Browse By

Урок 12

Склонение существительных мужского рода на и на -се (тип předseda и тип soudce). Притяжательные прилагательные на -ův, -in. Склонение притяжательных прилагательных. Спряжение глагола vzít. Союз nejen … ale. Предлог podle.

DIVADLO A KINO

Z Moskvy ke mně přijel na návštěvu můj přítel Vladimír. Je to můj kolega z Moskvy. Pracuje na Moskevské univerzitě. Mimo jiné se velmi zajímá o divadlo a hudbu.
— Rád bych se podíval do divadla, Jirko. V Praze je přece hodně divadel, že? Kde bych mohl sehnat lístek (vstupenku)?
— Ano, v Praze je několik velkých divadel a hodně malých scén různého zaměření. O lístky se nestarej1, já nějaké obstarám (opatřím).
— To bych ti byl velice vděčen. A myslíš, že bychom mohli dostat lístky ještě na dnešek? To už bude asi pozdě.
— No, nevím, pokusím se to zjistit telefonicky. Ale v zásadě se musí lístky kupovat předem v předprodeji, buď přímo v pokladně divadla, nebo ve zvláštních předprodejích. Často nejsou lístky k dostání2. No, uvidíme. Chtěl bys vidět činohru, operu, balet nebo operetu?
Vladimír měl zájem o operu. Šli jsme se podívat na plakáty, které opery mají teď pražská divadla ve svém repertoáru (na programu)3. Dnes se hraje Smetanova Prodaná nevěsta4, ale tuhle operu Vladimír dobře zná. Ale zítra budou ve Smetanově divadle dávat Dvořákovu Rusalku5, a to je jedna z nejkrásnějších českých oper. Lístky jsme dostali úplně náhodou před začátkem představení. Vladimír byl velice spokojen. V tom divadle ještě nikdy nebyl.
Když jsme příštího dne večer přišli před sedmou do divadla, bylo tam plno lidí, kteří sháněli lístky. V pokladně už byly vstupenky vyprodány6. Koupili jsme si u uváděčky program a sedli jsme si na svá místa do druhé řady na druhém balkóně. V hledišti bylo plno diváků. Přesně v sedm hodin se opona zvedla a představení začalo. Zazněly první zvuky předehry. O přestávce jsme šli do bufetu a dali si kávu. Zvonek nám oznámil, že začíná další jednání. Výkon sólistů byl tak krásný, že potlesk nebral konce7.
Po představení jsem se zeptal Vladimíra na jeho dojmy8.
— Tak, co, Vláďo, jak se ti to líbilo?
— Moc. Všechno bylo nádherné! Velice se mi líbila ta mladá zpěvačka, co hrála hlavní úlohu, myslím, že role byly velmi dobře obsazeny9. I ta Dvořákova hudba je vynikající.
To víš, Antonín Dvořák je vedle Bedřicha Smetany naším nejslavnějším skladatelem a jeho hudba je vysoce ceněna nejen u nás, ale i v cizině. Nesmíme zapomenout i na dirigenta10. Je to jeden z našich nejvýznamnějších dirigentů, zasloužilý umělec a nositel Řádu práce.
— Ano, u nás ho také znají, vždyť byl před několika lety v Moskvě s kolektivem Národního divadla na pohostinském vystoupení dnů československé kultury. Nezahodil jsi program? Chtěl bych se ještě jednou podívat, kdo zpíval hlavní role, a program si schovám na památku11.
Vraceli jsme se spokojeně domů. Tento den Vladimírovy návštěvy se vydařil. Zítra budu muset zajít do předprodeje a koupit ještě nějaké lístky, aby se Vladimír co možná nejvíc12 seznámil s pražským divadeluím životem.

* * *

Moje žena přišla dnes z práce unavená, chtěla by se jít někam pobavit.
— Franto, dnes bych měla chuť jít do kina.
— A co dávají? Podívám se do novin na programy.
— Co tohle, to jsme ještě myslím neviděli. Je to francouzský film.
— Myslím, že je to detektivka (detektivní film) a hlavní úlohu tam hraje jeden velice známý herec, ale jméno jsem teď zapomněl. Dobře, tak půjdeme, jestli dostaneme lístky.
— Myslím, že ano, hraje se to v kině Sevastopol už třetí týden. No i kdyby ne, tak se podíváme někam jinam, snad se dává ještě něco zajímavého.
— Doufám, že ten film bude zajímavý nejen napínavým dějem, ale i dobrými hereckými výkony.
— A nevíš, kdo je režisérem tohoto filmu, kdo ten film natočil (režíroval)?
Nevím, ale prý je to nějaký známý režisér. A jeho stálým spolupracovníkem je známý kameraman.

Slovníček

asi наверное
buď… nebo или… или
cizina, -у f заграница; v cizině за границей
činohra, -у f драма
děj, -e m действие
dirigent, -а m дирижер
divák, -a m зритель
dnešek, -ška m сегодняшний день
dojem, -u m впечатление
doufat надеяться
herec, -rce m актер, артист
herecký актерский
herečka, -у f актриса
hlediště, -ě n зрительный зал
hudba, -у f музыка
jednání, -í m действие
kameraman, -a m кинооператор
líbit se нравиться
mimo jiné между прочим
náhodou случайно
napínavý напряженный
natočit film снять кинофильм
nejslavnější прославленный, знаменитый
nejvýznamnější выдающийся
nositel řádu орденоносец
obstarat позаботиться
opatřit раздобыть
opona, -y f занавес
oznámit сообщить
plakát, -u m афиша
pobavit se поразвлечься
pohostinské vystoupení гастроли
pokusit se попытаться
prý якобы
přece все же
předehra, -у f увертюра
předem заранее, заблаговременно
předprodej, -e m предварительная продажа
představení, -í n спектакль, представление
přesně точно
příští следующий
režisér, -а m режиссер
role, -e f роль
řád, -u m орден
řada, -a f ряд
scéna, -у f сцена
sehnat достать
shánět доставать, искать
skladatel, -e m композитор
sólista, -у m солист
spokojený довольный
stálý постоянный
telefonicky по телефону
úloha, -у f роль
umělec, -lce m деятель искусств
unavený усталый
úplně полностью, вполне
uváděčka, -у f билетер
vděčný благодарный
vracet se возвращаться
vydařit se удаться
výkon, -u m исполнение
vynikající выдающийся
vždyť ведь
začátek, -u m начало
zahodit выбросить
zajímat se интересоваться
zajímavý интересный
zaměření, -í n направление, направленность
zapomenout забыть
zásada, -у f принцип; v zásadě в принципе
zasloužilý заслуженный
zazvonit зазвонить
zjistit выяснить
známý знакомый
zpěvačka, -у f певица
zpívat петь
zvednout se подняться
zvláštní особенный

Лексико-грамматические пояснения

1. О lístky se nestarej. — О билетах не беспокойся.
starat se (o někoho, o něco) — заботиться о чём-л., о ком-л.
О lístky se postarám já. — O билетах позабочусь я.
О to se nestarejte. — Об этом не беспокойтесь.

2. Často nejsou lístky k dostání. — Часто нельзя достать билеты.

3. mít (co) v repertoáru — иметь в репертуаре / программе
mít na programu — иметь в репертуаре / программе
být v repertoáru — быть в репертуаре
být na programu — быть в репертуаре / в программе

4. Dnes se hraje Smetanova Prodaná nevěsta. — Сегодня идет «Проданная невеста» Сметаны.
Ср. также: Hraje se to už třetí týden. — Это идет уже третью неделю.

5. Zítra budou dávat Dvořákovu Rusalku. — Завтра пойдет «Русалка» Дворжака.
Глагол dávat в отношении театральных постановок и фильмов имеет значение ставить, играть, идти (безл.):
Со dnes dávají v kinech? — Что сегодня идет в кинотеатрах?
Со se dnes dává v divadle? — Что сегодня идет в театре?

6. Vstupenky byly vyprodány. — Билеты были распроданы.

7. Potlesk nebral konce. — Аплодисментам не было конца.

8. Zeptal jsem se Vladimíra na jeho dojmy. — Я спросил Владимира о его впечатлениях.
Глагол ptát se / zeptat se někoho na něco спрашивать / спросить кого-либо о чем-либо имеет двойное управление: род. падеж плюс вин. падеж с предлогом .
Ср.: Zeptám se na to své ženy. — Я спрошу об этом у своей жены.
Na nic se mne neptej. — Ни о чем меня не спрашивай.

9. Role byly velmi debře obsazeny. — Состав исполнителей был очень хороший.

10. Nesmíme zapomenout i na dirigenta. — Нельзя не упомянуть и о дирижере.
Глагол zapomenout употребляется с вин. падежом с предлогом na.
Ср.: Zapomněl na svého přítele. — Он забыл о своем друге.
Zapomněl na jeho jméno adresu. — Он забыл его имя.

11. schovat si (něco) na pamatku — спрятать (что-л.) на память

12. co možná nejvíc — как можно больше

Doplňková četba

ČESKOSLOVENSKÝ FILM

Československý film dosáhl svého plného rozvoje až po osvobození, kdy došlo к jeho znárodnění. První velký úspěch získal v roce 1947, kdy byl na filmovém festivalu v Benátkách vyznamenán první cenou film „Siréna» o sociálních bojích horníků. Byl natočen podle románu známé české spisovatelky Marie Majerové. V celém světě jsou oblíbeny loutkové filmy J. Trnky, např. „Císařův slavík» nebo „Staré pověsti české» natočené podle stejnojmenné knihy Jiráskovy. Trnkovy filmy vynikají jak technickou originálností, tak po stránce výtvarné. Tyto filmy okouzlují diváky na celém světě svou nenapodobitelnou jemnou lyričností. Trikový film vytváří s oblibou režisér Karel Zeman. Jeho film „Vynález zkázy» získal hlavní cenu na světové výstavě v Bruselu. V posledních letech dosáhl československý film opět mnoha mezinárodních úspěchů. Některé filmy získaly řadu mezinárodních cen. Dva československé filmy „Obchod na korze» a „Ostře sledované vlaky» dostaly nejvyšší cenu, která se uděluje v Americe, tzv. Oscara.

Slovníček

Benátky, -ek pl Венеция
boj, -e m борьба
cena, -у f премия; hlavní с. первая премия; získat с. получить премию; udělovat с. награждать, вручать премию
dílo, -a n произведение; umělecké d. художественное произведение, произведение искусства
divák, -a m зритель
dosáhnout достичь
filmarský кинематографический: filmarská generace поколение кинематографистов
filmový кинематографический
korzo, -a n центральная улица
loutkový film кукольный фильм
mezinárodní международный
nenapodobitelný неподражаемый
obliba, -у f страсть, увлечение; s oblibou vytvářet делать, что-либо с любовью
oblíbený любимый
okouzlovat очаровывать
„Ostře sledované vlaky“ „Поезда особого назначения“
osvobození, -í n освобождение
pověšt, -i f повесть, сказание
pozoruhodný заслуживающий внимания, замечательный
příslušník, -a m представитель
rozvinout(se) развить(ся)
rozvoj, -e m развитие
slavík, -a m соловей; „Císařův slavík“ „Соловей императора»
spisovatelka, -у / писательница
stejnojmenný одноименный
stránka, -у f сторона; po stránce со стороны; что касается
trikový film трюковый фильм
tvůrce, -e m творец, создатель
tzv. (takzvaný) так называемый
uznávat признавать
vynález, -u m изобретение
vynikat выделяться
výstava, -у f выставка
výtvarný изобразительный
vytvářet создавать
vyznamenat наградить
zahraničí, -í n заграница; v z. за границей
získat úspěch, -u m иметь успех
zkáza, -у / гибель
znárodnění, -í n национализация; došlo k z. была проведена национализация, было национализировано

Грамматические объяснения

Склонение существительных мужского рода на -а и на -се (тип předseda и тип soudce)

Pád Číslo jednotné Číslo množné
N. předseda soudce předsedové, sólisté soudcové, -i
G. předsedy soudce předsedů soudců
D. předsedovi soudcovi předsedům soudcům
A. předsedu soudce předsedy soudce
V. předsedo! soudce! předsedové, sólisté! soudcové!, -i
L. (o) předsedovi soudcovi (o) předsedech soudcích
I. předsedou soudcem předsedy soudci

По образцу předseda склоняются существительные мужского рода на (с предшествующим твердым согласным основы) типа: hrdina герой, houslista скрипач, komunista коммунист, husita, kolega, Neruda, Benda, Svoboda, Jirka, Franta.

Существительные типа předseda имеют смешанный тип склонения: в ед. числе они склоняются как существительные женского рода (тип žena) за исключением форм дат. и предл. падежей, которые имеют окончание -ovi как у одушевленных существительных мужского рода: о komunistovi, sólistovi, Nerudovi, Frantovi. Во мн. числе они склоняются как одушевленные существительные мужского рода твердой разновидности.

В им. падеже мн. числа у существительных указанного типа возможны окончания -ové и . Окончание принимают все существительные на -ita, -asta, -ista (главным образом иностранного происхождения): komunisté, idealisté, houslisté, gymnasté, sólisté, а также husita — husité. У прочих существительных обычным является окончание -ové: kolega — kolegové, starosta — starostové, hrdina — hrdinové.

В предл. падеже мн. числа употребляются окончания -ech и -ích. Перед окончанием -ích происходит чередование согласных k/c, h/z, g/z, ch/š: mluvka — o mluvcích, sluha — o sluzích, kolega — o kolezích.

Притяжательные прилагательные на -ův, -in

Притяжательные прилагательные на -ův, -in (bratrův, sestřin) в чешском языке распространены гораздо шире, чем в русском языке. Они образуются от существительных, обозначающих лиц мужского и женского рода.

От существительных мужского рода они образуются посредством присоединения суффикса -ův (для мужского рода), -ova (для женского рода) и -ovo (для среднего рода). Ср.:

Mužský rod Ženský rod Střední rod
bratr bratrův (pokoj) bratrova (kniha) bratrovo (kolo)
otec otcův otcova otcovo
Petr Petrův Petrova Petrovo
Smetana Smetanův Smetanova Smetanovo

От существительных женского рода притяжательные прилагательные образуются посредством присоединения к основе существительного суффикса -in для мужского рода, -ina для женского рода, -ino для среднего рода: Helena — Helenin (pokoj), Helenina (sestra), Helenino (dítě). Перед суффиксом -in (, ) происходит чередование согласных k/č, r/ř, g/ž, h/ž, ch/š. Ср.:

Mužský rod Ženský rod Střední rod
babička babiččin (dům) babiččina (kniha) babiččino (okno)
sestra sestřin (manžel) sestřina (dcera) sestřino (dítě)
Olga Olíin (přítel) Olžina (sestra) Olžino (koío)

Притяжательные прилагательные с суффиксом -ův, -in выражают прямую принадлежность единичному конкретному владельцу: otcův klobouk шляпа отца, sestřina kniha книга сестры. Но, в отличие от русского языка, притяжательные прилагательные в чешском языке могут выражать и другие отношения. Так, они употребляются в названиях улиц, заведений, культурных учреждений и в различных названиях по имени или в честь кого-либо. Ср.: Leninova knihovna Библиотека имени Ленина, Karlova univerzita, Nerudova třída, Tylovo divadlo, Smetanovo nábřeží, Jiráskovo muzeum, Karlův most.

Притяжательные прилагательные не образуются и не употребляются при выражении принадлежности нескольким лицам или же при выражении принадлежности определенной категории лиц: dívčí tvář лицо девушки, девичье лицо. Они не образуются также в тех случаях, когда существительное, обозначающее владельца, имеет при себе грамматическое определение: opera Bedřicha Smetany, povídky Karla Čapka, rada naši matky, kniha soudruha Vysušila.

Примечание. От существительных женского рода с суффиксами -ice, -e, от существительных среднего рода и от субстантивированных прилагательных и фамилий, совпадающих по форме с прилагательными, притяжательные прилагательные также не образуются: slova délnice, hračka dítěte, spisy Majakovského, chalupa hajného, most Palackého.

Склонение притяжательных прилагательных на -ův, -in

Číslo jednotné
Pád Mužský rod Ženský rod Střední rod
N. bratrův bratrova bratrovo
G. bratrova bratrovy bratrova
D. bratrovu bratrově bratrovu
A. bratrova (одуш.)
bratrův (неод.)
bratrovu bratrovo
V. bratrův bratrova bratrovo
L. bratrově, -ovu bratrově bratrově, -ovu
I. bratrovým bratrovou bratrovým
Číslo množně
N. bratrovi (одуш.)
bratrovy (неод.)
bratrovy bratrova
G. bratrových bratrových bratrových
D. bratrovým bratrovým  bratrovým
A. bratrovy bratrovy  bratrova
V. bratrovi
bratrovy
bratrovy  bratrova
L. bratrových bratrových  bratrových
I. bratrovými bratrovými  bratrovými

Притяжательные прилагательные с суффиксом -in, -ina, -ino склоняются так же, как и прилагательные на -ův, -ova, -ovo.

Притяжательные прилагательные имеют смешанное склонение: во всех падежах ед. числа, кроме твор. падежа, и в им. и вин. падежах мн. числа они принимают окончания имен существительных твердой разновидности, в остальных падежах — окончания полных прилагательных твердой разновидности.

Примечания: 1. Им. падеж мн. числа притяжательных прилагательных, образованных от мужских фамилий, служит для обозначения супружеской пары или семьи:
Novák — Novákovi — супруги Новак или семья Новак
Vysušil — Vysušilovi — супруги Высушил или семья Высушил
Svoboda — Svobodovi — супруги Свобода или семья Свободы

2. Женские фамилии образуются от мужских при помощи суффикса -ová; Nováková, Svobodová, Vysušilová, Jelínková. Женские фамилии склоняются как полные прилагательные твердой разновидности: paní Nováková, Novákové и т. д.

Спряжение глагола vzít «взять»

Osoba Číslo jednotné Číslo množné
1. vezmu vezmeme
2. vezmeš vezmete
3. vezme vezmou

Глагол vzít спрягается по образцу nést. Причастие прошедшего времени этого глагола — vzal (-la, -lо).

Союз nejen … ale

Сложный сочинительный союз nejen … ale (i, ani), состоящий из двух частей, в русском языке соответствует сложному союзу не только …, но (и):
Je to nejen dobrá herečka, ale i skvělá zpěvačka. — Это не только хорошая артистка, но и отличная певица.
Nejen nepřišel, ale ani telefonicky nic neoznámil. — Он не только не пришел, но и по телефону даже не предупредил.

Предлог podle

Предлог podle (см. урок 3) — по, согласно, в соответствии:
Film byl natočen podle románu Lva Tolstého. — Фильм был снят по роману Льва Толстого.

Упражнения

1. Ответьте на вопросы:
— Jaká divadla jsou v Praze?
— Které opery a činohry mají ve svém repertoáru (na pogramu) pražská divadla?
— Kde můžeme sehnat lístky do divadla?
— Jsou lístky k dostání?
— Co se dnes dává ve Velkém divadle?
— V kolik hodin začíná večerní představení?
— Kdo hraje hlavní roli (úlohu)?
— Jak jsou obsazeny role?
— Jak se vám líbila Dvořákova Rusalka?
— Jaké dojmy jste měli z návštěvy divadla?
— Jak se vám líbil nový barevný film?
— Kdo natočil tento film?
— Jakou cenu získal ten film?
— O co se zajímá váš přítel?

2. Просклоняйте:
ten známý houslista, starý komunista, hrdina Sovětského svazu, náš soudce

3. Слова в скобках поставьте в соответствующем падеже:
(Sovětský tankista — pl) osvobodili Prahu v roce 1945. — Byli jsme na koncertě (známý pianista). — Všude se hovořilo o (mladý houslista). — I když nebyl (komunista), vždy souhlasil s (komunista — pl). — Žáci přišli na návštěvu k (hrdina) vlastenecké války. — Do divadla jsem šel se svým kamarádem (Franta). — Líbil se nám zpěv (sólista — pl). — Po představení jsme mluvili s hercem, který hrál hlavního (hrdina) v tom filmu. — Syn se učí hrát na housle, chce se stát (houslista). — Naši (pianista) úspěšně vystupovali ve Francii.

4. Образуйте притяжательные прилагательные:
Smetana — Prodaná nevěsta, Dvořák — Slovanské tance, Marx — spisy, Puškin — básně, otec — aktovka, matka — šála, sestra — syn, Neruda — povídky, sousedka — děti, dirigent — výkon, manželka — šátek, Marek — povídky, ředitel — pracovna

5. Просклоняйте:
bratrův syn, matčina kniha, Zdeňkovo pero

6. Раскройте скобки; от существительных в скобках образуйте, где это возможно, притяжательные прилагательные:
V kinech se promítají (Trnka) loutkové filmy. — Orchestr hrál (Dvořák) Slovanské tance. — Dnes je u nás na návštěvě (strýček) rodina. — Potřebuji (matka) radu. — (Sólista) zpěv se nám velmi líbil. — S radosti jsem přijal (sestra) dárek. — Návrh našeho (režisér) byl velmi zajímavý. — Všichni se zájmem vyslechli (předseda) projev. — V Národním divadle dávají (Čapek) hry. — Delegace navštívila (Vachtangov) divadlo. — Navštívili nás (muž) přátelé. — Byla jsem pozvána na (Věra) narozeniny. — Ráda čtu (Nezval) básně. — Od (bratr) kamarádů jsme se dozvěděli, že bratr přijede zítra. — Koupila jsem panenku (sestra) dceři. — (Otec) mládí bylo těžké. — V novinách se psalo o známých (Sostakovič) skladbách. — Dostal jsem pozdrav od (Zdeněk) rodičů. — (Nezval) ctitelé budou překvapeni novým vydáním jeho děl. — V starém (dědeček) stole je možno najít mnoho zajímavých věcí. — Nevíte náhodou, které moskevské divadlo uvádí tu (Arbuzov) hru? — O (Jirásek, Neruda a Wolker) díla je stále velký zájem. — Mezi (Čech) mostem a starobylým (Karel) mostem je v Praze (Mánes) most. — Z (Hašek) románu budeme číst jenom dvě kapitoly. — Dlouho jsme rozmlouvali o (Mánes) obrazech. — Zase jsme četli (Hálek) povídky.

7. Слова в скобках напишите в нужном падеже, дополнив их соответствующим предлогом:
Zajímat se (klasická hudba, moderní tance, ruský balet, sport, Puškinovy lyrické básně, Čapkovy povídky, Nerudovy fejetony).
Starat se (děti, rodiče, domácnost, zábava).
Ptát se (dojmy, cesta, známý klavírista, mladý houslista).
Jet (město, návštěva, fakulta, škola, venkov, babička, známí, manželé Novákovi, paní Jakubová).
Cekat (ty, tvoji známí, vaši studenti, naši přátelé, Pavlovi synové, Petrovi kamarádi).
Být na návštěvě (manželé Dvořákovi, paní Jelínková).
Být (kino, Národní divadlo, Tylovo divadlo, koncert, manželé Jarošovi, matčini příbuzní, soudružka Skálová, studentka Vysušilová).

8. Выделенные словосочетания замените притяжательными прилагательными, опустив одно из слов и изменив порядок слов:
Образец: Viděl jsem film Jiřího Trnky. — Viděl jsem Trnkův film. To je žena mého bratra. — To je bratrova žena.
Mám velmi rád operu Bedřicha Smetany Hubička. — V divadle jsme byli s rodiči mé manželky. — Velmi se mi líbí Slovanské tance Antonína Dvořáka. — Výkon známého dirigenta byl vynikající. — Sestra mé manželky má ráda operetu. — Nedávno jsme s ní byli na operetě Johanna Strausse Netopýr. — Včera byl u nás syn mého bratra Vladimír. Největší zálibou našeho Vladimíra je film. Při své návštěvě v Praze zhlédl film Jiřího Trnky Staré pověsti české. — Byl nadšen stylem tohoto umělce. — Nejmilejším spisovatelem mé sestry je Karel Čapek. Zná dokonale všechna díla Karla Čapka.

9. Переведите на русский язык:
Měl zájem nejen o Čapkovy hry, ale i o jeho povídky. — Chtěl v Praze navštívit nejen Národní a Smetanovo divadlo, ale i všechny malé scény. — Trnkovy loutkové filmy jsou známy nejen v Evropě, ale i v celém světě. — Film upoutal diváky nejen svým obsahem, ale i uměleckým zpracováním. — Haškův Dobrý voják Švejk byl přeložen nejen do všech světových jazyků, ale i do holandštiny, dánštiny, švédštiny a maďarštiny.

10. Вместо точек вставьте предлоги и союзы:
17. října 1849 zemřel … Paříži největší polský skladatel Fryderyk Chopin. Fr. Chopin se narodil … malém městečku … Varšavy. Prvním jeho učitelem hry … klavír byl Vojtěch Živný. … studiu varšavské konzervatoře odchází … Vídně. Získává pověst znamenitého klavíristy. Seznamuje se … předními umělci … s českým houslistou J. Slavíkem. — … této knížce se vypravuje … malých hrdinech, kteří bojovali … hitlerovským okupantům. Matka se ptala učitelky … úspěchy svého syna.

11. Посоветуйте вашим друзьям из ЧССР, какие пьесы и кинофильмы они могут посмотреть в Москве. Составьте короткий диалог на эту тему.

12. Переведите на чешский язык:
а) В Москву приехала опера пражского Национального театра. Все любители театра давно с нетерпением ждали его спектаклей. В репертуаре театра были популярные оперы национальных чешских композиторов: «Проданная невеста» и «Далибор» Сметаны и «Русалка» Дворжака. Все билеты были проданы еще до начала спектакля. Мы тоже купили билеты в кассе предварительной продажи. «Проданную невесту» я слышал в исполнении московских артистов, но мне хотелось послушать ее еще раз в исполнении Национального театра. Очень мне понравилась опера «Далибор», особенно песня Далибора. Когда мы пришли в
театр, в зрительном зале уже было полно народа. Мы купили программу и вошли в зал. Места у нас были хорошие, в седьмом ряду партера. Оркестр под управлением известного дирижера прекрасно исполнил увертюру. Когда открылся занавес, публика долго аплодировала художнику за очень хорошие декорации. Как солисты, так и хор пели великолепно. Спектакль имел огромный успех у публики. В зале не прекращались аплодисменты. Публика много раз вызывала актеров на сцену. Мы вышли из театра очень довольные. По дороге мы еще долго говорили о замечательном театре.
б) Я не интересуюсь легкой музыкой. — Меня интересует оперная и симфоническая музыка. — Мы бы с удовольствием пошли в Большой театр, но нельзя достать билеты. — А что сейчас в репертуаре театра им. Сметаны? — Каков был состав исполнителей в пьесе Погодина «Кремлевские куранты» (Kremelský orloj)? — Что идет сегодня в кинотеатре «Метрополь»? — Какие советские фильмы получили международные премии? — Кто снимал эти фильмы? — Кто исполнял главные роли? — Какой фильм тебе понравился?

Slovníček

любитель milovník
партер přízemi
исполнить zahrát
под управлением pod taktovkou
хор sbor
пьеса hra
вызывать vyvolávat
сцена jeviště

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: