílám ten telegram. … — Právě volám Zdeňkovi. … — Právě platím telefon. … — Právě si podávám tu žádost. … — Právě zjišťuji tu adresu. … — Právě vyplňuji ten blanket. … — Právě kupuji ty pohlednice. … — Právě objednávám ten hovor. … — Právě balím tu zásilku. … — Právě píšu ten dopis….

7. Отвечайте положительно. В своих ответах употребляйте глаголы несовершенного вида:
Образец: Už jsi sestavil ten plán? — Ano, sestavoval jsem ho včera celé odpoledne.
Už jsi napsal ten dopis? … — Už jsi zabalil ty balíky? … — Už jsi zjistil ty adresy? … — Už jsi našel tu obálku? … — Už jsi vyplnil ty formuláře? … — Už jsi zatelefonoval všem známým? … — Už jsi vybral ty pohlednice? … — Už jsi připravil ty zásilky? … — Už jsi sehnal ty lístky? … — Už jsi sestavil ten plán? …

8. Слова в скобках напишите в соответствующем падеже:
(Její) bratr je velice sympatický člověk. — Už dávno znám (její) bratra. — Od (její) bratra jsem se dověděl, žes byl v NDR. — Večer půjdu na návštěvu k (její) bratrovi. — S (její) bratrem jsem se seznámil v Beskydech. — S (její) dvěma bratry jsem studoval. — O (její) dvou bratrech jsem nic neslyšel.

9. Вместо точек вставьте правильные формы местоимений jeho, její, jejich:
То je … auto. — Jel jsem … autem. — … dopisy jsou velice očekávány. — Přijel jsem k … rodičům. -Napíšu … sestře. — Mnoho jsem slyšel o … rodičích. — Často si hraji s … dětmi.

10. Личные местоимения в скобках замените притяжательными její, jejich в соответствующем падеже:
Šel jsem na poštu s (on) sestrou. — U příležitosti národního svátku odeslal telegram (ona) rodičům. — Na večírku bylo mnoho (ona) spolužáků. — Z (ona) dopisu jsem se dozvěděl, že se vrátí až za měsíc. — Nemusíte jim odpovídat na (ony) dopisy. — (Oni) přátelé nás často navštěvují. — Někdy jdu kolem (ona) domu, dívám se na okna (ona) bytu. — V (ona) domě se mi všechno líbilo. — Včera jsme byli na návštěvě u (oni) přátel. — Na (on) hodinkách už bylo půl desáté. — Nevěděl jsem, co budu dělat s (on) článkem. — Udělal jsem to podle (on, ona, oni) přání. — Chtěla jsem koupit pro (on) syna malý dárek.

11. Раскройте скобки, слова в скобках поставьте в соответствующем падеже:
О (prázdniny) pojedeme do Vysokých Tater. — Po (prázdniny) začneme zase studovat. — (Moje hodinky) nejdou správně. — Každý den čtu (noviny) „Pravda“. — Přečetl jsem to v (noviny). — Bratr si koupil (nové kalhoty). — Jak vypadá v (nové kalhoty)? — Můj přítel pěkně hraje na (housle). — Co říkáš jeho (housle)? — O (vánoce) Ti napíšu podrobný dopis. — Co se píše v (dnešní noviny) o událostech v zahraničí? — V (ty šaty) vypadáš velmi elegantně. — O svátcích se chystáme do (lázně). — Každý rok se zotavuje v (československé lázně) mnoho lidí. — K svým (narozeniny) dostala matka mnoho blahopřání od svých známých. — Bez (brýle) nemohu číst, nic nevidím. — Zítra budou skládat naši studenti zkoušku z (dějiny) ČSSR. — Ve (dveře) stál můj bratranec. — Kdo stojí za (dveře). — Nebouchejte (dveře). — Židle stála u (dveře). — Tato zpráva mě přivedla do (rozpaky). — Byl jsem na (rozpaky) a nevěděl jsem, co mám dělat.

12. Переведите на чешский язык:
а) Главный почтамт находится в большом красивом здании. В просторном светлом зале много окошек. На каждом окошке надпись. Здесь принимают заказные письма и авиаписьма. Рядом продаются марки, конверты, открытки, различные бланки и почтовая бумага. На окошках надпись: «Продажа почтовых знаков». Напротив принимают телеграммы. Здесь можно отправить обычную или срочную телеграмму. В окошке No 35 принимают подписку на все газеты и журналы. В здании почты имеется также телефонный переговорный пункт. Здесь вы можете заказать междугородный разговор с разными городами Советского Союза, а также с городами за границей. На почте всегда много народу. Люди покупают открытки, пишут письма и бросают их в почтовый ящик, который находится в зале. Между Москвой и столицами других государств существует регулярная почтовая связь.
б) Я бы не хотел опоздать на поезд. — Мы постепенно привыкаем к новому месту. — Они не обратили на него внимания. — Когда гости возвращаются в Прагу? — Летом в Москву привозят много овощей и фруктов. — Перед сном я много читаю и засыпаю поздно. — Я хочу выяснить, когда начинается подписка на газеты. — Он получает письма до востребования. — Мы возвращались домой поздно вечером. — Мы часто навещаем своих друзей. — Мать отводила детей в детский сад и шла на работу.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: