Browse By

Урок 10

Склонение существительных женского рода с основой на согласный (тип píseň, kost). Склонение прилагательных мягкой разновидности (тип letní). Сослагательное наклонение (Kondicionál).

V OBCHODĚ S POTRAVINAMI

Obyčejně chodím každý pátek nebo v sobotu ráno nakupovat. V neděli se nedá koupit nic1, protože všechny obchody jsou zavřeny.
Manželka mi napíše všechno, co mám koupit, na lístek. Nejprve jdu k speciálnímu okénku a vracím láhve od mléka a limonády2.
Obvykle nakupuji v naší samoobsluze, kde dostanu všechno: mléko, ovoce, chléb, pečivo, zeleninu, pivo, limonády a všechny druhy potravin, maso (hovězí a vepřové), drůbež a ryby. Salámy a různé druhy salátů dostanu hned vedle ve speciálním oddělení.
Obvykle kupuji na celý týden cukr kostkový nebo krystal, mouku, nudle, sůl, hořčici, olej a vajíčka. Průběžně kupujeme mléko, smetanu, šlehačku, máslo, sýry a jiné mléčné výrobky.
V cukrárně kupuji zákusky, dorty, různé druhy bonbónů, jemné sušenky. Chtěl jsem ještě koupit zmrzlinu, ale bohužel tady zmrzlinu nevedou3.

* * *

V UZENÁŘSTVÍ

— Dobrý den!
— Jaké máte přání, prosím? / Co si přejete, prosím?
— Chtěla bych dva párky, tri vuřty, dvacet deka4 uherského salámu, třicet deka nějakého měkkého salámu a čtyřicet deka domácí tlačenky.
— Čerstvé párky5 už nemáme, máme jen v konzervě.
— Tak jednu konzervu.
— Další přání?
— To je všechno. Promiňte, málem bych zapomněla6. Chtěla bych ještě dvacet deka šunky. Kolik budu platit?
— Devadesát korun, padesát haléřů. Dáte mi ten padesátník? Je, zas pětistovka. Neměla byste menší?
— Podívám se. Bohužel nemám.
— Od rána dnes zákazníci platí pětistovkami a stovkami a já už nemám drobné!
— Počkejte chvíli, já si rozměním ve vedlejší pokladně.
— … Prosím.
— Děkuji. Dáte mi ten padesátník?
— Ano ten mám, prosím.
— Děkuji, na shledanou.

* * *

— Prosím vás, chtěla bych kilo pomerančů a dva citróny.
— Je to všechno?
— Máte broskve?
— Máme hrušky a jablka. Jablka jsou dobrá a laciná.
— Tak tedy dvě kila jablek.
— Dostali jsme právě čerstvou zeleninu: nové brambory, mrkev, cibuli, zelí, rajská jablíčka (rajčata) a okurky.
— Kolik stojí kilo rajčat?
— Deset korun.
— No, tak půl druhého kila, prosím. Děti je mají rády.
— Tady bude o deset deka víc, mohu to nechat?
— Samozřejmě.
— Dohromady to dělá čtyřicet sedm dvacet. Děkuji. Na shledanou.
— Na shledanou.

Slovníček

bohužel к сожалению
bonbón, -u m конфета
brambory картофель; nové b. молодой картофель
broskev, -kve f персик
cibule, -e f лук
citron, -u m лимон
cukr, -kru m сахар; с. kostkový кусковой сахар; с. práškový сахарная пудра; с. krystal песок
cukrárna, -у f кондитерский магазин
čerstvý свежий
domácí домашний
dostat получить
drobné, -ných pl мелочь
druh, -u m сорт, вид
hořčice, -e f горчица
hruška, -у f груша
jablko, -a n яблоко
jemný мягкий, нежный
laciný дешевый
lístek, -tku m зд. листок бумаги
máslo, -а n масло
menší меньше, меньший
mléčné výrobky молочные продукты
mléko, -a n молоко
mouka, -у f мука
mrkev, -kve f морковь
nakupovat покупать, делать покупки
nechat оставить
nejprve прежде всего, сначала
nudle, -í pl макароны
obvykle обыкновенно, обычно
obyčejně обычно
okénko, -a n окошко
okurka, -у f огурец
olej, -е m растительное масло
ovoce, -е n фрукты
padesátník, -u m пятьдесят геллеров (одной монетой)
párek, -rku m две сосиски
pečivo, -a n хлебобулочные изделия
pětistovka, -у f ассигнация в пятьсот крон
podívat se посмотреть
pomeranč, -e m апельсин
rajská jablíčka/rajčata помидоры
salám, -u m колбаса; měkký s. вареная колбаса; uherský s. венгерский сервилат; suchý s. копченая колбаса
samoobsluha, -у f магазин самообслуживания
samozřejmě разумеется
smetana, -у f сливки
sobota, -у f суббота
sůl, soli f соль
sušenky, -ek f сухое печенье
sýr, -u m сыр
šlehačka, -у f взбитые сливки
šunka, -у f ветчина
tlačenka, -у f зельц
týden, -ne m неделя
uzenářství, -í n специализированный колбасный магазин
vajíčko, -a n яичко
vejce, -е n яйцо
vuřt, -u m сарделька
zákazník, -a m покупатель
zelenina, -у f овощи
zelí, -í n капуста
zmrzlina, -у / мороженое

Лексико-грамматические пояснения

1. V neděli se nedá koupit nic. — В воскресенье ничего нельзя купить.

Форма 3-го л. ед. числа глагола dát se переводится на русский язык безличной конструкцией с модальным наречием можно (в положительной конструкции) или нельзя (в отрицательной конструкции) плюс инфинитив:
То se dá spravit. — Это можно исправить.
То se nedá udělat. — Это нельзя сделать.

2. Обратите внимание на употребление предлогов od и na в следующих выражениях:
а) láhev od mléka — бутылка из-под молока
láhev od piva — бутылка из-под пива
krabička od bonbónů — коробка от конфет
б) láhev na mléko — бутылка для молока

3. Zmrzlinu nevedeme. — Мороженое у нас не бывает.
Obuv nevedeme. — Обувь у нас не бывает.

4. Чешская система весов различает:
Deka (разг.) = 10 г: deset deka sýra = 100 г сыра
20 deka = 200 г: dvacet deka salámu = 200 г колбасы
čtvrt kila másla = 250 г масла
deka = dekagram, kilo = kilogram.

Примечания: 1. В сочетании с числительным jedno употребляется форма deko; со всеми другими числительными — форма deka.
2. Форма kilo употребляется с числительным jedno и с числительными 5 и выше. С числительными 2, 3, 4, а также půl и čtvrt употребляется форма: kila: dvě kila brambor.

5. Запомните:
čerstvý — свежий
черствый — tvrdý

Ср.: čerstvé párky — свежие сосиски
čerstvý chléb — свежий хлеб
tvrdý / okoralý chléb — черствый хлеб
tvrdá houska — черствая булка

6. Málem bych zapomněla. — Чуть было не забыла.
Málem bych spadla. — Чуть было не упала.

Грамматические объяснения

Склонение существительных женского рода с основой на согласный (тип píseň, kost)

Pád Тип píseň Тип kost
Číslo jednotné Číslo množné Číslo jednotné Číslo množné
N. píseň písně kost kosti
G. písně písní kosti kostí
D. písni písním kosti kostem
A. píseň písně kost kosti
V. písní! písně! kosti! kosti!
L. (o) písni (o) písních (o) kosti (o) kostech
I. písní písněmi kostí kostmi

Все существительные женского рода в основе на согласный склоняются либо по типу píseň, либо по типу kost. По типу píseň склоняются существительные, оканчивающиеся:
а) на : jabloň, síň, báseň;
б) на -ev: mrkev, broskev, krev, láhev, pánev;
в) многие на , , , -j: mládež, tvář, zvěř, kancelář, rozkoš, tramvaj;
г) некоторые на -l, , и др.: postel, síť, káď.

По типу kost склоняются все существительные на -st, -est, -ost: část, čest, bolest, moudrost, radost, некоторые существительные на , : oběť, paměť, zeď, měď и прочие согласные: věc, moc, noc, řeč, lež, sůl — soli и др.

Некоторые существительные женского рода в основе на согласный в своем склонении колеблются между типом píseň и kost или имеют параллельные окончания: čtvrť — čtvrti / čtvrtě (в остальных падежах по образцу píseň), loď — lodě / lodi (pl loděmi) (в остальных падежах. по образцу píseň).

Примечание. Склонение существительных типа píseň почти полностью совпадает со склонением существительных женского рода мягкой разновидности (тип růže). Отличие представлено только в формах им., вин. и зват. падежей. Им. růže — píseň, вин. růži — píseň, зват. růže — písni.

Склонение прилагательных мягкой разновидности (тип letní)

Číslo jednotné
Pád Mužský rod Ženský rod Střední rod
N. letní (den) letní (noc) letní (jitro)
G. letního letní letního
D. letnímu letní letnímu
A. letního, letní letní letní
V. letní letní letní
L. letním letní letním
I. letním letní letním
Číslo množné
N. letní letní letní
G. letních letních letních
D. letním letním  letním
A. letní letní  letní
V. letní letní  letní
L. letních letních  letních
I. letními letními  letními

По образцу мягкой разновидности типа letní склоняются все прилагательные на -ní, -ší, -zí, -ží, -cí, -čí: zimní, jarní, pěší, hovězí, svěží, telecí, psací, šicí; субстантивированные прилагательные и причастия: kupující покупающий, покупатель, studující изучающий, учащийся, vedoucí ведущий, руководитель, а также притяжательные прилагательные на : dívčí, kozí, vlčí, holubí, orlí.

Примечание. Почти все прилагательные на -ní иностранного происхождения относятся к мягкой разновидности: módní, sociální, formální, kolektivní, absolutní, maximální, originální, ideální, objektivní

Сослагательное наклонение (Kondicionál)

Сослагательное наклонение настоящего времени (kondicionál přítomný) образуется сочетанием особых форм вспомогательного глагола být: bych, bys, by, bychom, byste, by и форм причастия на -l смыслового глагола.

Osoba Číslo jednotné Číslo množné
1. pracoval, -a bych pracovali, -y bychom
2. pracoval, -a bys pracovali, -y byste
3. pracoval, -a, -o by pracovali, -y, -a by

Сослагательное наклонение настоящего времени обозначает обусловленное, предполагаемое или желаемое действие, относящееся к настоящему или будущему времени. Šli bychom do divadla, ale nemáme čas. Chtěl bych si koupit nový oblek. Ráda bych ti to pověděla. Co bys potřeboval?

В придаточных условных и целевых предложениях формы bych, bys, by сливаются с союзами kdy и а в одну форму:
kdybych — если бы я
kdybys — если бы ты
kdyby — если бы он (-а, о)
abych — чтобы я
abys — чтобы ты
aby — чтобы он (а, о)
Kdybych to věděl, řekl bych ti to. — Если бы я это знал, я бы тебе сказал (это).
My bychom to udělali, kdybychom mohli. — Мы бы это сделали, если бы могли.
Kam bys šel večer, kdybys měl volno? — Куда бы ты пошел вечером, если бы у тебя было свободное время?
Pojedu autem, abych nepřijela pozdě. — Я поеду на машине, чтобы не опоздать.
Kdybyste za mnou přišli, jeli bychom spolu. — Если бы вы пришли ко мне, мы бы поехали вместе.
Řekni mu, aby k nám přišel. — Скажи ему, чтобы он пришел к нам.

При образовании 2-го лица ед. числа сослагательного наклонения от возвратных глаголов с компонентами se, si s отделяется от формы bys и сливается с se и si в одну форму:
bys + se = by ses
bys + si = by sis
Kde by ses učil? Kdy by ses vrátil? Co by sis přál? Koupil by sis to? Dal by sis kávu?

Некоторые отличия в употреблении сослагательного наклонения в чешском и русском языках

1. В соответствии с формой сослагательного наклонения в чешском языке в русском языке после глаголов просить, требовать, приказывать, разрешать и других глаголов волеизъявления обычно употребляется инфинитив. (см. урок 20)
Prosím, abyste přišel včas. — Я прошу вас прийти вовремя.
Přeji ti, aby ses brzy uzdravil. — Желаю тебе быстро выздороветь.
Dovolte, abych vás představil. — Разрешите вас представить.

2. Сослагательное наклонение в чешском языке употребляется также в соответствии с русским инфинитивом после союза чтобы.
Vrátil jsem se, abych ti to řekl. — Я вернулся, чтобы сказать тебе это.
Místo, aby se učil, šel do kina. — Вместо того чтобы заниматься, он пошел в кино.
Přišli jsme, abychom se vás na to zeptali. — Мы пришли, чтобы спросить вас об этом.
(Подробнее см. урок 18).

3. Сослагательное наклонение от модальных глаголов часто соответствует в русском языке инфинитиву со словами нужно, следует.
Měl by ses léčit. — Тебе бы нужно лечиться.
Měl byste se vrátit. — Вам бы следовало вернуться.

Упражнения

1. Раскройте скобки, слова в скобках поставьте в соответствующем падеже:
Dítě jedlo s (chuť). — V novinách se píše o (vynikající událost) v zemi. — Manifestanti šli po ulicích s (písně). — V (mládež) vidíme naši (budoucnost). — Bez jeho (účinná pomoc) se nám nepodaří splnit tuto práci. — Ministerstvo (zahraniční věc) uveřejnilo notu. — Vrátil se domů po (půlnoc). — Po (těžká nemoc) jedl všecko bez (chuť). — V cizině nemohl zapomenout na (svá vlast). — Vrátil se do (vlast) za 5 let. — Dlouho jsme mluvili o (ta věc). — Do polévky je nutno dát hodně (mrkev). — Je to vyrobeno z (ocel). — Koupila jsem 3 (láhev) mléka. — Do školy jedu (tramvaj). — Děti rády poslouchají (báseň — pl). — Poznala jsem ho podle (řeč). — Na večírku jsme hodně zpívali (české a slovenské písně). — Ležel v (pohodlná postel) a tvrdě spal.

2. Просклоняйте:
psací stůl, letní jahody, rekreační středisko

3. Составьте предложения, употребляя следующие сочетания:
národní svátek, sluneční paprsek, jídení lístek, lesní jahody, zimní den, hovězí polévka, hlavní jídlo, studijní cesta, školní rok, letní slunce

4. Выпишите из текста существительные женского рода, оканчивающиеся на согласный, и определите, по какому типу они склоняются.

5. Просклоняйте:
velká radost, moudrá odpověď, čistá postel

6. Вместо точек вставьте пропущенные предлоги:
Nezapomeň … mou prosbu. — Oddělení obuvi je … poschodí výše. — Stály jsme … domem. — Bonbóny jsou … mou dceru. — Budete platit … pokladny. — Chci si koupit prášek … praní. — Tyto hračky jsou … dřeva. — Bydlím … divadlu. — Klenotnické oddělení je … druhém poschodí. — Už dva roky studuje … vysoké škole. — Matka se stará … své děti. — Návštěvník se ptá … cestu. — Mám chuť … zmrzlinu. — Postavila jsem se … fronty. — Kamarádi čekali … mne. — Na pozvání svého přítele pojedu … prázdninách do Bulharska.

7. Образуйте условное наклонение по образцу:
Chci si něco koupit k obědu. — Chtěla bych si něco koupit k obědu.
Můžete mi ukázat tyto boty? — Nemůže o tom říci ani slovo. — Mám mu odpovědět na dopis. — Pověděl jste o tom svému příteli? — Půjdu dnes večer do divadla. — Půjdeš do obchodu pro potraviny? — Jak se dostanu na Hlavní nádraží? — Můžeš otevřít okno. — Najez se dobře, budeš mít hlad. — Pane profesore, mohu se na něco zeptat? — Chceš jet s námi zítra na výlet? — Rád to jím. — Nedovedu to udělat. — Jestli chceš, půjdu s tebou. — Nebudeš se učit, propadneš u zkoušky. — Když bude pršet, na výlet nepojedu. — Tramvaj ti ujede. — Tak už máme pokračovat. — Určitě se ti to bude líbit. — O dovolené pojedu někam k moři. — Můžeme se zítra setkat? — Dostanu lístek a hned odjedu. — Počkej na mne, půjdeme spolu. — Zavolejte mu, hned přijde. — Šel dnes do obchodního domu a koupil si oblek. — Ta látka má být trvanlivá. — Máme koupit ještě potraviny.

8. Составьте предложения, соблюдая правильный порядок слов. Следующие слова поставьте в соответствующем роде, числе, падеже и лице:
Prodavačka, nabídnout, několik, kus, mýdlo, nám.
Několik, den, za, začít, zkouška, skládat, studenti.
Zkoušky, do, rekreační středisko, po, jet.
Nebo, Praha, zůstat, středa, do, sobota, v.
Dovolená, jet, na, někam, na, hory, o.
Boty, nový, potřebovat, jít, do, obchodní dům.

9. Образуйте предложения по образцу:
a) Petr si koupil nový oblek. — Také bych si koupil nový oblek.
Petr si koupil nový kabát. — Věra si ušila nové šaty. — Jarka šla do kina. — Olga potřebuje nové boty. — Zdeněk chce nový klobouk. — Milan si koupil nový oblek.
б) Věra si koupí nový klobouk. — A ty by sis nekoupila nový klobouk?
Vlasta si vezme trochu čaje. — Mirek s Jitkou půjdou zítra do divadla. — Marta si přeje k večeři rybu. — Zdeněk se Zuzanou pojedou v neděli na výlet. — Jarka potřebuje nové střevíce. — Olga se učí jezdit autem. — Jirka se u mne večer zastaví. — Katka si koupí dlouhý kabát.
в) Proč to nechcete udělat? — Kdybychom to mohli udělat, tak bychom to udělali.
Proč nám to nechcete říct? — Proč si to nechcete koupit? — Proč tam nechcete jet? — Proč to nechcete dokončit? — Proč se tam nechcete podívat? — Proč to nechcete udělat? — Proč to nechcete zkusit?

10. Следующие предложения напишите в условном наклонении:
Образец: Jestliže půjdeš do kina, půjdu s tebou. — Kdybys šel do kina, šel bych s tebou.
Jestliže pojedeš na výlet, pojedu s tebou. — Jestliže si Věra koupí nové šaty, koupím si také. — Jestliže
si dáte zmrzlinu, dáme si ji také. — Jestliže se mi ten klobouk nebude líbit, řeknu ti to. — Jestliže to
nebudu vědět, zeptám se na to rodičů. — Jestliže si nevezmeš polévku, nevezmu si ji také.

11. Объедините данные предложения, употребив abych, abys, aby… по образцу:
Přišel jsem k tobě. Chci ti něco říci. — Přišel jsem k tobě, abych ti něco řekl:
Přišel jsem k tobě. Chci se s tebou poradit.
Zajdu do obchodu. Chci si koupit novou vázanku.
Manželka půjde se mnou do obchodu. Chce mi vybrat oblek.
Musíme studovat systematicky. Chceme složit zkoušku na výbornou.

12. Переведите на чешский язык:
а) Если бы у меня было время, я бы поехал с вами. — Если бы ты вернулся вовремя, ты бы увидел нашего товарища. — Если бы мы знали о вашем визите, мы бы вас ждали. — Что бы вы хотели — кофе или чай? — Что бы ты хотел посмотреть в нашем городе? — Если бы
ты хотел, я бы мог пойти на вокзал. — Если бы это платье тебе шло, я бы ничего не сказала. — Вы бы не могли мне дать на один вечер эту книгу? — Если бы тебе нравились эти туфли, я бы тебе их купил.
б) После работы я пошла в продовольственный магазин самообслуживания. Мне нужно было купить что-нибудь на ужин и на завтрак. Я взяла корзинку для продуктов (na potraviny). Я купила вареную колбасу, сыр, масло, яйца, кофе и сахар. В магазине напротив я купила помидоры, огурцы, 3 кг молодого картофеля и 1 кг красивых, крупных болгарских персиков. По дороге домой я купила еще хлеб и ватрушки (koláč). На ужин я пригласила своих друзей.

13. Составьте диалог на тему «В продовольственном магазине».

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: